ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

21.2.2018   Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣΥΝΘΉΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΚΈΣγια τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπωνΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις αρχές...

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τής 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Έχοντας υπόψη:τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,την πρόταση της Επιτροπής,τη γνώμη της Ευρωπαϊκής...

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια!

Η Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα.Μια τέτοια συνθήκη αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων ή κρατών όπου όλοι συμφωνούν να υπακούουν στον ίδιο νόμο. Η Σύμβαση...

Έκθεση της Unicef σχετικά με τη σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία (μέρος 2ο)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.Οι ανθρωπιστικές κρίσεις, όπως αυτές που προέρχονται από πολέμους ή από φυσικές καταστροφές, εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για τα παιδιά με αναπηρίες. Η ανάγκη για ανθρωπιστικές επεμβάσεις χωρίς αποκλεισμούς είναι επιτακτική και μπορεί να...

Έκθεση της Unicef σχετικά με τη σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία (μέρος 1ο)

UNICEF.Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2013.ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ.Βασικές συστάσεις.Η διεθνής δέσμευση για τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς έχει οδηγήσει στη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών με αναπηρίες καθώς και των οικογενειών τους....

Μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία

Περί τα 80 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υποφέρουν από κάποια ήπια ή σοβαρή μορφή αναπηρίας. Τα φυσικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, παραδείγματος χάρη για την πρόσβαση στο σχολείο ή στον χώρο εργασίας, τα καθιστούν ευάλωτα στον κοινωνικό αποκλεισμό....

Άτομα με αναπηρία

Κεντρικό θέμα η πρόσβαση σε ίσα δικαιώματαΩς ισότιμοι πολίτες, τα άτομα με αναπηρία έχουν κάθε δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε ίση μεταχείριση, σε αυτόνομη ζωή και σε πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αποσκοπεί...

Μετάβαση στο περιεχόμενο