ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Άτομα με αναπηρία

Νοέ 16, 2010 | Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κεντρικό θέμα η πρόσβαση σε ίσα δικαιώματα

Ως ισότιμοι πολίτες, τα άτομα με αναπηρία έχουν κάθε δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε ίση μεταχείριση, σε αυτόνομη ζωή και σε πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αποσκοπεί ακριβώς στον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών και στην ενεργό ένταξή τους στην κοινωνία. Κύριο τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία (2004-2010) αποτελεί το σχέδιο δράσης για τα άτομα αυτά. Η Επιτροπή επιθυμεί να έχουν βελτιωθεί, μέχρι το 2010, οι προοπτικές απασχόλησης, οι δυνατότητες πρόσβασης και η αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα αυτά συμμετέχουν στη διαδικασία έχοντας ως βάση την ευρωπαϊκή αρχή: «Αποφασίζουμε για τα άτομα με αναπηρίες από κοινού με αυτά».

Η ΕΕ προωθεί την ενεργό ένταξη και την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε θέματα αναπηρίας. Η αναπηρία είναι θέμα που άπτεται των δικαιωμάτων του ατόμου και όχι της διακριτικής μεταχείρισης. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία έχει προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Εξεύρεση και διατήρηση εργασίας

Το ένα έκτο περίπου του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ είναι άτομα με αναπηρία αλλά το ποσοστό απασχόλησής τους είναι συγκριτικά χαμηλό. Τα άτομα με αναπηρία έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να παραμείνουν ανενεργά σε σύγκριση με τον υπόλοιπο ενεργό πληθυσμό. Ωστόσο, με λίγο περισσότερη βοήθεια, εκατομμύρια ευρωπαίων με αναπηρία θα μπορούσαν να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας.

Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στοχεύει κυρίως στην αύξηση των σχετικά χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.

Τα κράτη μέλη χαράσσουν τις δικές τους πολιτικές απασχόλησης με βάση όμως τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης. Κάθε χρόνο υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις εθνικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν όσον αφορά την απασχόληση, περιλαμβανομένων και των εκείνων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.

Η πολιτική της ΕΕ για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη στηρίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών να αναπτύξουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθούν οι πιθανότητες των ατόμων με αναπηρία να βρίσκουν εργασία αλλά και να την διατηρούν.

Εκπαίδευση για όλους

Η ίση πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία στο βασικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει δε ξεκινήσει πολλές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε αναπήρους, όπως, την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, καθώς και τη συγκρότηση μιας ειδικής ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση των ατόμων με αναπηρία. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των αναπήρων ενσωματώνεται επίσης σε κοινοτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα της δια βίου μάθησης.

Αυτονομία στη ζωή

Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες επιλογών και τον έλεγχο της καθημερινής τους ζωής, όπως και όλοι οι υπόλοιποι.   Οι υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης πρέπει να προσαρμοστούν περισσότερο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω συγκεκριμένων διατάξεων που αφορούν την κοινωνική πρόνοια και ένταξη, προωθεί οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και αντίστοιχη υποστήριξη.

Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία να ζουν εκτός ιδρυμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μελέτες για τη δημιουργία, σε επίπεδο κοινότητας, των υπηρεσιών που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να εξασφαλίσουν ικανοποιητικά επίπεδα ασφάλειας, ελευθερίας και αυτονομίας στην καθημερινή τους ζωή.

Πηγή: http://www.ec.europa.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο