ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 24ο

Οι Soldatic, Somers, Buckley και Fleay (2015) επιχειρούν, αξιοποιώντας δεδομένα διεθνούς και εγχώριου βεληνεκούς, να αποτυπώσουν τον βαθμό αποδοχής των προσφύγων με αναπηρία/ες στην πραγματικότητα της Αυστραλίας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τις αλλαγές σε επίπεδο...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 25ο

Η έρευνα της Duell-Piening (2018) επιχειρεί να αποτυπώσει τον βαθμό στον οποίο διαμορφώθηκαν γόνιμες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων με αναπηρία/ες, βάσει της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), στην...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 26ο

Όπως προαναφέρθηκε, η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των παραμέτρων που επιδρούν καθοριστικά στις συνθήκες ζωής των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο με αναπηρία στην Ελλάδα και σχετίζονται με την πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 21ο

Κεφάλαιο 3ο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Οι ερευνητικές προσπάθειες που εστιάζουν στην ύπαρξη της συνθήκης της αναπηρίας και των χρόνιων παθήσεων στις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές δύναται να χαρακτηριστούν περιορισμένες στα ξενόγλωσσα και διεθνή δεδομένα (Rice,...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 22ο

3.2. Έρευνες στον διεθνή χώρο (Μέρος Α) Μέσω της έρευνας των Crock, McCallum και Ernst (2011) επιχειρείται η διερεύνηση του νομικού κενού που υφίσταται μεταξύ της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και της Σύμβασης για το καθεστώς του Πρόσφυγα,...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 23ο

3.2. Έρευνες στον διεθνή χώρο (Μέρος Β) Μία ακόμη έρευνα επισκόπησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε σχέση με τη διερεύνηση της ταυτότητας εκτοπισμένων πληθυσμών με αναπηρία/ες και τη σύνδεσή της με τις ισχύουσες πολιτικές και τον βαθμό στον οποίο αυτές εφαρμόζονται,...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 18ο

2.3.5. Πρόσβαση στην υγεία, στην πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα Μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας κατοχυρώνεται η δυνατότητα πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των ανασφάλιστων πολιτών, στο σύνολο των δημόσιων δομών υγείας, των νοσηλευτικών υπηρεσιών και της...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 19ο

2.3.6. Ένταξη στην εκπαίδευση Προκειμένου να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και ο διττός αποκλεισμός εξαιτίας της διπλής ταυτότητας του πρόσφυγα και του ατόμου με αναπηρία, καίριας σημασίας κρίνεται η ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 20ο

2.3.7. Ζητήματα πληροφόρησης/ενημέρωσης Οι πρόσφυγες με αναπηρία αγνοούν τα δικαιώματά τους Μεγάλο ποσοστό του προσφυγικού πληθυσμού και των αιτούντων άσυλο με αναπηρία και των οικογενειών τους στην Ελλάδα, στερούνται πρόσβασης σε ενέργειες που αφορούν τόσο στη...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 15ο

Πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φτάσει στην ελληνική επικράτεια από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το 2015 έως και σήμερα, εκ των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, στις 31 Δεκεμβρίου του 2018,...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 16ο

Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών που έχουν φτάσει στην ελληνική επικράτεια από άλλες χώρες, καίριας σημασίας είναι η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, η πρόσβαση σε...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 17ο

Το σύνολο των πολιτών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο του ελληνικού που υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας επί της ελληνικής επικράτειας, δικαιούται υλικές συνθήκες υποδοχής επαρκείς να διασφαλίσουν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο (Νόμος 4540/2018, άρθρο 9, παρ....

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 12ο

2.2.2. Διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος Η προστασία των προσφυγικών πληθυσμών και των αιτούντων άσυλο με αναπηρία/ες υπόκειται στο διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων, συνιστώντας οικουμενικό ζήτημα προστασίας των ανθρώπινων...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 13ο

2.2.3.     Αντιμετώπιση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο Η έννοια της ευαλωτότητας καθορίζει την αντιμετώπιση των πληθυσμών με διαφορετική της ελληνικής ιθαγένεια και αναπηρία/ες στα ευρωπαϊκά και ελληνικά δεδομένα. Βάσει αυτής, εκτιμάται η ανάγκη παροχής...

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της Αικατερίνης Φλάγκου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή»-Μέρος 14ο

2.3. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 2.3.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Ανέκαθεν στην ελληνική ιστορία εντοπίζονται αναφορές σε μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών. Η νεότερη ελληνική ιστορία προσφέρει γόνιμο έδαφος μελέτης του συγκεκριμένου θέματος, ενώ ο ρόλος που...

Μετάβαση στο περιεχόμενο