Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

Φεβ 21, 2018 | Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

21.2.2018  

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΝΘΉΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΚΈΣ

για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις αρχές της μη εισαγωγής διακρίσεων, τις ίσες ευκαιρίες, την πρόσβαση σε αυτές, καθώς και την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία, όπως αυτά διατυπώνονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ για τα προβλήματα που παρεμβάλλουν εμπόδια στην πλήρη ανάπτυξη των ατόμων με προβλήματα όρασης ή με άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων, που περιορίζουν την οικεία ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του πολίτη για αναζήτηση, λήψη και μετάδοση πληροφοριών και ιδεών κάθε είδους σε ισότιμη βάση με τους άλλους, και με όλες τις μορφές επικοινωνίας της επιλογής τους, την άσκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, καθώς και την ευκαιρία διεξαγωγής έρευνας,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ως κινήτρου και ανταμοιβής λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών δημιουργιών και της διεύρυνσης των ευκαιριών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης ή άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, ώστε να συμμετέχουν στη πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να απολαμβάνουν τις τέχνες και να συμμετέχουν στην επιστημονική πρόοδο και στα οφέλη της,

ΕΧΟΝΤΑΣ επίγνωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης ή πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων στην πρόσβαση σε δημοσιευμένα έργα, με στόχο την επίτευξη ίσων ευκαιριών στην κοινωνία, καθώς και την ανάγκη τόσο για αύξηση του αριθμού των έργων σε προσβάσιμα μορφότυπα, όσο και για βελτίωση της κυκλοφορίας των έργων αυτών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη ότι η πλειονότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης ή πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων ζουν σε αναπτυσσόμενες και σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, παρά τις διαφορές των εθνικών νομοθεσιών για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο θετικός αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στις ζωές των ατόμων με προβλήματα όρασης ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων μπορεί να ενισχυθεί από ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει περιορισμούς και εξαιρέσεις στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του δημιουργού για τα άτομα με προβλήματα όρασης ή άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων· πλην όμως εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων έργων σε αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο για τα πρόσωπα αυτά, και ότι σημαντικοί πόροι απαιτούνται για την προσπάθεια να καθιστούν προσβάσιμα τα έργα στα πρόσωπα αυτά, και ότι η έλλειψη δυνατοτήτων διασυνοριακής ανταλλαγής τέτοιων αντιγράφων έχει καταστήσει αναγκαία την επανάληψη των εν λόγω προσπαθειών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τόσο τη σημασία του ρόλου των δικαιούχων στο να καταστούν τα έργα τους προσβάσιμα στα άτομα με προβλήματα όρασης ή με άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων και τη σπουδαιότητα της ύπαρξης κατάλληλων περιορισμών και εξαιρέσεων ώστε να καταστήσουν προσβάσιμα τα έργα στα πρόσωπα αυτά, ιδιαίτερα όταν η αγορά δεν είναι σε θέση να παράσχει τέτοια πρόσβαση,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών και του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση, την έρευνα, την πρόσβαση σε πληροφορίες, και ότι μια τέτοια ισορροπία πρέπει να διευκολύνει την αποτελεσματική και έγκαιρη πρόσβαση στα έργα προς όφελος ατόμων με προβλήματα όρασης ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από τις υφιστάμενες διεθνείς συνθήκες για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη σημασία της τριπλής προϋπόθεσης για τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφος 2 της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και άλλων διεθνών πράξεων,

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ τη σημασία των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε το 2007 από τη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακές σκοπιμότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου του οργανισμού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του διεθνούς συστήματος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του δημιουργού και επιθυμώντας να εναρμονιστούν περιορισμοί και εξαιρέσεις με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση και χρήση των έργων από άτομα με προβλήματα όρασης ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1
Σχέση με άλλες συμβάσεις και συνθήκες

Καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν παρεκκλίνει από τυχόν υποχρεώσεις που υπέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη έναντι αλλήλων βάσει άλλων συνθηκών και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που συμβαλλόμενο μέρος έχει δυνάμει άλλων συνθηκών.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συνθήκης:

α) ως «εργασίες» νοούνται λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, κατά την έννοια του άρθρο 2, παράγραφος 1 της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, με τη μορφή κειμένου, συμβόλων ή/και συναφών εικονογραφήσεων, είτε δημοσιευμένων ή άλλως διαθέσιμων στο κοινό επί οιουδήποτε μέσου (1)·

β) ως «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο», νοείται αντίγραφο έργου με εναλλακτικό τρόπο ή μορφή που δίνει σε δικαιούχο πρόσωπο πρόσβαση στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για το πρόσωπο να έχει πρόσβαση με τις δυνατότητες και την άνεση που θα είχε πρόσωπο χωρίς διαταραχές της όρασης ή άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Το αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από δικαιούχους και πρέπει να σέβεται την ακεραιότητα του πρωτότυπου έργου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αλλαγές που είναι αναγκαίες για να γίνει το έργο προσβάσιμο σε εναλλακτικό μορφότυπο, και τις ανάγκες προσβασιμότητας των δικαιούχων προσώπων.

γ) ως «εξουσιοδοτημένος φορέας» νοείται φορέας που έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί από τις δημόσιες αρχές για την παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, προσαρμοσμένης ανάγνωσης ή πρόσβασης σε πληροφορίες σε δικαιούχα πρόσωπα σε μη κερδοσκοπική βάση. Περιλαμβάνει επίσης κυβερνητικό όργανο ή μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε δικαιούχα πρόσωπα ως μία από τις οικείες πρωτογενείς δραστηριότητες ή θεσμικές υποχρεώσεις (2).

Ένας εγκεκριμένος φορέας καθορίζει και ακολουθεί τις δικές του πρακτικές:

i) για να βεβαιωθεί ότι τα πρόσωπα που εξυπηρετεί είναι δικαιούχα πρόσωπα·

ii) για να περιορίσει στα δικαιούχα πρόσωπα ή/και τους εξουσιοδοτημένους φορείς την εκ μέρους του διανομή και διάθεση αντίγραφων σε προσβάσιμη μορφή·

iii) για να αποθαρρυνθεί η αναπαραγωγή, διανομή και διάθεση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων· και

iv) για να διατηρήσει τη δέουσα προσοχή, και τις σχετικές καταγραφές, όσον αφορά τη διαχείριση των αντιγράφων έργων, με παράλληλο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των δικαιούχων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 8.

Άρθρο 3
Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαιούχο πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο:

α) είναι τυφλό·

β) αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης ή πάσχει από αδυναμία αντίληψης ή ανάγνωσης που δεν μπορεί να βελτιωθεί ώστε να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με πρόσωπο το οποίο δεν πάσχει από τέτοιες διαταραχές ή αναπηρίες και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να διαβάσει έντυπα στον ίδιο βαθμό με πρόσωπο χωρίς διαταραχές ή αναπηρίες· ή (3)

γ) κατά τα άλλα είναι ανίκανο, λόγω σωματικής ανικανότητας, να κρατά ή να χειρίζεται βιβλίο ή να εστιάσει ή μετακινήσει το βλέμμα του στον βαθμό που θα ήταν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, κατάλληλος για ανάγνωση·

ανεξάρτητα από τις άλλες ειδικές ανάγκες.

Άρθρο 4
Περιορισμοί και εξαιρέσεις που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες όσον αφορά τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο

1. α) Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν στην οικεία εθνική νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας τον περιορισμό ή την εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής, το δικαίωμα διανομής, και το δικαίωμα διάθεσης στο κοινό, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (WCT), ώστε να διευκολυνθεί η διαθεσιμότητα των έργων σε αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο για τα δικαιούχα πρόσωπα. Ο περιορισμός ή η εξαίρεση που προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα τυχόν απαιτούμενων αλλαγών ώστε να καταστούν τα έργα προσβάσιμα στην εναλλακτική μορφή.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν επίσης να προβλέψουν περιορισμό ή εξαίρεση από το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε έργα για δικαιούχα πρόσωπα.

2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εκπληρώσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παράγραφος 1 για όλα τα δικαιώματα που καθορίζονται από αυτά, θεσπίζοντας τον περιορισμό ή την εξαίρεση στο πλαίσιο της περί των δικαιωμάτων δημιουργού εθνικής νομοθεσίας, έτσι ώστε:

α) επιτρέπεται σε εξουσιοδοτημένους φορείς, χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, να παράγουν ένα αντίγραφο ενός έργου σε προσβάσιμο μορφότυπο, να λαμβάνουν από άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα ένα τέτοιο αντίγραφο, και να προμηθεύουν με τα εν λόγω αντίγραφα τα δικαιούχα πρόσωπα με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των δανείων από μη εμπορικές πηγές ή με ηλεκτρονική κοινοποίηση με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, και να προβαίνουν σε τυχόν ενδιάμεσα βήματα για την επίτευξη των στόχων αυτών, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) ο εγκεκριμένος φορέας που επιθυμεί να αναλάβει τέτοια δραστηριότητα έχει νόμιμη πρόσβαση στο περι ου ο λόγος έργο ή αντίγραφο του έργου·

ii) το έργο μετασχηματίζεται σε αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο, που μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για να διακινούνται πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή, αλλά δεν πραγματοποιεί αλλαγές, εκτός από εκείνες που είναι αναγκαίες για να καταστήσει την πρόσβαση στο έργο δυνατή για το δικαιούχο πρόσωπο·

iii) τέτοια αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο, παρέχονται αποκλειστικά για να χρησιμοποιηθούν από τα δικαιούχα πρόσωπα· και

iv) η δραστηριότητα στερείται κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

και

β) Ένα δικαιούχο πρόσωπο ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένου ενός επιστάτη ή φροντιστή πρωτογενών υπηρεσιών, μπορεί να μετατρέψει ένα έργο σε αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο για προσωπική χρήση από το δικαιούχο πρόσωπο ή αλλιώς μπορεί να βοηθήσει το δικαιούχο πρόσωπο να παραγάγει και να χρησιμοποιήσει αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο σε περίπτωση που το δικαιούχο πρόσωπο έχει νόμιμη πρόσβαση στο εν λόγω έργο ή αντίγραφο του έργου.

3. Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ανταποκριθεί στα του άρθρου 4, παράγραφος 1 θεσπίζοντας άλλους περιορισμούς ή εξαιρέσεις στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 (4).

4. Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να περιορίσει τους περιορισμούς ή τις εξαιρέσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου σε έργα τα οποία,υπό το συγκεκριμένο προσβάσιμο μορφότυπο, τα δικαιούχα πρόσωπα στη συγκεκριμένη αγορά δεν μπορούν να τα προμηθευτούν από το εμπόριο με εύλογους όρους,. Το συμβαλλόμενο μέρος που κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, υποχρεούται να το δηλώνει με γνωστοποίησή του στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΔΙ κατά τον χρόνο της επικύρωσης, της αποδοχής ή προσχώρησης στην παρούσα συνθήκη ή οποιαδήποτε στιγμή μετέπειτα (5).

5. Η εθνική νομοθεσία καθορίζει κατά πόσον οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε αμοιβή.

Άρθρο 5
Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν ότι εάν ένα αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο παράγεται υπό περιορισμό ή εξαίρεση ή σύμφωνα με το νόμο, το εν λόγω αντίγραφο δύναται να διανεμηθεί ή να διατεθεί από εξουσιοδοτημένο φορέα σε δικαιούχο πρόσωπο ή εγκεκριμένο φορέα σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος (6).

2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εκπληρώσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παράγραφος 1 θεσπίζοντας περιορισμό ή εξαίρεση στο πλαίσιο της περί των διανοητικών δικαιωμάτων δημιουργού εθνικής νομοθεσίας:

α) επιτρέπεται σε εξουσιοδοτημένους φορείς, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, να διακινούν ή να θέτουν στη διάθεση προς αποκλειστική χρήση των δικαιούχων προσώπων αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο σε εξουσιοδοτημένο φορέα σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος· και

β) επιτρέπεται σε εξουσιοδοτημένους φορείς, χωρίς την άδεια του δικαιούχου και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, στοιχείο γ), να διανείμουν ή να διαθέσουν αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο σε δικαιούχο πρόσωπο σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος·

υπό τον όρο ότι πριν από τη διανομή ή τη διάθεση, ο αρχικός εξουσιοδοτημένος φορέας δεν γνώριζε ή συντρέχουν βάσιμες υπόνοιες ότι γνώριζε ότι το αντίγραφο θα εχρησιμοποιείτο για σκοπούς άλλους από τη χρήση από δικαιούχα πρόσωπα (7).

3. Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ανταποκριθεί στα του άρθρου 5, παράγραφος 1, θεσπίζοντας άλλους περιορισμούς ή εξαιρέσεις στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα άρθρα 5 παράγραφος 4), 10 και 11.

4. α) Όταν ο εγκεκριμένος φορέας σε συμβαλλόμενο μέρος παραλαμβάνει αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, και το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος δεν υπέχει υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 9 της σύμβασης της Βέρνης, εξασφαλίζει, σύμφωνα με το οικείο νομικό σύστημα και πρακτικές, ότι τα αντίγραφα αυτά αναπαράγονται, διανέμονται ή διατίθενται προς όφελος των δικαιούχων προσώπων μόνο εντός της δικαιοδοσίας του συμβαλλόμενου αυτού μέρους.

β) Η διανομή και διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο από εξουσιοδοτημένο φορέα δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 1 περιορίζεται στα εν λόγω δικαστήρια εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή διαφορετικά μειώνει τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις εφαρμογής της παρούσας συνθήκης για το δικαίωμα διανομής και το δικαίωμα διάθεσης στο κοινό σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του κατόχου των διανοητικών δικαιωμάτων (8)  (9).

γ) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει τον ορισμό της πράξης διανομής ή πράξης διάθεσης στο κοινό.

5. Καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ανάλωσης των δικαιωμάτων.

Άρθρο 6
Εισαγωγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο

Στο βαθμό που το εθνικό δίκαιο ενός συμβαλλόμενου μέρους επιτρέπει σε δικαιούχο πρόσωπο, σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, ή σε έναν εγκεκριμένο φορά, να παράγει αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο, το εθνικό δίκαιο του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους τους επιτρέπει επίσης και την εισαγωγή τέτοιων αντιγράφων προς όφελος των δικαιούχων προσώπων, χωρίς την άδεια του κατόχου των διανοητικών δικαιωμάτων (10).

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις σχετικά με τη λήψη τεχνολογικών μέτρων

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες, για να εξασφαλιστεί ότι κατά την παροχή κατάλληλης νομικής προστασίας και αποτελεσματικών ένδικων μέσων κατά της παράκαμψης τεχνολογικών μέτρων, η νομική αυτή προστασία δεν εμποδίζει τα δικαιούχα πρόσωπα να επωφελούνται από τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που προβλέπει η παρούσα συνθήκη (11).

Άρθρο 8
Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής

Κατά την εφαρμογή των περιορισμών και εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δικαιούχων προσώπων σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα.

Άρθρο 9
Συνεργασία με στόχο τη διευκόλυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση των διασυνοριακών ανταλλαγών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, ενθαρρύνοντας την εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών που θα συμβάλουν στην αλληλοαναγνώριση των εξουσιοδοτημένων φορέων. Το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ συγκροτεί ένα σημείο πρόσβασης στις πληροφορίες προς τον σκοπό αυτόν.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να συνδράμουν τους εξουσιοδοτημένους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται βάσει του άρθρου 5 κατά τη διακίνηση πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές τους, σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο γ), τόσο μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εξουσιοδοτημένων φορέων, όσο και μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τις διασυνοριακές συναλλαγές αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, στα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ καλείται να μοιράζεται πληροφορίες, εφόσον τις διαθέτουν, σχετικά με τη λειτουργία της παρούσας συνθήκης.

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και την προώθησή της, για τη στήριξη των εθνικών προσπαθειών για την υλοποίηση του σκοπού και των στόχων της παρούσας συνθήκης (12).

Άρθρο 10
Γενικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας συνθήκης.

2. Τίποτε δεν αποκλείει τη δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών να καθορίζουν τη μέθοδο που κρίνουν κατάλληλη για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συνθήκης στο πλαίσιο της εσωτερικής τους έννομης τάξης και πρακτικής (13).

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να εκπληρώσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συνθήκης αυτής μέσω περιορισμών ή εξαιρέσεων ειδικά προς όφελος των δικαιούχων προσώπων, άλλων περιορισμών ή εξαιρέσεων, ή συνδυασμού αυτών, στο πλαίσιο της οικείας εθνικής έννομης τάξης και πρακτικής. Τα ανωτέρω μπορούν να περιλαμβάνουν και δικαστικές, διοικητικές ή κανονιστικές αποφάσεις προς το κοινό όφελος των δικαιούχων προσώπων όσον αφορά τις θεμιτές πρακτικές, τις συναλλαγές ή τις χρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον συνάδουν με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών βάσει της σύμβασης της Βέρνης, άλλων διεθνών συνθηκών, και του άρθρου 11.

Άρθρο 11
Γενικές υποχρεώσεις για τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις

Κατά την έγκριση μέτρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας συνθήκης, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τις οποίες το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος υπέχει βάσει της σύμβασης της Βέρνης, της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της συνθήκης ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των ερμηνευτικών συμφωνιών τους, έτσι ώστε:

α) σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, της σύμβασης της Βέρνης, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να επιτρέπει την αναπαραγωγή έργων σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι η αναπαραγωγή δεν αντίκειται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού·

β) σύμφωνα με το άρθρο 13 της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να μειώνει τους περιορισμούς ή τις εξαιρέσεις όσον αφορά αποκλειστικά δικαιώματα, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν εντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου.

γ) σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 της συνθήκης ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προβλέπουν περιορισμούς ή εξαιρέσεις στα δικαιώματα που χορηγούνται σε δημιουργούς στο πλαίσιο του WCT σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού.

δ) σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2 της συνθήκης ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει, κατά την εφαρμογή της σύμβασης της Βέρνης, να μειώνει τους περιορισμούς και εξαιρέσεις στα δικαιώματα, αλλά μόνο για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση δεν αντίκειται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου.

Άρθρο 12
Άλλοι περιορισμοί και εξαιρέσεις

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται να εφαρμόσει στο εθνικό του δίκαιο άλλους περιορισμούς και εξαιρέσεις σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας προς όφελος των δικαιούχων προσώπων, πέραν των προβλεπομένων από την παρούσα συνθήκη, έχοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του συμβαλλόμενου μέρους, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες του, σύμφωνα με τα διεθνή δικαιώματα και τις διεθνείς υποχρεώσεις και, στην περίπτωση μιας λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες της και τα ιδιαίτερα διεθνή δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευελιξία της.

2. Η παρούσα συνθήκη δεν θίγει άλλους περιορισμούς και εξαιρέσεις για άτομα με αναπηρίες, που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 13
Συνέλευση

1. α) Τα συμβαλλόμενα μέρη συνέρχονται σε συνέλευση.

β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπροσωπείται από έναν αντιπρόσωπο ο οποίος μπορεί να επικουρείται από αναπληρωτές εκπροσώπους, συμβούλους και εμπειρογνώμονες.

γ) Τα έξοδα κάθε αντιπροσωπείας βαρύνουν το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο έχει ορίσει την αντιπροσωπεία. Η συνέλευση μπορεί να ζητήσει από την ΠΟΔΙ να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση για να διευκολύνει τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των συμβαλλόμενων μερών που θεωρούνται αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με την πάγια πρακτική της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ή τα οποία είναι χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης σε οικονομία αγοράς.

2. α) Η συνέλευση επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τη διατήρηση σε ισχύ και την ανάπτυξη της παρούσας συνθήκης καθώς και την εφαρμογή και λειτουργία της

β) Η συνέλευση ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο15 σχετικά με την εισδοχή ορισμένων διακυβερνητικών οργανισμών στην παρούσα συνθήκη.

γ) Η συνέλευση αποφασίζει τη σύγκληση διπλωματικής διάσκεψης για την αναθεώρηση της παρούσας συνθήκης και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στον Γενικό Διευθυντή της ΠΟΔΙ για την προπαρασκευή της εν λόγω διπλωματικής διάσκεψης.

3. α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που είναι κράτος έχει μία ψήφο και ψηφίζει μόνο για λογαριασμό του.

β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που αποτελεί διακυβερνητικό οργανισμό μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία στη θέση των κρατών μελών του, με αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών του τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα συνθήκη. Κανένας διακυβερνητικός οργανισμός δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία, όταν οποιοδήποτε από τα μέλη του ασκεί το δικαίωμα ψήφου του και αντιστρόφως.

4. Η συνέλευση συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του γενικού διευθυντή και, εάν δεν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, κατά την ίδια περίοδο και στον ίδιο χώρο όπως η γενική συνέλευση του ΠΟΔΙ.

5. Η συνέλευση προσπαθεί να λαμβάνει τις αποφάσεις της με ομοφωνία, θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, που περιλαμβάνει τη σύγκλιση έκτακτων συνόδων, τις προϋποθέσεις απαρτίας και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συνθήκης, την απαιτούμενη πλειοψηφία για τα διάφορα είδη αποφάσεων

Άρθρο 14
Διεθνές Γραφείο

Τις διοικητικές εργασίες σχετικά με τη συνθήκη διεκπεραιώνει το διεθνές γραφείο της ΠΟΔΙ.

Άρθρο 15
Προϋποθέσεις για την προσχώρηση στη συνθήκη

1. Κάθε κράτος μέλος του ΠΟΔΙ μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη

2. Η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την προσχώρηση στην παρούσα συνθήκη οποιουδήποτε διακυβερνητικού οργανισμού ο οποίος δηλώνει ότι είναι αρμόδιος και διαθέτει δική του νομοθεσία η οποία δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη του, για τα θέματα που καλύπτει η παρούσα συνθήκη και ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συνθήκης.

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την υποβολή δήλωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο στη διπλωματική διάσκεψη που θέσπισε την παρούσα συνθήκη, μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη.

Άρθρο 16
Δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει της συνθήκης

Εφόσον δεν προβλέπεται το αντίθετο σε ειδικές διατάξεις της παρούσας συνθήκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει όλα τα δικαιώματα και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η παρούσα συνθήκη.

Άρθρο 17
Υπογραφή της συνθήκης

Η παρούσα συνθήκη θα παραμείνει ανοιχτή στην έδρα της ΠΟΔΙ για υπογραφή από κάθε επιλέξιμο μέρος επί ένα έτος μετά την έγκρισή της.

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος της συνθήκης

Η παρούσα συνθήκη αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες αφότου 20 επιλέξιμα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 15 θα έχουν καταθέσει τις πράξεις επικύρωσης και προσχώρησης.

Άρθρο 19
Ημερομηνία από την οποία ισχύει η προσχώρηση στη συνθήκη

Η παρούσα συνθήκη δεσμεύει:

α) τα 20 επιλέξιμα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 18 από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ·

β) κάθε επιλέξιμο μέρος που αναφέρεται στο άρθρο 15, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε την πράξη επικύρωσης ή προσχώρησής του στον γενικό διευθυντή της ΠΟΔΙ.

Άρθρο 20
Καταγγελία της συνθήκης

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συνθήκη με γνωστοποίηση στο γενικό γραμματέα της ΠΟΔΙ. Κάθε καταγγελία παράγει αποτελέσματα ένα έτος μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από το γενικό διευθυντή της ΠΟΔΙ.

Άρθρο 21
Γλώσσες της συνθήκης

1. Η παρούσα συνθήκη υπογράφεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, αραβική, κινεζική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, και όλα τα κείμενα στις γλώσσες αυτές είναι εξίσου αυθεντικά.

2. Κάθε επίσημο κείμενο σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 συντάσσεται από το γενικό διευθυντή της ΠΟΔΙ κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μέρους, αφού ζητηθεί και η γνώμη όλων των άλλων ενδιαφερομένων. Όσον αφορά την παρούσα παράγραφο ως «ενδιαφερόμενο μέρος» νοείται κάθε κράτος μέλος της ΠΟΔΙ για του οποίου την επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες πρόκειται, και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και κάθε άλλος διακυβερνητικός οργανισμός που μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη, εάν πρόκειται για μία από τις επίσημες γλώσσες του.

Άρθρο 22

Θεματοφύλακας

Ο Γενικός Διευθυντής της ΠΟΔΙ είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας συνθήκης.

Υπεγράφη στο Μαρακές στις 27 Ιουνίου 2013.

(1) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 2 στοιχείο α): Για τους σκοπούς της παρούσας συνθήκης, εξυπακούεται ότι ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τα εν λόγω έργα σε ακουστική μορφή, όπως τα audiobooks.

(2) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 2 στοιχείο γ): Για τους σκοπούς της παρούσας συνθήκης, εξυπακούεται ότι «οι οντότητες που αναγνωρίζονται από την κυβέρνηση» μπορεί να περιλαμβάνουν οντότητες που τυγχάνουν οικονομικής στήριξης από την κυβέρνηση για την παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, προσαρμοσμένης ανάγνωσης για την πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχα πρόσωπα, σε μη κερδοσκοπική βάση.

(3) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 3 β): Τίποτα στη διατύπωση αυτή υποδηλώνει ότι «δεν μπορεί να βελτιωθεί» απαιτεί τη χρήση όλων των δυνατών ιατρικών διαγνωστικών διαδικασιών και θεραπειών.

(4) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3. Εννοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν περιορίζει ούτε επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των περιορισμών και εξαιρέσεων που επιτρέπονται βάσει της σύμβασης της Βέρνης, όσον αφορά το δικαίωμα μετάφρασης από άτομα με προβλήματα όρασης ή με άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων.

(5) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 4: Εννοείται ότι η απαίτηση για εμπορική διαθεσιμότητα δεν προδικάζει το κατά πόσον ένας περιορισμό ή μία εξαίρεση βάσει του παρόντος άρθρου είναι συνεπείς με την «τριπλή προϋπόθεση».

(6) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 1: Επίσης, θεωρείται ότι καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης περιορίζει ή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των αποκλειστικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο άλλης συνθήκης.

(7) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 2: Εξυπακούεται ότι, για τη διανομή ή τη διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο απευθείας σε δικαιούχο πρόσωπο σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, μπορεί να ενδείκνυται για εγκεκριμένο φορέα να προβεί στη λήψη περαιτέρω μέτρων για να επιβεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που εξυπηρετεί είναι δικαιούχος και να ακολουθήσει τις οικείες πρακτικές του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2, στοιχείο γ).

(8) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β): Εννοείται ότι καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης απαιτεί ή συνεπάγεται ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος εγκρίνει ή εφαρμόζει την «τριπλή προϋπόθεση» πέρα από τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος εγγράφου ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών συνθηκών.

(9) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β): Εννοείται ότι καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν γεννά οποιαδήποτε υποχρέωση για ένα συμβαλλόμενο μέρος όσον αφορά την επικύρωση ή προσχώρησή του σε συνθήκη της ΠΟΔΙ για την πνευματική ιδιοκτησία ή τη συμμόρφωσή του προς οιαδήποτε από τις διατάξεις της και καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν προδικάζει τυχόν δικαιώματα, περιορισμούς και εξαιρέσεις στον WCT.

(10) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 6: Εννοείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ίδια ευελιξία που ορίζεται στο άρθρο 4 κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του άρθρου 6.

(11) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 7: Εξυπακούεται ότι οι εξουσιοδοτημένοι φορείς, σε διάφορες περιστάσεις, επιλέγουν να εφαρμόσουν τεχνολογικά μέτρα για την παραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση των αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και τίποτε στο παρόν έγγραφο θίγει τις πρακτικές αυτές όταν είναι σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία.

(12) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 9: Εννοείται ότι το άρθρο 9 δεν συνεπάγεται υποχρεωτική εγγραφή για εξουσιοδοτημένους φορείς, ούτε αποτελεί προϋπόθεση για εξουσιοδοτημένους φορείς να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αναγνωρίζονται βάσει της παρούσας συνθήκης· προβλέπει όμως τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

(13) Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 2: Εξυπακούεται ότι όταν ένα έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως έργο βάσει του άρθρου 2, παράγραφος α), συμπεριλαμβανομένων των έργων αυτών σε ακουστική μορφή, εφαρμόζονται οι περιορισμοί και οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη τηρουμένων των αναλογιών σε συγγενικά δικαιώματα, όπως είναι αναγκαίο για να παραχθούν τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο, να διανέμονται και να διατίθενται σε δικαιούχα πρόσωπα.

Πηγή: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο