ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Υπουργική Απόφαση Δ12α/Φ.29/Γ.Π.46/2: Επιχορήγηση 150.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον ΟΠΕΚΑ για προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία

Ιαν 7, 2019 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Οικονομικής
Πληροφορίες: Σ. Γουλίδης Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 210-5281105
Fax: 210-5281113
Email: sgoulidis@yeka.gr

Αθήνα 04-01-2019
Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.46/2

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30) και ιδίως των άρθρων 3 και 4 παρ. 1 υποπαρ. ε’.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/2014 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική Δικαιοσύνη Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 240/2016 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4584/2018 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (Φ.Ε.Κ. 213/2018 τ. Α΄).

5. Τη με Α.Π. Δ4/Α/Φ1/οικ.66012/5441/19-12-2018 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικού Έτους 2019» (ΑΔΑ: Ω932465Θ1Ω-17Λ)

6. Τη με Α.Π. οικ.2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019» (ΑΔΑ: 6ΗΥ3Η-Υ6Μ)

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες» (ΦΕΚ 145/5-8-2016, τ. Α΄).

9. Την αριθμ. 2/39549/0026/11-06-2015 ΚΥΑ «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 1138/2015/τ. Β΄).

10. Τη με αρ. πρωτ. 70091/17896/31-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ7Ν465Θ1Ω-ΓΣΛ) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 740.000.000,00 € που καταχωρήθηκε με α/α 2739 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Φ.Ε.Κ. 168 / 2017 τ. Α΄).

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 210 / 2016 τ. Α΄).

13. Την αριθμ. 3535/Δ9.1215 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.οικ49223/Δ9.13322/4.11.2015 (Β΄2423/11.11.2015) υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.Ε.ΠΕ» όπως ισχύει. (ΦΕΚ 212/2017 τ. Β’).

14. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 ΚΥΑ «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων.» (ΦΕΚ 5855/Β΄/28-12-2018).

15. Το με αριθ. πρωτ. 09-16/02-01-2019 έγγραφο του ΟΠΕΚΑ.

16. Το γεγονός ότι το ποσό της υπό έγκριση πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (150.000.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2310506899, οικονομικού έτους 2019, για την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ (ΑΦΜ: 090037978, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών), προκειμένου καλυφθούν δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία.

Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία

Πηγή: Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο