Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Υπουργική Απόφαση 83779/2022 – ΦΕΚ 4830/Β/13-9-2022: Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). – Μέρος 2ο

Σεπ 15, 2022 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπουργική Απόφαση 83779/2022 – ΦΕΚ 4830/Β/13-9-2022: Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). – Μέρος 2ο

 

ΜΕΡΟΣ Δ:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

Άρθρο 14

Κριτήρια Συγκρότησης και Προγραμματισμού Συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών

1.Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης συγκροτεί Υ.Ε. και προγραμματίζει τις συνεδριάσεις τους λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Το πλήθος των αιτήσεων με οριστικοποιημένο Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο,

(β) την αρμόδια ειδικότητα για την αξιολόγηση της κύριας πάθησης του αιτούντος,

(γ) το πλήθος των αιτήσεων ανά σημείο διενέργειας συνεδριάσεων Υ.Ε.,

(δ) τη διαθεσιμότητα των ιατρών του Ε.Σ.Ι.,

(ε) την εντοπιότητα των ιατρών του Ε.Σ.Ι., με γνώμονα τη διασφάλιση της αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης τους,

(στ) τον τόπο κατοικίας του αιτούντος, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας του από τη μετακίνηση για αξιολόγηση,

(ζ) τις ειδικές συνθήκες ως προς την αξιολόγηση (π.χ. κατ’ οίκον, σε σωφρονιστικό ίδρυμα, με ή χωρίς φυσική παρουσία κ.λπ.),

(η) την ανηλικότητα του αιτούντος,

(θ) τυχόν πρόσθετα κριτήρια ή επιχειρησιακούς περιορισμούς.

2.Συνεδριάσεις προγραμματίζονται μόνο για οριστικοποιημένους Ιατρικούς Εισηγητικούς Φακέλους.

3.Τα ραντεβού των αιτούντων για αξιολόγηση αναπηρίας προγραμματίζονται τουλάχιστον ανά είκοσι (20) λεπτά.

4.Ο αιτών ενημερώνεται για την προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο συνεδρίασης της Υ.Ε. με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό που έχει δηλώσει, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Συμπληρωματικά, ο πολίτης δύναται να ενημερωθεί και με πρόσθετα πρόσφορα μέσα, όπως μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική του θυρίδα, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

5.Σε περίπτωση αδυναμίας εμφάνισής του αιτούντος στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Υ.Ε. προγραμματίζεται άπαξ εκ νέου ραντεβού. Ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το ΚΕ.Π.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Άρθρο 15

Ειδικότητες Υγειονομικών Επιτροπών

1.Οι ειδικότητες των Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. είναι οι εξής:

(α) Καρδιολογική

(β) Δερματολογική

(γ) Νευρολογική

(δ) Ορθοπεδική

(ε) Ουρολογική

(στ) Οφθαλμιατρική

(ζ) Παθολογική

(η) Ρευματολογική

(θ) Χειρουργική

(ι) Ωτορινολαρυγγολογική

(ια) Ψυχιατρική

(ιβ) Πνευμονολογική

2.Η ειδικότητα της αρμόδιας για την αξιολόγηση Υ.Ε. προσδιορίζεται από την κύρια πάθηση του αιτούντος, η οποία καθορίζεται από το βασικό θεράποντα ιατρό και δηλώνεται στον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο. Η αρμόδια για την αξιολόγηση Υ.Ε. φέρει την υποχρέωση εξέτασης όλων των παθήσεων του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και είναι αρμόδια να πιστοποιήσει εν συνόλω την αναπηρία του αιτούντος, ανεξαρτήτως των ειδικοτήτων των ιατρών – μελών της, με την επιφύλαξη του Προέδρου και των εξαιρετικών περιπτώσεων που απαιτείται παραπομπή.

 

Άρθρο 16

Συγκρότηση Υγειονομικών Επιτροπών

1.Οι Υ.Ε. συγκροτούνται από τρεις (3) ιατρούς του Ειδικού Σώματος Ιατρών ΚΕ.Π.Α..

2.Πρόεδρος της Υ.Ε. ορίζεται μέλος της, το οποίο έχει ειδικότητα αντίστοιχη με εκείνη της Υ.Ε., δηλαδή την προβλεπόμενη ειδικότητα για την αξιολόγηση της κύριας πάθησης του αιτούντος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός μελών με ειδικότητα ίδια με εκείνη της επιτροπής, ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος του Σώματος.

3.Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είναι ιατροί του Ε.Σ.Ι., ανεξαρτήτως ειδικότητας σε σχέση με τις λοιπές προς αξιολόγηση παθήσεις.

4.Σε περίπτωση εξέτασης ανηλίκου, στην επιτροπή συμμετέχει, βάσει διαθεσιμότητας, ιατρός του Ε.Σ.Ι. με ειδικότητα στην παιδιατρική ή άλλη παιδιατρική εξειδίκευση.

5.Σε περίπτωση ΑΎ.Ε. που εξετάζει περίπτωση παραπομπής από άλλη Α’Υ.Ε., τότε Πρόεδρος της Υ.Ε. είναι ιατρός ειδικότητας της παραπεμπόμενης πάθησης.

6.Οι γραμματείς των Υ.Ε. ορίζονται από τον Προϊστάμενο της Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η γραμματεία ΚΕ.Π.Α. από τους υπαλλήλους της αυτής μονάδας.

 

Άρθρο 17

Κωλύματα Συμμετοχής

1.Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε συνεδρίαση Υ.Ε., ιατρού που έχει συντάξει Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο για τον αξιολογούμενο.

2.Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ιατρού σε Β’Υ.Ε., η οποία κρίνει επί προσφυγής κατά Γ.Α.Π.Α. από Α’Υ.Ε. στην οποία συμμετείχε ως μέλος.

3.Ιατρός που συμμετείχε σε Α’Υ.Ε. ή Β’Υ.Ε. για αξιολόγηση αιτούντος δεν δύναται να συμμετέχει στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου, η οποία θα ελέγξει τις γνωματεύσεις που αφορούν τον ίδιο αιτούντα.

4.Ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει και να ζητά την εξαίρεσή του σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι συντρέχει κώλυμα στο πρόσωπό του.

 

Άρθρο 18

Ειδικότερα Θέματα Συγκρότησης και Αποζημίωσης Υγειονομικών Επιτροπών

1.Οι Δημόσιες Δομές Φροντίδας Υγείας (Δ.Δ.Φ.Υ.) και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) δεν μπορούν να απαγορεύσουν στους ιατρούς που υπηρετούν σε αυτούς να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α. που έχουν ορισθεί, τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες ανά μήνα.

2.Οι ιατροί του Ε.Σ.Ι. δύνανται να μην αποδεχθούν το ορισμό τους μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα.

3.Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή άλλου μέλους της επιτροπής, ο γραμματέας ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Προγραμματισμού και Συγκρότησης Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης, για αντικατάστασή του. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης του, η συνεδρίαση αναβάλλεται, ενημερώνεται άμεσα ο πολίτης και προγραμματίζεται νεότερο ραντεβού κατά προτεραιότητα.

4.Οι ιατροί μετακινούνται εκτός έδρας με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης.

5.Η Υ.Ε. που παραπέμπει αίτηση σε άλλη Υ.Ε. για αξιολόγηση πάθησης συγκεκριμένης ειδικότητας, δεν αποζημιώνεται κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Η Υ.Ε. που εξετάζει την παραπεμπόμενη αίτηση εκδίδει οριστική Γ.Α. και λαμβάνει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία αποζημίωση.

 

Άρθρο 19

Συνεδρίαση με Φυσική Παρουσία Αξιολογούμενου

1.Η συνεδρίαση της Υ.Ε. για αξιολόγηση γίνεται κατά κανόνα με φυσική παρουσία του αιτούντος, σε σημείο διενέργειας συνεδριάσεων Υ.Ε.

2.Κατ’ εξαίρεση, η συνεδρίαση της Υ.Ε. για αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο διαμονής του αιτούντος. Ως χώρος διαμονής του αιτούντος νοείται είτε η κατοικία του, είτε η δομή νοσηλείας, είτε το σωφρονιστικό ίδρυμα. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χώρο διαμονής του αιτούντος είναι η αδυναμία μετακίνησής του, η οποία δηλώνεται στην αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποιείται από το βασικό θεράποντα ιατρό στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο.

3.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης, όπου έχει επιβεβαιωθεί η ανάγκη διενέργειας της αξιολόγησης στο χώρο διαμονής του αιτούντος, αλλά ανακύπτει επιχειρησιακή αδυναμία εξέτασης από τριμελή επιτροπή, πραγματοποιείται κατ’ οίκον επίσκεψη στο χώρο διαμονής του αιτούντος από έναν ιατρό της Υ.Ε., ο οποίος συντάσσει εισηγητική έκθεση, και ένα διοικητικό υπάλληλο που ασκεί καθήκοντα γραμματέα. Η εισηγητική έκθεση προστίθεται στο υλικό που λαμβάνει υπόψη η Υ.Ε. και αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα. Η Υ.Ε. συνεδριάζει οίκοθεν χωρίς φυσική παρουσία του αιτούντος.

 

Άρθρο 20

Συνεδρίαση χωρίς Φυσική Παρουσία Αξιολογούμενου

1.Η Υ.Ε. συνεδριάζει και αξιολογεί την αίτηση κατ’ αρχήν οίκοθεν χωρίς φυσική παρουσία του αιτούντος, στις εξής περιπτώσεις:

(α) Αιτούντων που απεβίωσαν. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόφαση με ισχύ μέχρι την ημερομηνία θανάτου,

(β) κατά τη διαδικασία επανελέγχου ισχύουσας πιστοποίησης,

(γ) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για αναθεώρηση ισχύουσας πιστοποίησης,

(δ) αιφνίδιας εισαγωγής του αιτούντος σε νοσοκομείο, η οποία αποδεικνύεται από έγγραφα, τα οποία προσκομίζονται στο προγραμματισμένο ραντεβού από οποιοδήποτε οικείο του, ιδίως βεβαίωση του Διευθυντή της κλινικής στην οποία νοσηλεύεται, με την οποία βεβαιώνεται η αδυναμία μετακίνησης και η κρισιμότητα της κατάστασης,

(ε) κατόπιν αναβολής συνεδρίαση Υ.Ε. για προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών,

(στ) κατοίκων εξωτερικού

2.Για τις περ. (β) έως (στ) της παρ. 1, η Υ.Ε. δύναται να ζητήσει αιτιολογημένα τη φυσική παρουσία του αιτούντος, εάν κατά την κρίση της είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση πλήρους γνώμης.

3.Οι συνεδριάσεις οίκοθεν, χωρίς φυσική παρουσία του αξιολογούμενου, δύνανται να πραγματοποιούνται και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως στην περ. (ε) της παρ. 1, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Υ.Ε. και ευθύνη της διοργάνωσης από το Γραμματέα της Υ.Ε.. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Γ.Α. υπογράφεται από τα μέλη και το γραμματέα της Υ.Ε. μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

 

ΜΕΡΟΣ Ε:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Άρθρο 21

Συνεδρίαση Υγειονομικών Επιτροπών

Ο Γραμματέας της Υ.Ε., πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης, βάσει των αρχών της νομιμότητας και ορθής διοικητικής πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα, προετοιμάζει το Πινάκιο, διασφαλίζει την πρόσβαση της Υ.Ε. στα απαραίτητα στοιχεία του Διοικητικού Φακέλου Αξιολόγησης, καλεί τους αξιολογούμενους στην αίθουσα συνεδρίασης, συμπράττει στην ταυτοποίηση των αξιολογούμενων και τυχόν συνοδών τους και καταχωρίζει στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία της αξιολόγησης βάσει των οδηγιών του Προέδρου της Υ.Ε..

2.Ο γραμματέας της Υ.Ε., τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη εκτυπώνει την κατάσταση των προς αξιολόγηση αιτούντων (“Πινάκιο”) βάση του Προγραμματισμού των ραντεβού, στην οποία αναγράφονται:

(α) Ο αριθμός της Υ.Ε.,

(β) η ημερομηνία συνεδρίασης,

(γ) η ειδικότητα της Υ.Ε.,

(δ) τα στοιχεία των προς αξιολόγηση αιτούντων (αριθμός μητρώου ΚΕ.Π.Α., Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ονοματεπώνυμο).

3.Η πρόσβαση στο Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης είναι ηλεκτρονική και διενεργείται από την Υ.Ε. και το γραμματέα μέσω του πληροφοριακού συστήματος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι ιατροί της Υ.Ε. έχουν επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του αιτούντος, καθώς και σε Εθνικά Μητρώα Ασθενών.

 

4.Οι συνεδριάσεις των Υ.Ε. εκκινούν στις 08.00 π.μ., εφόσον η Υ.Ε. βρίσκεται σε πλήρη σύνθεση. Οι ιατροί προσέρχονται στο χώρο συνεδρίασης δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την έναρξη αυτής. Ο γραμματέας καλεί τους αξιολογούμενους και βοηθά την είσοδό τους στον χώρο αξιολόγησης.

 

5.Πριν την αξιολόγηση του αιτούντος, ο Πρόεδρος και ο γραμματέας της Υ.Ε. προβαίνουν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του προς αξιολόγηση προσώπου. Προ- κειμένου για ενήλικες και ανηλίκους από 12 έως 17 ετών απαιτείται η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, απαιτείται η επίδειξη του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία αξιολόγησής τους ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής. Προ- κειμένου για ανήλικο κάτω των 12 ετών επιδεικνύεται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας με έγχρωμη φωτογραφία.

6.Κατά την έναρξη της αξιολόγησης, ο αξιολογούμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του αναγράφει επί του πινακίου ολογράφως το ονοματεπώνυμό του και θέτει την υπογραφή του δίπλα από τα προεκτυπωμένα στοιχεία του, προς απόδειξη της φυσικής του παρουσίας. Με το πέρας της συνεδρίασης, οι ιατροί και ο γραμματέας αναγράφουν στο πινάκιο το ποσοστό και τη διάρκεια ισχύος αυτού για κάθε αξιολογούμενο και υπογράφουν, θέτοντας τη σφραγίδα τους. Τα πινάκια αρχειοθετούνται κατά χρονολογική σειρά, προκειμένου να είναι διαθέσιμα, όποτε αυτό απαιτηθεί.

 

Άρθρο 22

Κανόνες κατά τη Συνεδρίαση

1.Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας των Υ.Ε. οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και κοσμιότητα στους αξιολογούμενους και τους συνοδούς τους, απαντώντας με προθυμία και τρόπο φιλικό σε τυχόν απορίες τους. Δεν επιτρέπεται η διάκριση σε όφελος ή σε βάρος των αξιολογούμενων, βάσει προσωπικών τους πεποιθήσεων ή ειδικών χαρακτηριστικών και αποφεύγεται κάθε πράξη που θα μπορούσε να προσβάλει ή να μειώσει την προσωπικότητα του αξιολογούμενου.

2.Οι αξιολογούμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Υ.Ε., σεβόμενοι το έργο που παρέχουν και μη ασκώντας επιρροή ή πιέσεις που παρεμποδίζουν το αντικειμενικό και αμερόληπτο έργο τους.

3.Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα κινητά τηλέφωνα των συμμετεχόντων λειτουργούν με σίγαση του ηχητικού σήματος, ώστε να μετέχουν απερίσπαστοι και ενεργά στη συνεδρίαση και τη διαδικασία αξιολόγησης.

4.Διακοπή της διαδικασίας συνεδρίασης είναι επιτρεπτή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Δεν επιτρέπεται η διακοπή της συνεδρίασης για προσωπικές υποθέσεις των μελών ή του γραμματέα της Υ.Ε..

5.Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας της συνεδρίασης, η είσοδος και η παραμονή εντός ή γύρω του χώρου της συνεδρίασης σε τρίτα πρόσωπα ή η επαφή με οποιονδήποτε τρόπο του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Υ.Ε. με τρίτα πρόσωπα, πλην των συνοδών αξιολογούμενων προσώπων, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή ή τη διευκόλυνση της αξιολόγησης.

6.Κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας της αξιολόγησης απαγορεύεται ρητά η προφορική ή γραπτή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτής στον αξιολογούμενο ή σε τρίτα πρόσωπα.

7.Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Υ.Ε. δύναται να καλέσει άλλο μέλος του Ε.Σ.Ι. που παρίσταται στο σημείο συνεδρίασης Υ.Ε., προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος, βάσει της ειδικότητάς του. Οι ιατροί του Ε.Σ.Ι. που καλούνται εκτάκτως ως σύμβουλοι, δεν δύνανται να αρνηθούν την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

Άρθρο 23

Ενέργειες κατά τη Διεξαγωγή ή Ολοκλήρωση Συνεδρίασης και έκδοση Γνωμάτευσης

1.Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, και αφού η Υ.Ε. λάβει υπόψη τα πορίσματα από τη φυσική εξέταση του αξιολογούμενου, το περιεχόμενο της αίτησης, τα στοιχεία του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και τυχόν πρόσθετα έγγραφα από τον Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης, η Υ.Ε. δύναται να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

(α) Να εκδώσει Γ.Α.,

(β) να αναβάλλει την έκδοση Γνωμάτευσης μέχρι την προσκόμιση επιπλέον ιατρικών δικαιολογητικών επιβεβαίωσης της πάθησης,

(γ) να ζητήσει την επικούρηση γνώμης από Σύμβουλο Ιατρό,

(δ) να παραπέμψει την εξέταση της αίτησης σε άλλη Υ.Ε. βάσει πάθησης συγκεκριμένης ειδικότητας.

2.Η Υ.Ε. δύναται, για μία φορά ανά αίτηση, να αναβάλλει την έκδοση Γ.Α., προκειμένου να προσκομιστούν συγκεκριμένα επιπλέον ιατρικών δικαιολογητικών επιβεβαίωσης της πάθησης (π.χ. εξετάσεις). Ο πολίτης ενημερώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο, εντός δύο (2) ημερών από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της μονάδας στην οποία υπάγεται η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α για την ανάγκη προσκόμισης πρόσθετων δικαιολογητικών εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών.

Τα αιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον πολίτη στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα και στο Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης. Στην περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει ότι η ζητούμενη εξέταση είναι επικίνδυνη για την υγεία του αξιολογούμενου, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση. Με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης προγραμματίζει νέα συνεδρίαση της Υ.Ε., με ή χωρίς φυσική παρουσία του πολίτη, κατά την κρίση της. Η Υ.Ε. υποχρεωτικά εκδίδει Γ.Α., με την επιφύλαξη τυχόν παραπομπής σε άλλη Υ.Ε..

3.Η Υ.Ε. εξετάζει το σύνολο των παθήσεων Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και είναι αρμόδια να πιστοποιήσει εν συνόλω την αναπηρία του αιτούντος, ανεξαρτήτως των ειδικοτήτων των ιατρών – μελών της, με την επιφύλαξη του Προέδρου. Η Υ.Ε., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει από μη μέλος της, Ιατρό του Ε.Σ.Ι. που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο συνεδριάσεων, την παροχή γνώμης επί ορισμένης αξιολογούμενης αναπηρίας. Ο Σύμβουλος Ιατρός υποχρεούται να παράσχει τη Γνώμη του αμελλητί και η γνώμη του καταγράφεται ενυπόγραφα στη Γνωμάτευση. Μετά την παροχή γνώμης Συμβούλου Ιατρού, η Υ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Γ.Α. με την επιφύλαξη τυχόν παραπομπής σε άλλη Υ.Ε. ή αναβολή της συνεδρίασης για προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η συμβολή Σύμβουλου Ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, η Υ.Ε. δύναται να παραπέμψει, με ειδική αιτιολόγηση, την εξέταση της εν λόγω πάθησης σε Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας. Η Υ.Ε. που εξετάζει την παραπομπή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί της παραπεμπόμενης πάθησης, έχοντας προσυμπληρωμένη τη φόρμα της γνωμάτευσης για τις λοιπές παθήσεις. Η τελευταία κατά σειρά επιτροπή υποχρεούται να μεταφέρει στην τελική γνωμάτευση την ακριβή διάγνωση κάθε πάθησης, για την οποία έχει προηγηθεί αξιολόγηση, με αναφορά του σχετικού αποτελέσματος, ήτοι πάθηση, ποσοστό αναπηρίας και αριθμό επιτροπής. Εν συνεχεία, γνωματεύει συνολικά για την αναπηρία του αξιολογούμενου. Η τελική Γ.Α. υπογράφεται από τα μέλη της Υ.Ε. που εξετάζουν την παραπομπή, ωστόσο αποτυπώνεται στη Γ.Α. η συμβολή των μελών της αρχικής Υ.Ε.

4.Η Υ.Ε. υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να εκδώσει Γ.Α. κρίνοντας όλο το υλικό που τίθεται υπόψη της ή στο οποίο έχει πρόσβαση. Τα στοιχεία της γνωμάτευσης της Υ.Ε. καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα από το Γραμματέα της Υ.Ε, βάσει των οδηγιών του Προέδρου. Η Γ.Α. υπογράφεται από το σύνολο των Ιατρών που συγκροτούν την Υ.Ε. και το Γραμματέα αυτής. Η υπογραφή της Γ.Α. διενεργείται με την υπογραφή όλων μέσω του πληροφοριακού συστήματος ή με εκτύπωση της Γ.Α. από το Γραμματέα και φυσική υπογραφή από όλους. Σε περίπτωση φυσικής υπογραφής της Γ.Α., η οριστικοποίησή της πραγματοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα από τον Πρόεδρο της Υ.Ε., με χρήση των προσωπικών κωδικών του.

5.Βάσει της οριστικοποιημένης Γ.Α. εκδίδεται Γ.Α.Π.Α. από το ΚΕ.Π.Α.. Ο πολίτης ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει για την έκδοση, και η Γ.Α.Π.Α. αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη. Σε περίπτωση που η αίτηση, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα από τον πολίτη, έχει υποβληθεί μέσω Κ.Ε.Π. ή Κ.Κ. ή Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., τότε ο αιτών ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει για την έκδοση της Γ.Α. και Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να προσέλθει σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία για την παραλαβή αντιγράφου, η οποία επέχει θέση κοινοποίησης της Γ.Α.Π.Α. και καταγράφεται από τον υπάλληλο στο σύστημα.

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Άρθρο 24

Γνωμάτευση Αναπηρίας

1.Η Γ.Α. αποτελεί έγγραφο που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της Υ.Ε. και στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς, με σαφήνεια και πληρότητα, όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση διενεργείται και τεκμηριώνεται βάσει: της αίτησης, των παθήσεων που αναγράφονται στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο, του Ε.Π.Π.Π.Α., του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων που η αναπηρία τους κρίνεται επ’ αόριστον, των υπόλοιπων ιατρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του αιτούντος και σε Εθνικά Μητρώα Ασθενών, της φυσικής εξέτασης του αιτούντα και κάθε πρόσθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

2.Η Γ.Α. περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

(α) τα στοιχεία της αξιολόγησης, όπως:

i.τη μονάδα ΚΕ.Π.Α.,

ii.τα στοιχεία της Γ.Α.,

iii.τα στοιχεία της Υ.Ε. (βλ. αριθμό, ειδικότητα, τύπο, ημερομηνία αξιολόγησης),

iv.το είδος της διαδικασίας,

(β) τα στοιχεία του αξιολογούμενου, όπως:

i.Τα στοιχεία ταυτοποίησής του,

ii.τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία του,

(γ) τα στοιχεία της αίτησης (βλ. αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα)

(δ) τις παθήσεις που πιστοποιήθηκαν, όπως αυτές αναφέρονται στον Ε.Π.Π.Π.Α., κάθε μία συνοδευόμενη τουλάχιστον από τις κάτωθι σημάνσεις:

i.τον χαρακτηρισμό της πάθησης ως κύριας ή συνυπάρχουσας,

ii.το αποδιδόμενο αυτοτελές ποσοστό αναπηρίας,

iii.την περιγραφή της πάθησης βάσει του Ε.Π.Π.Π.Α.,

iv.το υποκεφάλαιο/υποενότητα του Ε.Π.Π.Π.Α. στο οποίο εμπίπτει η πάθηση,

ν. τον κωδικό βάσει της ταξινόμησης ICD-10 και τυχόν ORPHAcode,

vi.εάν η πάθηση είναι προϋπάρχουσα της πρώτης ασφάλισης,

vii.εάν η πάθηση φέρει τυχόν ποσοστό επιδείνωσης,

viii.εάν η πάθηση είναι νέα πάθηση,

ix.εάν η νέα πάθηση έχει προέλθει ως απόρροια παλαιάς πάθησης, τότε επισημαίνεται η συνάφεια της νέας με την προγενέστερη πάθηση,

x.την ημερομηνία επέλευσης της πάθησης,

xi.εάν η πάθηση επήλθε λόγω εργατικού ατυχήματος, ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής νόσου, εφόσον αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία στην Υ.Ε.,

xii.εάν η πάθηση χαρακτηρίζεται ως μη αναστρέψιμη, με αυτοτελές ποσοστό αναπηρίας αποδιδόμενο επ’ αόριστον,

xiii.τυχόν πρόσθετες παρατηρήσεις ή σχόλια.

(ε) το συνολικό αποδιδόμενο ποσοστό αναπηρίας

(στ) την ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος της Γ.Α. (διάρκεια),

(ζ) σήμανση ή καταχώριση στοιχείων ειδικότερων ιατρικών κρίσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία, όπως ενδεικτικά:

i.στοιχείων για την αναπηρία μετά την πρώτη ασφάλιση,

ii.την αποτύπωση ποσοστών αναπηρίας και ιατρικών λεπτομερειών που συνδέονται με κατηγορίες αναπηρίας, όπως κινητική (π.χ. ανάλυση ανά άκρο, είδος παράλυσης, κ.λπ.), ψυχιατρικές παθήσεις, κώφωση, αυτισμό, όραση, κ.λπ.,

iii.τον χαρακτηρισμό «ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα/εργασία» και χρόνο επέλευσης αυτού,

iv.την κάλυψη ιατρικών κριτηρίων για χορήγηση εξω- ιδρυματικού επιδόματος,

v.τον χαρακτηρισμό «ανάγκη συμπαράστασης ετέρου προσώπου»,

vi.στοιχεία που αφορούν στην ασφαλιστική αναπηρία, με διακριτά πεδία ανάλογα με το αν ο αξιολογούμενος είναι παλαιός ή νέος ασφαλισμένος,

vii.σήμανση για υπαγωγή του αξιολογούμενου στις κατηγορίες των παθήσεων για σύνταξη γήρατος λόγω αναπηρίας,

viii.σήμανση για υπαγωγή του αξιολογούμενου στον Πίνακα Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998,

ix.σήμανση για υπαγωγή του αξιολογούμενου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων που απολαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές, όπως του ν. 1798/1988 (άρθρο 16).

(η) αποτύπωση σε ελεύθερο κείμενο του σκεπτικού της γνωμάτευσης, ήτοι:

i.τις διαπιστώσεις από τυχόν κλινική εξέταση κατά την αξιολόγηση

ii.τα ιατρικά δικαιολογητικά (π.χ. εξετάσεις, γνωματεύσεις, νοσηλείες, κλπ.) που τεκμηριώνουν την υγειονομική κρίση

iii.πρόσθετες παρατηρήσεις ή σχόλια και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την εν γένει κατάσταση της υγείας του αξιολογούμενου

iv.την καταγραφή της γνώμης Συμβούλου ιατρού του Ε.Σ.Ι., εφόσον αυτή έχει ζητηθεί.

3.Όταν η κύρια πάθηση του αιτούντος εμπίπτει στον Πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον και της αποδίδεται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, η διάρκεια ισχύος του συνολικού ποσοστού αναπηρίας που συνδιαμορφώνεται σε περίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων προσδιορίζεται επ’ αόριστον.

4.Σε περίπτωση που η πάθηση της Γ.Α. παρεκκλίνει από την αναγραφόμενη πάθηση στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο, η Υ.Ε. προβαίνει σε ειδική αιτιολόγηση των λόγων που επιβάλλουν την από ιατρικής πλευράς παρέκκλιση, μη παραλείποντας να αναφέρει τη σχετική σελίδα του Ε.Π.Π.Π.Α., βάσει της οποίας διαφοροποιείται. Σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή των παθήσεων στη Γ.Α. διενεργείται πάντα βάσει του Ε.Π.Π.Π.Α. και η Υ.Ε. δεν δεσμεύεται από τη λεκτική αποτύπωση της πάθησης στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο.

5.Στις περιπτώσεις αξιολόγησης με βάση τη διαδικασία επανελέγχου ισχύουσας Γ.Α./Γ.Α.Π.Α., η Υ.Ε. υποχρεούται να γνωματεύσει για κάθε ερώτημα ή διευκρίνιση ιατρικής φύσης που έχει τεθεί υπόψη της.

 

Άρθρο 25

Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.)

1.Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) είναι διοικητικό έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από το ΚΕ.Π.Α, βάσει της Γ.Α. Η Γ.Α.Π.Α. εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση, γίνεται υποχρεωτικά δεκτή από τους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου και είναι δεσμευτική ως προς το περιεχόμενό της.

2.Οι Γ.Α.Π.Α. εκδίδονται ηλεκτρονικά, την επόμενη ημέρα από την έκδοση της Γ.Α. και αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν το λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., τον αριθμό γνωστοποίησης, τη χρονοσφραγίδα έκδοσης και τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης, η οποία έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της Γ.Α.Π.Α. και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.

3.Η Γ.Α.Π.Α. περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες της Γ.Α. αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας, πλην της αποτύπωσης σε ελεύθερο κείμενο του σκεπτικού της γνωμάτευσης και της γνώμης του Συμβούλου Ιατρού. Επιπρόσθετα, στη Γ.Α.Π.Α. παρέχεται ενημέρωση του πολίτη για το δικαίωμα και την προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον ΒΎ.Ε., σε περίπτωση Γ.Α.Π.Α. που έχει εκδοθεί από Α’Υ.Ε.

 

Άρθρο 26

Υπολογισμός ποσοστού αναπηρίας

1.Το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται από την Υ.Ε. για κάθε πάθηση για την οποία τίθεται ενώπιον της με βάση τον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο, με βάση τον Ε.Π.Π.Π.Α.

2.Επί ύπαρξης περισσότερων της μίας πάθησης, ο υπο-λογισμός του συνολικού ποσοστού αναπηρίας προκύπτει σωρευτικά από τον παρακάτω τύπο:

(βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

όπου το αναλογικό ποσοστό εκάστης πάθησης i (με i κάθε πάθηση πέραν της κύριας, ήτοι i = 2η πάθηση, 3η πάθηση … ηη πάθηση) προκύπτει ως το γινόμενο της υπολειπόμενης κάθε φοράς ικανότητας με το ποσοστό της εν λόγω πάθησης, σε εκατοστιαία κλίμακα. Το υπόλοιπο ικανότητας μετά την εξέταση κάθε πάθησης i προκύπτει από την αφαίρεση από το 100% του ποσοστού αναπηρίας της κύριας πάθησης και του αθροίσματος των αναλογικών ποσοστών λοιπών παθήσεων μέχρι και την πάθηση (i-1).

Ενδεικτικώς, για την περίπτωση δύο συνυπαρχουσών παθήσεων, για τον υπολογισμό των ανωτέρω διενεργούνται τα κάτωθι βήματα:

(α) Υπολογισμός υπολοίπου ικανότητας κύριας πάθησης

Υπόλοιπο Ικανότητας Κύριας Πάθησης

= 100% — Ποσοστό Αναπηρίας Κύριας Πάθησης

(β) Υπολογισμός αναλογικού ποσοστού δεύτερης πάθησης

Αναλογικό Ποσοστό Δεύτερης Πάθησης = Υπόλοιπο Ικανότητας Κύριας Πάθησης χ Ποσοστό Δεύτερης Πάθησης

(γ) Υπολογισμός υπολοίπου ικανότητας μετά το συνυπολογισμό της δεύτερης πάθησης

Υπόλοιπο Ικανότητας από 2η Πάθηση

= 100% — (Ποσοστό Αναπηρίας Κύριας Πάθησης + Αναλογικό Ποσοστό Δεύ τερης Πάθησης)

(δ) Υπολογισμός αναλογικού ποσοστού τρίτης πάθησης

Αναλογικό Ποσοστό Τρίτης Πάθησης

= Υπόλοιπο Ικανότητας από 2η Πάθηση X Ποσοστό Τρίτης Πάθησης

Τα ανωτέρω βήματα επαναλαμβάνονται για κάθε επιπλέον πάθηση.

3.Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού δεν ισχύει στις περιπτώσεις πολλαπλών παθήσεων, για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένο συνολικό ποσοστό αναπηρίας από τον Ε.Π.Π.Π.Α..

4.Σε περίπτωση προϋπάρχουσας της πρώτης ασφάλισης αναπηρίας υπολογίζεται και το αυτοτελές συνολικό ποσοστό αναπηρίας που επήλθε μετά την πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση. Ο υπολογισμός του ποσοστού της μεταγενέστερης της πρώτης ασφάλισης αναπηρίας διενεργείται ως απόκλιση από το 100% της υγείας του ασφαλισμένου έτσι, ώστε να προκύψει το αυτοτελές ποσοστό της μεταγενέστερης της υπαγωγής στην ασφάλιση αναπηρίας, συγκεκριμένο όριο του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.

Αυτοτελές Ποσοστό της Μεταγενέστερης της Υπαγωγής στην Ασφάλιση Αναπηρίας

= Υπόλοιπο Ικανότητας από Πάθηση 1

η

(Αναλογικό Ποσοστό Πάθησης ί πέραν της πρώτης)

Για τον υπολογισμό του νέου συνολικού ποσοστού αναπηρίας, αθροίζεται το ποσοστό της γνωμάτευσης αναπηρίας της προϋπάρχουσας πάθησης με το σύνολο των επιμέρους αναλογικών ποσοστών κάθε πάθησης μετά την πρώτη ασφάλιση, στη βάση των υπολογισμών της παρ. 1.

Νέο Συνολικό Ποσοστό Αναπηρίας

= Ποσοστό Αναπηρίας Γνωμάτευσης Προϋπάρχουσας Πάθησης +

 

ΜΕΡΟΣ Ζ:

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 27

Διοικητικός Φάκελος Αξιολόγησης

1.Στο ΚΕ.Π.Α. τηρείται, με φυσικό και ηλεκτρονικό τρόπο, ατομικός Διοικητικός Φάκελος Αξιολόγησης για κάθε πρόσωπο που αξιολογείται από το ΚΕ.Π.Α, ο οποίος περιλαμβάνει:

(α) τις αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά,

(β) τον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο,

(γ) τις Γνωματεύσεις Αναπηρίας και τις Γ.Α.Π.Α.,

(δ) κάθε διοικητικό έγγραφο που αφορά στο φυσικό πρόσωπο και έχει περιέλθει στο ΚΕ.Π.Α. με οποιαδήποτε διαδικασία.

2.Ο Διοικητικός Φάκελος Αξιολόγησης τηρείται σε φυσικό αρχείο για αξιολογήσεις, οι οποίες έχουν διεκπεραιωθεί εκτός του ψηφιακού Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και ηλεκτρονικά για νέες αιτήσεις αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, τα τηρούμενα στοιχεία υπόκεινται στις ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικού απορρήτου και προστασίας ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο ως προς τους όρους φύλαξής τους, όσο και ως προς την πρόσβαση από τρίτους μη έχοντες έννομο συμφέρον.

3.Πρόσβαση στο Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης έχουν:

(α) Τα μέλη και ο γραμματέας της αρμόδιας Υ.Ε. για την αξιολόγηση της αίτησης,

(β) ο Προϊστάμενος και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης,

(γ) η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης για δειγματοληπτικό έλεγχο,

(δ) τα όργανα της Πολιτείας, τα οποία, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, διενεργούν έρευνα περί της ορθότητας και τήρησης της νομιμότητας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και έκδοσης της Γ.Α.Π.Α.,

(ε) το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων.

4.Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί με αίτημά του να λάβει αντίγραφο του ατομικού Διοικητικού Φακέλου Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που τηρείται φυσικό αρχείο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση των πρωτοτύπων Γ.Α., Γ.Α.Π.Α. και Ιατρικών Εισηγητικών Φακέλων.

 

Άρθρο 28

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Διοικητικών Δικαιολογητικών

Το ΚΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης διοικητικών δικαιολογητικών βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Τα εν λόγω διοικητικά δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα, αναζητούνται εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ή μέσω διαλειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση διοικητικών δικαιολογητικών τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση με την κατάθεση της αίτησής του από τον ενδιαφερόμενο.

 

Άρθρο 29

Παραπομπή στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου

1.Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.) λειτουργεί στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, βάσει της υπό στοιχεία Φ10021/35835/2122/09.12.2013 (Β’ 96/2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2.Έργο της Ε.Δ.Ε. είναι ο έλεγχος της ορθότητας και πληρότητας των γνωματεύσεων των Α’Υ.Ε. και Β’Υ.Ε. και η έκδοση πορισμάτων επί αυτών.

3.Ο έλεγχος διενεργείται δειγματοληπτικά σε τυχαίο δείγμα γνωματεύσεων ή στοχευμένα ανά περιοχή, ανά ΚΕ.Π.Α., ανά ιατρική ειδικότητα, ανά Α’Υ.Ε. ή Β’Υ.Ε., μετά από εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης.

4.Αιτήματα για έλεγχο από την Ε.Δ.Ε. δύνανται να απο- στέλλονται αποκλειστικά μέσω των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α., υπό τη μορφή αιτιολογημένων ενημερωτικών-εισηγητικών σημειωμάτων προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται σε πρώτη φάση από τις κατά τόπους Γραμματείες ΚΕ.Π.Α και εφόσον εξακριβωθεί η υπαγωγή τους στις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ10021/35835/2122/09.12.2013 (Β’ 96/2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, υπό τη μορφή ενημερωτικού σημειώματος, στο οποίο εκτίθενται τα πραγματικά γεγονότα και οι λόγοι για τους οποίους καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος. Στο ενημερωτικό σημείωμα επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των στοιχείων που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα. Ο Διοικητικός Φάκελος Αξιολόγησης αποστέλλεται μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί εγγράφως από τη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης. Ο συνταξιοδοτικός φάκελος δεν αποστέλλεται σε καμία περίπτωση.

5.Ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να υποβάλλει αίτημα για έλεγχο των γνωματεύσεων που τον αφορούν από την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

 

Άρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

1.Αιτήσεις για αξιολόγηση αναπηρίας που υποβάλλονται μέχρι και τις 15.09.2022, εξετάζονται με τις προϊσχύουσες διαδικασίες, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διεξαγωγής της αξιολόγησης. Από τις 16.09.2022, η υποβολή αίτησης για αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής διαδικασίας υγειονομικής κρίσης αναπηρίας του άρθρου 103 του ν. 4961/2022.

2.Από τις 16.09.2022, όσοι πολίτες έχουν εκκρεμείς αιτήσεις στο προϊσχύον σύστημα, δύνανται να αιτηθούν την αξιολόγησή τους στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά μόνο για διαφορετική διαδικασία αξιολόγησης. Για την αιτούμενη στο νέο σύστημα, διαφορετική διαδικασία αξιολόγησης σε σχέση με την εκκρεμή, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες.

3.Αιτήσεις για αξιολόγηση, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 15.09.2022 και εκκρεμούν περισσότερο από δύο (2) έτη για οποιονδήποτε λόγο, με ευθύνη του πολίτη, απορρίπτονται.

4.Μέχρι την έναρξη της υποβολής προσφυγών μέσω του υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας και της συνδρομής των υπαλλήλων των Κ.Κ. και του Κ.Ε.Π., η προσφυγή του άρθρου 11 υποβάλλεται μόνο με αίτηση στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε τη Γ.Α.Π.Α, η οποία καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

5.Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 4961/2022, οι αποζημιώσεις των Υ.Ε. διενεργούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010.

 

Άρθρο 31

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται η υπ’ αρ. 84045/27-10-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β’ 5074).

 

Άρθρο 32

Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

 

Πηγή: www.e-nomothesia.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο