Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Υπουργική Απόφαση 83779/2022 – ΦΕΚ 4830/Β/13-9-2022: Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). – Μέρος 1ο

Σεπ 15, 2022 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπουργική Απόφαση 83779/2022 – ΦΕΚ 4830/Β/13-9-2022: Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). – Μέρος 1ο

 

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 83779/2022

ΦΕΚ 4830/Β/13-9-2022

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τα άρθρα 102, 103, 104, 108, 111 και ιδιαίτερα την παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146).

2.Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

3.Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).

4.Το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115).

5.Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6.Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

7.Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

8.Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8).

9.Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α’ 119).

10.Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11.Την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’4443).

12.Την υπ’ αρ. 476/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που ελήφθη στην υπ’ αρ. 31/01-09-2022 Συνεδρίασή του.

13.Την υπ’ αρ. 83076/09.09.22 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

14.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

 

Την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 1 – Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) Άρθρο 2 – Σκοπός και Έργο του ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 3 – Γενικές Αρχές Προσβασιμότητας Άρθρο 4 – Ορισμοί

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 5 – Είδη Διαδικασιών εντός του ΚΕ.ΠΑ.

Άρθρο 6 – Αρχική Αξιολόγηση Άρθρο 7 – Αξιολόγηση για Παράταση Πιστοποίησης Άρθρο 8 – Αξιολόγηση για Επιδείνωση Υπάρχουσας ή Προσθήκη Νέας Πάθησης

Άρθρο 9 – Αξιολόγηση για Αναθεώρηση Ισχύουσας Πιστοποίησης

Άρθρο 10 – Διαδικασία επανελέγχου ισχύουσας Πι-στοποίησης

Άρθρο 11 – Προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας Πιστοποίησης

Άρθρο 12 – Προθεσμίες και Λόγοι Απόρριψης της Αίτησης

ΜΕΡΟΣ Γ: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Άρθρο 13 – Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Άρθρο 14 – Κριτήρια Συγκρότησης και Προγραμματισμού Συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών Άρθρο 15 – Ειδικότητες Υγειονομικών Επιτροπών

Άρθρο 16 – Συγκρότηση Υγειονομικών Επιτροπών

Άρθρο 17 – Κωλύματα Συμμετοχής

Άρθρο 18 – Ειδικότερα Θέματα Συγκρότησης και Αποζημίωσης Υγειονομικών Επιτροπών

Άρθρο 19 – Συνεδρίαση με Φυσική Παρουσία Αξιολογούμενου

Άρθρο 20 – Συνεδρίαση χωρίς Φυσική Παρουσία Αξι-ολογούμενου

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 21 – Συνεδρίαση Υγειονομικών Επιτροπών

Άρθρο 22 – Κανόνες κατά τη Συνεδρίαση

Άρθρο 23 – Ενέργειες κατά τη Διεξαγωγή ή Ολοκλήρωση Συνεδρίασης και έκδοση Γνωμάτευσης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 24 – Γνωμάτευση Αναπηρίας

Άρθρο 25 – Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.)

Άρθρο 26 – Υπολογισμός ποσοστού αναπηρίας

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27 – Διοικητικός Φάκελος Αξιολόγησης

Άρθρο 28 – Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Διοικητικών Δικαιολογητικών

Άρθρο 29 – Παραπομπή στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου

Άρθρο 30 – Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 31 – Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32 – Τελικές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΕ.Π.Α.

 

Άρθρο 1

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

1.Στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) λειτουργεί το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2.Στο ΚΕ.Π.Α. λειτουργούν Υγειονομικές Επιτροπές (Υ.Ε.), οι οποίες στελεχώνονται από ιατρούς του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) ΚΕ.Π.Α. και διακρίνονται σε Πρω-τοβάθμιες (Α’Υ.Ε.) και Δευτεροβάθμιες (Β’Υ.Ε.), καθώς και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.) όλων των γνωματεύσεων.

 

Άρθρο 2

Σκοπός και Έργο του ΚΕ.Π.Α.

1.Σκοπός του ΚΕ.Π.Α. είναι η εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης αναπηρίας για τα πρόσωπα που αιτούνται την αξιολόγησή τους από τις Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α. και η πιστοποίηση της αναπηρίας προς απόδειξη αυτής ενώπιον κάθε Αρχής και ενδιαφερόμενου.

2.Έργο των Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α. είναι:

α) Η αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των αιτήσεων, του συνοδευτικού υλικού, των αξιολογούμενων και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, με σκοπό την έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.),

β) ο χαρακτηρισμός των αιτούντων ως Ατόμων με Αναπηρία,

γ) ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.),

δ) ο καθορισμός του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου αυτό προβλέπεται,

ε) ο καθορισμός της διάρκειας πιστοποίησης της αναπηρίας,

στ) η κρίση περί πληρότητας των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για την υπαγωγής της πιστοποιημένης αναπηρίας σε συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία.

3.Έργο των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. είναι:

(α) Η εξυπηρέτηση των πολιτών και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων με σαφήνεια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως προς την τηρούμενη διαδικασία πιστοποίησης στο ΚΕ.Π.Α.,

(β) η διοικητική υποστήριξη των Υ.Ε. καθόλη τη διαδικασία αξιολόγησης,

(γ) η συνδρομή για την υποβολή αίτησης αξιολόγησης στις περιπτώσεις πολιτών με αδυναμία πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μαζί με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και τα Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.).

 

Άρθρο 3

Γενικές Αρχές Προσβασιμότητας

Το ΚΕ.Π.Α. λειτουργεί με στόχο τη διασφάλιση της αρχής της ανεμπόδιστης προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενημέρωσης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ηλεκτρονικής μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας ή φυσικής στα κατά τόπους σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών, διασφαλίζουν τις γενικές αρχές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

 

Άρθρο 4

Ορισμοί

1.Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.): Η δημόσια υπηρεσία πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

2.Υγειονομικές Επιτροπές (Υ.Ε.): Τριμελή συλλογικά όργανα με έργο την αξιολόγηση αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας, αποτελούμενα από ιατρούς του Ειδικού Σώματος Ιατρών ΚΕ.Π.Α., συνεπικουρούμενα διοικητικά από Γραμματέα, διοικητικό υπάλληλο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

3.Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α’ΥΕ): Η αρμόδια επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων αξιολόγησης σε πρώτο βαθμό.

4.Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Β’ΥΕ): Η αρμόδια επιτροπή εξέτασης των προσφυγών κατά αποφάσεων Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών.

5.Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.): Η μόνιμη επιτροπή, η οποία ελέγχει Δειγματοληπτικά αποφάσεις πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, ανεξαρτήτως της διαδικασίας έκδοσής τους.

6.Γνωμάτευση Αναπηρίας (Γ.Α.): Η οριστική απόφαση της υγειονομικής επιτροπής, ήτοι το έγγραφο που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της Υ.Ε. και στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς, με σαφήνεια και πληρότητα, όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

7.Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.): Το διοικητικό έγγραφο πιστοποίησης της αναπηρίας, το οποίο εκδίδεται από το ΚΕ.Π.Α. για κάθε νόμιμη χρήση.

8.Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος: Το σύνολο του ιατρικού αποδεικτικού υλικού που τεκμηριώνει την αναπηρία του αιτούντος για το σύνολο των παθήσεων του.

9.Διοικητικός Φάκελος Αξιολόγησης: Το σύνολο του υλικού – διοικητικού, ιατρικού ή κάθε άλλου χαρακτήρα – που σχετίζεται με το ιστορικό της αξιολόγησης ενός πολίτη και τηρείται στο ΚΕ.Π.Α.

 

ΜΕΡΟΣ Β:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Άρθρο 5

Είδη Διαδικασιών εντός του ΚΕ.ΠΑ.

1.Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. διακρίνονται σε:

(α) Αρχική αξιολόγηση για πιστοποίηση

(β) Αξιολόγηση για παράταση πιστοποίησης

(γ) Αξιολόγηση για επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης

(δ) Αξιολόγηση για αναθεώρηση ισχύουσας πιστοποίησης

(ε) Διαδικασία επανελέγχου ισχύουσας πιστοποίησης (στ) Προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας πιστοποίησης

2.Οι διαδικασίες αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α. υποστηρίζονται από το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας και τα υποσυστήματα αυτού, ήτοι α) το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, β) το Υποσύστημα Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που αποτελεί τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), που υποστηρίζονται από εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α., το οποίο υποστηρίζεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

 

Άρθρο 6

Αρχική Αξιολόγηση

1.Κάθε φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία του από το ΚΕ.Π.Α. για πρώτη φορά ή μετά τη λήξη προηγούμενης πιστοποίησής του, υποβάλλει αίτηση στο Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο ή από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

2.Η υποβολή της αίτησης, σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο υποσύστημα από τον πολίτη, μπορεί να γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α.. Σε αυτή την περίπτωση, οι αιτήσεις διατηρούν εντός του υποσυστήματος διακριτή σήμανση, προκειμένου να τηρηθούν ειδικές διαδικασίες ενημέρωσης και κοινοποίησης του αποτελέσματος της αξιολόγησης στους πολίτες στα ανωτέρω σημεία εξυπηρέτησης.

3.Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και σε αυτή συμπληρώνονται ή/και δηλώνονται:

(α) τα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη και τυχόν νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (β) η σημείωση εάν υπάρχει πλήρης αδυναμία μετακίνησης προς το εξεταστικό κέντρο (γ) τα πρόσθετα στοιχεία που συνδέονται με την ασφαλιστική του ιστορία (δ) το επάγγελμά του (ε) η οικογενειακή του κατάσταση (στ) το μορφωτικό του επίπεδο (ζ) η επιλογή για προχρονολόγηση της πάθησης (η) η επιλογή της Τοπικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Α. προς εξυπηρέτηση, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του (θ) η συγκατάθεση του αιτούντος για τη συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, επεξεργασία, χρήση και υπηρεσιακή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στις αρμόδιες για την αξιολόγηση της αναπηρίας υπηρεσίες και μεταξύ όσων είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου των Υ.Ε..

Τα ανωτέρω σημεία δύνανται να συμπληρώνονται αυτόματα στην αίτηση μέσω διαλειτουργικής άντλησης από άλλες πηγές, όπου αυτό είναι εφικτό.

4.Μετά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών απευθύνεται στους θεράποντες Ιατρούς του, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και οριστικοποίηση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος περιλαμβάνει το Γενικό Εισηγητικό Φάκελο για την κύρια αξιολογούμενη πάθηση και τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους για τυχόν συνυπάρχουσες αξιολογούμενες παθήσεις. Όταν οριστικοποιηθούν οι Εισηγητικοί Φάκελοι από κάθε θεράποντα Ιατρό, ο βασικός θεράπων ιατρός φέρει την ευθύνη τελικής οριστικοποίησης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου που συνδέεται με το αίτημα.

5.Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης ενημερώνεται για το υλικό (Αίτηση και Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος) που έχει προκύψει ανά αίτημα, έτσι ώστε να προγραμματίσει συνεδρίαση της Υ.Ε.. Ο αιτών ενημερώνεται για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Υ.Ε. με γραπτό μήνυμα (SMS) στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει. Συμπληρωματικά, ο πολίτης δύναται να ενημερωθεί και με πρόσθετα πρόσφορα μέσα, όπως μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική του θυρίδα, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

6.Η αξιολόγηση διενεργείται από την Υ.Ε., κατ’ αρχήν με φυσική παρουσία του πολίτη, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της Γ.Α..

7.Κατ’ εξαίρεση και μόνο για μια φορά ανά αίτηση, η Υ.Ε. δύναται να αναβάλλει την έκδοση Γ.Α., προκειμένου να προσκομιστούν συγκεκριμένα επιπλέον ιατρικά δικαιολογητικά επιβεβαίωσης της πάθησης (π.χ. εξετάσεις). Τα αιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα και στον Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης προγραμματίζει νέα συνεδρίαση της Υ.Ε., με ή χωρίς φυσική παρουσία του πολίτη, κατά την κρίση της. Η Υ.Ε. υποχρεωτικά και χωρίς αναβολή εκδίδει Γ.Α.

8.Η Υ.Ε. εξετάζει το σύνολο των παθήσεων Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και είναι αρμόδια να πιστοποιήσει εν συνόλω την αναπηρία του αιτούντος, ανεξαρτήτως των ειδικοτήτων των ιατρών – μελών της, με την επιφύλαξη του Προέδρου. Η Υ.Ε., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει από μη μέλος της, Ιατρό του Ε.Σ.Ι. που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο συνεδριάσεων, την παροχή γνώμης επί ορισμένης αξιολογούμενης αναπηρίας. Ο Σύμβουλος Ιατρός υποχρεούται να παράσχει τη Γνώμη του αμελλητί και η γνώμη του καταγράφεται ενυπόγραφα στη Γνωμάτευση. Μετά την παροχή γνώμης Συμβούλου Ιατρού, η Υ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Γ.Α., με την επιφύλαξη αναβολής για τυχόν προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η συμβολή Σύμβουλου Ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, η Υ.Ε. δύναται να παραπέμψει, με ειδική αιτιολόγηση, την εξέταση της εν λόγω πάθησης σε Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας. Η Υ.Ε. που εξετάζει την παραπομπή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί της παραπεμπόμενης πάθησης, έχοντας προσυμπληρωμένη τη φόρμα της γνωμάτευσης για τις λοιπές παθήσεις. Η τελευταία κατά σειρά επιτροπή υποχρεούται να μεταφέρει στην τελική γνωμάτευση την ακριβή διάγνωση κάθε πάθησης, για την οποία έχει προηγηθεί αξιολόγηση, με αναφορά του σχετικού αποτελέσματος, ήτοι πάθηση, ποσοστό αναπηρίας και αριθμό επιτροπής. Εν συνεχεία, γνωματεύει συνολικά για την αναπηρία του αξιολογούμενου. Η τελική Γ.Α. υπογράφεται από τα μέλη της Υ.Ε. που εξετάζουν την παραπομπή, ωστόσο αποτυπώνεται στη Γ.Α. η συμβολή των μελών της αρχικής Υ.Ε.

9.Με βάση τη Γ.Α. εκδίδεται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) από το ΚΕ.Π.Α. και ενημερώνεται αυτόματα η ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη. Οι πολίτες που υπέβαλλαν την αίτηση μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης παραλαμβάνουν τη Γ.Α.Π.Α. από τα σημεία αυτά.

 

Άρθρο 7

Αξιολόγηση για Παράταση Πιστοποίησης

1.Οι κάτοχοι εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτημα για παράταση της πιστοποίησης αναπηρίας τους εντός τεσσάρων (4) μηνών πριν τη λήξη ισχύος της. Η παρούσα διαδικασία σκοπό έχει την επαναξιολόγηση της αναπηρίας του πολίτη, λόγω της επικείμενης λήξης της πιστοποίησης της. Η αίτηση υποβάλλεται και διεκπεραιώνεται με βάση τα οριζόμενα στάδια της διαδικασίας περί αρχικής αξιολόγησης. Κατά το στάδιο της αίτησης, ο πολίτης υποχρεούται να συσχετίσει την αίτηση με την εν ισχύ γνωστοποίηση αναπηρίας που διαθέτει. Στη συγκεκριμένη διαδικασία πέραν της παράτασης της υφιστάμενης πιστοποίησης αναπηρίας, ο πολίτης δύναται να προσθέσει προς αξιολόγηση και νέες παθήσεις ή να δηλώσει τυχόν επιδείνωση των ήδη πιστοποιημένων παθήσεων. Σε κάθε περίπτωση, προετοιμάζεται και υποβάλλεται εκ νέου ολόκληρος Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος.

2.Στην αίτηση δηλώνεται τυχόν λήψη παροχών/ωφελημάτων και οι Φορείς καταβολής αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η υποβολή της αίτησης παράτασης και η ημερομηνία υποβολής της γνωστοποιείται υποχρεωτικά μέσω διαλειτουργικοτήτων, στους αρμόδιους για τις παροχές Φορείς και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης λογίζεται ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης λήψης των παροχών αυτών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ομοίως, η έκδοση νέας Γ.Α.Π.Α. γνωστοποιείται στους ίδιους Φορείς, μέσω μηνιαίων ηλεκτρονικών συγκεντρωτικών καταστάσεων νέων Γ.Α.Π.Α. που έχουν εκδοθεί βάσει της διαδικασίας Παράτασης Πιστοποίησης.

 

Άρθρο 8

Αξιολόγηση για Επιδείνωση Υπάρχουσας ή Προσθήκη Νέας Πάθησης

1.Οι κάτοχοι εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση επιδείνωσης υπάρχουσας πάθησης ή προσθήκης νέας πάθησης μετά το πέρας τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της και μέχρι τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη της. Κατ’ εξαίρεση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και πριν την πάροδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της Γ.Α.Π.Α., σε περίπτωση νοσηλείας του αιτούντος μετά την αξιολόγησή του. Η εν λόγω νοσηλεία πρέπει να σημειώνεται κατά την αίτηση και τα δικαιολογητικά νοσηλείας συμπεριλαμβάνονται στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο. Η παρούσα διαδικασία σκοπό έχει την αξιολόγηση νέων παθήσεων ή τη διαπίστωση της επιδείνωσης ήδη κριθείσας πάθησης από την Υ.Ε., ούτως ώστε να τροποποιηθεί αναλόγως η Γ.Α. και η Γ.Α.Π.Α. Η αίτηση υποβάλλεται και διεκπεραιώνεται με βάση τα οριζόμενα στάδια της διαδικασίας περί αρχικής αξιολόγησης, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων.

2.Μετά την υποβολή της παρούσας αίτησης, ο αιτών απευθύνεται στους θεράποντες Ιατρούς του, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και την οριστικοποίηση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου.

3.Στην παρούσα διαδικασία υποβάλλονται νέοι Ιατρικοί Εισηγητικοί Φάκελοι μόνο για τις νέες παθήσεις και επιδεινώσεις ήδη υπαρχουσών παθήσεων και τίθεται υπόψη της Υ.Ε. ο παλαιός Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος που λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α..

4.Η διάρκεια ισχύος της νέας Γ.Α./Γ.Α.Π.Α. ορίζεται ίση με τη διάρκεια της προϊσχύουσας Γ.Α./ΓΑ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται ειδικότερη διάρκεια από τον Ε.Π.Π.Π.Α. για τη νέα πάθηση ή επιδείνωση ή εάν προκύπτει δυνατότητα μετατροπής της σε επ’ αόριστον, βάσει ειδικών κανόνων.

5.Στην αίτηση δηλώνεται τυχόν λήψη παροχών/ωφελημάτων και οι Φορείς καταβολής αυτών. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Γ.Α.Π.Α., αυτή γνωστοποιείται στους ίδιους Φορείς, μέσω μηνιαίων ηλεκτρονικών συγκεντρωτικών καταστάσεων νέων Γ.Α.Π.Α. που έχουν εκδοθεί βάσει της διαδικασίας επιδείνωσης υπάρχουσας πάθησης ή προσθήκης νέας πάθησης.

 

Άρθρο 9

Αξιολόγηση για Αναθεώρηση Ισχύουσας Πιστοποίησης

1.Οι κάτοχοι εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης αυτής στις εξής περιπτώσεις:

(α) η Γ.Α.Π.Α. δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε.,

(β) ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε.,

(γ) διόρθωσης τυπικών στοιχείων της Γ.Α.Π.Α. που δεν σχετίζονται με την αξιολόγηση από την Υ.Ε. (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, κλπ.).

2.Αναλόγως του λόγου υποβολής της αίτησης, προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το βάσιμο του λόγου αναθεώρησης της Γ.Α.Π.Α.. Η αίτηση υποβάλλεται και διεκπεραιώνεται με βάση τα οριζόμενα στάδια της διαδικασίας περί αρχικής αξιολόγησης. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί μετά από διοικητικό προέλεγχο, με ρητή αναφορά του λόγου απόρριψης.

3.Οι αιτήσεις αναθεώρησης των περ. (α) και (β) της παρ. 1 εισάγονται σε ομοιόβαθμη Υ.Ε., μετά από υπηρεσιακό προέλεγχο της αίτησης από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., και κατ’ αρχήν αξιολογούνται οίκοθεν χωρίς τη φυσική παρουσία του αιτούντος, εκτός εάν αυτή απαιτείται για τη διαμόρφωση πλήρους γνώμης, οπότε ο αιτών καλείται για επανεξέταση.

4.Οι αιτήσεις αναθεώρησης της περ. (γ) της παρ. 1 κρίνονται από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α.

5.Η αποδοχή της αίτησης οδηγεί σε έκδοση νέας Γ.Α.Π.Α., η οποία σε καμία περίπτωση δεν τροποποιεί κατά τα λοιπά το περιεχόμενο της παλαιάς Γ.Α.Π.Α. και ενημερώνεται ο πολίτης.

 

Άρθρο 10

Διαδικασία επανελέγχου ισχύουσας πιστοποίησης

1.Φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου δύνανται να υποβάλλουν στο ΚΕ.Π.Α.:

(α) Αίτημα για παροχή διευκρινίσεων επί εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α., κατόπιν αιτιολογημένου εγγράφου του Φορέα χορήγησης της αιτούμενης παροχής ή διευκόλυνσης, δικαστικής εντολής ή αιτιολογημένου εγγράφου Ανεξάρτητης Αρχής ή πορίσματος της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

(β) Αίτημα για επανέλεγχο εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α., κατόπιν αιτιολογημένου εγγράφου του Φορέα χορήγησης της αιτούμενης παροχής ή διευκόλυνσης, δικαστικής εντολής ή αιτιολογημένου εγγράφου Ανεξάρτητης Αρχής ή πορίσματος της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

2.Με βάση το αίτημα ή αυτεπαγγέλτως συντάσσεται Υπηρεσιακό Σημείωμα από τη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης για την παραπομπή σε Υ.Ε. προς παροχή διευκρινίσεων ή επανέλεγχο της περίπτωσης, εφόσον οι διευκρινήσεις ή ο επανέλεγχος κριθούν αναγκαία και η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης δεν δύναται να παράσχει διευκρινίσεις χωρίς παραπομπή σε Υ.Ε..

3.Τα υπηρεσιακά σημειώματα εισάγονται σε Β’Υ.Ε. και αξιολογούνται κατ’ αρχήν χωρίς τη φυσική παρουσία του αιτούντος, εκτός εάν αυτή απαιτείται για τη διαμόρφωση πλήρους γνώμης της Υ.Ε.. Ειδικά σε περίπτωση που από τη συνεδρίαση χωρίς φυσική παρουσία του αξιολογούμενου, η Υ.Ε. προσανατολίζεται στη χειροτέρευση της θέσης του πολίτη, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, τότε αναβάλλεται η συνεδρίαση της Υ.Ε. για νέα αξιολόγηση με φυσική παρουσία και ενημερώνεται ο αξιολογούμενος.

4.Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Υ.Ε. δύναται να εκδώσει νεότερη Γ.Α., βάση της οποίας εκδίδεται νέα Γ.Α.Π.Α. Ο πολίτης ενημερώνεται για την έκδοση νεότερης Γ.Α.Π.Α..

 

Άρθρο 11

Προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας πιστοποίησης

1.Επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον Β’ΥΕ κατά της Γ.Α.Π.Α. που εκδόθηκε από το ΚΕ.Π.Α. σε συνέχεια της Γ.Α. της Α’ Υ.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της Γ.Α.Π.Α. στον αιτούντα. Ως ημέρα κοινοποίησης νοείται η ημερομηνία αποστολής της Γ.Α.Π.Α. στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) ή η ημέρα παραλαβής της Γ.Α.Π.Α. από Κ.Ε.Π. ή Κ.Κ. ή Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., η οποία καταχωρείται από τον υπάλληλο στο σύστημα, σε περίπτωση πολιτών που υπέβαλαν αίτηση μέσω αυτών.

2.Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί:

(α) από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο/εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή/και

(β) από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης ή από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της μονάδας στην οποία υπάγεται η γραμματεία ΚΕ.Π.Α.

3.Η προσφυγή ασκείται μέσω της Εθνικής Πύλης Ανα-πηρίας και με αυτή προβάλλονται συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους ο αξιολογούμενος προσφεύγει κατά της Γ.Α.Π.Α. της Α’Υ.Ε. Η άσκηση της προσφυγής από την ενδιαφερόμενο στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας μπορεί να γίνει με την συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά τα οποία εκ παραδρομής δεν κατατέθηκαν ή δεν αξιολογήθηκαν και αφορούν παθήσεις για τις οποίες αιτήθηκε αξιολόγησης ο αιτών, βάσει του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση δικαιολογητικών και δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά για νέες παθήσεις, για τις οποίες δεν είχε συνταχθεί Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος για αξιολόγηση από την Α’ Υ.Ε.. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα και στο Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης. Με την οριστικοποίηση της προσφυγής και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, προγραμματίζεται συνεδρίαση της Β’Υ.Ε. και εκδίδεται νεότερη Γ.Α. και Γ.Α.Π.Α., η οποία επικυρώνει ή τροποποιεί τη γνωμάτευση της Α’Υ.Ε.

4.Στην περίπτωση προσφυγής από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης ή από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της μονάδας στην οποία υπάγεται η γραμματεία ΚΕ.Π.Α., ο πολίτης ενημερώνεται επί αποδείξει για το περιεχόμενο της προσφυγής και εντός τριάντα (30) ημερών προσκομίζει τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται.

5.Στη σύνθεση της Β’Υ.Ε. απαγορεύεται η συμμετοχή ιατρών που συμμετείχαν στην Α’Υ.Ε.

6.Η επικουρία από Σύμβουλο Ιατρό και τυχόν παραπομπή σε άλλη Β’ Υ.Ε. πραγματοποιούνται με βάση τα οριζόμενα για τις Α’ Υ.Ε.

7.Δεν επιτρέπεται η χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος, εκτός εάν υποβληθεί προσφυγή και/ή μόνο από τους νομιμοποιούμενους κατά την περ. β της παρ. 2.

8.Η Β’Υ.Ε. έχει πρόσβαση στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο που είχε προσκομισθεί στην Α’Υ.Ε. και στον Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης.

9.Η προθεσμία προσφυγής κατά της Γ.Α.Π.Α. και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την ισχύ της Γ.Α.Π.Α. που έχει εκδοθεί από την Α’Υ.Ε.

10.Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, η Γ.Α.Π.Α. που έχει εκδοθεί μετά από Γ.Α. της Α’Υ.Ε. ακυρώνεται και υποκαθίσταται από τη Γ.Α.Π.Α. που εκδίδεται από τη Β’Υ.Ε., ειδάλλως επικυρώνεται η γνωμάτευση της Α’Υ.Ε. και εκδίδεται νέα Γ.Α.Π.Α. Σε κάθε περίπτωση, ο πολίτης ενημερώνεται μέσω του συστήματος για το αποτέλεσμα.

11.Στην προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο δηλώνεται τυχόν λήψη παροχών/ωφελημάτων και οι Φορείς καταβολής αυτών. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Γ.Α.Π.Α., αυτή γνωστοποιείται στους ίδιους Φορείς, μέσω μηνιαίων ηλεκτρονικών συγκεντρωτικών καταστάσεων νέων Γ.Α.Π.Α. που έχουν εκδοθεί βάσει της διαδικασίας προσφυγών.

 

Άρθρο 12

Προθεσμίες και Λόγοι Απόρριψης της Αίτησης

1.Αιτήσεις για αξιολόγηση που εκκρεμούν περισσότερο από δύο (2) έτη για οποιοδήποτε λόγο, με ευθύνη του πολίτη, απορρίπτονται.

2.Αιτήσεις για αξιολόγηση, για τις οποίες δεν οριστικοποιείται ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος, από τον θεράποντα ιατρό, εντός έξι (6) μηνών από την αίτηση, απορρίπτονται.

3.Αιτήσεις για αξιολόγηση, για τις οποίες οριστικοποιείται ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος και ο αιτών δεν προσέλθει αναιτιολόγητα στο προγραμματισμένο ραντεβού δύο (2) φορές, απορρίπτονται.

4.Σε περίπτωση μη οριστικής απόφασης, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίησή της, τα επιπλέον δικαιολογητικά που ζητούνται, ειδάλλως η αίτηση απορρίπτεται.

5.Ο αιτών δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Υ.Ε. να παραιτηθεί από την αίτησή του, μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Γ ια τον αιτούντα που έχει υποβάλει αίτηση μέσω Κ.Ε.Π. ή Κ.Κ. ή Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες και η παραίτηση μπορεί να διενεργείται μέσω των ίδιων σημείων.

6.Όλες οι προθεσμίες παρατείνονται για το απολύτως απαραίτητο διάστημα σε περίπτωση που κατά τη λήξη τους συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η οποία δεν επέτρεψε στον υπόχρεο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

7.Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους, ο πολίτης ενημερώνεται για το λόγο απόρριψης και δύναται να υποβάλλει στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. αίτηση θεραπείας με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις αιτιάσεις του.

8.Σε περίπτωση απόρριψης ή παραίτησης από την αίτηση για οποιοδήποτε λόγο ενημερώνονται οι Φορείς που χορηγούν παροχές βάση της πιστοποίησης.

 

ΜΕΡΟΣ Γ:

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

 

Άρθρο 13

Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος

1.Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος περιλαμβάνει το σύνολο του ιατρικού αποδεικτικού υλικού, το οποίο τεκμηριώνει την αναπηρία του αιτούντος για το σύνολο των παθήσεων του. Ο εν λόγω φάκελος, περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό του αξιολογούμενου, τις γνωματεύσεις ιατρών, ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, στοιχεία νοσηλειών, στοιχεία ιατρικών πράξεων και ό,τι άλλο στοιχείο κρίνεται πως θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης από την Υ.Ε.

2.Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος αποτελείται από:

(α) τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο, ο οποίος συντάσσεται από το βασικό θεράποντα ιατρό και αφορά στην κύρια πάθηση του αιτούντος. Ως κύρια χαρακτηρίζεται η πάθηση που αποτελεί την κύρια αίτια αναπηρίας και κατ’ εκτίμηση του βασικού θεράποντος ιατρού και συντάκτη του Γενικού Εισηγητικού Φακέλου, θα φέρει το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας μετά την αξιολόγηση. Ο βασικός θεράπων ιατρός προσδιορίζει και συμπληρώνει στον εισηγητικό φάκελο, την ειδικότητα της Υ.Ε. για αξιολόγηση.

(β) τον Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο, ο οποίος συντάσσεται από τους λοιπούς θεράποντες ιατρούς και είναι διακριτός για κάθε συνυπάρχουσα πάθηση του αιτούντος. Ως συνυπάρχουσες χαρακτηρίζονται οι παθήσεις άλλων ειδικοτήτων που θα φέρουν συμπληρωματικά ποσοστά αναπηρίας μετά την αξιολόγηση.

3.Κάθε Εισηγητικός Φάκελος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

(α) Τα ακριβή στοιχεία του θεράποντος ιατρού (ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ., Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, ειδικότητα ιατρού, φορέα εργασίας ιατρού, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.),

(β) το είδος του Εισηγητικού Φακέλου (Γενικός ή Ειδικός),

(γ) τις παθήσεις του αιτούντος με καταγραφή των κωδικών ICD-10 και τυχόν ORPHAcode ανά πάθηση,

(δ) τη φαρμακευτική ή άλλη αγωγή, την οποία λαμβάνει ή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο αξιολογούμενος,

(ε) τα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τις παθήσεις,

(στ) κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του από την Υ.Ε.

Ειδικά στην περίπτωση σύνταξης ιατρικού εισηγητικού φακέλου λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης ή εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, η ύπαρξη ή τεκμηρίωση αυτών αναφέρεται ρητά και αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών ιατρικών δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων.

4.Παθήσεις, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί ως μη αναστρέψιμες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και για τις οποίες το χορηγούμενο ποσοστό αναπηρίας έχει χαρακτηριστεί επ’ αόριστον, δεν επαναξιολογούνται και δεν υποβάλλεται εκ νέου εισηγητικός φάκελος, εκτός εάν πρόκειται για επιδείνωση της πάθησης και υπάρχει ανάγκη επαναξιολόγησής της για απόδοση αυξημένου ποσοστού αναπηρίας.

5.Ο βασικός θεράπων ιατρός ορίζεται ως συντονιστής της διαδικασίας σύνταξης και οριστικοποίησης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και επιβεβαιώνει την αδυναμία μετακίνησης του αιτούντος και την ανάγκη διενέργειας της αξιολόγησης κατ’ οίκον.

6.Οι λοιποί θεράποντες ιατροί φέρουν την ευθύνη οριστικοποίησης των Ειδικών Εισηγητικών Φακέλων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο