ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Υγεία – Κοινωνική Πρόνοια / Αλληλεγγύη (3ο μέρος)

Δεκ 7, 2010 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

3.9.8 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης.

Θεσμικό πλαίσιο:
Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Γ4/Φ12/οικ.1930/1982 (ΦΕΚ 724/Β΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Γ4/Φ423/οικ.1167/1984 (ΦΕΚ 289/Β΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Γ4β/Φ423/οικ.2208/1988 (ΦΕΚ 559/Β΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2070228/7908/0022/1989 (ΦΕΚ 700/Β΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π4/Φ423/1568/1994 (ΦΕΚ 227/Β΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π4γ/Φ423/οικ.2797/1996 (ΦΕΚ 467/Β΄).

Χρόνος ισχύος της παροχής:
2 – 5 έτη, ανάλογα με την ισχύ της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.

Δικαιούχοι:
1. Τα άτομα που έχουν βαριά νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.
2. Για παιδιά ηλικίας μέχρι 2½ ετών δεν προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γνωματεύσεις πρέπει να αναφέρουν μόνο ότι το παιδί πάσχει από βαριά νοητική καθυστέρηση.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα της οικογένειας στην οποία ζει το άτομο.

2. Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ένστασης. Για τη γνωμάτευση απαιτείται βεβαίωση ιατρού ψυχιάτρου, Διευθυντού Κλινικής ή Επιμελητή Α΄ Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής του οικείου Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Διοικητικό Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υπεύθυνου είσπραξης, στην οποία δηλώνονται τα εξής:

α) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του βαριά νοητικά καθυστερημένου.

β) Ότι ο βαριά νοητικά καθυστερημένος δεν παίρνει για την ίδια αιτία (νοητική καθυστέρηση) άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή ότι παίρνει για την ίδια αιτία ποσό……. ευρώ από …….. ως επίδομα ή προσαύξηση μισθού ή σύνταξη ή τροφεία – νοσηλεία ή δίδακτρα ανάλογα με την περίπτωση.

γ) Ότι ο βαριά νοητικά καθυστερημένος είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) στο Δημόσιο, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α. κ.λ.π. Ειδικά, οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα τον ενδιαφερόμενο δηλώνουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι προσκομίζουν και απόκομμα σύνταξης. Οι ανασφάλιστοι δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ασφάλεια (σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση).

δ) Ότι ο δηλών θα ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, σε περίπτωση εισαγωγής του βαριά νοητικά καθυστερημένου για νοσηλεία σε Ίδρυμα ή Νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, εφόσον η δαπάνη περίθαλψης δεν καλύπτεται αποκλειστικά από την οικογένεια πλησίον της οποίας διαβιώνει ο Β.Ν.Κ. καθώς και σε οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας, λήψη οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα ή αύξηση της αναπηρικής σύνταξης που παίρνει ο βαριά νοητικά καθυστερημένος από τον ασφαλιστικό του φορέα, θανάτου του κ.λ.π. Η υπεύθυνη δήλωση θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

4) Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης και του βαριά νοητικά καθυστερημένου, αν είναι πάνω από 16 ετών .

5) Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υπεύθυνου είσπραξης και του βαριά νοητικά καθυστερημένου.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης.

7) Δικαστική απόφαση με την οποία έχει τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή εποπτεία ο βαριά νοητικά καθυστερημένος (η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις περιπτώσεις που ο Β.Ν.Κ. είναι άνω των 18 ετών και το επίδομα δεν εισπράττουν οι γονείς του).

Διαδικασία:
Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών, έκδοση απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος και έγκριση καταβολής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που πάσχουν από νοητική καθυστέρηση.
Σημείωση: Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης είναι συνάρτηση του ύψους της αντίστοιχης παροχής που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3.9.9 Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών.

Θεσμικό πλαίσιο:
Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Α2γ/5014/1982 (ΦΕΚ 591/Β΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Υ3β/οικ.5220/2000 (ΦΕΚ 1353/Β΄).

Προϋποθέσεις:
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται:
α) Στους νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης δια τεχνητού νεφρού ή περιτοναϊκής κάθαρσης (σε αυτούς δίδεται εφ’ όρου ζωής).
β) Στους μεταμοσχευθέντες νεφροπαθείς.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ασθενούς ή του νομίμου αντιπροσώπου με τα απαραίτητα στοιχεία του.
β) Γνωμάτευση ή βεβαίωση ιατρού νεφρολόγου επικυρωμένη από Δ/κο Διευθυντή Κρατικού Νοσοκομείου ότι το άτομο πάσχει από νεφροπάθεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο Χ.Ν.Α.
γ) Βεβαίωση οικείας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ότι ο δικαιούχος βρίσκεται στη ζωή και ότι είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής.

Διαδικασία:
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Διεύθυνση Υγιεινής) οι οποίες και καταβάλλουν το διατροφικό επίδομα στους δικαιούχους. Ως ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος καταβολής του διατροφικού επιδόματος θεωρείται η ημερομηνία εγγραφής των δικαιούχων στους ειδικούς καταλόγους των αρμοδίων υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδικοικήσεων όπου υπάγονται οι ασθενείς.
Σημείωση: Το ύψος του διατροφικού επιδόματος καθορίζεται με σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Διεύθυνση ή Τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3.9.10  Επίδομα καύσιμων.

Θεσμικό πλαίσιο:
Υπουργική Απόφαση αριθμ. Γ4α/Φ15/849/1988 (ΦΕΚ 168/Β΄), άρθρο 5, παρ. 78 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α΄), άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α΄).

Προϋποθέσεις:
1. Ανάπηροι με κινητική αναπηρία των κάτω άκρων με ποσοστό 80% και άνω ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών.
2. Ιδιοκτησία Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου που εισήχθη με απαλλαγή τέλους ταξινόμησης.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του νομίμου αντιπροσώπου του.

2. Αντίγραφο της απόφασης ατελούς εισαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, από την οποία και, από σχετική πάνω σε αυτό βεβαίωση της ίδιας αρχής, προκύπτει η, με απαλλαγή τέλους ταξινόμησης, παράδοση αυτοκινήτου στον ενδιαφερόμενο ανάπηρο με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Π.Υ.Ε.), η οποία ορίζει σαφώς ότι ο ενδιαφερόμενος έχει κινητική αναπηρία των δύο κάτω άκρων με ποσοστό 80% και άνω ή ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων. Για την έκδοσή της απαιτείται ιατρική γνωμάτευση Διευθυντή ιατρού νευρολογικής ή νευροχειρουργικής κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου, προκειμένου δε για μετατραυματική τετραπληγία – παραπληγία και Διευθυντή ιατρού ορθοπεδικής κλινικής του ίδιου νοσοκομείου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Διοικητικό Διευθυντή.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
α) Ότι ο δηλών κατέχει και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο που έχει εισάγει ατελώς.
β) Ότι θα αναφέρει στην Υπηρεσία κάθε μεταβολή, η οποία θα συνεπάγεται τη διακοπή του επιδόματος καυσίμων, όπως θάνατος δικαιούχου, πώληση αυτοκινήτου, απώλεια αυτοκινήτου ή ολοκληρωτική καταστροφή του (π.χ. φωτιά), μη κίνηση του αυτοκινήτου πέραν του τριμήνου λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών, παραμονή του ανάπηρου σε νοσηλευτικό ίδρυμα πέραν του τριμήνου, μετοίκηση σε άλλο Νομό κ.λ.π..

5. Σε περίπτωση που δεν θα εισπράττει το επίδομα ο ίδιος ο δικαιούχος απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση. Για δικαιούχα ανήλικα παιδιά, υπεύθυνη δήλωση των δύο γονέων ότι υπάρχει ο γάμος και ορισμός του ενός για την είσπραξη του επιδόματος.

6. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου και του υπεύθυνου είσπραξης όταν ορίζεται.

7. Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας.

Διαδικασία:
Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών, έκδοση απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος και έγκριση καταβολής επιδόματος καυσίμων.

Χρόνος ισχύος της παροχής:
2 – 5 έτη, ανάλογα με την ισχύ της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.

Απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση της απόφασης:
10 – 30 ημέρες.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3.9.11  Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Α.μεΑ. παρεχόμενα από το Ι.Κ.Α.

3.9.11α Επίδομα ασθένειας από το Ι.Κ.Α.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 35 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α΄), άρθρο 14 παρ. 1 και 3 του Ν.1469/1984 (ΦΕΚ 111/Α΄), άρθρο 11 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α΄).

Δικαιούχοι:

Οι άμεσα ασφαλισμένοι, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αποχή λόγω ασθένειας από την εργασία, με διάρκεια μεγαλύτερη των 3 ημερών.

β) Για επιδότηση μέχρι 182 ημέρες για την ίδια ή για διαφορετικές παθήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο, η πραγματοποίηση 100 ημερών ασφάλισης το αμέσως προηγούμενο της αναγγελίας της ασθένειας ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο 15μηνο, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο.

γ) Για επιδότηση μέχρι 360 ημέρες για την ίδια πάθηση, η πραγματοποίηση το λιγότερο 300 ημερών ασφάλισης μέσα στα δύο αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της ασθένειας ημερολογιακά χρόνια ή μέσα στο προηγούμενο της αναγγελίας 30μηνο, στο οποίο, όμως, δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης του τελευταίου τριμήνου.

δ) Μετά τη συμπλήρωση 360 ημερών, πρέπει να υπάρχουν οι αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Α.Ν. 1846/1951 (συνταξιοδότηση αναπηρίας) για τη συνέχιση της επιδότησης μέχρι 720 ημέρες.
Σημείωση: εάν η ασθένεια οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, τότε είναι αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος (χωρίς προϋποθέσεις). Εάν οφείλεται σε εκτός εργασίας ατύχημα, είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης όπως ορίζεται παραπάνω.

Δικαιολογητικά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία Παροχών:
1. Γνωμάτευση ανικανότητας.
2. Βεβαίωση διακοπής εργασίας από τον εργοδότη.
3. Ασφαλιστικό βιβλιάριο.
4. Ατομικό βιβλιάριο υγείας και, εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα μέλη, οικογενειακό.

Διαδικασία:

• Ο θεράπων ιατρός του Ι.Κ.Α., ειδικότητας αντίστοιχης με την πάθηση του ασφαλισμένου, δύναται να βεβαιώνει ανικανότητα μέχρι 15 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος είτε συνεχή είτε διακεκομμένη.

• Για βεβαίωση ανικανότητας πέραν των 15 ημερών ο ασφαλισμένος παραπέμπεται στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Η ΑΥΕ δύναται να βεβαιώνει ανικανότητα κατά την ιατρική – επιστημονική κρίση των μελών της, σύμφωνα με την βαρύτητα της πάθησης του ασφαλισμένου και μέχρι εξάντλησης του ανώτατου ορίου ανικανότητας (720 ημέρες).

• Η ΒΥΕ ανικανότητας επιλαμβάνεται κατόπιν προσφυγής του ασφαλισμένου ή του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 28 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας.

Άλλες πληροφορίες:

• Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης κάθε έτους μετά το τριήμερο του χρόνου αναμονής, το ύψος του επιδόματος ασθένειας είναι μειωμένο στο 50% του ημερησίου επιδόματος ασθένειας.

• Το ποσό του επιδόματος ασθένειας των 15 πρώτων ημερών κάθε χρόνου που αφορά στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους είναι ίσο με το 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος οικοδόμος.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

3.9.11β Χορήγηση επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 29 παρ. 10 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α΄), άρθρο 16, παρ. 20 του Ν. 4497/1966 (ΦΕΚ 37/Α΄), άρθρο 12 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α΄).

Προϋποθέσεις:
α) Το ποσό της καταβαλλόμενης βασικής σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου προσαυξάνεται κατά 50%, εφόσον ο συνταξιούχος βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου.
β) Το επίδομα απόλυτης αναπηρίας δικαιούνται και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, εφόσον είναι τυφλοί.

Δικαιολογητικά:
α) Έντυπη αίτηση (χορηγείται στο Ι.Κ.Α.).
β) Απόκομμα της σύνταξης ή απόφαση συνταξιοδότησης.
γ) Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από ιατρό του Ι.Κ.Α., η οποία να αναφέρει την πάθηση του συνταξιούχου.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στη συνέχεια, παραπέμπονται για εξέταση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α..
Σημείωση: Στους συνταξιούχους που παίρνουν δύο συντάξεις από το Ι.Κ.Α., το ΕΑΑ χορηγείται μόνο στη σύνταξη εκείνη, που το ποσό της είναι συμφερότερο για τον συνταξιούχο.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διοίκηση Ι.Κ.Α. – Διεύθυνση Παροχών – Τμήμα Συντάξεων.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 8, Τ.Κ. 102 41, Αθήνα.
Τηλέφωνο: 210 52 15 000/εσωτερικό 193 και 210 52 15 193.

3.9.11γ Χορήγηση παραπληγικού επιδόματος σε ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α΄), άρθρο 16, παρ. 1 του Ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α΄), άρθρο 5 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄), άρθρο 61, παρ. 3 και 5 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α΄).

Δικαιούχοι:

1. Οι πάσχοντες από παραπληγία -τετραπληγία, παραπάρεση -τετραπάρεση, διπληγία-τριπληγία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2. α) Οι πάσχοντες από μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
β) Οι έχοντες ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.
γ) Οι έχοντες φωκομέλεια που επιφέρει βαθμό κινητικής αναπηρίας 67% και άνω.
δ) Οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
ε) Οι έχοντες ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.
στ) Οι πάσχοντες από το σύνδρομο κλάματος γαλής (παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 3518/2006).
ζ) Οι πάσχοντες από ατελή οστεογένηση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 3518/2006).
η) Οι πάσχοντες από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 3518/2006).

3. Το παραπληγικό επίδομα χορηγείται: α) στους συνταξιούχους και τα μέλη της οικογένειάς τους, β) στους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει τριακόσιες πενήντα (350) Η.Ε. τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια, τα αμέσως προηγούμενα της υποβολής της αίτησης, από τις οποίες οι πενήντα (50) Η.Ε. να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15μηνο ή οι χίλιες (1000) να έχουν πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε και γ) στα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου ο οποίος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις.

Δικαιολογητικά:
α) Έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Ι.Κ.Α.).
β) Ασφαλιστικό βιβλιάριο, εάν ο αιτών είναι ασφαλισμένος και απόφαση συνταξιοδότησης, εάν ο αιτών είναι συνταξιούχος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο δικαιούχος δεν νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής.
δ) Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από ιατρό του Ι.Κ.Α., η οποία να αναφέρει την πάθηση του δικαιούχου.

Διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στη συνέχεια, παραπέμπονται για εξέταση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α.

Άλλες πληροφορίες:
Η καταβολή του παραπληγικού επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, ενώ δεν αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διοίκηση Ι.Κ.Α.
1. Διεύθυνση Παροχών – Τμήμα Συντάξεων.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 8, Τ.Κ. 102 41, Αθήνα.
Τηλέφωνο: 210 52 15 000/εσωτερικό 193 και 210 52 15 193.
2. Γεν. Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.
Διεύθυνση Αναπηρίας και Κ.Ε. – Τμήμα Αναπηρίας.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 16, Τ.Κ. 10241 Αθήνα.
Τηλέφωνο: 210 52 36 611, 210 52 48 079 (και Φαξ).

3.9.12  Καταβολή αντιτίμου βενζίνης και ελαιολιπαντικών.

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331/Α΄), άρθρο 34 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ840/22/53247/1715/31.7.1998.

Χρόνος ισχύος παροχής:
Για το διάστημα κατοχής αναπηρικού αυτοκινήτου.

Δικαιούχοι:
1. Ανάπηροι πολέμου Αξιωματικοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων.
2. Ανάπηροι ειρηνικής περιόδου Αξιωματικοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι ένεκα της υπηρεσίας τους.
3. Ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Γνωμάτευση αρμόδιας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής.
3. Πράξη Κανονισμού Σύνταξης ΓΛΚ.
4. Πιστοποιητικό Τελωνείου.
5. Διασάφηση εισαγωγής αυτοκινήτου.
6. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας.
7. Αντίγραφο απόφασης Τελωνείου.
8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, συνοδευόμενη με ενημερωτικό Σημείωμα Γ.Λ.Κ. τελευταίου τριμήνου.

Διαδικασία:
Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ΔΕΠΑΘΑ και εν συνεχεία διαβιβάζεται έγγραφο στη Δ.Ο.Υ. του Σχηματισμού όπου διαμένει ο κάθε ανάπηρος προκειμένου να καταβληθεί το χρηματικό ποσό που δικαιούται.
Σημείωση: το καταβαλλόμενο αντίτιμο βενζίνης εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας.

Χρόνος έκδοσης ή ολοκλήρωσης:
1 μήνας.

Αρμόδια Υπηρεσία:
ΔΕΠΑΘΑ.

3.9.13 Επίδομα οικονομικής αρωγής από το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΠΘ).

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρα 75 και 87 του Α.Ν. 1324/1949 (ΦΕΚ 326/Α΄), άρθρο 21 του Ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87/Α΄), άρθρο 13 του Ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7/Α΄).

Δικαιούχοι:
Συνταξιοδοτούμενα θύματα πολέμου (Ν.1680/1987), που παίρνουν πολεμική σύνταξη υποκείμενη σε κράτηση 2%.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση με πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Διεύθυνση, αριθμ. αστυν. ταυτότητας κ.λ.π.).
β) Πρόσφατο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πολεμικής σύνταξης ή πιστοποιητικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) από το οποίο φαίνεται ότι πραγματοποιείται κράτηση 2% υπέρ του ΤΑΑΠΘ.

Διαδικασία:
Χορηγείται τον Ιούλιο μήνα κάθε έτους.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΤΑΑΠΘ.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γριβαίων και Δελφών 5, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα..
Τηλέφωνο: 210 36 38 342.
Δικτυακός Τόπος: www.mod.mil.gr

3.9.14 Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε υπαλλήλους ή γονείς Α.μεΑ. του Ο.Τ.Ε.

Θεσμικό πλαίσιο:
Απόφαση Δ.Σ. Ο.Τ.Ε. αριθμ. 2612/28.3.2000.

Προϋποθέσεις – Βασικές πληροφορίες:
• Για γονείς παιδιών με αναπηρία 50% και άνω: οικονομική ενίσχυση 350,16 ευρώ (2007).
• Για υπαλλήλους τυφλούς που έχουν προσληφθεί με ειδικούς νόμους για την απασχόληση των Α.μεΑ. (Ν. 1648/1985, Ν. 2643/1998): οικονομική ενίσχυση 146,74 ευρώ (2007).
• Για όσους έχουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας: οικονομική αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης από και προς το χώρο εργασίας: 2,05 ευρώ / ημέρα.

Αρμόδια Υπηρεσία:
O.T.E. Α.E.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διοικητικό Μέγαρο, Λεωφόρος Κηφισίας 99, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι – Αθήνα.
Τηλεφωνικό Κέντρο Διοικητικού Μεγάρου Ο.Τ.Ε.: 210 6111000.
Δικτυακός Τόπος: www.ote.gr

3.9.15 Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Α.μεΑ. παρεχόμενα από το Τ.Σ.Α.Υ.

3.9.15α Επίδομα απολύτου αναπηρίας (συνοδού) ασφαλισμένων Τ.Σ.Α.Υ.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 16, παρ. 20 του Ν. 4497/1966 (ΦΕΚ 37/Α΄), άρθρο 12 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α΄).

Προϋποθέσεις:
1) Συνταξιούχοι ανικανότητας ( μόνο οι άμεσα).
2) Συνταξιούχοι λόγω θανάτου ( χήροι, χήρες, ορφανά).

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση.
β) Γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου, στην οποία βεβαιώνεται η πάθηση και η αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης του αιτούντος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο δηλών δεν λαμβάνει το επίδομα από άλλη πηγή.
δ) Εάν ο αιτών κατοικεί στην επαρχία, γνωμάτευση ιατρού ο οποίος ορίζεται από την αντιπροσωπεία Τ.Σ.Α.Υ. της περιοχής.

3.9.15β Επίδομα τυφλότητας Τ.Σ.Α.Υ.

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164/Α΄), Ν. 982/1979 (ΦΕΚ 239/Α΄), άρθρο 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α΄).

Προϋποθέσεις:
Όλες οι κατηγορίες των συνταξιούχων ( γήρατος, ανικανότητας, θανάτου).
Σημείωση: Δεν το δικαιούνται οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση.
β) Γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου, από την οποία προκύπτει ότι η οπτική οξύτητα και στους δύο οφθαλμούς του αιτούντος είναι μικρότερη του 1/20.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δηλών δεν λαμβάνει το επίδομα από άλλη πηγή.

3.9.15γ Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας ασφαλισμένων Τ.Σ.Α.Υ.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 42 του Ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α΄), άρθρο 16, παρ. 1 του Ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α΄), Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ11/1845/1985, άρθρο 5 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄), άρθρο 61, παρ. 3 και 5 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α΄).

Προϋποθέσεις:
Όλες οι κατηγορίες των ασφαλισμένων και συνταξιούχων και τα προστατευόμενα μέλη εφόσον:
α) πάσχουν από παραπληγία, τετραπληγία.
β) πάσχουν από τετραπάρεση, μυασθένεια -μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
γ) έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.
δ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει βαθμό αναπηρίας 67% και άνω.
ε) πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
στ) πάσχουν από το σύνδρομο κλάματος γαλής.
ζ) πάσχουν από ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
η) πάσχουν από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
θ) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άκρου ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.

Σημείωση: α) Το ύψος του επιδόματος για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις από α΄ μέχρι η΄ είναι ίσο με το εικοσαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά. Για την περίπτωση θ΄ το δεκαπλάσιο, β) Για τους εν ενεργεία απαιτείται χρόνος ασφάλισης σαράντα (40) μηνών.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση.
β) Γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου, από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει μία από τις παθήσεις, όπως περιγράφονται παραπάνω.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δηλών δεν λαμβάνει επίδομα παραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας από καμία άλλη πηγή.
δ) Για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους χρειάζονται και: α) αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από το 1979 και μετά, β) φωτοτυπίες του ασφαλιστικού βιβλιαρίου κλάδου σύνταξης από την αρχή μέχρι εκεί όπου υπάρχουν καταχωρήσεις, γ) όταν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο, ληξιαρχική πράξη γάμου ή γέννησης αντίστοιχα.

3.9.15δ Βοήθημα Τ.Σ.Α.Υ.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 66 του Κ.Ν 5945/1934.

Δικαιούχοι:
α) Ασφαλισμένοι του Ταμείου μέχρι 31-12-1992, που δεν έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και είναι ανίκανοι για εργασία και άποροι.
β) Χήρες και ορφανά ασφαλισμένων μέχρι 31-12-1992, που είναι άποροι, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.
Άλλες πληροφορίες:
Το ποσό είναι ίσο με τα 3/4 της κατώτατης σύνταξης όπως ισχύει κάθε φορά.

3.9.15ε Επίδομα αεροθεραπείας ασφαλισμένων Τ.Σ.Α.Υ.

Θεσμικό πλαίσιο:
Π.Δ. 67/1990 (ΦΕΚ 300/Α΄).

Δικαιούχοι:
Οι άμεσα ασφαλισμένοι στον κλάδο ασθενείας του Τ.Σ.Α.Υ. οι οποίοι πάσχουν από:
• Φυματίωση.
• Καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση.
• Νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

Προϋποθέσεις:
Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας.

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση ασφαλισμένου.
2) Γνωμάτευση ιατρού Κρατικού Νοσοκομείου.
3) Εντολή βιβλιαρίου ασθενείας συμπληρωμένη
4) Ποσοστό αναπηρίας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Διαδικασία:
Μετά την έγκριση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή χορηγείται το επίδομα αεροθεραπείας.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Τ.Σ.Α.Υ. (Ταμείο Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονομικών).
Διεύθυνση Ασθενείας, Τμήμα Παροχών Ανοικτής Περίθαλψης.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αχαρνών 27, ΤΚ 10439, Αθήνα.
Τηλέφωνο: 210 88 31 177.
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 881 69 11 – 17.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dioik@tsay.gr
Δικτυακός Τόπος: www.tsay.gr

3.9.16 Εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ασφαλισμένων Ο.Γ.Α.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 42 του Ν. 1140/1981, άρθρο 16, παρ. 1 του Ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση 34α/280/1989, παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄), άρθρο 61, παρ.3 και 5 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α΄).

Διάρκεια ισχύος:
Για όσο χρόνο κρίνει η Υγειονομική Επιτροπή.

Δικαιούχοι:
Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Κλάδου και του Ο.Γ.Α. καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Προϋποθέσεις:

Α. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Κλάδου και του Ο.Γ.Α. δικαιούνται μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος εφόσον:
1. Κριθούν από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, ότι:
• Πάσχουν από τετραπληγία ή παραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, έστω και προσωρινά.
• Πάσχουν από μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
•Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.
• Έχουν φωκομέλεια που επιφέρει βαθμό κινητικής αναπηρίας 67% και άνω.
• Πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.
• Πάσχουν από το σύνδρομο κλάματος γαλής.
• Πάσχουν από ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
• Πάσχουν από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

2. Έχουν απασχοληθεί, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, όλο το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία που κατέστησαν ανάπηροι σε ποσοστό 67% από τις ανωτέρω παθήσεις, σε εργασίες για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ή ήταν συνταξιούχοι του κλάδου ή του Ο.Γ.Α. όταν υπέστησαν τη συγκεκριμένη αναπηρία.
Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από εργατικό ατύχημα αρκεί απασχόληση και υπαγωγή στην ασφάλιση μίας (1) μόνο ημέρας.

3. Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη, εκτός του Ο.Γ.Α., πηγή (εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται ανωτέρω για τις συντάξεις γήρατος – αναπηρίας) ή παρόμοιο επίδομα ή προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή παραπληγίας από οποιαδήποτε πηγή, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Ο.Γ.Α.

4. Δεν περιθάλπονται σε άσυλο ανιάτων ή ίδρυμα ασυλιακού ή προνοιακού χαρακτήρα ή δεν νοσηλεύονται σε ψυχιατρείο, με δαπάνες του Ο.Γ.Α. ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

Β. Τα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Κλάδου και του Ο.Γ.Α., ανεξάρτητα από την ηλικία τους, έχουν δικαίωμα για τη χορήγηση μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις με στοιχεία 1,3 και 4 και το πρόσωπο από το οποίο έλκουν το δικαίωμά τους, ήταν είτε συνταξιούχος του Κλάδου ή του Ο.Γ.Α. είτε επιδοματούχος λόγω παραπληγίας – τετραπληγίας κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή κατά την ημέρα του θανάτου είτε ασφαλισμένος του Ο.Γ.Α. ολόκληρο το δωδεκάμηνο προ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή προ του θανάτου του.

Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – Δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α., η οποία κατατίθεται στον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του τόπου πληρωμής της σύνταξης (εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο) ή του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

β) Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών πάσχει από τετραπληγία-παραπληγία ή μυασθένεια-μυοπάθεια ή από σκλήρυνση κατά πλάκας ή φωκομέλεια ή είναι ακρωτηριασμένος. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τη σχετική βεβαίωση δεν διαβιβάζονται στις Υγειονομικές Επιτροπές.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν λαμβάνει σύνταξη από άλλη πηγή ή παρόμοιο επίδομα από άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι δεν περιθάλπεται σε άσυλο (ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση – δήλωση για σύνταξη).

δ) Βεβαίωση του αρμόδιου ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. ότι ο αιτών δικαιούται περίθαλψη από τον Ο.Γ.Α. (αριθμός βιβλιαρίου και διάρκεια ισχύος).

ε) Σε περίπτωση που ο αιτών περιθάλπτεται σε άσυλο, βεβαίωση του ασύλου από την οποία προκύπτει η πάθηση του αιτούντος, το χρονικό διάστημα της περίθαλψης και ποιος καταβάλλει τη σχετική δαπάνη.
στ) Εφόσον η αίτηση αφορά σε ασφαλισμένο του Ο.Γ.Α., πρέπει να κατατεθούν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στις συντάξεις αναπηρίας με αριθμό 5 έως και 9 και, κατά περίπτωση, επιπλέον τα δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες προσώπων για το δωδεκάμηνο προ της υποβολής της αίτησης.
Στην περίπτωση που ο αιτών είναι μέλος οικογένειας ασφαλισμένου, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αφορούν στο πρόσωπο από το οποίο έλκει το δικαίωμά του.

Διαδικασία:
Η ίδια με αυτή που απαιτείται για τη σύνταξη αναπηρίας.

Χρόνος ολοκλήρωσης παροχής:
8 μήνες.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70, Αθήνα.
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 33 22 100, 210 33 22 357, 210 33 22 360, 210 33 22 361. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης ασφαλισμένων: 15 64.
Δικτυακός Τόπος: www.oga.gr


3.10 Ιδρύματα κοινωνικής στήριξης και επανένταξης Α.μεΑ.

3.10.1 Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (Σ.Α.Δ. Α.μεΑ.) – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (Σ.Υ.Δ. Α.μεΑ.).

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 30 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α΄), Υπουργική Απόφαση αριθμ. Γ4α/Φ.201/1791/1998 (ΦΕΚ 517/Β΄), άρθρο 22 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄).

Βασικές πληροφορίες:
• Σκοπός των Σ.Υ.Δ.Α.μεΑ. είναι η εξασφάλιση μόνιμης διαβίωσης και κατοικίας στα Α.μεΑ. που διαβιούν σε αυτές.
• Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει προχωρήσει στην επεξεργασία των προβλεπόμενων από τις ίδιες διατάξεις Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες θα καθορισθούν εκ νέου οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το απαραίτητο προσωπικό και οι πόροι για την ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Α.μεΑ. (διαμερισμάτων και Οικοτροφείων).

3.10.2 Κέντρα Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ.).

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄), Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄), Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄), Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π3/ΦΝΟΜ/ΓΠοικ.45162/2005 (ΦΕΚ 604/Β΄).

Σκοπός:
Σκοπός των Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. είναι η κοινωνική ένταξη και η αποφυγή της ιδρυματοποίησης των Α.μεΑ. με την παροχή υπηρεσιών:
• Πρώιμης διάγνωσης.
• Ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.
• Λειτουργικής αποκατάστασης.
• Επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης.
Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. στην Ελλάδα: Βλέπε Παράρτημα 2.

3.10.3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.).

Θεσμικό πλαίσιο:
Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π2β/Γ.Π.οικ. 14957/2001 (ΦΕΚ 1397/Β΄).

Σκοπός:
• Δημιουργική απασχόληση των παιδιών με αναπηρία, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής.
• Προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση γονέα / κηδεμόνα.
β) Βεβαίωση ιατρού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού.
γ) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του παιδιού.
Σημείωση: σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου (20-25 παιδιά), λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Άλλες πληροφορίες:
Τα Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των α΄ και β΄ βαθμού, τους φορείς και τις Υπηρεσίες στήριξης Α.μεΑ. καθώς και με τις Υπηρεσίες Υγείας της περιοχής τους.

3.10.4 Κέντρα Στήριξης Α.μεΑ.

Βασικές πληροφορίες:

• Τα Κέντρα Στήριξης Α.μεΑ. έχουν ως σκοπό να παρέχουν παρεμφερείς με τα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. υπηρεσίες (διάγνωση, θεραπεία, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη και προεπαγγελματική κατάρτιση σε άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά και νοητικά προβλήματα καθώς και σε λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν υποστήριξης).

• Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί η δημιουργία Κέντρων Στήριξης Α.μεΑ. στους εξής Δήμους:
– Περιφέρεια Κρήτης: Δήμος Ν. Καζαντζάκη Ηρακλείου, Δήμος Ακρωτηρίου Χανίων.
– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δήμος Κατερίνης, Δήμος Κιλκίς.
– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δήμος Κοζάνης, Δήμος Καστοριάς.
– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Δήμος Άμφισσας.
– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δήμος Καλύμνιων.

3.10.5 Κέντρα Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων.

Βασικές πληροφορίες:
Έχει προταθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ανέγερση δύο (2) Κέντρων Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής (στους δήμους Καλυβίων και Αχαρνών) και ενός (1) Κέντρου στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης. Έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής η ανέγερση του Κέντρου στο Δήμο Αχαρνών.


3.11 Εισαγωγή σε Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων.

Διαδικασία:
Για την εισαγωγή στο Κέντρο ή τη συμμετοχή σε προγράμματα του Κέντρου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Σημείωση: Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ανά φορέα και καθορίζονται από τους Οργανισμούς των Ιδρυμάτων οι οποίοι βρίσκονται σε αναμόρφωση

Αρμόδια Υπηρεσία:
Το Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.


3.12 Άλλες προνοιακές διευκολύνσεις.

Βασικές πληροφορίες:

• Στους Κρατικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προτιμώνται παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού ιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή (άρθρο 7, παρ. 1 και 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 16065/2002, ΦΕΚ 497/Β΄).

• Στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας προτιμώνται παιδιά τυφλών ή κωφάλαλων ή γενικά ανάπηρων γονέων (άρθρο 4, παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Γ2β/οικ.8291/1984, ΦΕΚ 860/Β΄).

• Στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων οικογενειών εντάσσονται και παιδιά των οποίων ο πατέρας δεν μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση λόγω, μεταξύ άλλων και σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας (άρθρο 2 του Ν. 4051/1960, ΦΕΚ 68/Α΄).


3.13 Αναγραφή στοιχείων σε γραφή Braille στην εξωτερική συσκευασία των φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης.

Θεσμικό πλαίσιο:
1. Άρθρο 74 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657/2006 (ΦΕΚ 59/Β΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 2001/1983/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. 2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ Οδηγίες για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης και το άρθρο 31 της αριθμ. 2002/1998/ΕΚ Οδηγίας για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος».
2. Εγκύκλιος ΕΟΦ αριθμ. 60985/14.10.2005.

Βασικές πληροφορίες:
Η ονομασία του φαρμάκου αναγράφεται σε γραφή Braille επί της συσκευασίας.
Επίσης, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας διασφαλίζει, μετά από αίτηση των οργανώσεων ασθενών, ότι το φύλλο οδηγιών χρήσης είναι διαθέσιμο σε μορφή κατάλληλη για τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση.


3.14 Διακίνηση και διάθεση των φαρμάκων που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, προορίζονται αποκλειστικά για ατομική χρήση και δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αριθμ. Φ7/οικ.520/31.3.2000.

Α. Κάλυψη δαπάνης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και το Δημόσιο.

Δικαιολογητικά:
α) Συνταγή εκ του συνταγολογίου ιατρού ειδικότητας σχετικής με την πάθηση.
β) Ιατρική γνωμάτευση (τη γνωμάτευση μπορούν να προμηθεύονται οι ιατροί από τον Ε.Ο.Φ., τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ασφαλιστικών Οργανισμών).
γ) Αντίγραφο τιμολογίου αγοράς του φαρμάκου.
δ) Απόδειξη πώλησης.

Διαδικασία:

• Υποβολή από τον ασφαλισμένο: α) συνταγής εκ του συνταγολογίου ιατρού ειδικότητας σχετικής με την πάθηση και β) ιατρικής γνωμάτευσης στην αρμόδια Υπηρεσία του Ασφαλιστικού του Φορέα ή στη Διεύθυνση Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

• Αποστολή της ιατρικής γνωμάτευσης από τον Ασφαλιστικό Φορέα στον Ε.Ο.Φ. – Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Προϊόντων-Τμήμα Παρακολούθησης και Επάρκειας Προϊόντων (Μεσογείων 284, Τ.Κ. 155 62 Αθήνα, τηλ. 210 65 07 200).

• Αξιολόγηση από τον Ε.Ο.Φ. των στοιχείων της ιατρικής γνωμάτευσης αναφορικά με το εάν το φάρμακο κυκλοφορεί νόμιμα και σε ποια χώρα, έχει συνταγογραφηθεί για τις συγκεκριμένες ενδείξεις, εάν στην Ελλάδα κυκλοφορούν άλλα φάρμακα όμοιας σύνθεσης και αν επιτρέπεται η διακίνηση και διάθεσή του.

• Ενημέρωση του Ασφαλιστικού Φορέα, ο οποίος δια των ελεγκτικών οργάνων του εγκρίνει ή απορρίπτει τη συνταγή.

• Σχετικά με τις διαδικασίες για την καταβολή της δαπάνης εφαρμόζεται ο κανονισμός φαρμακευτικής περίθαλψης του κάθε φορέα. Για να εξοφλείται η συνταγή από το Δημόσιο και τους Φορείς και Κλάδους Ασθένειας κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, ανάλογα με τον ασφαλιστικό οργανισμό: α) η συνταγή, β) αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς του φαρμάκου και γ) απόδειξη πώλησης. Για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α., όταν η προμήθεια των ιδιοσκευασμάτων γίνεται μέσω των φαρμακείων του Ιδρύματος, είναι απαραίτητη η συμπληρωμένη ιατρική γνωμάτευση και το απαντητικό έγγραφο του Ε.Ο.Φ.

Β. Κάλυψη δαπάνης από τον ενδιαφερόμενο.

Διαδικασία:
Στην περίπτωση που ο ιδιώτης προμηθεύεται το ιδιοσκεύασμα εξωτερικού από το φαρμακείο απαιτείται:
α) η έκδοση συνταγής ιατρού, σχετικής με την πάθησή του ειδικότητας, η οποία θα συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση,
β) αποστολή αντιγράφου της συνταγής και της ιατρικής γνωμάτευσης από τον φαρμακοποιό στον Ε.Ο.Φ. και χορήγηση του φαρμάκου στον ενδιαφερόμενο, εφόσον ο Ε.Ο.Φ. εγκρίνει τη διάθεσή του.

Γ. Διακίνηση και διάθεση εμβολίων απευαισθητοποίησης.

Διαδικασία:
• Για τα εμβόλια απευαισθητοποίησης που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και οι ουσίες που περιέχουν δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία (α΄ ή β΄).
• Για τα εμβόλια απευαισθητοποίησης που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα αλλά οι ουσίες που περιέχουν έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: ο δικαιούχος προσκομίζει στο φαρμακείο συνταγή ιατρού, σχετικής με την πάθησή του ειδικότητας και στη συνέχεια ο φαρμακοποιός απευθύνεται στην υπεύθυνη για την κυκλοφορία του προϊόντος εταιρεία, προκειμένου αυτή να φροντίσει για την εισαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο ακολούθως χορηγεί στον ενδιαφερόμενο. Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη από τον ασφαλιστικό φορέα, ο φαρμακοποιός υποβάλλει σε αυτόν και τα απαραίτητα παραστατικά (τιμολόγιο και απόδειξη πώλησης).

Αρμόδια επιτελική Υπηρεσία:
Α) Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, Τμήμα Α΄.
Τηλέφωνο, Φαξ: 210 32 26 008.
Β) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.
Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων, Τμήμα Α΄.
Τηλέφωνο: 210 52 30 703.


3.15 Χορήγηση γνωματεύσεων για ποσοστό αναπηρίας 50% Ι.Κ.Α.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρα 1, 4, 7 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α΄).

Βασικές πληροφορίες:
Χορήγηση γνωματεύσεων για ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας Ι.Κ.Α. σε άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται να διοριστούν σε θέσεις εργασίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, καλύπτονται και άτομα που έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο επίσης γνωματεύεται από τις παραπάνω Επιτροπές.

Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι από 21 έως 45 ετών, ενώ για τα μέλη της οικογένειας (αδέλφια – σύζυγος – τέκνα) δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Αφορά σε ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, του Δημοσίου καθώς και σε ανασφάλιστους.

Δικαιολογητικά:
Αίτηση – αστυνομική ταυτότητα – βιβλιάριο ασθενείας – ιατρικές γνωματεύσεις.

Διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη μονάδα υγείας Ι.Κ.Α. του τόπου κατοικίας του και καταθέτει σχετική αίτηση προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Άλλες πληροφορίες:
Η διαδικασία εξέτασης των Α.μεΑ. από τις αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διοίκηση Ι.Κ.Α.
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.
Διεύθυνση Αναπηρίας και Κ.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 16, T.K. 102 41, Αθήνα.
Τηλέφωνο: 210 52 36 611 – 210 52 48 079.
Δικτυακός Τόπος: www.ika.gr


3.16 Δυσίατα νοσήματα.

Θεσμικό πλαίσιο:
Υπουργική Απόφαση αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 (ΦΕΚ 1386/Β΄).

Βασικές πληροφορίες:

• Ως δυσίατα θεωρούνται τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Τα νοσήματα αυτά θεωρούνται κατ’ αρχήν ιάσιμα ή θεραπεύσιμα, προσδοκάται δε ότι η καλή χρήση της διπλάσιας αναρρωτικής άδειας θα συντελέσει στη λειτουργική επανένταξη του δημοσίου υπαλλήλου, ότε και παύει να ισχύει το ευεργέτημα της παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας.

• Τα νοσήματα που θεωρούνται δυσίατα καθορίζονται αναλυτικά με τις διατάξεις της ανωτέρω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης


3.17 Προγράμματα διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 15 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄).

Βασικές πληροφορίες:

• Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να ανατίθεται στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε κωφά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας αυτών των ατόμων με δημόσιες, δικαστικές ή άλλες αρχές.

• Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

• Το περιεχόμενο των προγραμμάτων, ο τρόπος πραγματοποίησής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο