Το δικαίωμα των ατόμων με οπτική αναπηρία στην αγορά εργασίας και η συμπερίληψη αυτών σε επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Νικόλαου Τσέγκου και της Μαρίας Τσώνη Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΔΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων Μέρος – 12ο

Νοέ 17, 2023 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το δικαίωμα των ατόμων με οπτική αναπηρία στην αγορά εργασίας και η συμπερίληψη αυτών σε επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Νικόλαου Τσέγκου και της Μαρίας Τσώνη Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΔΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων Μέρος – 12ο

 

2.5         Ένταξη των μαθητών με αναπηρία

 

H ένταξη των μαθητών βάσει της βιβλιογραφίας διαχωρίζεται σε α) full inclusion και β) partial inclusion ,είναι δύο προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, και ιδιαίτερα στην ένταξή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η πλήρης ένταξη (full inclusion) αναφέρεται στην πρακτική όπου οι μαθητές με αναπηρίες συμμετέχουν πλήρως στις τάξεις του γενικού πληθυσμού, χωρίς να υπάρχει διάκριση ή ειδική ταξινόμηση. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει την ιδέα ότι όλοι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν και να επιτύχουν μέσα στο ίδιο περιβάλλον (McLeskey, Rosenberg, & Westling, 2018).

Η μερική ένταξη (partial inclusion) αναφέρεται στην πρακτική όπου οι μαθητές με αναπηρίες συμμετέχουν σε γενικές τάξεις για ορισμένα μαθήματα ή δραστηριότητες, αλλά επίσης λαμβάνουν ειδική υποστήριξη και παρεμβάσεις σε ξεχωριστές τάξεις ή περιβάλλοντα για άλλα μαθήματα ή δραστηριότητες, ανάλογα με τις ανάγκες τους (Salend, 2016).

Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν τα πλεονεκτήματά τους, και η επιλογή μεταξύ τους μπορεί να εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες ανάγκες του μαθητή, τους διαθέσιμους πόρους, και τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν συνεχώς να βρουν τις καλύτερες πρακτικές για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στο γενικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες κάθε μαθητή (Sailor & McCart, 2014).

Οι στόχοι που τίθενται για τα άτομα με αναπηρία είναι διαφορετικοί λόγω της ανομοιογένειας με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό. Γι’ αυτό τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα εφαρμόζονται για να διευκολύνουν την κατάσταση. Τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (IEPs) είναι ένα βασικό εργαλείο για την παροχή κατάλληλης και προσαρμοσμένης εκπαίδευσης σε μαθητές με οπτική αναπηρία.

Τα IEPs προσφέρουν μια δομημένη προσέγγιση για την κατανόηση των αναγκών των μαθητών με οπτική αναπηρία και την προσαρμογή της διδασκαλίας και της υποστήριξης στις ατομικές τους ανάγκες (Ferrell, 2011). Τα IEPs λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση της όρασης του μαθητή, τις ικανότητες, τις δυσκολίες, και τις προτιμήσεις τους, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους και τη στήριξη (Holbrook & Koenig, 2000).

Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με μαθητές με οπτική αναπηρία μπορεί να γίνει αποτελεσματικά μόνο αν αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις και εν συνεχχεία σχεδιάσουν και υλοποιήσουν αποτελεσματικά IEPs, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δεξιοτήτων, όπως η χρήση της Braille, της προσαρμοσμένης τεχνολογίας και των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως η κινητική εκπαίδευση και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Spungin & Ferrell, 2007).

Τα IEPs μπορούν, επίσης, να συμβάλλουν στην προώθηση της συμμετοχής των μαθητών με οπτική αναπηρία στην κοινότητα των συμμαθητών τους και στην αύξηση της αυτονομίας και της αυτοεκτίμησής τους (Ferrell, 2011). Τα IEPs διασφαλίζουν ότι οι μαθητές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις μοναδικές τους ανάγκες, για να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους τους (Holbrook & Koenig, 2000).

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων, των ειδικών και των ίδιων των μαθητών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των IEPs, καθώς αυτή η συνεργασία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, την καλύτερη κατανόηση των αναγκών του μαθητή και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και καλά συντονισμένου προγράμματος (Holbrook & Koenig, 2000).

Εκτός από την ανάπτυξη των βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, τα IEPs μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών και ζωτικών δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η προσαρμογή σε νέα περιβάλλοντα και η αντιμετώπιση προβλημάτων (Ferrell, Reach out and teach: Helping your child who is visually impaired learn and grow, 2011)(Ferrell, 2011). Συνοψίζοντας, τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (IEPs) είναι ιδιαί-

τερα σημαντικά για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μαθητών με οπτική αναπηρία, καθώς προσαρμόζονται στις μοναδικές ανάγκες και προτιμήσεις τους, προωθώντας τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και αυξάνοντας την αυτονομία και την αυτοεκτίμησή τους (Ferrell, Reach out and teach: Helping your child who is visually impaired learn and grow, 2011) (Holbrook & Koenig, Foundations of Education: Instructional strategies for teaching children and youths with visual impair-ments, 2000) (Spungin & Ferrell, The role and function of the teacher of students with visual impairments. In A. J. Koenig & M. C. Holbrook (Eds.), Foundations of Education: Vol. 1. History and theory of teaching children and youths with visual im-pairments, 2007).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο