Τα περιεχόμενα στόχων σε άτομα με σωματικές αναπηρίες – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ζαφειριάδου Άννας – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» – Μέρος 46ο

Νοέ 13, 2023 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα περιεχόμενα στόχων σε άτομα με σωματικές αναπηρίες – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ζαφειριάδου Άννας – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» – Μέρος 46ο

 

Βιβλιογραφία

 

Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, Ν. (2004). Ειδική Αγωγή: Αναπτυξιακές διαταραχές και χρόνιες μειονεξίες. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Haerens, L., Soenens, B., Fontaine, J. R. J., & Reeve, J. (2019). Toward an integrative and fine-grained insight in motivating and demotivating teaching styles: The merits of a circumplex approach. Journal of Educational Psychology, 111(3), 497–521. https://doi.org/10.1037/edu0000293

Amtmann, D., Bamer, A. M., Cook, K. F., Askew, R. L., Noonan, V. K., & Brockway, J. A. (2012). University of Washington self-efficacy scale: A new self-efficacy scale for people with disabilities. Archives of physical medicine and rehabilitation, 93(10), 1757-1765. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2012.05.001

Αναστασιάδου, Σ. Δ. (2012). Στατιστική και μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Κριτική.

Andrews, G., Kemp, A., Sunderland, M., Von Korff, M., & Ustun, T. B. (2009). Normative data for the 12 item WHO Disability Assessment Schedule 2.0. PloS one, 4(12), e8343. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0008343

Arewasikporn, A., Roepke, A. M., Turner, A. P., Alschuler, K. N., Williams, R. M., Amtmann, D., & Molton, I. R. (2019). Goal pursuit, goal adjustment, and pain in middle-aged adults aging with physical disability. Journal of Aging and Health, 31(10_suppl), 214-240. https://doi.org/10.1177/0898264319827142

Asola, E., & Hodge, S. R. (2019). Special education for young learners with physical disabilities. In F.E. Obiakor & J.P. Bakken (Eds.), Special Education for Young Learners with Disabilities (pp. 173-185). Emerald Publishing Limited.

Assor, A., Kaplan, H., Kanat-Maymon, Y., & Roth, G. (2005). Directly controlling teacher behaviors as predictors of poor motivation and engagement in girls and boys: The role of anger and anxiety. Learning and instruction, 15(5), 397-413. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2005.07.008

Attawong, T., & Kovindha, A. (2005). The influencing factors of acceptance of disablility in spinal cord injured patients. Nepal Journal of Neuroscience, 2(1), 67-70. https://doi.org/10.3126/njn.v2i1.19997

Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα. Κριτική.

Βαρσάμης, Π. (2016). Η θεωρία του Αυτοκαθορισμού στην εκπαίδευση. Θεωρητικό κομμάτι σεμιναρίου. Από: http://kday-v.thess.sch.gr/wordpress/personal-and-socialskills/

Βαρσάμης, Π. (2021). Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σημειώσεις μαθήματος.

Βάσιος, Σ., Στεργιούλης, Ι., Σαρρής, Δ. (2008). Η ένταξη των παιδιών με κινητικές αναπηρίες στη σχολική διαδικασία. Από: http://users.sch.gr/stefanski/amea/vasios-stergioulis-saris.pdf

Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., Bosch, J. A., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2011). Self-determination theory and diminished functioning: The role of interpersonal control and psychological need thwarting. Personality and social psychology    bulletin,               37(11),  1459-1473.

https://doi.org/10.1177/0146167211413125

Bauer, J. J., McAdams, D. P., & Sakaeda, A. R. (2005). Interpreting the good life: growth memories in the lives of mature, happy people. Journal of personality and social psychology, 88(1), 203-217. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-

3514.88.1.203

Behzadnia, B., Deci, E. L., & DeHaan, C. R. (2020). Predicting relations among life goals, physical activity, health, and well-being in elderly adults: a self-determination theory perspective on healthy aging. In B. Ng & G. Ho (Eds.), Self-determination theory and healthy aging: Comparative contexts on physical and mental well-being (pp. 47-71). Springer.

Bogart, K. R. (2014). The role of disability self-concept in adaptation to congenital or acquired disability. Rehabilitation psychology, 59(1), 107-115. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0035800

Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., Waltz,

  1. & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior        therapy,        42(4),        676-688.

https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.03.007

Bradshaw, E.   (n.d).   Goals.   CENTER   FOR   SELF-DETERMINATION   THEORY.

Goals

Bradshaw, E. L., Sahdra, B. K., Calvo, R. A., Mrvaljevich, A., & Ryan, R. M. (2018). Users’ intrinsic goals linked to alcohol dependence risk level and engagement with a health promotion website (Hello Sunday Morning): observational study. JMIR Mental Health, 5(4), e10022. https://doi.org/10.2196/10022

Browne, A., Stafford, O., Berry, A., Murphy, E., Taylor, L. K., Shevlin, M., McHugh, L., Carr, A., & Burke, T. (2022). Psychological flexibility mediates wellbeing for people with adverse childhood experiences during COVID-19. Journal of clinical medicine, 11(2), 377.https://doi.org/10.3390/jcm11020377

CENTER FOR        SELF-DETERMINATION  THEORY.               (n.d.).   The        Theory.

The Theory

Centers for          Disease Control and        Prevention.        (n.d.).   About   Chronic Diseases.

https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/index.htm#:~:text=Chronic%20diseases%20are%20defined%20broadly,disability%20in%20the%20United%20States.

Chan, F., Cardoso, E. D. S., & Chronister, J. (2009). Understanding psychosocial adjustment to chronic illness and disability: A handbook for evidence-based practitioners in rehabilitation. Springer Publishing Company.

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Van der Kaap-Deeder, J., Duriez, B., Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R.M., Sheldon, K.M., Soens, B., Van Petegem, S., & Verstuyf, J. (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. Motivation and emotion, 39(2), 216- 236. https://link.springer.com/article/10.1007/s11031-014-9450-1

Chojak, A. (2023). Effectiveness of ACT-based intervention in compliance with the model for sustainable mental health: A cluster randomized control trial in a group of older adults. Journal of Contextual Behavioral Science, 28, 48- 59.https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2023.03.007

Clute, M. A. (2013). Disability: Physical Disabilities. Encyclopedia of Social Work. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.543

Coffey, L., Gallagher, P., & Desmond, D. (2014). Goal pursuit and goal adjustment as predictors of disability and quality of life among individuals with a lower limb amputation: a prospective study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 95(2), 244-252. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2013.08.011

Cordeiro, P., Paixão, P., Lens, W., Lacante, M., & Luyckx, K. (2016). The Portuguese validation of the Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale: Concurrent and longitudinal relations to well-being and ill-being. Psychologica Belgica, 56(3), 193-209. http://dx.doi.org/10.5334/pb.252

Costa, S., Ntoumanis, N., & Bartholomew, K. J. (2015). Predicting the brighter and darker sides     of            interpersonal                relationships:     Does      psychological     need     thwarting

matter?. Motivation and emotion, 39, 11-24. https://doi.org/10.1007/s11031-014-9427-0

Coughlan, M., Cronin, P., & Ryan, F. (2009). Survey research: Process and limitations. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 16(1), 9-15. https://doi.org/10.12968/ijtr.2009.16.1.37935

Crewe, N. M., & Krause, J. S. (1988). Marital relationships and spinal cord injury. Archives of physical medicine and rehabilitation, 69(6), 435-438.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The” what” and” why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2010). SELF-DETERMINATION. In I.B. Weiner & W.E.

Craighead (Eds.), The Corsini Encyclopedia of Psychology, Volume 4 (pp. 1- 2).Wiley.

DeSanto-Madeya, S. (2006). The meaning of living with spinal cord injury 5 to 10 years after the injury. Western Journal of Nursing Research, 28(3), 265-289. https://doi.org/10.1177/0193945905283178

Δημητρόπουλος, Α. (2009). Πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης παιδιών με κινητικές αναπηρίες. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη (Επιμ.), Σύγχρονες Ενταξιακές Προσεγγίσεις, 9η έκδοση (σσ.103-120). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Elliott, T. R., Kurylo, M., & Rivera, P. (2002). Positive growth following acquired physical disability. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology, (pp. 687-699). Oxford university press.

Fernhall, B., Heffernan, K., Jae, S. Y., & Hedrick, B. (2008). Health implications of physical activity in individuals with spinal cord injury: a literature review. Journal of health and          human  services administration, 30(4), 468-502.

https://www.jstor.org/stable/25790720

Gillison, F. B., Standage, M., & Skevington, S. M. (2006). Relationships among adolescents’ weight perceptions, exercise goals, exercise motivation, quality of life and leisure- time exercise behaviour: a self-determination theory approach. Health education research, 21(6), 836-847. https://doi.org/10.1093/her/cyl139

Grouzet, F. M. E., Kasser, T., Ahuvia, A., Dols, J. M. F., Kim, Y., Lau, S., Ryan, R. M., Saunders, S., Schmuck, P., & Sheldon, K. M. (2005). The Structure of Goal Contents Across 15 Cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 89(5), 800–816. https://doi.org/10.1037/0022-3514.89.5.800

Gunnell, K. E., Crocker, P. R., Mack, D. E., Wilson, P. M., & Zumbo, B. D. (2014). Goal contents, motivation, psychological need satisfaction, well-being and physical activity: A test of self-determination theory over 6 months. Psychology of Sport and Exercise, 15(1), 19-29. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2013.08.005

Haerens, L. (n.d.). Education. CENTER FOR SELF-DETERMINATION THEORY.

Education

Harrison, C., & Kuric, J. (1989). Community reintegration of SCI persons: problems and perceptions. SCI Nursing: A Publication of the American Association of Spinal Cord Injury Nurses, 6(3), 44-47.

Hayes, A. F. (2022). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (3rd ed.). The Guilford Press.

Hayes, S. (n.d.). Acceptance & Action Questionnaire (AAQ) and AAQ-II. ACBS Association for          Contextual                Behavioral           Science. https://contextualscience.org/acceptance_action_questionnaire_aaq_and_aaqii

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy, 44(1), 1-25. https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.06.006

Hayes, S. C., Strosahl, K., Wilson, K. G., Bissett, R. T., Pistorello, J., Toarmino, D., Polusny, M. A., Dykstra, T. A., Batten, S. V., Bergan, J., Stewart, S. H., Zvolensky, M. J., Eifert, G. H., Bond, F. W., Forsyth, J. P., Karekla, M., & McCurry, S. M. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The psychological record, 54, 553-578.https://doi.org/10.1007/BF03395492

Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(6), 1152–1168. https://doi.org/10.1037/0022-006X.64.6.1152

Hope, N. H., Holding, A. C., Verner-Filion, J., Sheldon, K. M., & Koestner, R. (2019). The path from intrinsic aspirations to subjective well-being is mediated by changes in basic psychological need satisfaction and autonomous motivation: A large prospective test. Motivation and Emotion, 43(2), 232-241. https://doi.org/10.1007/s11031-018-9733-z

IBM Corp. (2022). IBM SPSS Statistics for Windows (Version 29.0) [Computer software].IBM Corp. https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software

Ingledew,            D.            K.,           &             Markland,           D.            (2008).  The                        role        of            motives in                                exercise participation.                    Psychology                         and                        health,                                  23(7),                                807-828.

https://doi.org/10.1080/08870440701405704

Kaiser, S. B., Wingate, S. B., Freeman, C. M., & Chandler, J. L. (1987). Acceptance of physical disability and attitudes toward personal appearance. Rehabilitation Psychology, 32(1), 51-58. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0091558

Καρτασίδου, Λ. (2007, Μάιος 17-20). Η συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση και συνεκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Πρακτικά Συνεδρίου). Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, Ιωάννινα.file:///C:/Users/30698/Documents/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%

BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%202/kartasidou_1.pdf

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of            health.  Clinical                psychology         review, 30(7),    865-878.https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.001

Kasser, T. (2000). Two versions of the American dream: Which goals and values make for a high quality of life?. In E. Diener & D.R. Rahtz (Eds.), Advances in quality of life theory and research (pp. 3-12). Springer.

Kasser, T. (2002). Sketches for a self-determination theory of values. In E.L. Deci & R.M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp.123-140). The University of Rochester Press.

Kasser, T. (2003). The high price of materialism. MIT press.

Kasser, T., & Ahuvia, A. (2002). Materialistic values and well‐ being in business students. European journal of social psychology, 32(1), 137-146. https://doi.org/10.1002/ejsp.85

Kasser, T., Cohn, S., Kanner, A. D., & Ryan, R. M. (2007). Some costs of American corporate capitalism: A psychological exploration of value   and   goal conflicts.               Psychological     Inquiry, 18(1),    1-22.

https://doi.org/10.1080/10478400701386579

Kasser, T., Koestner, R., & Lekes, N. (2002). Early family experiences and adult values: A 26-year, prospective longitudinal study. Personality and social psychology bulletin, 28(6), 826-835. https://doi.org/10.1177/0146167202289011

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and social psychology bulletin, 22(3), 280-287. https://doi.org/10.1177/0146167296223006

Kasser, T., & Ryan, R. M. (2001). Be careful what you wish for: Optimal functioning and the relative attainment of intrinsic and extrinsic goals. In P. Schmuck & K. M. Sheldon (Eds.), Life goals and well-being: Towards a positive psychology of human striving (pp. 116–131). Hogrefe & Huber Publishers.

Kasser, T., Ryan, R. M., Zax, M., & Sameroff, A. J. (1995). The relations of maternal and social   environments   to   late   adolescents’   materialistic   and    prosocial values.           Developmental psychology,        31(6),    907-914.

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.31.6.907

Keany, K. C., & Glueckauf, R. L. (1993). Disability and value change: An overview and reanalysis of acceptance of loss theory. Rehabilitation Psychology, 38(3), 199-210. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0080297

Κλεφτάρας, Γ. (2006). Παράγοντες αυτο-αποδοχής της σωματικής δυσλειτουργίας και ψυχολογική συμβουλευτική. Το βήμα των κοινωνικών επιστημών, 45, 53-72.

Κλεφτάρας, Γ. (2007). Στάδια προσαρμογής στη σωματική δυσλειτουργία: Ο ρόλος της ψυχολογικής συμβουλευτικής. Το βήμα των κοινωνικών επιστημών, 49, 149- 180.

Kreuter, M., Sullivan, M., Dahllöf, A. G., & Siösteen, A. (1998). Partner relationships, functioning, mood and global quality of life in persons with spinal cord injury and traumatic brain injury. Spinal cord, 36(4), 252-261.

https://doi.org/10.1038/sj.sc.3100592

Laporte, N., Soenens, B., Flamant, N., Vansteenkiste, M., Mabbe, E., & Brenning, K. (2021). The role of daily need crafting in daily fluctuations in adolescents’ need-based and affective experiences. Motivation and Emotion, 46, 137-149. https://doi.org/10.1007/s11031-021-09921-2

Leung, A. N. M., & Law, W. (2019). Do extrinsic goals affect romantic relationships? The role of basic psychological need satisfaction. Motivation and Emotion, 43, 857-873. https://doi.org/10.1007/s11031-019-09804-7

Li, L., & Moore, D. (1998). Acceptance of disability and its correlates. The Journal of social psychology, 138(1), 13-25. https://doi.org/10.1080/00224549809600349

Livneh, H., & Antonak, R. F. (2005). Psychosocial adaptation to chronic illness and disability: A primer for counselors. Journal of Counseling & Development, 83(1), 12-20. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2005.tb00575.x

Livneh, H., & Parker, R. M. (2005). Psychological adaptation to disability: Perspectives from chaos and complexity theory. Rehabilitation Counseling Bulletin, 49(1), 17- 28. https://doi.org/10.1177/00343552050490010301

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). New directions in goal-setting theory. Current directions in psychological science, 15(5), 265-268. https://doi.org/10.1111/j.1467-

8721.2006.00449.x

Maltby, J., & Day, L. (2001). The relationship between exercise motives and psychological well-being.       The                journal  of            psychology,        135(6),  651-660.

https://doi.org/10.1080/00223980109603726

Martela, F. (n.d.). Well-Being. CENTER FOR SELF-DETERMINATION THEORY.

Well-Being

Martela, F., Bradshaw, E. L., & Ryan, R. M. (2019). Expanding the map of intrinsic and extrinsic aspirations using network analysis and multidimensional scaling: Examining four new aspirations. Frontiers in Psychology, 10, 2174. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02174

McCracken, L. M., Buhrman, M., Badinlou, F., & Brocki, K. C. (2022). Health, well-being, and persisting symptoms in the pandemic: What is the role of psychological flexibility?. Journal of contextual behavioral science, 26, 187- 192.https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2022.10.003

Moller, A. (n.d.). Intrinsic Motivation. CENTER FOR SELF-DETERMINATION THEORY.                https://selfdeterminationtheory.org/topics/application-intrinsic-motivation/

Nicholls, E., Lehan, T., Plaza, S. L. O., Deng, X., Romero, J. L. P., Pizarro, J. A. A., & Carlos Arango-Lasprilla, J. (2012). Factors influencing acceptance of disability in individuals with spinal cord injury in Neiva, Colombia, South America. Disability and     Rehabilitation,   34(13),  1082-1088.

https://doi.org/10.3109/09638288.2011.631684

Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and research in Education, 7(2), 133-144. https://doi.org/10.1177/1477878509104318

Niemiec, C. P., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2010). Self‐ determination theory and the relation of autonomy to self‐ regulatory processes and personality development. In

R.H. Hoyle (Eds.), Handbook of personality and self‐ regulation (pp. 169-191). Wiley-Blackwell.

Νικολάου, Ο. (2011). Αυτοπροσδιορισμός και δίκτυα κοινωνικής στήριξης των ατόμων με κινητική αναπηρία. (Μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). ΨΗΦΙΔΑ.

Ντόνας, Χ., Πάλλας, Κ., & Ταγκάλου, Α. (2015). ΟΔΗΓΟΣ Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για μαθητές με Κινητικά Προβλήματα. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.https://docplayer.gr/87665687-Odigos-diaforopoiimenis-didaskalias-

gia-mathites-me-kinitika-provlimata.html

Otero-López, J. M., & Villardefrancos, E. (2015). Compulsive buying and life aspirations: An analysis of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Individual Differences, 76, 166-170. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.013

Pakenham, K. I., Landi, G., Boccolini, G., Furlani, A., Grandi, S., & Tossani, E. (2020). The moderating roles of psychological flexibility and inflexibility on the mental health impacts of COVID-19 pandemic and lockdown in Italy. Journal of contextual behavioral science, 17, 109-118.https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.07.003

Παπαϊωάννου, Α., Ζουρμπάνος, Ν., Μίνος, Γ. (2016). Εφαρμογές της Στατιστικής στις Επιστήμες του Αθλητισμού και της Υγείας με τη χρήση του SPSS. Δίσιγμα.

Παπακωνσταντίνου, Δ. Κ. (2019). Εργασία, εργασιακές σχέσεις και πολιτικές απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Gutenberg.

Park, E. Y. (2019). Rasch analysis of the disability acceptance scale for individuals with cerebral    palsy.    Frontiers                in            neurology,          10,          1260.

https://doi.org/10.3389/fneur.2019.01260

Patall, E. A., & Zambrano, J. (2019). Facilitating student outcomes by supporting autonomy: Implications for practice and policy. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 6(2), 115-122. https://doi.org/10.1177/2372732219862572

Πολεμικού, Α. (2010). Οι κινητικές αναπηρίες κατά τη σχολική ηλικία. Στο Ν. Πολεμικός κ.ά. (Επιμ.), Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες: Μια πολυπρισματική προσέγγιση (σσ. 167-187). ΠΕΔΙΟ.

Πολυχρονοπούλου, Σ. (2003). Παıδıά καı έφηβοı με εıδıκές ανάγκες καı δυνατóτητες. Ατραπός.

Prudenzi, A., Graham, C. D., Rogerson, O., & O’Connor, D. B. (2021). Mental health during the COVID-19 pandemic: exploring the role of psychological flexibility and stress- related  variables.             Psychology         &             Health, 1-

24.https://doi.org/10.1080/08870446.2021.2020272

Psarra, E., & Kleftaras, G. (2013). Adaptation to physical disabilities: The role of meaning in life and depression. The European Journal of counselling psychology, 2(1), 79-

  1. https://doi.org/10.23668/psycharchives.2001

Reeve, J., Jang, H., Hardre, P., & Omura, M. (2002). Providing a rationale in an autonomy- supportive way as a strategy to motivate others during an uninteresting activity.          Motivation          and        emotion,             26(3),    183-207.

https://doi.org/10.1023/A:1021711629417

Rijavec, M., Brdar, I., & Miljkovic, D. (2011). Aspirations and well-being: Extrinsic vs. intrinsic life goals. Drustvena istrazivanja, 20(3), 693-710. http://dx.doi.org/10.5559/di.20.3.05

Rohinsa, M., Cahyadi, S., Djunaidi, A., & Iskandar, T. Z. (2020). Effect of parent support on engagement through need satisfaction and academic buoyancy. Utopía y Praxis Latinoamericana, 25(6), 144-153. https://doi.org/10.5281/zenodo.3987593

Romero, E., Gómez–Fraguela, J. A., & Villar, P. (2012). Life aspirations, personality traits and subjective well–being in a Spanish sample. European Journal of Personality, 26(1), 45-55. https://doi.org/10.1002/per.815

Ryan,     R.            M.          (1995).  Psychological     needs   and        the         facilitation           of            integrative processes. Journal of personality, 63(3), 397-427. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1995.tb00501.x

Ryan, R. M., Chirkov, V. I., Little, T. D., Sheldon, K. M., Timoshina, E., & Deci, E. L. (1999). The American dream in Russia: Extrinsic aspirations and well-being in two cultures. Personality and social psychology bulletin, 25(12), 1509-1524. https://doi.org/10.1177/01461672992510007

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68- 78. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.1.68

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology, 52(1), 141-

  1. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). Overview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective. In E.L. Deci & R.M. Ryan (Eds.), Handbook of self- determination research (pp.3-33). The University of Rochester Press.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. The Guilford Press.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self- determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future

directions.           Contemporary  educational        psychology,        61,          101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Ryan, R., & Lynch, M. (2003). Motivation and classroom management. In R.Curren (Ed.), A companion to the philosophy of education (pp.260-271). Blackwell Publishing.

Sands, D. J., Bassett, D. S., Lehmann, J., & Spencer, K. C. (1998). Factors contributing to and implications for student involvement in transition-related planning, decision making, and instruction. In M.L. Wehmeyer & D.J. Sands (Eds.), Making it happen: Student involvement in education planning, decision making and instruction, (pp. 25-44). Brookes Publishing.

Schultz, P. (n.d.). Mindfulness. CENTER FOR SELF-DETERMINATION THEORY.

Mindfulness

Sebire, S. J., Jago, R., Fox, K. R., Edwards, M. J., & Thompson, J. L. (2013). Testing a self- determination theory model of children’s physical activity motivation: a cross- sectional study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10, 1-9. http://www.ijbnpa.org/content/10/1/111

Sebire, S. J., Standage, M., & Vansteenkiste, M. (2008). Development and validation of the goal content for exercise questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30(4), 353-377. https://doi.org/10.1123/jsep.30.4.353

Sebire, S. J., Standage, M., & Vansteenkiste, M. (2009). Examining intrinsic versus extrinsic exercise goals: Cognitive, affective, and behavioral outcomes. Journal of Sport and exercise Psychology, 31(2), 189-210. https://doi.org/10.1123/jsep.31.2.189

Sebire, S. J., Standage, M., & Vansteenkiste, M. (2011). Predicting objectively assessed physical activity from the content and regulation of exercise goals: evidence for a mediational model. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33(2), 175-197. https://doi.org/10.1123/jsep.33.2.175

Sheldon, K. M., Gunz, A., Nichols, C. P., & Ferguson, Y. (2010). Extrinsic value orientation and affective forecasting: Overestimating the rewards, underestimating the costs. Journal of Personality, 78(1), 149-178. https://doi.org/10.1111/j.1467-

6494.2009.00612.x

Sheldon, K. M., & Kasser, T. (2001). Getting older, getting better? Personal strivings and psychological maturity across the life span. Developmental psychology, 37(4), 491- 501. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.37.4.491

Sheldon,   K.   M.,   &   Kasser,   T.   (2008).   Psychological   threat   and   extrinsic   goal striving. Motivation and Emotion, 32, 37-45. https://doi.org/10.1007/s11031-008-9081-5

Sheldon, K. M., & Krieger, L. S. (2007). Understanding the negative effects of legal education on law   students:   A   longitudinal   test   of   self-determination theory. Personality and social psychology bulletin, 33(6), 883-897. https://doi.org/10.1177/0146167207301014

Sheldon, K. M., & McGregor, H. A. (2000). Extrinsic value orientation and “the tragedy of the        commons”.                Journal of            personality,        68(2),    383-411.

https://doi.org/10.1111/1467-6494.00101

Sheldon, K. M., Ryan, R. M., Deci, E. L., & Kasser, T. (2004). The independent effects of goal contents and motives on well-being: It’s both what you pursue and why you pursue it. Personality and social psychology bulletin, 30(4), 475-486. https://doi.org/10.1177/0146167203261883

Smart, J. (2008). Disability, society, and the individual (2nd ed.). PRO-ED.

Smith, D. D. & Tyler, N.C. (2019). Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Gutenberg.

Snead, S. L., & Davis, J. R. (2002). Attitudes of individuals with acquired brain injury towards         disability.             Brain                injury,   16(11),  947-953.

https://doi.org/10.1080/02699050210147211

Srivastava, A., Locke, E. A., & Bartol, K. M. (2001). Money and subjective well-being: It’s not the money, it’s the motives. Journal of Personality and Social Psychology, 80(6), 959–971. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.6.959

Σταματιάδης, Π. (2004, Οκτώβριος). Διαταραχές Αδρής Κινητικότητας σε Παιδιά με Κινητική Αναπηρία. ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Σοβαρά Κινητικά Προβλήματα, ΕΠΕΑΕΚ. file:///C:/Users/30698/Documents/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%

89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/Diatarahes_adris_kin.pdf

Stone, D. L., & Colella, A. (1996). A model of factors affecting the treatment of disabled individuals in organizations. Academy of management review, 21(2), 352-401. https://doi.org/10.5465/amr.1996.9605060216

Sylvester, B. D., Mack, D. E., Busseri, M. A., Wilson, P. M., & Beauchamp, M. R. (2012). Health-enhancing physical activity, psychological needs satisfaction, and well- being: Is it how often, how long, or how much effort that matters?. Mental Health and Physical Activity, 5(2), 141-147. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2012.10.004

Τάσση, Χ. (2014). Το νόημα της Ζωής στα άτομα με αναπηρία: Διαναπηρική έρευνα- Εκπαιδευτικές προτάσεις. (Μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).file:///C:/Users/30698/Documents/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%202/M.%20E.%20%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A3%CE%97%20%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%91.pdf

Teixeira, P. J., Carraça, E. V., Markland, D., Silva, M. N., & Ryan, R. M. (2012). Exercise, physical activity, and self-determination theory: a systematic review. International journal of behavioral nutrition and physical activity, 9(1), 1-30. http://www.ijbnpa.org/content/9/1/78

Τσαλκιτζή, Π. (2021). Περιεχόμενα στόχων στην ζωή και στον αθλητισμό σε αθλητές με κινητικές αναπηρίες. (Προπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Urdan, T., & Turner, J. C. (2005). Competence motivation in the classroom. In A.J. Elliot & C.S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation, (pp.297-317). The Guilford Press.

Unanue, W., Dittmar, H., Vignoles, V. L., & Vansteenkiste, M. (2014). Materialism and well–being in the UK and Chile: Basic need satisfaction and basic need frustration as underlying psychological processes. European Journal of Personality, 28(6), 569-585. https://doi.org/10.1002/per.1954

Van der Kaap-Deeder, J., Brenning, K., & Neyrinck, B. (2021). Emotion regulation and borderline personality features: The mediating role of basic psychological need frustration. Personality and Individual Differences, 168, 110365. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110365

Vansteenkiste,  M.          (n.d.).   Basic      Psychological     Needs. CENTER FOR        SELF- DETERMINATION                                                                                 THEORY.

Basic Psychological Needs

Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation.         Educational         psychologist,      41(1),    19-31.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep4101_4

Vansteenkiste, M., Niemiec, C. P., & Soenens, B. (2010). The development of the five mini- theories of self-determination theory: An historical overview, emerging trends, and future directions. The decade ahead: Theoretical perspectives on motivation and achievement, 16, 105-165. https://doi.org/10.1108/S0749-7423(2010)000016A007

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. Journal of            psychotherapy  integration,        23(3),    263-280.

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0032359

Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K. M., & Deci, E. L. (2004b). Motivating learning, performance, and persistence: the synergistic effects of intrinsic goal contents and autonomy-supportive contexts. Journal of personality and social psychology, 87(2), 246-260. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-

3514.87.2.246

Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Soenens, B., & Matos, L. (2005). Examining the motivational impact of intrinsic versus extrinsic goal framing and autonomy‐ supportive versus internally controlling communication style on early adolescents’ academic   achievement.    Child      development,   76(2),    483-501.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00858.x

Vansteenkiste, M., Simons, J., Soenens, B., & Lens, W. (2004a). How to become a persevering exerciser? Providing a clear, future intrinsic goal in an autonomy- supportive way. Journal of Sport and exercise Psychology, 26(2), 232-249. https://doi.org/10.1123/jsep.26.2.232

Wang, Z., Hu, X. Y., & Guo, Y. Y. (2013). Goal contents and goal contexts: Experiments with Chinese students. The Journal of Experimental Education, 81(1), 105-122. https://doi.org/10.1080/00220973.2012.678407

Wehmeyer, M. L. (2007). Promoting self-determination in students with developmental disabilities. Guilford Press.

Wehmeyer, M. L., & Field, S. L. (2007). Self-determination: Instructional and assessment strategies. Corwin Press.

Wehmeyer, M. L., & Palmer, S. B. (2000). Promoting the acquisition and development of self-determination in young children with disabilities. Early Education and Development, 11(4), 465-481. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1104_6

Wehmeyer, M.L., Shogren, K., Little, T.D., Lopez, S.J. (2017). Development of Self- Determination Through the Life-Course. Springer.

Weinstein, N.(2014). Human motivation and interpersonal relationships: Theory, research, and applications. Springer.

Wersebe, H., Lieb, R., Meyer, A. H., Hofer, P., & Gloster, A. T. (2018). The link between stress, well-being, and psychological flexibility during an Acceptance and Commitment Therapy self-help intervention. International journal of clinical and health psychology, 18(1), 60-68.https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2017.09.002

Williams, T. (2020). Mental health and wellbeing. Journal of Perioperative Practice, 30(7- 8),191. https://doi.org/10.1177/1750458920937229

Williams, G. C., Hedberg, V. A., Cox, E. M., & Deci, E. L. (2000). Extrinsic Life Goals and Health‐ Risk Behaviors in Adolescents 1. Journal of applied social psychology,         30(8),    1756-1771.          https://doi.org/10.1111/j.1559-

1816.2000.tb02466.x

Woodrich, F., & Patterson, J. B. (1983). Variables related to acceptance of disability in persons with spinal cord injuries. Journal of Rehabilitation, 49(3), 26-30.

Wright, B. A. (1983). Physical disability – a psychosocial approach (2nd ed.). HarperCollins Publishers.

Χαρίσης, Α. (2020). Κινητικές Αναπηρίες και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα: Μια πρώτη προσέγγιση. Κοινωνική Πολιτική, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; (2η εκδ.). ΚΡΙΤΙΚΗ.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο