Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Συντάξεις, άλλες οικονομικές παροχές, φοροαπαλλαγές, κατοικία, δάνεια (1ο μέρος)

Ιαν 3, 2011 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Κεφάλαιο ενδέκατο
Συντάξεις, άλλες οικονομικές παροχές, φοροαπαλλαγές, κατοικία, δάνεια

Εισαγωγή – Συντάξεις – Συνταξιοδότηση:

Ποιοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο;

1. Οι τακτικοί (μόνιμοι) υπάλληλοι των υπουργείων και της Βουλής, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι συμβασιούχοι του Ν.Δ. 874/71, οι υπάλληλοι των περιφερειών, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των κρατικών νοσοκομείων, των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, ορισμένων Ν.Π.Δ.Δ., οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής.

2. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

3. Οι βουλευτές, οι νομάρχες, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων.

4. Οι κληρικοί.

5. Οι ανάπηροι των πολέμων και της Εθνικής Αντίστασης.

6. Όσοι έχουν δικαιωθεί τιμητική ή προσωπική σύνταξη.

7. Τα μέλη των οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα) των ανωτέρω, σε περίπτωση θανάτου, και προκειμένου για διορισθέντες ή καταταγέντες μέχρι 31-12-1992 και η πατρική οικογένεια (πατέρας, μητέρα, άγαμες αδελφές, άγαμοι ανίκανοι αδελφοί με ποσοστό ανικανότητας άνω του 67%).

Ποιος πληρώνει τις συντάξεις
Απευθείας ο Κρατικός Προϋπολογισμός, αφού δεν υπάρχει ειδικός ασφαλιστικός φορέας στον οποίο να ασφαλίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι – λειτουργοί.

Συντάξεις – Συνταξιοδότηση – Γενικά

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση από τον υπάλληλο – λειτουργό του ελαχίστου χρόνου συνταξιοδότησης.

Ποιες υπηρεσίες υπολογίζονται για τη θεμελίωση του δικαιώματος;
Υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικού, εκτάκτου, συμβασιούχου, ημερομίσθιου και με σύμβαση έργου υπό προϋποθέσεις) καθώς και υπηρεσίες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος χρόνος απασχόλησης (με ασφάλιση) στον ιδιωτικό τομέα;

• ΟΧΙ για τους προσληφθέντες μέχρι και 31-12-1982

• ΝΑΙ για τους προσληφθέντες μετά την 1-1-1983
Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος ο χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή γενικά;

• ΝΑΙ στους εκπαιδευτικούς που είναι παλαιοί ασφαλισμένοι, εφόσον πρόκειται για προϋπηρεσία σε σχολεία της αλλοδαπής και δίδαξαν σε τάξεις ελληνοπαίδων.

• ΌΧΙ στους παλαιούς ασφαλισμένους, εφόσον οι σχετικές εισφορές μεταφερθούν σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της χώρας καθώς και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις.
Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος ο χρόνος απασχόλησης στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
ΝΑΙ μετά την έναρξη της ισχύος των κοινοτικών κανονισμών 1408/1971, 574/1972 και 1606/1998 εφόσον:

α) ο υπάλληλος ή στρατιωτικός έχει προσληφθεί-καταταγεί μετά την 1-1-1983 και

β) σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρόνος απασχόλησής του στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. διανύθηκε στο δημόσιο τομέα.

Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (κληρωτού – εφέδρου) συνυπολογίζεται μαζί με την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία του υπαλλήλου – λειτουργού για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (χωρίς εξαγορά ή με εξαγορά).

Ο χρόνος σπουδών συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος;
Κατά κανόνα, ο χρόνος σπουδών δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αφού δεν λογίζεται καν ως συντάξιμος.

Κατ΄ εξαίρεση, συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (λογίζεται και ως συντάξιμος) προκειμένου για τους μόνιμους στρατιωτικούς ο χρόνος σπουδών στις στρατιωτικές σχολές και για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας ο χρόνος σπουδών στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές.

Μπορεί ο υπάλληλος-λειτουργός να συνταξιοδοτηθεί αμέσως μετά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;
Ο υπάλληλος – λειτουργός που συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο συνταξιοδότησης ναι μεν θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη και μπορεί να αποχωρήσει από την Υπηρεσία, δεν είναι όμως δυνατή η καταβολή της σύνταξής του, αν δεν έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας.

Τι είναι το «όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση»;
Είναι η ηλικία που πρέπει να έχει συμπληρώσει ο υπάλληλος – λειτουργός προκειμένου να αρχίσει να του καταβάλλεται η σύνταξη που δικαιούται.

Δεν είναι απαραίτητο να έχει συμπληρώσει ο υπάλληλος – λειτουργός το απαιτούμενο όριο ηλικίας κατά το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ο υπάλληλος – λειτουργός μπορεί να αποχωρήσει από την Υπηρεσία και να πάρει τη σύνταξή του όταν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, που καταγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν, δεν απαιτείται όριο ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (θεμελίωση δικαιώματος) και τα ίδια όρια ηλικίας για την έναρξη πληρωμής της σύνταξής τους;

Οι δημόσιοι – υπάλληλοι – λειτουργοί διαφοροποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τα όρια ηλικίας για την έναρξη πληρωμής της σύνταξής τους, ανάλογα με την κατηγορία (στρατιωτικοί – πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι), την ιδιότητα του «νέου» ή του «παλαιού ασφαλισμένου», το χρόνο διορισμού – κατάταξης και το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Επισημαίνεται, ότι για τους δικαστικούς λειτουργούς, το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ., το φυλακτικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δεν απαιτείται η συμπλήρωση οιουδήποτε ορίου ηλικίας για την έναρξη πληρωμής της σύνταξης που έχουν δικαιωθεί.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι – λειτουργοί (στρατιωτικοί και πολιτικοί) με την ιδιότητα του παλαιού ασφαλισμένου, δικαιούνται σύνταξη σε περίπτωση παραίτησής τους από την Υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 65ο έτος της ηλικίας τους για τους άνδρες ή το 60ο για τις γυναίκες.

• Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.δ. 99/1974 (ΦΕΚ 295Α΄) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους βουλευτές οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και όσοι πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας, και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί η συμπλήρωση δύο πλήρων ετών συνεχούς ή διακεκομμένης βουλευτικής θητείας και η σύνταξή τους καταβάλλεται από της συμπληρώσεως του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου που απέκτησαν τη βουλευτική τους ιδιότητα.»

• Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 3513/06 (ΦΕΚ 265Α΄), καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει.

Ποια είναι η έννοια του «νέος» και «παλαιός ασφαλισμένος»;
Νέος ασφαλισμένος είναι εκείνος ο οποίος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993.

Παλαιός ασφαλισμένος είναι όποιος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης μέχρι και την 31-12-1992.

Πληροφορίες: www.mof-glk.gr


11.1. Χορήγηση σύνταξης παθόντων εξαιτίας της υπηρεσίας.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας &Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Θεσμικό πλαίσιο: ΠΔ.166/2000 (ΦΕΚ 153Α΄)

Προϋποθέσεις:
Σε παθόντες από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας σε ποσοστό ανώτερο του 25% κανονίζεται σύνταξη βάσει του ποσοστού ανικανότητας, εφόσον βέβαια, είναι ανώτερη της σύνταξης βάσει των ετών υπηρεσίας.

Δικαιολογητικά:
Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Ε. (Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής) με τον πλήρη φάκελο της προηγηθείσας διαδικασίας και τα λοιπά δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.
(Βλέπε κεφ.11.7)

Διαδικασία:
Αίτηση του παθόντος στην υπηρεσία του, που διαβιβάζεται στον Πρόεδρο Πρωτοδικών, από τον οποίο ανατίθεται σε δικαστή η διενέργεια ανακρίσεων για εξακρίβωση των περιστάσεων του παθήματος του υπαλλήλου.

Στη συνέχεια, το πόρισμα του δικαστή διαβιβάζεται στην Επιτροπή απαλλαγών η οποία γνωματεύει περί του είδους και των συνεπειών του παθήματος και ακολούθως διαβιβάζει το φάκελο στην Α.Σ.Υ. Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται τελικά για τη σχέση του παθήματος με την υπηρεσία.


11.2. Χορήγηση σύνταξης, λόγω ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία, υπαλλήλων που πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Θεσμικό πλαίσιο: Π.Δ. 166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄), άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3513/06 (ΦΕΚ 265Α΄)

Προϋποθέσεις:
Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος, και νεφρών), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Δικαιολογητικά:
Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής. Επιπλέον, τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης. (βλέπε κεφ. 11.7)

Διαδικασία:
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ο υπάλληλος παραπέμπεται στην Α.Σ.Υ. Επιτροπή η οποία γνωματεύει για την πάθησή του. Στη συνέχεια, εφόσον η γνωμάτευση είναι θετική, ο υπάλληλος μπορεί να παραιτηθεί από την υπηρεσία του.

Παρατηρήσεις:
Η σύνταξη που χορηγείται ανέρχεται στο 80% των συντάξιμων αποδοχών τους.


11.3. Χορήγηση σύνταξης λόγω ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας &Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Θεσμικό πλαίσιο: Π.Δ.166/2000(ΦΕΚ 153 Α΄)

Προϋποθέσεις:
Απόλυση λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία και πενταετής, τουλάχιστον, πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Δικαιολογητικά:
Απόφαση του υπηρεσιακού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26 Α΄).
Επιπλέον τα κανονικά δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

Διαδικασία:
Η διαδικασία που εφαρμόζεται ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Διοικητικού του οικείου Υπουργείου.

Παρατηρήσεις:
Η σύνταξη που χορηγείται είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας.


11.4. Παροχή επιδομάτων ανικανότητας στους αποχωρούντες λόγω παθήματος που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας &Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272Α΄)

Δικαιούχοι:
Όσοι συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας: α) σπαστική ή υστερική παραπληγία, β) αχρηστία των δύο χεριών, γ) τραύμα του κρανίου που συνεπάγεται ανικανότητα 100% και δ) πολλαπλές αναπηρίες από τις οποίες η μια τουλάχιστον 100% και οι υπόλοιπες, τουλάχιστον 100%, καθώς και σε όσους έχουν δύο ή περισσότερες παθήσεις, κάθε μια από τις οποίες συνεπάγεται αναπηρία 100%. Στους ανωτέρω παρέχεται και επίδομα που υπολογίζεται σε ποσοστό 40% στο μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Δικαιολογητικά:
Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής.

Διαδικασία:
Η ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην χορήγηση σύνταξης παθόντων εξαιτίας της υπηρεσίας. (βλ. περ. 11.1.)


11.5. Παροχή επιδόματος ανικανότητας στους αποχωρούντες λόγω νόσου μη οφειλομένης στην υπηρεσία.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας &Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Προϋποθέσεις: Ανικανότητα από 25% έως 100%.

Δικαιολογητικά: Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής.

Διαδικασία:
Παραπομπή στην ΑΣΥΕ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία με σύνταξη.

Παρατηρήσεις:
Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στο 50% του επιδόματος που χορηγείται στους παθόντες εξαιτίας της υπηρεσίας.


11.6. Επίδομα τυφλότητας στους παντελώς τυφλούς, ανεξαρτήτως αιτίας εξόδου από την υπηρεσία.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Δικαιολογητικά: Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής.

Διαδικασία:
Παραπομπή στην ΑΣΥΕ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία με σύνταξη.

Παρατηρήσεις:
Το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε ποσοστό 40% του μισθού του λοχαγού.


11.7. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον κανονισμό σύνταξης, χορήγησης επιδομάτων κ.λπ. πολιτικών υπαλλήλων.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρα 5 & 19 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57Α΄), Αριθμ. 61129/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 773Β΄), Άρθρο 12 του Ν. 2470/1997(ΦΕΚ 40Α΄), Άρθρο 13 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110Α΄), Άρθρο 66 του Π.Δ. /2000(ΦΕΚ 153Α΄), Άρθρο 107 του Π.Δ. 168/2000 (ΦΕΚ 155Α΄), άρθρο 2 παρ 7 Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272Α΄).

Α. Για τον κανονισμό σύνταξης
(Η υποβολή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ.66 του Π.Δ/τος 166/2000, (ΦΕΚ 153Α΄) σε συνδυασμό με την Αριθμ. 61129/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 773Β΄).

Δικαιολογητικά:

• Αίτηση.

• Πιστοποιητικό της Δ/νσης Προσωπικού του αρμόδιου Υπουργείου, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές του υπαλλήλου, δηλαδή, διορισμός, ένταξη, κατάταξη, μετάταξη, προαγωγή, απόλυση, παραίτηση, πειθαρχικές ποινές, χορήγηση επιδομάτων με αναγραφή της σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου με την οποία έγινε κάθε μεταβολή, κοινοποίηση, αριθμός και ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης, καθώς και η ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων. Να βεβαιώνεται, επίσης, το συνεχές ή όχι της υπηρεσίας που παρασχέθηκε και στην περίπτωση απόλυσης, για λόγους υγείας, να επισυνάπτεται αντίγραφο γνωμάτευσης της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας για το έτος γέννησης ή επίσημα αντίγραφα από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.

• Πιστοποιητικό άλλων υπηρεσιών για τυχόν προϋπηρεσία του υπαλλήλου που παρασχέθηκε σ΄ αυτές, που να έχει εκδοθεί με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία (αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης). Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από το Γ.Λ. Κράτους πράξη αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (διαδοχική ασφάλιση), να επισυνάπτεται και αντίγραφο της σχετικής πράξης, καθώς και βεβαίωση του εκκαθαριστικού των αποδοχών για την εξόφληση της συμπληρωματικής εισφοράς ή περί του οφειλομένου υπολοίπου.

• Πιστοποιητικό του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α΄) στο οποίο να αναγράφεται η στρατιωτική υπηρεσία του υπαλλήλου.

• Βεβαίωση για το χρόνο που χρησίμευσε ως προσόν διορισμού, όπου αυτό προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

• Βεβαίωση εκκαθαριστικού των αποδοχών, από την οποία να προκύπτουν αναλυτικά οι αποδοχές που έπαιρνε ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την Υπηρεσία, η ημερομηνία μέχρι την οποία μισθοδοτήθηκε με αποδοχές ενεργείας, καθώς και η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης των τριμήνων αποδοχών.

• Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει, αν ο χρόνος της υπηρεσίας του υπαλλήλου χρησίμευσε για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα, αν για τον ίδιο χρόνο πήρε αποζημίωση, αν κατέχει οποιαδήποτε θέση και αν παίρνει ή πήρε άλλη σύνταξη και σε καταφατική περίπτωση τη θέση που κατέχει και το φορέα που συνταξιοδοτείται ή συνταξιοδοτήθηκε στο παρελθόν.

• Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, εκδιδόμενο βάσει επισήμων στοιχείων ή τουλάχιστον βάσει ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου (Β.Δ.805/1969 ΦΕΚ 260 Α) από το οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα της οικογένειας του υπαλλήλου, το έτος γέννησής τους και η προσωπική τους κατάσταση (τέκνα έγγαμα ή άγαμα).

• Σε περίπτωση έγγαμης υπαλλήλου, να βεβαιώνεται αν ο γάμος έχει λυθεί ή όχι, διαφορετικά απαιτείται πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση διαζυγίου μέχρι την ημερομηνία που αποχώρησε από την υπηρεσία.

• Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία και εφ΄ όσον αναγνωρίστηκε ως παράνομη διοικητική πράξη.

Β. Για την καταβολή της σύνταξης

Επειδή από 25 Ιουνίου 1998 οι συντάξεις καταβάλλονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, η αιτούσα ή ο αιτών τη σύνταξη πρέπει να ανοίξει λογαριασμό στο όνομά του (με συνδικαιούχο όποιο πρόσωπο θέλει) σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναγράφονται στο τέλος του κεφ.11 και να υποβάλει (μαζί με τα δικαιολογητικά κανονισμού) και τα εξής δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο άνοιξε το λογαριασμό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο της ή του δικαιούχου. Στην περίπτωση, που δεν υπάρχει βιβλιάριο, απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.

• Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).

• Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημέρωσης κ.λπ.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού εισοδήματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται).

Παρατηρήσεις:

• Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπουργείο (Δ/νση Προσωπικού ή Οικονομικού) στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος και το Υπουργείο μετά τον προέλεγχό τους, βάσει του αρθρ.5 του Α.Ν.599/68, τα διαβιβάζει στη 42α Δ/νση Κανονισμού Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων, για την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης.

• Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στα οικεία Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Επιτρέπεται η σύγχρονη καταβολή μέχρι δύο το πολύ συντάξεων σε άγαμα παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, εφόσον σπουδάζουν ή είναι ανίκανα κατά ποσοστό 80% και άνω.

Γ. Για τη χορήγηση του επιδόματος συζύγου

Άρθρο 12 του Ν. 2470/97 (ΦΕΚ 40Α΄), άρθρο 13 του Ν. 3016/2002(ΦΕΚ 110Α΄), και άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 2592/98 (ΦΕΚ 57Α΄)

Δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, που να έχει εκδοθεί βάσει επίσημων στοιχείων ή βάσει ενόρκου βεβαιώσεως, ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Συμβολαιογράφου, ή ληξιαρχική πράξη Γάμου.
2. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει, αν ο ίδιος ο συνταξιούχος λαμβάνει επίδομα συζύγου από άλλη πηγή.

Δ. Για τη χορήγηση επιδόματος τέκνων

Άρθρο 12 του Ν. 2470/ 97(ΦΕΚ 40Α΄), άρθρο 13 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110Α΄) και άρθρο 5 παργ 6 του Ν. 2592/98 (ΦΕΚ 57Α΄).

Δικαιολογητικά:
1.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, που να έχει εκδοθεί βάσει επίσημων στοιχείων ή βάσει ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Συμβολαιογράφου, στο οποίο να αναγράφονται τα τέκνα του αιτούντος, η χρονολογία γέννησής τους, καθώς και η προσωπική κατάσταση τους, (έγγαμα ή άγαμα) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης των τέκνων.
2. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει, αν ο ίδιος ο συνταξιούχος λαμβάνει επίδομα τέκνου από άλλη πηγή.

Παρατηρήσεις:
• Όταν τα τέκνα είναι μεγαλύτερα των 18 ετών και σωματικά ή πνευματικά ανίκανα για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, απαιτείται γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).
• Σε περίπτωση που η ανικανότητα έχει διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του υπαλλήλου και είχε χορηγηθεί σ’ αυτόν επίδομα τέκνων, δεν απαιτείται νέα γνωμάτευση, αλλά βεβαίωση της υπηρεσίας Διοικητικού του υπαλλήλου, ότι εχορηγείτο το ανωτέρω επίδομα.
• Προκειμένου για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή Ι.Ε.Κ. (Δημόσια – Ιδιωτικά), βεβαίωση της σχολής για την πρώτη εγγραφή τους σ’ αυτή, καθώς και για τον προβλεπόμενο από τον Οργανισμό της Σχολής χρόνο φοίτησης για την αποπεράτωση των σπουδών. Σε καμία, όμως, περίπτωση πέραν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
• Για τους φοιτητές του εξωτερικού, η βεβαίωση να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη από την αρμόδια Προξενική Αρχή ή το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ε. Για δώρα εορτών – Επίδομα αδείας
Άρθρα 5 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 2592/98 (ΦΕΚ 57Α΄)

Δικαιολογητικά:
Βεβαίωση της υπηρεσίας από την οποία αποχώρησε ο υπάλληλος, που να βεβαιώνεται αν θα του χορηγηθούν από τον εκκαθαριστή των αποδοχών ενεργείας δώρα εορτών ή επίδομα αδείας.

Παρατηρήσεις:
• Σε περίπτωση, που εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα υπάρχουν και άλλα προστατευόμενα μέλη τα οποία συνοικούν και βαρύνουν τον υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, να δηλωθεί τούτο σε υπεύθυνη δήλωση.
• Δύο ή περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις επιτρέπεται να αντικατασταθούν σε μία.

ΣΤ. Χρόνος οριστικής απάντησης

Όπως αυτός έχει οριστεί με την αριθμ. 2/67911/0004/03-12-2004, απόφαση «Ορισμός διαφορετικής προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

Για τα θέματα που έχουν σχέση με μεταβολές συνταξιοδοτικής κατάστασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 265A΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9Α’), Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44Α’) και Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α’) .

Η. Ένδικα μέσα

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 66 Π.Δ. 166/2000 (ΦΕΚ 153Α΄), άρθρο 107 Π.Δ. 168/2000 (ΦΕΚ 155Α΄).

• Ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων ή Έφεση ενώπιον του οικείου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση της πράξης ή της απόφασης, καθώς και από κάθε έναν που έχει έννομο συμφέρον μέσα σε ένα χρόνο από την κοινοποίησή της.


11.8. Κανονισμός σύνταξης και επιδομάτων σε οπλίτες – υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διορίσθηκαν πριν την 1-1-1993 και αποστρατεύθηκαν λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία.

Θεσμικό πλαίσιο: Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153Α΄)

Προϋποθέσεις:
• Σύνταξη δικαιούνται όσοι συμπλήρωσαν πέντε έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
• Επίδομα ανικανότητας δικαιούνται όσοι έχουν ανικανότητα τουλάχιστον 25%
• Επίδομα βοηθείας τρίτου προσώπου δικαιούνται όσοι έχουν ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 80%.

Δικαιολογητικά:
• Φύλλο Μητρώου από την Υπηρεσία.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Βεβαίωση αποδοχών.

Διαδικασία:
Εκδίδεται η πράξη συνταξιοδότησης από τη Δ44 του Γ.Λ.Κ., αποστέλλεται ο φάκελος στην οικεία Α.Υ.Ε. για γνωμάτευση και στη συνέχεια εκδίδεται νέα πράξη παροχής επιδόματος.


11.9. Κανονισμός σύνταξης και επιδομάτων σε οπλίτες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διορίσθηκαν πριν 1-1-1993 και αποστρατεύθηκαν λόγω ανικανότητας οφειλόμενης στην υπηρεσία.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Θεσμικό πλαίσιο: Π.Δ.166/2000 (Φ.Ε.Κ.153Α΄), Π.Δ.168/2000 (ΦΕΚ 155Α΄), Ν. 1859/89 (ΦΕΚ 153Α΄) και Ν. 2320/95(ΦΕΚ 133Α΄).

Προϋποθέσεις:
• Ποσοστό ανικανότητας για κανονισμό σύνταξης τουλάχιστον 25% .
• Ανικανότητα σωματική ή διανοητική οφειλόμενη πρόδηλα και αναμφισβήτητα στην υπηρεσία.
• Σύγκριση σύνταξης βάσει των διατάξεων του Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄), του Ν.1859/89 (ΦΕΚ 153Α΄) και του Π.Δ.168/2000 (ΦΕΚ 155Α΄). Παρέχεται η μεγαλύτερη.
• Σε περίπτωση που παρέχεται η σύνταξη βάσει διατάξεων του Ν.1859/89 (ΦΕΚ 153Α΄) και του Π.Δ.168/2000 (ΦΕΚ 155Α΄) παρέχονται τα επιδόματα του άρθρου 2 του Ν.2592/98 (ΦΕΚ 57Α΄), ενώ σε περίπτωση που παρέχεται η σύνταξη βάσει διατάξεων του Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄) παρέχονται τα επιδόματα του άρθρου 3 του Ν.2592/98 (ΦΕΚ 57Α΄).
• Στις προαναφερόμενες διατάξεις περιλαμβάνονται και όσοι είχαν διορισθεί μετά την 1-1-1993, αλλά, είχαν ασφαλισθεί σε οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό πριν την 1-1-1993.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ ή Φύλλα Μητρώου, όπως ορίζονται από το Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄)

Διαδικασία:
Μετά τον κανονισμό σύνταξης λόγω πάθησης οφειλόμενης στην υπηρεσία, γίνεται σύγκριση με σύνταξη που χορηγείτο βάσει των ετών υπηρεσίας και παρέχεται η μεγαλύτερη από τις δύο.


11.10. Κανονισμός σύνταξης και επιδομάτων σε οπλίτες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διορίσθηκαν μετά την 1-1-1993 και αποστρατεύθηκαν λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Θεσμικό πλαίσιο: Ν.2084/1992(ΦΕΚ 165Α΄), Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄).

Προϋποθέσεις:
• Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει πέντε έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
• Ειδικά για όσους καθίστανται ανίκανοι λόγω ατυχήματος που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, αρκούν δυόμιση χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για τον κανονισμό σύνταξης.
Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για όσους είχαν διορισθεί μετά την 1-1-1993, αλλά είχαν ασφαλισθεί σε οποιοδήποτε Οργανισμό πριν την 1-1-1993.

Δικαιολογητικά:
• Φύλλο Μητρώου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαίωση αποδοχών

Διαδικασία:
Εκδίδεται η πράξη συνταξιοδότησης από το Γ.Λ.Κ.-Δ44 και παραπέμπεται ο φάκελος στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή για γνωμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.2084/92.

Παρέχεται και μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς και της παρ.23 του άρθρου 2 του Ν. 3075/02 κατά περίπτωση.

Παρατηρήσεις:
• Η σύνταξη κανονίζεται βάσει των άρθρων 9 και 10 Ν.2084/92.
• Έχουν περικοπεί τα επιδόματα των βαρέως αναπήρων που ισχύουν για όσους έχουν διορισθεί μέχρι 1-1-1993.


11.11. Κανονισμός σύνταξης και επιδομάτων σε οπλίτες – υπαξιωματικούς – αξιωματικούς που διορίσθηκαν μετά την 1-1-1993 και αποστρατεύθηκαν λόγω ανικανότητας οφειλόμενης στην υπηρεσία.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας &Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν.2084/92(ΦΕΚ 165Α΄), Π.Δ.166/2000(ΦΕΚ 153Α΄), Ν.2320/95(ΦΕΚ 133Α΄).

Προϋποθέσεις:
• Ποσοστό ανικανότητας για κανονισμό σύνταξης τουλάχιστον 50%.
• Ανικανότητα σωματική ή πνευματική οφειλόμενη στην υπηρεσία.
Σημείωση: Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για όσους είχαν διορισθεί μετά την 1-1-1993 αλλά είχαν ασφαλισθεί σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό πριν 1-1-1993.

Δικαιολογητικά:
Όπως ορίζονται από Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄)
(Αίτηση – Φύλλο Μητρώου και Πιστοποιητικό Τύπου Α΄).

Διαδικασία:
Σύμφωνα με το Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄)

Παρατηρήσεις:
• Έχουν περικοπεί τα επιδόματα των βαρέως αναπήρων που ισχύουν για όσους έχουν διορισθεί μέχρι την 1-1-1993.
Το απαιτούμενο ποσοστό ανικανότητος για τον κανονισμό σύνταξης αυξήθηκε σε 50% από 25% βάσει του Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄)
• Σύγκριση σύνταξης βάσει των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 παρ. 5 του Ν.2084/92. Παρέχεται η μεγαλύτερη.
• Παρέχεται και μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων καθώς και της παρ.23 του άρθρου 2 του Ν. 3075/02 κατά περίπτωση.


11.12. Κανονισμός σύνταξης σε οπλίτες, υπαξιωματικούς, αξιωματικούς βάσει του Ν.1897/90 περί απονομής σύνταξης και παροχής βοήθειας σε θύματα τρομοκρατίας – Επιδόματα.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1897/1990 (ΦΕΚ 120Α΄), Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153Α΄).

Προϋποθέσεις:
• Πλήρης ανικανότητα (άνω του 67%).
• Η βλάβη να προέρχεται από τρομοκρατική πράξη που έγινε εις βάρος των θυμάτων λόγω της ιδιότητάς τους ως στρατιωτικών.

Δικαιολογητικά:
Όπως ορίζονται από το Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄) (αίτηση – πιστοποιητικό Τύπου Α΄ η Φύλλο Μητρώου).

Διαδικασία: Σύμφωνα με το Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄)

Παρατηρήσεις:
• Με το Ν.1977/91 (μεταγενέστερα), απονέμεται σύνταξη στους Έλληνες οπλίτες που καθίστανται πλήρως ανίκανοι από τρομοκρατική πράξη στρεφόμενη κατά προσώπων της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1897/90, όπως επίσης και στις οικογένειες των φονευθέντων (άρθρο 2 Ν.1977/91).
• Η σύνταξη ορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 Ν.1897/90.
• Το Εφάπαξ βοήθημα χορηγείται βάσει του άρθρου 3 Ν.1897/90.
• Το Επίδομα του άρθρου 4 του Ν.1897/90 χορηγείται σε όσους καθίστανται μερικώς ανίκανοι.
• Χορήγηση αποζημίωσης βάσει του άρθρου 7 Ν.1897/90.


11.13. Κανονισμός σύνταξης σε οπλίτες, υπαξιωματικούς αξιωματικούς βάσει Ν.1977/1991 «προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών και άλλες διατάξεις – Επιδόματα.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1977/1991(ΦΕΚ 185Α΄), Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153Α΄), Ν.1897/90(ΦΕΚ 120Α΄), Ν3234/2004(ΦΕΚ 52Α΄).

Προϋποθέσεις:
• Αυξημένος κίνδυνος κατά την εκτέλεση υπηρεσίας.

Δικαιολογητικά:
Όπως ορίζονται από το Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄) (αίτηση – Φύλλο Μητρώου – Πιστοποιητικό Τύπου Α).

Διαδικασία:
Σύμφωνα με το Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄)

Παρατηρήσεις:
• Με τον Ν.1977/91 απονέμεται σύνταξη στους Έλληνες πολίτες που καθίστανται πλήρως ανίκανοι από τρομοκρατική πράξη στρεφόμενη κατά προσώπων της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1897/90, όπως επίσης και στις οικογένειες των φονευθέντων.

Η σύνταξη ορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.1977/91, του άρθρου 34 του Π.Δ. 166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄) και γενικών διατάξεων του Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153Α΄)

• Τα επιδόματα παρέχονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.1, 2, 3 και 2 παρ.3 του Ν.1977/91 και η παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 3075/02.


11.14. Κανονισμός σύνταξης από μεταβίβαση στα ανίκανα για εργασία άρρενα τέκνα στρατιωτικών συνταξιούχων γενικά (οπλιτών – υπαξιωματικών – αξιωματικών).

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας &Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θεσμικό πλαίσιο: Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153Α΄), Ν.1813/1988 (ΦΕΚ 243Α΄), Ν.Δ.149/1973.

Προϋποθέσεις:
• Ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 50%.
• Αγαμία.
• Όταν η ανικανότητα επέρχεται μετά το θάνατο του πατέρα, τα ενήλικα άρρενα τέκνα δικαιούνται σύνταξης: α) αν δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη, β) αν δεν δικαιούνται στο μέλλον να λάβουν άλλη σύνταξη από οποιοδήποτε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας Ασφάλισης, γ) αν το μηνιαίο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου. Για την ανικανότητα γνωματεύει η Α.Σ.Υ.Ε.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
• Ιατρικές γνωματεύσεις που επιβεβαιώνουν την ανικανότητα (αν υπάρχουν), όπως ορίζει το Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153Α΄) και ο Ν.1813/88.

Διαδικασία:
Μετά την κατάθεση της αίτησης αποστέλλονται τα δικαιολογητικά στην Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή που γνωματεύει για το ποσοστό ανικανότητας και για το χρόνο κατά τον οποίον επήλθε η αναπηρία (αν προϋπήρχε ή επήλθε μετά το θάνατο του πατέρα).
Στη συνέχεια εκδίδεται γνωμάτευση που διαβιβάζεται στη 42η Δ/νση του Γ.Λ.Κ. και βάσει αυτής εκδίδεται πράξη συνταξιοδότησης.

Παρατηρήσεις:
Η σύνταξη των ενηλίκων ανίκανων τέκνων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 του Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄) στα 7/10 της σύνταξης του στρατιωτικού συνταξιούχου.


11.15. Κατάρτιση προσχεδίων πράξεων Κανονισμού Πολεμικών Συντάξεων Στρατιωτικών και μελών του Δημοκρατικού Στρατού καθώς και των οικογενειών αυτών.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θεσμικό πλαίσιο: Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων (Π.Δ.168/2000(ΦΕΚ 155Α΄), Ν.1863/89 (ΦΕΚ 204Α΄), Ν.1543/85(ΦΕΚ 73Α΄).

Προϋποθέσεις:
• Σύμφωνα με την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία (Π.Δ.168/2000) σύνταξη δικαιούνται αυτοί που τραυματίσθηκαν ή έπαθαν κατά τη διάρκεια της εμπόλεμης στρατιωτικής τους υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 10% και 25% για τους παθόντες μέλη του Δημοκρατικού Στρατού (Ν.1863/85).
• Τα μέλη των οικογενειών των φονευθέντων των ως άνω περιπτώσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Π.Δ.168/2000 και τον Ν.1863/89.

Δικαιολογητικά:
• Για τους αναπήρους πολέμου στρατιωτικούς, τους φονευθέντες και τα μέλη των οικογενειών τους απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Π.Δ.168/2000 κατά περίπτωση.
• Για τα μέλη του Δημοκρατικού Στρατού και των οικογενειών τους απαιτούνται τα δικ/κά που αναγράφονται στο άρθρο 5 του Ν.1863/89 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν.1543/85.

Διαδικασία:
Για τον κανονισμό πολεμικών συντάξεων στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Π.Δ.168/2000.

Για τα μέλη του Δημοκρατικού Στρατού και των οικογενειών τους, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 του Ν.1863/89 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν.1543/85.


11.16. Ειδικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρα 1&3. του Ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄)

• Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων – Κ.Π.Σ. – (Π.Δ. 168/2000 ΦΕΚ 155 Α’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1ης Ιανουαρίου 2006 ως εξής:
«Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας που αναγνωρίζεται στους αναπήρους πολέμου οπλίτες, των οποίων η σύνταξη δεν κανονίζεται με βάση το μισθό ενέργειας, είναι ίση με 1,219% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ανά εκατοστό ανικανότητας.»

• Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 και 91 του Κ.Π.Σ., όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:
«1.
Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη, που αναγνωρίζεται στις οικογένειες των άγαμων οπλιτών που σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή νόσο απότοκο των κακουχιών του πολέμου, ορίζεται στο ποσό που αναλογεί σε ανάπηρο οπλίτη που φέρει ανικανότητα 40%, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κώδικα αυτού.»

• Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 110 του Κ.Π.Σ. αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το κατώτατο όριο πολεμικής σύνταξης ή βοηθήματος, που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενέργειας, ορίζεται ίσο με το ποσό της σύνταξης αναπήρου πολέμου οπλίτη με ποσοστό ανικανότητας 40%, όπως ισχύει κάθε φορά.»

• Στο τέλος του άρθρου 55 του Κ.Π.Σ.Σ. προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Το κατώτατο όριο των συντάξεων των προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 45 του Κώδικα αυτού, ορίζεται ίσο με το κατώτατο όριο των πολεμικών συντάξεων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.»

• Από την 1η Ιανουαρίου 2007 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οίκοθεν όλες οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου, αμάχου πληθυσμού και ειρηνικής περιόδου, καθώς και των οικογενειών τους, που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας και που έχουν αναγνωρισθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, η δε διαφορά μεταξύ της σύνταξης που κανονίζεται ή αναπροσαρμόζεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και της δικαιούμενης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, θα καταβληθεί κατά το ήμισυ από 1ης Ιανουαρίου 2007 και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από 1ης Ιανουαρίου 2008.


11.17. Συνταξιοδότηση των παθόντων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και των αγωνισθέντων κατά της δικτατορίας, καθώς και των πολιτών εκ του άμαχου πληθυσμού της κατοχής.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θεσμικό πλαίσιο: Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων Π.Δ. 168/2000 (ΦΕΚ 155Α΄), Ν. 1543/85 (ΦΕΚ 73Α΄), Ν. 1813/88 (ΦΕΚ 243Α΄) και Ν. 1863/89 (ΦΕΚ 204Α΄).

Προϋποθέσεις:
α) Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που έπαθαν αναπηρία εξ αιτίας της αντιστασιακής τους δράσης τουλάχιστον 25%.
β) Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω και των φονευθέντων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Π.Δ.168/2000.
γ) Οι χήρες και τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία άνω του 67%, όσων εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής για αντίποινα ενεργειών Ελληνικών Αντάρτικων Ομάδων.
δ) Οι τραυματισθέντες πολίτες εκ του αμάχου πληθυσμού, άνω των 14 ετών, συνεπεία έκρηξης πολεμικών μηχανημάτων των Στρατευμάτων Κατοχής με αναπηρία τουλάχιστον 25% καθώς και οι παθόντες εξ αιτίας των γεγονότων του εμφύλιου πολέμου.
ε) Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω και των φονευθέντων, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Δικαιολογητικά:
Τα προβλεπόμενα από το:
• Άρθρο 13 του Ν.1543/85 για τους υπαγόμενους στις προϋποθέσεις α΄, β΄ και γ΄.
• Το Π.Δ.168/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.8 και 9 του Ν.1976/91) για τους υπαγόμενους στην προϋπόθεση δ΄.
• Άρθρο 5 του Ν.1863/89 για τους υπαγόμενους στην προϋπόθεση ε΄.

Διαδικασία:
Για τον κανονισμό πολεμικών συντάξεων των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και των μελών των οικογενειών τους ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του Ν.1543/85.
Τα ίδια ισχύουν και για τις οικογένειες των εκτελεσθέντων λόγω αντίποινων.
Για τον κανονισμό σύνταξης ανικανότητας στους πολίτες του άμαχου πληθυσμού και των οικογενειών τους ακολουθείται η διαδικασία στο Π.Δ.168/2000, ενώ για τους παθόντες του Εμφύλιου πολέμου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 του Ν.1863/89 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν.1543/85.

Παρατηρήσεις:
Οι ανάπηροι του άμαχου πληθυσμού, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 77 – 80 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, εφόσον επικαλούνται επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους, που οφείλεται στην εξέλιξή της πάθησης για την οποία συνταξιοδοτήθηκαν, δικαιούνται με αίτησή τους να επανεξεταστούν από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.).


11.18. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των συντάξεων, μερισμάτων κ.λπ. που καταβάλλονται σε ανάπηρους πολέμου ή θύματα πολέμου από το Δημόσιο ή Ασφαλιστικά Ταμεία.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Δ/νση Τελών & Ε.Φ.
Θεσμικό πλαίσιο: Παρ.18 Βα Άρθρου 15 Κ.Τ.Χ.

Προϋποθέσεις:
Προϋπόθεση για να υπάρχει σε κάποιο πρόσωπο η ιδιότητα του ανάπηρου πολέμου ή θύματος πολέμου, είναι να δικαιούται το πρόσωπο αυτό πολεμικής σύνταξης και να εξακολουθεί να τη λαμβάνει.

Δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της αναπηρικής ιδιότητας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 μαζί με απόκομμα της επιταγής πληρωμής της σύνταξης του τελευταίου μήνα προ της υποβολής της δήλωσης.

Παρατηρήσεις:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.814/1978, οι απαλλαγές που ισχύουν για τους ανάπηρους πολέμου και θύματα πολέμου εφαρμόζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους ανάπηρους και τα θύματα ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς.


11.19. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των εγγράφων και αντιγράφων αυτών με τα οποία δίδεται πληρεξουσιότητα από ανάπηρους πολέμου ή θύματα πολέμου.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Δ/νση τελών & Ε.Φ.
Θεσμικό πλαίσιο: Παρ.2α του άρθρου 24 Κ.Τ.Χ.

Προϋποθέσεις:
Προϋπόθεση για να υπάρχει σε κάποιο πρόσωπο η ιδιότητα του ανάπηρου πολέμου ή θύματος πολέμου είναι να δικαιούται το πρόσωπο αυτό πολεμικής σύνταξης και να εξακολουθεί να τη λαμβάνει.

Δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της αναπηρικής ιδιότητας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 μαζί με απόκομμα της επιταγής πληρωμής της σύνταξης του τελευταίου μήνα προ της υποβολής της δήλωσης.

Παρατηρήσεις:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.814/1978, οι απαλλαγές που ισχύουν για τους ανάπηρους πολέμου και θύματα πολέμου, εφαρμόζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους ανάπηρους και τα θύματα ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς.


11.20. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου της άδειας κυκλοφορίας και της άδειας οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Δ/νση τελών & Ε.Φ.
Θεσμικό πλαίσιο: Παρ.3α του τίτλου Α του άρθρου 18 του Κ.Τ.Χ.

Προϋποθέσεις:
Η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδηγού να αφορούν ειδικά διασκευασμένο αναπηρικό αυτοκίνητο.


11.21. Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτου.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331Α΄), Άρθρο 16 του Ν. 1798/88(ΦΕΚ 166Α΄), Άρθρο 23 του Ν.1882/90(ΦΕΚ 43Α΄), κ.υ.α αριθμ. Γ4α/Φ15/1078/20-6-90 και Αρθ.34 του Ν.1731/87(ΦΕΚ 161Α΄).
Χρόνος ισχύος παροχής: Η απαλλαγή ισχύει εφ΄ όρου ζωής του αναπήρου.

Προϋποθέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι:

Α. Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας από 4 μέχρι 70 ετών και να παρουσιάζουν μία από τις παρακάτω παθήσεις
• Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, ή σοβαρή κινητική αναπηρία: – του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%,- του ενός ή και των δύο κάτω άκρων, με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από τα οποία το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο,
• Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
• Νοητική καθυστέρηση, με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
• Αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας.
• Μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
• Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Β. Ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες.
– Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικοί και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, αξιωματικοί και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και εντεταλμένοι στη δίωξη του λαθρεμπορίου υπάλληλοι της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Γ. Πολίτες που κατέστησαν Ανάπηροι κατά το από 21/4/67 ως 23/7/74 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.

Δ. Ανάπηροι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

Ε. Ανάπηροι αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού.

Δικαιολογητικά:
• Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, για τους υπαγόμενους στην προϋπόθεση Α΄.
• Θετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. (Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή) για τους υπαγόμενους στην προϋπόθεση Β΄.
• Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου και έγγραφο αρμόδιας Δικαστικής ή Αστυνομικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνεπεία της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος κατέστησαν ανάπηρα από την αιτία αυτή, για της υπαγόμενους στην προϋπόθεση Γ΄.
• Θετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. για της υπαγόμενους στην προϋπόθεση Δ΄.
• Θετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. για της υπαγόμενους στην προϋπόθεση Ε΄.

Διαδικασία:
Για της υπαγόμενους στην προϋπόθεση Α΄ η απαλλαγή χορηγείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ύστερα από την προσκόμιση:
α) Της θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής και
β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.
Για τους υπαγόμενους στην προϋπόθεση Β΄, Γ, Δ΄ και Ε΄ η απαλλαγή χορηγείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ύστερα από την προσκόμιση:
α) Της θετικής γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε. και
β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.
Παρατηρήσεις:
Για της ενδιαφερόμενους της προϋπόθεσης Α΄ το παραλαμβανόμενο Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκατ.

Κατ΄ εξαίρεση για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100% τα ΕΙΧ αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κυβ. εκατ.

Οι ηλικίας άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορεί να παραλαμβάνουν ΕΙΧ αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000 κυβ. εκατ.

Για της ενδιαφερόμενους των προϋποθέσεων Β΄, Γ΄, Δ΄, και Ε΄ το παραλαμβανόμενο ΕΙΧ αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκατ.

Κατ΄ εξαίρεση για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100% τα ΕΙΧ αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κυβ. εκατ.

Στις ειδικές περιπτώσεις που η φύση της αναπηρίας και η τοποθέτηση βοηθητικού συστήματος οδήγησης απαιτούν μεγαλύτερο χώρο των 1650 κυβ. εκατ. Κατά τη γνώμη της Α.Σ.Υ.Ε. τα εισαγόμενα αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό μέχρι 2000 κυβ. εκατ.


11.22. Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών*.

Φορέας: Yπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίων.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 29 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ο οποίος έχει κυρωθεί με το Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266Α΄).

Προϋποθέσεις:
Οι κληρονόμοι, δωρεοδόχοι ή τα τέκνα να έχουν κατά το χρόνο θεμελίωσης της φορολογικής υποχρέωσης (που κατά κανόνα είναι ο χρόνος θανάτου ή σύστασης της δωρεάς ή της γονικής παροχής) αναπηρία πάνω από 67%.

Δικαιολογητικά:
Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό, για το είδος και το ποσοστό της αναπηρίας, καθώς και πρόβλεψη για τη διάρκεια της ανικανότητας.
Σε περίπτωση χορήγησης από ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ή σύνταξης λόγω αναπηρίας, αντί της πιο πάνω απόφασης προσαρτάται βεβαίωση των φορέων αυτών ότι χορηγήθηκε σύνταξη λόγω αναπηρίας, το ποσοστό και ο χρόνος διάρκειας της αναπηρίας.

Διαδικασία:
Με την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής συνυποβάλλονται και τα δικαιολογητικά της αναπηρίας και ζητείται η μείωση του οικείου φόρου.

Παρατηρήσεις:
Ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που αναλογεί στη μέχρι 138.100 € αξία μεταβιβαζόμενης περιουσίας μειώνεται κατά 60%.

Σημείωση:
*Στη φορολογία κεφαλαίου λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του χρόνου φορολογίας.


11.23. Απαλλαγή από το φόρο κατά την αγορά πρώτης κατοικίας.

Φορέας: Yπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίων

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 1 Ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Προϋποθέσεις:
Ο ενήλικος άγαμος που αγοράζει πρώτη κατοικία να έχει κατά το χρόνο της αγοράς αναπηρία πάνω από 67% ή ο ενήλικος έγγαμος που αγοράζει πρώτη κατοικία να έχει κατά το χρόνο της αγοράς τέκνο οποιασδήποτε ηλικίας με αναπηρία πάνω από 67%.

Δικαιολογητικά:
Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ή των ασφαλιστικών φορέων.

Διαδικασία:
Με την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά της αναπηρίας και ζητείται η απαλλαγή από τον οικείο φόρο λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας.

Παρατηρήσεις:
Τόσο στον ενήλικο άγαμο με αναπηρία πάνω από 67% όσο και στον ενήλικο έγγαμο με παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας με αναπηρία πάνω από 67%, παρέχεται η απαλλαγή του εγγάμου.

Με την τελευταία τροποποίηση (Ν. 3427/2005 ΦΕΚ 312Α΄), τα αφορολόγητα ποσά ανέρχονται για όλους τους δικαιούχους για μεν την αγορά κατοικίας από άγαμο στο ποσό των 75.000€, από έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι 115.000€, προσαυξανόμενο κατά 23.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 35.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, ενώ για την αγορά οικοπέδου από άγαμο στο ποσό των 35.000€, από έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι 64.000€, προσαυξανόμενο κατά 10.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά δώδεκα χιλιάδες ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

Σημείωση: Στη φορολογία κεφαλαίου λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του χρόνου φορολογίας.


11.24. Εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α – Απαλλαγή Φ.Π.Α.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών – Δ/νση 14η Φ.Π.Α.

Θεσμικό πλαίσιο: Κώδικας Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το Άρθρο 22 του Ν.2859/2000(ΦΕΚ 248Α΄), Παράρτημα ΙΙΙ Κεφάλαια Α & Β: Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 9%, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν 3522/06 (ΦΕΚ 276Α΄).

Χρόνος ισχύος της παροχής:
Η διάταξη έχει διαχρονική ισχύ και δεν προβλέπεται να τροποποιηθεί, εκτός εάν τροποποιηθεί το Κοινοτικό Νομικό Πλαίσιο.

Προϋποθέσεις:
Τα αγαθά να υπάγονται στις δασμολογικές κλάσεις του παραρτήματος, όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 1996.

Οι υπηρεσίες να αφορούν επισκευή των αγαθών που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες δασμολογικές κλάσεις.
Οι υπηρεσίες να παρέχονται στα πρόσωπα που ορίζονται ρητά στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Παρατηρήσεις:

Η Εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. αφορά στην παράδοση ιατρικού εξοπλισμού, βοηθητικών οργάνων και συσκευών για την αντιμετώπιση αναπηριών, στην επισκευή των αγαθών αυτών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και γενικά ατόμων με αναπηρία.

1. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 9%:

α) Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεσίνωτο (Δ.Κ. 8713 και ΕΧ 8714).

β) Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», αυτολιπαινόμενοι καθετήρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερειδικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού (Δ.Κ. ΕΧ 9018).

γ) Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες, επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προσθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).

δ) Η επισκευή των αγαθών που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.

Σημείωση:
Προστίθενται δύο νέες διατάξεις στο τέλος του ως άνω Παραρτήματος ΙΙΙ, ως εξής:

α) Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος ατόμων με αναπηρία και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων.(Δ.Κ. ΕΧ 8428). Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής  μαγιώ μαστεκτομής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, 6112, 6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, file reader) (Δ.Κ. ΕΧ 8524), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8471), γραφομηχανές με χαρακτήρες BRAILLE και ειδικές ηλεκτρονικές γραφομηχανές (ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας τσέπης), (Δ.Κ. ΕΧ 8469), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (Δ.Κ.ΕΧ 8519 και ΕΧ 8520), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

β) Καθίσματα μπάνιου, αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία, σύστημα τραχειοστομίας – τραχειοσωλήνες – φίλτρα, περπατούρα, τρίποδο, σύστημα φωτεινής ειδοποίησης, δέκτης φωτεινών σημάτων, Braille display, scanner, Braille note taker, προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ., κάλτσες κολοβώματος, φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων, Yconnectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση, φύσιγγες διττανθρακικών, συνδετικό από τιτάνιο, γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης, κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία..

γ) Αυτοκίνητα οχήματα καινουργή, που προορίζονται για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού ειδικά κατασκευασμένα ή διασκευασμένα για τη μεταφορά ΑμεΑ, των οποίων οι ειδικές θέσεις καλύπτουν τουλάχιστον το 60% του συνόλου των θέσεων, εφόσον αγοράζονται, εισάγονται ή αποκτώνται από άλλο κράτος – μέλος της Κοινότητας από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που ασχολούνται με την εκπαίδευση, προστασία και περίθαλψη των ατόμων αυτών. (Δ.Κ. ΕΧ 8702).

δ) Η παροχή υπηρεσιών για κατ’ οίκον φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και γενικά ατόμων με αναπηρία.

2. Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.:
Η Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. αφορά τις υπηρεσίες που συνδέονται με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, τη νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη και διάγνωση καθώς και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε παιδιά με αναπηρία.

Ειδικότερα:
α) Η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση.
β) Η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών. Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι παρεχόμενες στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών.
γ) Η κάθε μορφής εκπαίδευση, άσκηση και αγωγή σε παιδιά με αναπηρία καθώς και οι παρεπόμενες πράξεις που συνδέονται με τις υπηρεσίες αυτές, όπως φύλαξη, μεταφορά, στέγαση, σίτιση. Επίσης, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι υπηρεσίες που παρέχουν στα παιδιά με αναπηρία οι λογοθεραπευτές – λογοπεδικοί.


11.25. Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου από άτομα με αναπηρία. Ειδικά αναπηρικά αμαξίδια.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση 18η Τελ. Οικον. Συστημάτων.

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν.490/76 (ΦΕΚ 331A΄),
Άρθρο 16 του Ν.1798/88 (ΦΕΚ 166 A΄), Άρθρο 23 του Ν.1882/90 (ΦΕΚ 43 A΄), Αρ.Γ4α/Φ15/1078/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 381 Β΄), Άρθρο 9 του Ν.1906/90 (ΦΕΚ 157 A΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Άρθρο 132 του Ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265 A΄), παρ.6 του άρθρου 19 του Ν.2753/99 (ΦΕΚ 249 A΄) και παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3156/03 (ΦΕΚ 157 A΄).
Χρόνος ισχύος της παροχής: Η ατέλεια ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου με αναπηρία.

Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
Να είναι πολίτες ηλικίας από 4 μέχρι 70 ετών, υπήκοοι Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
• Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
• Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
• Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
• Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
• Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
• Αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
• Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική, μικροδεπανοκυτταρική αναιμία ή αιμορροφιλία.
• Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Δικαιολογητικά:
Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Διαδικασία:
Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:
• Την προσκόμιση της θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής.
• Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων (κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατέλειας).

Παρατηρήσεις:

Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκατ. Κατ΄ εξαίρεση, οι άνω των 18 ετών ανάπηροι με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, δικαιούνται αυτοκίνητο ατελώς με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000 κυβ. εκ.

Για τους μέχρι 1650 κυβ. εκ. δικαιούχους αναπήρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκ. και μέχρι 2000 κυβ. εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ. εκ.).

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής Αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή του. Στην αίτηση θα δηλώνονται τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.

Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και χωρίς να επιβαίνει ο δικαιούχος ανάπηρος, όταν η μετακίνηση οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών του ανάπηρου.
Η διάθεση του αυτοκινήτου σε άλλης χρήσεις, εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανάπηρου, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου, πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο ατέλειας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου.
Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής (πλ. Αγ. Νικολάου-Πειραιάς, τηλ. 210.4511288). Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.

Αντίθετα, αν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο 10 ετών από την ατελή παραλαβή του, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται ελεύθερα και ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Ο περιορισμός του ορίου της ηλικίας των 70 ετών ισχύει μόνο όταν η άσκηση του σχετικού δικαιώματος γίνεται για πρώτη φορά και συνεπώς οι δικαιούχοι ανάπηροι πολίτες που έχουν ήδη παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο μπορούν να το αντικαταστήσουν με τις ίδιες διατάξεις, λόγω παλαιότητας ή καταστροφής για άλλους – εκτός της κλοπής – λόγους, έστω και μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους.


11.26. Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρους πολέμου, αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού – λοιπές κατηγορίες αναπήρων.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση 18η Τελ. Οικον. Συστημάτων.

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν. 490/76 (ΦΕΚ 331 A΄), Άρθρο 34 του Ν. 1731/87 (ΦΕΚ 161 A΄), Άρθρο 23 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 A΄), Άρθρο 9 του Ν. 1906/90 (ΦΕΚ 157 A΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Άρθρο 132 του Ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265 A΄), παρ.6 του αρθ.19 του Ν.2753/99 (ΦΕΚ 249 A΄) και παρ.6 του αρθ.26 του Ν.3156/03 (ΦΕΚ 157 A΄)

Χρόνος ισχύος της παροχής:
Η ατέλεια ισχύει κάθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου με αναπηρία.

Προϋποθέσεις:
Να είναι ανάπηροι:
• πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες
• αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακης
• υπάλληλοι τελωνειακής υπηρεσίας εντεταλμένοι στη δίωξη λαθρεμπορίου συνεπεία τραύματος, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και εξαιτίας αυτού λαμβάνουν σύνταξη
• πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από 21/4/1967 έως 23/7/1974, συνεπεία της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος,
• αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού και ανάπηροι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και οι οποίοι να έχουν αναπηρία που παρακωλύει τη βάδιση.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Δικαιολογητικά:
Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. (Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή), στην οποία παραπέμπονται οι ενδιαφερόμενοι ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης στην ΔΕΠΑΘΑ (Π. Ράλλη 1).

Διαδικασία:
Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:
• Την προσκόμιση της θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής.
• Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων (κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατέλειας).
• Αντίγραφο πράξης Κανονισμού Πολεμικής σύνταξης ή συναφούς πράξης άλλης αρμόδιας αρχής στις περιπτώσεις αναπήρων ειρηνικής περιόδου.

Παρατηρήσεις:
Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκ. και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Κατ’ εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100%, μπορούν να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μεγαλύτερο από 1650 κυβ. εκατοστά.

Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον η φύση της αναπηρίας και η τοποθέτηση βοηθητικού συστήματος οδήγησης απαιτούν αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυλινδρισμού από 1650 κυβ. εκατ., κατά τη γνώμη της ΑΣΥΕ, τα παραλαμβανόμενα αυτοκίνητα μπορούν να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα, έως 2000 κυβικά.

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες των δικαιούχων αναπήρων, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκατ. και μέχρι 2000 κυβ. εκατ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ. εκατ. του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης.

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής Αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή του.

Στην αίτηση θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και χωρίς να επιβαίνει ο δικαιούχος ανάπηρος, όταν η μετακίνηση οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών του ανάπηρου.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου, πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο ατέλειας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου.
Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής (πλ. Αγ. Νικολάου – Πειραιάς, τηλ. 210 4511288). Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.

Αντίθετα, αν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο 10 ετών από την ατελή παραλαβή του, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται ελεύθερα και ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Στους ανάπηρους πολέμου, ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού και ανάπηρους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης δεν υπάρχει περιορισμός στο όριο ηλικίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο