ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 10ο

Σεπ 22, 2022 | Διακηρύξεις - Εκθέσεις, ΕΟΤ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  – Ειδική Έκθεση 2021: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Μέρος 10ο

 

9.Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030

 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άτομα με αναπηρία υπολογίζονται σε περίπου 85 εκατομμύρια ή στο 25% του πληθυσμού, (41) βρίσκονται όμως αντιμέτωπα με σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, σε δραστηριότητες αναψυχής, καθώς και στη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή. Διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (28,4%) σε σύγκριση με άτομα χωρίς αναπηρία (18,4%). Πάνω από το ήμισυ των ατόμων με αναπηρία δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν ότι υπήρξαν θύματα διάκρισης το 2019 (42).

Σε κάποιους τομείς πολιτικής, η Ε.Ε. μοιράζεται αρμοδιότητα με τα Κράτη Μέλη, όπως στις μεταφορές ή την εσωτερική αγορά, ενώ έχει υποστηρικτικό ρόλο σε τομείς όπου τα Κράτη Μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως στην υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Από την άλλη πλευρά, με βάση τη Σύμβαση για τη Λειτουργία της (ΣΛΕΕ) και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ε.Ε. δεσμεύεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την εγκαθίδρυση της ισότητας ως θεμέλιας λίθου των πολιτικών της. Η Ε.Ε. δεσμεύεται επίσης, μαζί με τα Κράτη Μέλη της, να προωθεί και η ίδια τους σκοπούς της ΣΔΑμεΑ ως Συμβαλλόμενο Μέρος αυτής.

Τέλος, στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, πυξίδα για την Ε.Ε. αποτελεί ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων που διακήρυξαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017. Η Αρχή 17 του Πυλώνα διακηρύσσει ότι τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται εισοδηματικής στήριξης που να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, υπηρεσιών που να τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και την κοινωνία και ενός εργασιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις ανά- γκες τους.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020, (43) η Ε.Ε. υποστήριξε χρηματοδοτικά και συνεισέφερε στη βελτίωση της κατάστασης σε κάποιους τομείς, κυρίως στην προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και στην προ- ώθηση των δικαιωμάτων τους, θέτοντας την αναπηρία ψηλά στην ατζέντα. (44) Σε συνέχεια της Στρατηγικής αυτής και λαμβανομένων υπόψη των νέων συνθηκών που δημιούργησε για τα άτομα με αναπηρία η πανδημία του κορονοϊού, το Μάρτιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030, (45) όπου καθορίζονται οι στόχοι για το τέλος της νέας δεκαετίας, με εστίαση σε δράσεις που καλύπτουν όλα τα άρθρα της ΣΔΑμεΑ και που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί κομβικές. Η Στρατηγική περιέχει 8 τομείς προτεραιότητας, 7 κύριες πρωτοβουλίες, σχεδόν εξήντα δράσεις της Επιτροπής και περισσότερες από 20 συστάσεις στα Κράτη Μέλη.

Ως τομείς προτεραιότητας, η Στρατηγική αναφέρει κυρίως:

–              Την προσβασιμότητα ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, την αυτονομία και την ισότητα.

–              Την απόλαυση δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

–              Το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και την αυτόνομη διαβίωση.

–              Την προώθηση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία σε παγκόσμιο επίπεδο.

–              Την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής.

–              Την παροχή προτύπων πρακτικών, όπως το να καταστεί η διαδικασία προσλήψεων και προαγωγών στην Επιτροπή και στα άλλα όργανα της Ε.Ε. συμπεριληπτική στα άτομα με αναπηρία.

Στη στρατηγική αναγνωρίζεται ότι η επίτευξη των στόχων της θα απαιτήσει ισχυρή προσήλωση από τα Κράτη Μέλη, με προώθηση πολιτικών και δράσεων που θα φέρουν προσβάσιμα περιβάλλοντα, συμπεριληπτικά εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς και συστήματα υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικές διεξόδους στην εργασία για τα άτομα με αναπηρία. Η Επιτροπή διακηρύσσει ότι θα αποτελούσε επιβεβαίωση των αξιών της Ε.Ε. η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία ώστε να συμμετέχουν πλήρως και να συνεισφέρουν στη μετάβαση σε μια συμπεριληπτική, πράσινη και ψηφιακή οικονομία, κοινωνία και δημοκρατία. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εργαστούν από κοινού και να δώσουν το καλό παράδειγμα στην υλοποίηση της ΣΔΑμεΑ, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 

  1. Στοιχεία: EU SILC (Statistics on Income and Living Conditions) και EU LFS (Labour Force Survey). 24,7% του πληθυσμού της Ε.Ε μεγαλύτερο των 16 ετών περιορίζεται στις δραστη- ριότητές του, το 17,7% εξ αυτού έχοντας μέτριους και το 7% σοβαρούς περιορισμούς (S. Grammenos/M. Priestley, 2020: Europe 2020 data and people with disabilities).
  2. Special Eurobarometer 493, Discrimination in the EU, May 2019.
  3. Commission Communication (COM (2010) 636 final): European Disability Strategy 2010- 2020.
  4. Commission (SWD (2020) 291 final): Evaluation of the European Disability Strategy 2010- 2020.
  5. Commission Communication (COM 2021) “Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030” διαθέσιμη σε https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο