ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (75ο μέρος)

Ιαν 30, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση

• Ackerman, Ν. (1958) The psychodynamics of family life. Basic Books, New York.
• Ainsworth, Salter M. D. (1992) Μεταβλητές που επηρεάζουν την ανάπτυξη της προσκόλλησης. Στο Βοσνιάδου Σ. (Επ.) Κείμενα εξελικτικής ψυχολογίας – Κοινωνική Ανάπτυξη, τ. Γ΄, σσ. 27-45. Απόσπασμα από το πρωτότυπο: Infancy in Uganda: Infant care and the growth of attachment. Αθήνα: Gutenberg.
• Allport, G. (1935) Attitudes. In C. M. Murchison. Handbook of social psychology. Worcester, Mass.: Clark University.
• Allport, G. (1954) The family of prejudice. Cambridge, Mass: Addison-Wesley.
• Allport, G. (1957) Personality: A psychological Interpretation. New York: Holt, Rinchart and Winston, Inc.
• Allport, G. (1961) Pattern and growth in personality. New York: Holt, Reinehart & Winston.
• Amato, P. R. (1986) Marital conflict, the parent-child relationship and child self-esteem. Family Relations, 35, 403-410.
• Amato, P. R., & Keith, B. (1991a) Parental divorce and the well-being of children: a meta-analysis. In Psychological Bulletin, 110, 24-46.
• Amato, P. R., & Keith, B. (1991b) Parental divorce and adult well-being: a meta-analysis. In Journal of marriage and the family, 53, 43-58.
• American Association on Mental Retardation (1992): « Mental retardation: Definition, classification and system of supports », 9th Ed, Washington D. C, p. 5
• American Psychiatric Association (1994): « Diagnostic Criteria from DSM IV », Washington D. C, p. 97
• Angyal, A. (1941) Foundations for a Science of Personality. New York: Commonwealth Fund.
• Arnold, M.B. (1960) Emotion and personality. New York: Columbia University Press, 2vols.
• Asch, S. E. (1946) Forming impressions of personality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 41, 263.
• Asch, S. E. (1951) Effects of group pressure upon the modifications and disortions of judgements. In H. Guetzkow (Ed.) Leadership and men. Pittsburgh: Carnegie.
• Ashby, R. W. (1960) Design for a brain. New York: John Willey and Sons, Inc.
• Bandura, A. (1965) Influence of models’ reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses, J. Pers. Soc. Psychol., 1, 589-595.
• Bandura, A. (1984) Recycling Misconceptions of Perceived Self-efficacy, Cognitive Therapy and Research, 8, 231-255.
• Bandura, A. (1986a) Social Foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
• Bandura, A. (1986b) Self-efficacy mechanism in physiological activation and health-promoting behavior. In J. Madden IV, S. Matthysse, & J. Barchas (Eds.), Adaptation, learning and affect. New York: Raven Press.
• Bandura, A. (1989a) Self Regulation of Motivation, and Action through Internal Standards and Goal Systems. In L.A. Pervin (Ed.) Goal Concepts in Personality and Social Psychology, 19-85, Hillsdale, New Jersey: LEA
• Bandura, A. (1989b) Social Cognitive Theory, Annals of child Development, 6, 1-60.
• Bandura, A. (1995) Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies, 1-45. New York: Cambridge.
• Bandura, A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. New York, Freeman.
• Bandura, A., (1977a) “Self-efficacy: Toward a unifying Theory of Behavioral Change”, Psychological Review, 84,191-215.
• Bandura, A., (1977b) Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
• Bandura, Α. & Schunk, D. H. (1981) Cultivating competence, self-efficacy, and interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 586-598.
• Bandura, Α. (1977) Social learning theory, Prentice Hall, Inc. U.S.A.
• Bandura, Α. (1981) Self-referent thought: The development of self-efficacy. In J. H. Flavell & L. D. Ross (Eds.) Development of social cognition. New York: Cambridge University Press.
• Barry, H., Child, I. L. & Bacon, M. K. (1959) Relation of child training to subsistence econo

Μετάβαση στο περιεχόμενο