ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (67ο μέρος)

Ιαν 26, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3.2. Προγεννετικός Έλεγχος

Όσον αφορά τον προγεννετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι τα μισά και πλέον υποκείμενα που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχαν υποβληθεί σε τέτοιες εξετάσεις πριν από τη γέννηση του παιδιού τους. στη συνέχεια ζητήθηκε από τους γονείς που δεν είχαν υποβληθεί σε προγεννετικό έλεγχο να προσδιορίσουν τους λόγους για την επιλογή τους αυτή. Διαπιστώθηκε ότι οι μισοί σχεδόν δε γνώριζαν σχετικά με τις υπηρεσίες προγεννετικού ελέγχου, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών δήλωσαν ότι αδιαφόρησαν. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αρμόδιες κρατικές αρχές και υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας πρέπει να μεριμνήσουν για την καλύτερη ενημέρωση όλων των πολιτών σχετικά με τις υπηρεσίες προγεννετικού ελέγχου.

Ένα θετικό στοιχείο που βρέθηκε είναι ότι όσοι γονείς υποβλήθηκαν σε εξετάσεις προγεννετικού ελέγχου δήλωσαν στο μεγαλύτερο μέρος τους ότι έμειναν ικανοποιημένη από την κατάσταση των υπηρεσιών αυτών. Οι γονείς κλήθηκαν επίσης να κάνουν κάποιες σύντομες προτάσεις για τις υπηρεσίες προγενετικού ελέγχου. Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι δήλωσαν ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη και πιο συστηματική ενημέρωση, ενώ το ένα τρίτο σχεδόν των ερωτηθέντων θεωρούν ότι θα ήθελαν να γίνεται μόνο όταν απαιτείται. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν το παραπάνω συμπέρασμα, ότι δηλαδή είναι απαραίτητη η πιο συστηματική ενημέρωση για την αναγκαιότητα του προγεννετικού ελέγχου ως τρόπος πρόληψης γεννήσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο