Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (64ο μέρος)

Ιαν 25, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2.6. Συμπεριφορά συγγενών και φίλων

Οι γονείς ρωτήθηκαν επίσης για τη συμπεριφορά των συγγενών και των φίλων τους. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των συγγενών, παρατηρούμε ότι, παρόλο που κανένα από τα υποκείμενα δεν τη χαρακτήρισε «άριστη» στην πλειοψηφία τους (αθροιστικό ποσοστό 83,6%) θεωρούν ότι είναι από «καλή» έως «πολύ καλή», ενώ μόνο το 7,5% θεωρεί ότι η συμπεριφορά των συγγενών τους είναι «πολύ κακή». Οι στατιστικές αναλύσεις ως προς το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Όσον αφορά τη συμπεριφορά των φίλων, παρατηρούμε ότι, παρόλο που κανένα από τα υποκείμενα δεν χαρακτήρισε τη συμπεριφορά τους «άριστη», οι περισσότεροι από τους γονείς (αθροιστικό ποσοστό 57,1%) θεωρούν ότι είναι από «καλή» έως «πολύ καλή». Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο από ότι η κατανόηση που δηλώνουν οι γονείς ότι εισπράττουν από τους συγγενείς τους, όπως είδαμε παραπάνω.

Οι σχετικές στατιστικές αναλύσεις ως προς το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Πιο αναλυτικά, οι γυναίκες δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες ότι η συμπεριφορά των φίλων τους είναι είτε «πολύ καλή» (ποσοστό 75,9%), είτε «κακή» (ποσοστό 71,4%), είτε «πολύ κακή» (ποσοστό 73,3%). Αντίθετα δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αξιολογική κατηγορία «καλή» συμπεριφορά, όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί (χ2 = 3,2, df = 3, p< 0,05). Παράλληλα, σημαντικές διαφορές βρέθηκαν από την ανάλογη στατιστική ανάλυση ως προς το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων (χ2 = 6,8, df = 3, p< 0,05). Σύμφωνα με τη γραφική παράσταση που ακολουθεί, οι απόφοιτοι δημοτικού δήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 92% ότι θεωρούν «πολύ καλή» τη στάση των φίλων τους, σε αντίθεση με το 8% των αποφοίτων γυμνασίου-λυκείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο