ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (63ο μέρος)

Ιαν 25, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2.5. Οικονομική ενίσχυση

Σε σχέση με το εάν υπάρχει οικονομική ενίσχυση από τις κοινωνικές υπηρεσίες παρατηρούμε ότι από τα 52 υποκείμενα που απάντησαν στην ερώτηση αυτή η πλειοψηφία (ποσοστό 84,6%) δήλωσε ότι ενισχύονται οικονομικά.

Ως προς το φύλο δε σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών (Πίνακας Β29, Παράρτημα 3). Η σχετική ανάλυση ως προς το μορφωτικό επίπεδο όμως έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (χ2 = 0,4, df = 1, p< 0,05). Η διαφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι δημοτικού δήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 87,5%, ότι δεν ενισχύονται οικονομικά σε αντίθεση με το 12,5% των αποφοίτων γυμνασίου-λυκείου. Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος, οι γονείς κλήθηκαν να κρίνουν την ποιότητα της οικονομικής ενίσχυσης που παίρνουν. Παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα στην πλειοψηφία τους (αθροιστικό ποσοστό 80%) θεωρούν ότι είναι ανεπαρκής (αξιολογικές κατηγορίες «ανεπαρκής» και «απόλυτα ανεπαρκής»), ενώ μόνο το 7,1% θεωρεί ότι η οικονομική ενίσχυση είναι «ικανοποιητική». Οι στατιστικές αναλύσεις ως προς το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές και στις δύο περιπτώσεις (χ2 = 2,1, df = 3, p< 0,05 για το φύλο και χ2 = 2,5, df= 3, p< 0,05 για το μορφωτικό επίπεδο). Σε σχέση με το φύλο παρατηρούμε ότι περισσότερες γυναίκες (ποσοστό 83,3%) από άντρες (ποσοστό 16,7%) χαρακτήρισαν την οικονομική ενίσχυση ως «ικανοποιητική». Επίσης, μεγαλύτερος αριθμός γυναικών (ποσοστό 81,8%) χαρακτήρισε την οικονομική ενίσχυση ως «τυπική» ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανδρών για τη συγκεκριμένη αξιολογική κατηγορία ήταν της τάξης του 18,2%. Σχετικά μικρότερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται για τις υπόλοιπες δύο αξιολογικές κατηγορίες («ανεπαρκής» και «απόλυτα ανεπαρκής»). Πίνακας 7: Ικανοποίηση από την οικονομική ενίσχυση ΦΥΛΟ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ικανοποιητική
Άνδρες: 16,7%
Γυναίκες: 83,3%
Δημοτικό: 50%
Γυμνάσιο-Λύκειο: 50%

Τυπική
Άνδρες: 18,2%
Γυναίκες: 81,8%
Δημοτικό: 88,9%
Γυμνάσιο-Λύκειο: 11,1%

Ανεπαρκής
Άνδρες: 28,6%
Γυναίκες: 71,4%
Δημοτικό: 80%
Γυμνάσιο-Λύκειο: 20%

Απόλυτα Ανεπαρκής
Άνδρες: 38,5%
Γυναίκες: 61,5%
Δημοτικό: 77,3%
Γυμνάσιο-Λύκειο: 22,7%

Μετάβαση στο περιεχόμενο