ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα: Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Μια διεπιστημονική προσέγγιση) (62ο μέρος)

Ιαν 24, 2018 | 'Εργα συναδέλφων (μελέτες), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2.4. Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Ανώτερη και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Οι γονείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσε στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση του παιδιού τους (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, σχολή) και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών.

Οι γονείς ρωτήθηκαν εάν το παιδί τους παρακολούθησε νηπιαγωγείο. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 59 υποκείμενα. Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά είχαν πάει στο νηπιαγωγείο (ποσοστό 71,2%) ενώ μόνο το 28,8% των παιδιών δεν πήγε νηπιαγωγείο.

Στη συνέχεια οι γονείς ρωτήθηκαν αν το παιδί τους παρακολούθησε Ειδικό Νηπιαγωγείο ή το νηπιαγωγείο της γειτονιάς. Οι μισοί σχεδόν γονείς δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε ειδικό νηπιαγωγείο (ποσοστό 55,3%) και οι άλλοι μισοί (ποσοστό 44,7%) δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς.

Σε σχέση με το φύλο παρατηρούμε ότι περισσότερες γυναίκες από άντρες δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε ειδικό νηπιαγωγείο (αντίστοιχα ποσοστά για άνδρες και γυναίκες: 19% και 81%). Η διαφορά μεταξύ των ποσοστών ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε νηπιαγωγείο της γειτονιάς ήταν μικρότερη όπως φαίνεται στην παρακάτω γραφική παράσταση. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δυο φύλων ήταν στατιστικά σημαντική (χ2= 2,8, df= 1, p< 0,05). Παράλληλα, σημαντικές διαφορές βρέθηκαν από την ανάλογη στατιστική ανάλυση ως προς το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων (χ2= 0,8, df= 1, p< 0,05). Οι απόφοιτοι δημοτικού δηλώνουν ότι το παιδί τους παρακολούθησε ειδικό νηπιαγωγείο σε μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 93,3%, σε αντίθεση με το 6,7% μόνο των αποφοίτων γυμνασίου-λυκείου. Οι γονείς κλήθηκαν στη συνέχεια να δηλώσουν αν το νηπιαγωγείο που παρακολούθησε το παιδί τους ήταν δημόσιο ή ιδιωτικό. Παρατηρούμε ότι οι γονείς στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 72,6%) δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Οι στατιστικές αναλύσεις ως προς το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές και στις δύο συγκρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, ως προς το φύλο παρατηρούμε ότι περισσότερες γυναίκες (ποσοστό 82,4%) δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο (χ2 = 1,1, df = 1, p< 0,05). Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, παρατηρούμε ότι περισσότεροι απόφοιτοι δημοτικού δήλωσαν ότι το παιδί τους παρακολούθησε δημόσιο νηπιαγωγείο (χ2 = 1,3, df = 1, p< 0,05). Πίνακας 5: Νηπιαγωγείο που παρακολούθησε το παιδί (δημόσιο – ιδιωτικό) ως προς το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο. ΦΥΛΟ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Δημόσιο
• Άνδρες: 31,1 %
• Γυναίκες: 68,9 %
• Δημοτικό: 84,2 %
• Γυμνάσιο-Λύκειο: 15,8 %

Ιδιωτικό
• Άνδρες: 17,6 %
• Γυναίκες: 82,4 %
• Δημοτικό: 69,2 %
• Γυμνάσιο-Λύκειο: 30,8 %

Στη συνέχεια οι γονείς ρωτήθηκαν αν το παιδί τους παρακολούθησε Ειδικό Δημοτικό σχολείο ή Γενικό Δημοτικό σχολείο. Σχεδόν το 60% των γονέων δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε Ειδικό Δημοτικό σχολείο.

Σε σχέση με το φύλο παρατηρούμε ότι περισσότερες γυναίκες από άντρες δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε Ειδικό Δημοτικό σχολείο (αντίστοιχα ποσοστά για άνδρες και γυναίκες: 23,7% και 76,3%). Η διαφορά μεταξύ των ποσοστών ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε Γενικό Δημοτικό σχολείο ήταν μικρότερη όπως φαίνεται στην παρακάτω γραφική παράσταση. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δυο φύλων ήταν στατιστικά σημαντική (χ2 = 0,7, df =1, p< 0,05). Αντίθετα, σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στην ανάλογη στατιστική ανάλυση ως προς το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων. Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος, οι γονείς κλήθηκαν να δηλώσουν αν το δημοτικό σχολείο που παρακολούθησε το παιδί τους ήταν δημόσιο ή ιδιωτικό. Παρατηρούμε ότι οι γονείς στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 62,5%) δήλωσαν ότι το παιδί τους πήγε σε δημόσιο δημοτικό σχολείο. Οι στατιστικές αναλύσεις ως προς το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο ως προς το φύλο (χ2= 0,4, df = 1, p< 0,05). Πιο συγκ

Μετάβαση στο περιεχόμενο