ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο (μέρος δεύτερο)

Ιαν 2, 2015 | Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 27

Εργασία και Απασχόληση

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εργασία, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στη δυνατότητα να ζήσουν από την εργασία που έχουν επιλέξει με ελεύθερη βούληση ή για την οποία έχουν γίνει αποδεκτά στην αγορά εργασίας και σε περιβάλλον απασχόλησης που είναι ανοικτό, έχει τις προδιαγραφές για ένταξη και είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ. Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν και προωθούν την πραγματοποίηση του δικαιώματος στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασιακής απασχόλησης, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων:

(α) απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τις μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας,

(β) προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών και της ίσης αποζημίωσης για την εργασία ίσης αξίας, για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από παρενόχληση και για αποκατάσταση παραπόνων,

(γ) διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να ασκήσουν τα εργατικά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα σε ίση βάση με τους άλλους,

(δ) διευκολύνουν τα ΑμεΑ να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε γενικά τεχνικά και επαγγελματικού προσανατολισμού προγράμματα, σε υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και σε επαγγελματική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση,

(ε) προωθούν δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης για τα ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, όπως και βοήθεια στην εύρεση, απόκτηση, διατήρηση και επιστροφή στην απασχόληση,

(στ) προωθούν δυνατότητες για αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη συνεργασίας και ξεκίνημα επιχείρησης,

(ζ) απασχολούν ΑμεΑ στο δημόσιο τομέα,

(η) προωθούν την απασχόληση των ΑμεΑ στον ιδιωτικό τομέα μέσω κατάλληλων πολιτικών και μέτρων που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προγράμματα θετικής δράσης, πρωτοβουλίες και άλλα μέτρα,

(ι) διασφαλίζουν ότι εύλογη προσαρμογή παρέχεται στα ΑμεΑ στο χώρο εργασίας,

(κ) προωθούν την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τα ΑμεΑ στην ανοικτή αγορά εργασίας,

(λ) προωθούν προγράμματα επαγγελματικής επανένταξης, διατήρησης της εργασίας και επιστροφής στην εργασία για τα ΑμεΑ.

2. Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ δεν τελούν υπό κατάσταση δουλείας ή καταναγκαστικής εργασίας και προστατεύονται σε ίση βάση με τους άλλους από την καταναγκαστική εργασία.

Άρθρο 28

Ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσηςκαι κοινωνική προστασία

1. Τα Κράτη Mέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ για ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τα ίδια και τις οικογένειες τους, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής διατροφής, ενδυμασίας και στέγασης, συγχρόνως δε και το δικαίωμα της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης τους, και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την προώθηση αυτού του δικαιώματος χωρίς διάκριση λόγω της αναπηρίας.

2. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στην κοινωνική προστασία και στην απόλαυση του δικαιώματος αυτού χωρίς διάκριση λόγω της αναπηρίας και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εγγυηθούν και να προωθήσουν το δικαίωμα αυτό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για:

(α) να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση των ΑμεΑ σε υπηρεσίες παροχής πόσιμου νερού και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κατάλληλες και οικονομικά ανεκτές υπηρεσίες, εξοπλισμό και άλλη βοήθεια για σχετικές με την αναπηρία ανάγκες,

(β) να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑμεΑ, και συγκεκριμένα γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία και ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία, στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και προγράμματα εξάλειψης φτώχειας,

(γ) να διασφαλίσουν πρόσβαση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σε βοήθεια από το κράτος, όσον αφορά τις σχετικές με την αναπηρία δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης επαρκούς εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, οικονομικής βοήθειας και φροντίδα ανάπαυλας,

(δ) να διασφαλίσουν πρόσβαση των ΑμεΑ σε κρατικά προγράμματα στέγασης,

(ε) να διασφαλίσουν ίση πρόσβαση των ΑμεΑ σε συνταξιοδοτικά επιδόματα και προγράμματα.

Άρθρο 29

Συμμετοχή στον πολιτικό και δημόσιο βίο

Τα Κράτη Μέρη εγγυώνται στα ΑμεΑ πολιτικά δικαιώματα και τη δυνατότητα να τα απολαμβάνουν σε ίση βάση με τους άλλους και αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

(α) να εξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στον πολιτικό και δημόσιο βίο σε ίση βάση με τους άλλους, άμεσα ή μέσω εκπροσώπων που έχουν επιλέξει με ελεύθερη βούληση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος και της δυνατότητας των ΑμεΑ να εκλέγουν και να εκλέγονται, μεταξύ άλλων:

(i) εξασφαλίζοντας ότι οι εκλογικές διαδικασίες, οι εγκαταστάσεις και τα υλικά είναι κατάλληλα, προσβάσιμα, ευκολονόητα και εύχρηστα,

(ii) προστατεύοντας το δικαίωμα των ΑμεΑ να ψηφίζουν με μυστική ψήφο στις εκλογές και σε δημοψηφίσματα χωρίς εκφοβισμό, καιν α θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές, να υπηρετούν αποτελεσματικά το πολιτικό αξίωμα και να επιτελούν όλες τις λειτουργίες σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, διευκολύνοντας τη χρήση βοηθητικών και νέων τεχνολογιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,

(iii) εγγυόμενα την ελεύθερη έκφραση βούλησης των ΑμεΑ ως εκλεκτόρων, και ως προς αυτό όπου είναι απαραίτητο, κατόπιν δικού τους αιτήματος, με το να επιτρέπεται η βοήθεια στην ψήφο από ένα άτομο δικής τους επιλογής.

(β) προωθούν ενεργά ένα περιβάλλον εντός του οποίου τα ΑμεΑ θα μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στη διεξαγωγή των δημοσίων θεμάτων, χωρίς διάκριση και σε ίση βάση με τους άλλους, και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο, συμπεριλαμβανομένων:

(i) της συμμετοχής σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και συνδέσμους που έχουν σχέση με το δημόσιο και πολιτικό βίο της χώρας, καθώς και στις δραστηριότητες και τη διοίκηση των πολιτικών κομμάτων,

(ii) του σχηματισμού οργανώσεων για τα ΑμεΑ και της προσχώρησης τους σε αυτές, για να αντιπροσωπεύουν τα ΑμεΑ σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 30

Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή,την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ νασυμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, στην πολιτιστική ζωή και να λαμβάνουντα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ:

(α) απολαμβάνουντην πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό σε προσβάσιμες μορφές,

(β) απολαμβάνουντην πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα, σε ταινίες, στο θέατρο και σε άλλεςπολιτιστικές δραστηριότητες σε προσβάσιμες μορφές,

(γ) απολαμβάνουντην πρόσβαση σε τόπους πολιτιστικών παραστάσεων ή υπηρεσιών, όπως θέατρα,μουσεία, κινηματογράφοι, βιβλιοθήκες και τουριστικές υπηρεσίες, και, στο βαθμόπου καθίσταται δυνατό, απολαμβάνουν την πρόσβαση στα μνημεία και στουςχώρους/αξιοθέατα εθνικής πολιτιστικής σημασίας.

2. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για ναδιευκολύνουν τα ΑμεΑ να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουντις δημιουργικές, καλλιτεχνικές και διανοητικές δυνατότητες, όχι μόνο προςόφελος τους, αλλά και για τον εμπλουτισμό της κοινωνίας.

3. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα,σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι που σχετίζονται μετην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αποτελούν ένα παράλογο ήμεροληπτικό εμπόδιο για πρόσβαση των ΑμεΑ σε πολιτιστικό υλικό.

4. Τα ΑμεΑ δικαιούνται, σείση βάση με τους άλλους, την αναγνώριση και την υποστήριξη της ειδικήςπολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής καιτης παιδείας/αγωγής των κωφών.

5. Προκειμένου να διευκολύνουν τα ΑμεΑ να συμμετέχουν επί ίσοις όροις σεψυχαγωγικές, και αθλητικές δραστηριότητες, τα Κράτη Μέρη θα λαμβάνουν τακατάλληλα μέτρα για:

(α) να ενθαρρύνουν και να προωθούν τη συμμετοχή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των ΑμεΑστην ένταξη αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα,

(β) να εξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν, αναπτύσσουν καισυμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναπηρία και σεψυχαγωγικές δραστηριότητες και, ως προς αυτό, ενθαρρύνουν την παροχή, σε βάσηισότητας με τους άλλους, της κατάλληλης καθοδήγησης, εκπαίδευσης και πόρων,

(γ) να εξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν πρόσβαση σε αθλητικές, ψυχαγωγικές καιτουριστικές τοποθεσίες,

(δ) να εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά ΑμεΑ έχουν ίση πρόσβαση με τα άλλα παιδιά στησυμμετοχή σε παιχνίδι, ψυχαγωγία και ελεύθερο χρόνο και αθλητικέςδραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δραστηριοτήτων πουπραγματοποιούνται εντός του σχολικού περιβάλλοντος,

(ε) να εξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν πρόσβαση στην παροχή υπηρεσιών από εκείνους πουσχετίζονται με τη διοργάνωση των ψυχαγωγικών, τουριστικών, και αθλητικώνδραστηριοτήτων.

Άρθρο 31

Στατιστικά δεδομένα και συλλογήστοιχείων

1. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν να συλλέξουν κατάλληλες πληροφορίες,συμπεριλαμβανομένων στατιστικών και ερευνητικών στοιχείων, να διευκολύνουν στηδιαμόρφωση τους και να εφαρμόσουν πολιτικές προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ηπαρούσα Σύμβαση. Η διαδικασία συλλογής και διατήρησης πληροφοριών θα:

(α) συμμορφώνεταιμε τις νομικά θεσπισμένες δικλείδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης τηςνομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, για να διασφαλίζεται ηεμπιστευτικότητα και ο σεβασμός για την προσωπική ζωή των ΑμεΑ,

(β) συμμορφώνεταιμε τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα τουανθρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες και οι ηθικές αρχές κατά τη συλλογή καιχρήση των στατιστικών δεδομένων.

2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με αυτό τοάρθρο θα αναλύονται κατάλληλα και θα χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στηνεκτίμηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Κρατών Μερών στα πλαίσια τηςπαρούσας Σύμβασης και για να προσδιορίσουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια πουαντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

3. Τα Κράτη Μέρη αξιώνουν την αξιοπιστία της διασποράςαυτών των στατιστικών δεδομένων καιδιασφαλίζουν την προσβασιμότητα τους στα ΑμεΑ και άλλους.

Άρθρο 32

Διεθνής Συνεργασία

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της προώθησηςτης, σε υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών για την πραγματοποίηση του σκοπούκαι των στόχων της παρούσας Σύμβασης, και λαμβάνουν κατάλληλα καιαποτελεσματικά μέτρα ως προς αυτό, μεταξύ των κρατών και, όπου κρίνεταιαπαραίτητο, σε συνεργασία με σχετικούς διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούςκαι την κοινωνία των πολιτών, και συγκεκριμένα οργανισμούς ΑμεΑ. Τέτοια μέτραθα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

(α) τη διασφάλιση ότι η διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτωνδιεθνούς ανάπτυξης, λαμβάνει υπόψη της τα ΑμεΑ και είναι προσβάσιμη σε αυτά

(β) τη διευκόλυνση και υποστήριξη της ενδυνάμωσης δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένωνμέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων καιπρακτικών,

(γ) τη διευκόλυνση της συνεργασίας στην έρευνα και της πρόσβασης στην επιστημονική καιτεχνική γνώση,

(δ) την παροχή, όπου κρίνεται απαραίτητο,τεχνικής και οικονομικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης τηςπρόσβασης και της διανομής προσβάσιμων και βοηθητικών τεχνολογιών, και μέσω τηςμεταφοράς τεχνολογιών.

2. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν αντίκεινται με προκατάληψη στις υποχρεώσεις τουκάθε Κράτους Μέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσαΣύμβαση.

Άρθρο 33

Εθνική εφαρμογή και εποπτεία

1. Τα Κράτη Μέρη, σύμφωνα με το σύστημα οργάνωσης τους,ορίζουν ένα ή περισσότερα κομβικά σημεία εντός της κυβέρνησης για ζητήματασχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, και θα εξετάσουν την εγκαθίδρυσηή σχηματισμό ενός συντονιστικού μηχανισμού εντός της κυβέρνησης, προκειμένου ναδιευκολυνθούν σχετικές ενέργειες σε διαφορετικούς τομείς και σε διαφορετικάεπίπεδα.

2. Τα Κράτη Μέρη, σε συμφωνία με τα νομοθετικά καιεκτελεστικά τους συστήματα, διατηρούν, ενισχύουν, ορίζουν ή δημιουργούν εντόςτου Κράτους Μέρους, ένα πλαίσιο, συμπεριλαμβάνοντας έναν ή περισσότερουςανεξάρτητους μηχανισμούς, κατάλληλους για να προωθήσουν, να διασφαλίσουν και ναεποπτεύσουν την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Κατά τον καθορισμό ή τηδημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν υπόψη τους τιςαρχές που σχετίζονται με το καθεστώς και τη λειτουργία των εθνικών θεσμών γιατην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

3. Η κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα τα ΑμεΑ και οιοργανώσεις που τα αντιπροσωπεύουν, εμπλέκεται και συμμετέχει πλήρως στη διαδικασίαεπίβλεψης.

Άρθρο 34

Επιτροπή για τα Δικαιώματα τωνΑτόμων με Αναπηρία

1. ΙδρύεταιΕπιτροπή για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (στο εξής Επιτροπή), η οποία επιτελεί τακαθήκοντα που παρατίθενται παρακάτω.

2. Η Επιτροπή αποτελείται, κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, από δώδεκαεμπειρογνώμονες. Μετά τη συμπλήρωση εξήντα επικυρώσεων ή προσχωρήσεων στηΣύμβαση, ο αριθμός των μελών της Επιτροπής θα αυξηθεί κατά έξι μέλη, φτάνονταςτο μέγιστο αριθμό των δεκαοκτώ μελών.

3. Τα μέλη της Επιτροπής υπηρετούν υπό την ατομική τουςιδιότητα και διαθέτουν υψηλό ήθος και αναγνωρισμένη ικανότητα και εμπειρίαστους τομείς που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση. Κατά την πρόταση των υποψηφίωντους, τα Κράτη Μέρη θα λάβουν υπόψη τους το άρθρο 4,3 της παρούσας Σύμβασης.

4. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τα Κράτη Μέρη,λαμβάνοντας υπόψη τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή, την αντιπροσώπευση τωνδιαφορετικών μορφών πολιτισμού και των κυριότερων νομικών συστημάτων,ισορροπημένη εκπροσώπηση των δυο φύλων και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων μεαναπηρία.

5. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορίααπό κατάλογο προσώπων που προτείνονται από τα Κράτη Μέρη και έχουν τηνιθαγένεια των Κρατών Μερών, κατά τις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των ΚρατώνΜερών. Σε αυτές τις συνεδριάσεις, στις οποίες τα δύο τρίτα των Κρατών Μερώνσυνιστούν απαρτία, τα άτομα τα οποία εκλέγονται για την Επιτροπή είναι εκείνατα οποία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και μια απόλυτη πλειοψηφίατων ψήφων των αντιπροσώπων των Κρατών Μερών τα οποία είναι παρόντα και έχουνδικαίωμα ψήφου.

6. Οι πρώτες εκλογές πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έξιμήνες μετά την ημερομηνία της θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. Τουλάχιστοντέσσερις μήνες πριν από κάθε ημερομηνία εκλογών, ο Γενικός Γραμματέας τωνΗνωμένων Εθνών απευθύνει μια έγγραφη πρόσκληση στα Κράτη Μέρη να υποβάλλουν τιςπροτάσεις για τους υποψήφιους τους εντός δύο μηνών. Ο Γενικός Γραμματέαςετοιμάζει στη συνέχεια κατάλογο, κατά αλφαβητική σειρά, όλων των προσώπων πουέχουν προταθεί ως υποψήφιοι, με ένδειξη των Κρατών Μερών που τους έχουνπροτείνει, και τον υποβάλλει στα Κράτη Μέρη της παρούσας Σύμβασης.

7. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται για μια περίοδοτεσσάρων ετών. Έχουν δικαίωμα επανεκλογής μια ακόμη φορά. Όμως, η θητεία έξι εκτων μελών που εκλέχτηκαν στις πρώτες εκλογές λήγει στο τέλος δύο ετών. Αμέσωςμετά τις πρώτες εκλογές, τα ονόματα αυτών των έξι μελών επιλέγονται με κλήροαπό τον Πρόεδρο της συνεδρίασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντοςάρθρου.

8. Οι εκλογές των έξι επιπρόσθετων μελών της Επιτροπήςπραγματοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των τακτικών εκλογών, σύμφωνα με τιςσχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Αν ένα μέλος της Επιτροπής αποβιώσει ή παραιτηθεί ήδηλώσει ότι για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εκτελεί πλέον τα καθήκοντατης/του, το Κράτος Μέρος το οποίο είχε προτείνει το συγκεκριμένο μέλος,διορίζει έναν εμπειρογνώμονα που έχει τα προσόντα και πληροί τις προϋποθέσειςπου περιγράφονται εκτενώς στις σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου, για ναυπηρετήσει το υπόλοιπο της θητείας που απομένει.

10. Η Επιτροπή συντάσσει τον εσωτερικό της κανονισμό.

11. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρέχει το απαραίτητο προσωπικόκαι εγκαταστάσεις για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της Επιτροπήςστο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, και συγκαλεί την αρχική της συνεδρίαση.

12. Με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τα μέλη τηςιδρυθείσας Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, λαμβάνουν αμοιβήπροερχόμενη από τους πόρους των Ηνωμένων Εθνών, υπό χρονικές περιόδους καισυνθήκες τις οποίες δύναται να αποφασίζει η Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τιςσημαντικές ευθύνες της Επιτροπής.

13. Τα μέλη της Επιτροπής απολαμβάνουν τις διευκολύνσεις, τα προνόμια καιτις ασυλίες των εμπειρογνωμόνων σε αποστολή των Ηνωμένων Εθνών όπωςπροδιαγράφονται στα σχετικά τμήματα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα και τιςΑσυλίες των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 35

Εκθέσεις από τα Κράτη Μέρη

1. Κάθε Κράτος Μέρος υποβάλλει στην Επιτροπή, μέσω τουΓενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μια περιεκτική έκθεση όσον αφορά σταμέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιοτης παρούσας Σύμβασης και όσον αφορά στην πρόοδο που σημειώθηκε, εντός δύο ετώναπό τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης για το συγκεκριμένο ΚράτοςΜέρος.

2. Ακολούθως, τα Κράτη Μέρη υποβάλλουν διαδοχικέςεκθέσεις τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και επιπλέον οποτεδήποτε το ζητήσει ηΕπιτροπή.

3. Η Επιτροπή αποφασίζει για οποιεσδήποτε κατευθυντήριεςοδηγίες εφαρμόσιμες στο περιεχόμενο των εκθέσεων.

4. Κράτος Μέρος το οποίο έχει υποβάλλει μια περιεκτικήαρχική έκθεση στην Επιτροπή δεν χρειάζεται, στις επόμενες εκθέσεις του, ναεπαναλάβει πληροφορίες τις οποίες παρείχε προηγουμένως. Όταν προετοιμάζουν τιςεκθέσεις για την Επιτροπή, τα Κράτη Μέρη καλούνται να το κάνουν σε μία ανοικτήκαι διαφανή διαδικασία και να λάβουν επιμελώς υπόψη τους τη διάταξη που περιγράφηκε στο άρθρο 4,παράγραφος 3, της παρούσας Σύμβασης.

5. Οι εκθέσεις μπορούν να υποδεικνύουν παράγοντες καιδυσκολίες που επηρεάζουν το βαθμό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στο πλαίσιο τηςπαρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 36

Εξέταση των εκθέσεων

1. Κάθε έκθεση εξετάζεται από την Επιτροπή, η οποίαπροβαίνει στις κατάλληλες προτάσεις και τις γενικές συστάσεις για τις εκθέσεις,και τις προωθεί στο ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος. Το Κράτος Μέρος μπορεί νααπαντήσει στην Επιτροπή με οποιαδήποτε πληροφορία επιλέξει. Η Επιτροπή μπορείνα ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από τα Κράτη Μέρη σχετικά με την εφαρμογήτης παρούσας Σύμβασης.

2. Αν ένα Κράτος Μέρος είναι υπερβολικά εκπρόθεσμο ωςπρος την υποβολή της έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί να γνωστοποιήσει στοενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος την ανάγκη να εξετάσει την εφαρμογή της παρούσαςΣύμβασης στο συγκεκριμένο Κράτος Μέρος, βάσει αξιόπιστης πληροφόρησης που είναιδιαθέσιμη στην Επιτροπή, αν η σχετική έκθεση δεν υποβληθεί εντός τριών μηνώνμετά τη γνωστοποίηση. Η Επιτροπή καλεί το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος νασυμμετάσχει σε αυτή την εξέταση. Αν το Κράτος Μέρος απαντήσει με την υποβολήσχετικής έκθεσης θα ισχύσουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντοςάρθρου.

3. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διαβιβάζει τιςεκθέσεις σε όλα τα Κράτη Μέρη.

4. Τα Κράτη Μέρη καθιστούν ευρέως προσιτές τις εκθέσειςτους στο εσωτερικό της χώρας τους και διευκολύνουν την πρόσβαση στις προτάσειςκαι τις γενικές συστάσεις σχετικά με αυτές τις εκθέσεις.

5. Η Επιτροπή διαβιβάσει, εάν το κρίνει αναγκαίο, στιςΕιδικευμένες Οργανώσεις, Ταμεία και Προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, και σε άλλααρμόδια όργανα, εκθέσεις από τα Κράτη Μέρη με σκοπό να απευθύνουν αίτημα ήένδειξη για ανάγκη τεχνικής συμβουλής ή βοήθειας μαζί με τις παρατηρήσεις καισυστάσεις της Επιτροπής, εάν υπάρχουν, σε αυτά τα αιτήματα ή τις ενδείξεις.

Άρθρο 37

Συνεργασία μεταξύ των ΚρατώνΜερών και της Επιτροπής

1. Κάθε Κράτος Μέρος συνεργάζεται με την Επιτροπή καιβοηθάει τα μέλη της στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

2. Στη σχέση της με τα Κράτη Μέρη, η Επιτροπή λαμβάνειεπιμελώς υπόψη της τρόπους και μέσαπροαγωγής των εθνικών δυνατοτήτων για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης,συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς συνεργασίας.

Άρθρο 38

Σχέση της Επιτροπής με άλλαόργανα

Με σκοπό την προώθηση τηςαποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης και την ενθάρρυνση της διεθνούςσυνεργασίας στο πεδίο που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση:

(α) Οι Ειδικευμένες Οργανώσεις και τα άλλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών δικαιούνται ναπαρίστανται κατά την εξέταση της εφαρμογής εκείνων των διατάξεων της παρούσαςΣύμβασης που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους. Η Επιτροπή μπορεί ναπροσκαλεί Ειδικευμένες Οργανώσεις και άλλα συναφή όργανα, εάν το κρίνειαναγκαίο, για να παρέχουν συμβουλή από εμπειρογνώμονες ως προς την εφαρμογή τηςΣύμβασης σε τομείς που εμπίπτουν εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους. Η Επιτροπήμπορεί να προσκαλεί Ειδικευμένες Οργανώσεις και άλλα συναφή όργανα των ΗνωμένωνΕθνών προκειμένου να καταθέσουν εκθέσεις ως προς την εφαρμογή της Σύμβασης σετομείς που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους.

(β) ΗΕπιτροπή, κατά την εκπλήρωση της εντολής της, συμβουλεύεται καταλλήλως άλλασυναφή όργανα που έχουν θεσμοθετηθεί από διεθνείς συνθήκες για τα δικαιώματατου ανθρώπου, με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέπεια τους σχετικά με τιςκατευθυντήριες οδηγίες για τις αναφορές, για τις προτάσεις και τις γενικέςσυστάσεις και να αποφευχθεί η αντιγραφή και επικάλυψη κατά την εκτέλεση τωνλειτουργιών τους.

Άρθρο 39

Έκθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση με τις δραστηριότητες τηςστη Γενική Συνέλευση και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια,και μπορεί να κάνει υποδείξεις και γενικές συστάσεις βασισμένες στην εξέτασητων εκθέσεων και των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα Κράτη Μέρη. Αυτές οιυποδείξεις και οι γενικές συστάσεις περιλαμβάνονται στην έκθεση της Επιτροπήςμαζί με σχόλια, αν υπάρχουν, από ταΚράτη Μέρη.

Άρθρο 40

Διάσκεψη Κρατών Μερών

1. Τα Κράτη Μέρη συναντώνται τακτικά στη Διάσκεψη τωνΚρατών Μερών έτσι ώστε να εξετάζουν οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την εφαρμογήτης παρούσας Σύμβασης.

2. Όχι αργότερα από έξι μήνες, μετά τη θέση σε ισχύ τηςπαρούσας Σύμβασης, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκαλέσειΔιάσκεψη των Κρατών Μερών. Οι επόμενες συνεδριάσεις θα συγκαλούνται από τονΓενικό Γραμματέα δυο φορές τον χρόνο ή μετά από απόφαση της Διάσκεψης τωνΚρατών Μερών.

Άρθρο 41

Θεματοφύλακας

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι οθεματοφύλακας της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 42

Υπογραφή

Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή προς υπογραφή από όλατα Κράτη και από οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης, στην Έδρα των ΗνωμένωνΕθνών στη Νέα Υόρκη, από τις 30 Μαρτίου 2007.

Άρθρο 43

Επικύρωση

Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται στην επικύρωση από τασυμβαλλόμενα Κράτη και σε επίσημη αναγνώριση από συμβαλλόμενους οργανισμούςπεριφερειακής ολοκλήρωσης. Είναι ανοιχτή για προσχώρηση οιουδήποτε κράτους ήοργανισμού περιφερειακής ολοκλήρωσης που δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση.

Άρθρο 44

Οργανισμοί περιφερειακήςολοκλήρωσης

1. «Οργανισμόςπεριφερειακής ολοκλήρωσης» νοείται οργανισμός που δημιουργείται από κυρίαρχαΚράτη μιας δεδομένης περιοχής, στον οποίο τα Κράτη Μέλη του έχουν μεταβιβάσειτην αρμοδιότητα τους για τα θέματα που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση.Τέτοιοι οργανισμοί δηλώνουν, στις πράξεις επίσημης έγκρισης ή προσχώρησης, τοεύρος των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά στα ζητήματα που καθορίζει η παρούσαΣύμβαση. Ακολούθως, ενημερώνουν σχετικά το θεματοφύλακα για οποιαδήποτεουσιαστική αναθεώρηση στο έυρος των αρμοδιοτήτων τους.

2. Αναφορές σε «Κράτη Μέρη» στην παρούσα Σύμβασηεφαρμόζονται σε τέτοιους οργανισμούς εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 45, παράγραφος 1,και άρθρο 47, παράγραφοι 2 και 3, οποιαδήποτε πράξη κατατεθεί από οργανισμόπεριφερειακής ολοκλήρωσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

4. Οι οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης, γιαζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμαψήφου στη Διάσκεψη των Κρατών Μερών με ψήφους ίσους προς τον αριθμό των ΚρατώνΜελών τους που είναι Μέρη στην παρούσα Σύμβαση. Ο οργανισμός δεν θα ασκεί τοδικαίωμα ψήφου αν οποιοδήποτε από τα Κράτη Μέλη του ασκεί το δικό του δικαίωμαψήφου και αντίστροφα.

Άρθρο 45

Θέση σε ισχύ

1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την τριακοστή μέραμετά την κατάθεση του εικοστού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης.

2. Για κάθε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής ολοκλήρωσηςπου επικυρώνει, επίσημα αναγνωρίζει ή προσχωρεί στην παρούσα Σύμβαση μετά τηνκατάθεση του εικοστού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, η Σύμβαση θα τεθεί σεισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την κατάθεση παρόμοιου δικού του εγγράφου.

Άρθρο 46

Επιφυλάξεις

1. Επιφυλάξεις που είναι ασυμβίβαστες με το αντικείμενοκαι το σκοπό της παρούσας Σύμβασης δεν επιτρέπονται.

2. Οι επιφυλάξεις μπορούν να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή.

Άρθρο 47

Τροπολογίες

1. Οποιοδήποτε Κράτος Μέρος δύναται να προτείνειτροπολογία στην παρούσα Σύμβαση και να την καταθέσει στο Γενικό Γραμματέα τωνΗνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας θα διαβιβάσει κάθε προτεινόμενη τροπολογίαστα Κράτη Μέρη, ζητώντας τους να τουγνωρίσουν εάν επιθυμούν να συγκληθεί Διάσκεψη των Κρατών Μερών με σκοπό ναεξεταστούν και να τεθούν σε ψηφοφορία οι προτάσεις. Σε περίπτωση που, εντόςτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, το ένα τρίτο τουλάχιστοντων Κρατών Μερών επιθυμεί την σύγκληση της Διάσκεψης, ο Γενικός Γραμματέαςσυγκαλεί τη Διάσκεψη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε τροπολογία πουυιοθετείται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων,υποβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση για έγκριση καιμετέπειτα για αποδοχή από όλα τα Κράτη Μέρη.

2. Κάθε τροπολογία που υιοθετείται και εγκρίνεται σύμφωναμε την παράγραφο 1 αυτού του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει την τριακοστήημέρα όταν ο αριθμός των εγγράφων αποδοχής που έχουν κατατεθεί φθάσει τα δύοτρίτα του αριθμού των Κρατών Μερών την ημερομηνία υιοθέτησης της τροπολογία. Ητροπολογία τίθεται σε ισχύ για κάθε Κράτος Μέρος την τριακοστή ημέρα μετά τηνκατάθεση του δικού του εγγράφου αποδοχής. Η τροπολογία είναι δεσμευτική μόνογια τα Κράτη Μέρη που την αποδέχτηκαν.

3. Εάν στη Διάσκεψη των Κρατών Μερών αποφασισθεί μεομοφωνία, μια τροπολογία που υιοθετείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τηνπαράγραφο 1 του παρόντος άρθρου που σχετίζεται αποκλειστικά με τα άρθρα 34, 38,39 και 40, τίθεται σε ισχύ για όλα τα Κράτη Μέρη την τριακοστή ημέρα όταν οαριθμός των εγγράφων αποδοχής που έχουν κατατεθεί φθάσει τα δύο τρίτα τουαριθμού των Κρατών Μερών κατά την ημερομηνία υιοθέτησης της τροποποίησης.

Άρθρο 48

Καταγγελία

Κάθε Κράτος Μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσαΣύμβαση με γραπτή γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ηκαταγγελία παράγει τα αποτελέσματα της ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία κατάτην οποία ο Γενικός Γραμματέας έλαβε τη γνωστοποίηση.

Άρθρο 49

Προσβάσιμη μορφή

Το κείμενο της παρούσης Σύμβασης είναι διαθέσιμο σε προσβάσιμες μορφές.

Άρθρο 50

Αυθεντικό Κείμενο

Το αραβικό, κινέζικο, αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό και ισπανικό κείμενο τηςπαρούσης Σύμβασης είναι εξίσου αυθεντικά.

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στηΣύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Τα Κράτη Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο έχουν συμφωνήσει ως εξής:

Άρθρο 1

1. Κράτος Μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο (Κράτος Μέρος) αναγνωρίζειτην αρμοδιότητα της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ να λαμβάνει και ναεξετάζει τις αναφορές από ή εκ μέρους ατόμων ή ομάδων ατόμων που υπάγονται στηδικαιοδοσία του και που ισχυρίζονται ότι είναι θύματα παραβίασης των διατάξεωντης Σύμβασης από το Κράτος Μέρος.

2. Η Επιτροπή δεν αποδέχεται αναφορά που αφορά Κράτος Μέρος στη Σύμβαση που δεν είναι μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή κηρύσσει απαράδεκτη κάθε αναφορά όταν:

(α) η αναφορά είναι ανώνυμη,

(β) η αναφορά αποτελεί κατάχρηση του δικαιώματος υποβολής τέτοιωναναφορών, ή είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις της Σύμβασης,

(γ) το ίδιο ζήτημα έχει ήδηεξετασθεί από την Επιτροπή ή έχει ήδη ή εξετάζεται από άλλη διαδικασία διεθνούςέρευνας ή επίλυσης,

(δ) δεν έχουν εξαντληθεί όλα ταδιαθέσιμα εσωτερικά ένδικα μέσα. Αυτός ο κανόνας δεν εφαρμόζεται στιςπεριπτώσεις που οι διαδικασίες των ενδίκων μέσων υπερβαίνουν την εύλογηδιάρκεια ή όταν υπάρχει μικρή πιθανότητα ότι θα φέρουν αποτελεσματικήικανοποίηση στο θύμα,

(ε) είναι προδήλως αβάσιμη ήανεπαρκώς αιτιολογημένη, ή όταν

(στ) αναφέρεται σε γεγονόταπρογενέστερα της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου για τοενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος, εκτός εάν τα γεγονότα αυτά συνεχίζονται μετά τηνημερομηνία αυτή.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 τουπαρόντος Πρωτοκόλλου, η Επιτροπή εφιστά εμπιστευτικά την προσοχή του ΚράτουςΜέρους για κάθε αναφορά που υποβάλλεται σε αυτήν. Εντός έξι μηνών, το Κράτοςαποδέκτης υποβάλλει γραπτώς στην Επιτροπή εξηγήσεις ή δηλώσεις προς διαλεύκανσητου ζητήματος και υποδεικνύει, ενδεχομένως, τα μέτρα που έχει λάβει προς επανόρθωσητης κατάστασης.

Άρθρο 4

1. Οποιαδήποτε στιγμή μετά τη λήψη αναφοράς και πριν ολοκληρωθείη εξέταση επί της ουσίας, η Επιτροπή δύναται να διαβιβάσει στο ενδιαφερόμενοΚράτος Μέρος, για επείγουσα εξέταση, αίτημα να λάβει το Κράτος Μέρος τααπαραίτητα προσωρινά μέτρα για να αποφευχθεί πιθανή ανεπανόρθωτη βλάβη στο θύμαή τα θύματα της ισχυριζόμενης παραβίασης.

2. Η άσκηση από την Επιτροπή της αρμοδιότητας της σύμφωναμε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν συνιστά απόφαση επί του παραδεκτού ήτης ουσίας της αναφοράς.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών ότανεξετάζει αναφορές σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο. Μετά την εξέταση αναφοράς, ηΕπιτροπή αποστέλλει τις υποδείξεις και συστάσεις της, εάν υπάρχουν, στοενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος και στον αιτούντα.

Άρθρο 6

1. Εάν η Επιτροπή λάβει αξιόπιστη πληροφορία πουυποδεικνύει ότι το Κράτος Μέρος παραβιάζει κατάφωρα ή συστηματικά δικαιώματαπου αναφέρονται στη Σύμβαση, καλεί το Κράτος Μέρος να συνεργασθεί στην εξέτασητης πληροφορίας αυτής και να υποβάλλει παρατηρήσεις σχετικά με την εξεταζόμενηπληροφορία.

2. Λαμβάνοντας υπόψη όποιες παρατηρήσεις έχουν τυχόνυποβληθεί από το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστηπληροφορία, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη της ναδιεξάγουν έρευνα και να της υποβάλλουν έκθεση επειγόντως. Εφόσονδικαιολογείται, και με τη συγκατάθεση του Κράτους Μέρους, η έρευνα δύναται ναπεριλαμβάνει επίσκεψη στην επικράτεια του.

3. Μετά την εξέταση των πορισμάτων της σχετικής έρευνας,η Επιτροπή διαβιβάζει τα πορίσματα στο ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος, μαζί με τυχόνσχόλια και συστάσεις.

4. Το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος υποβάλλει τις δικές τουπαρατηρήσεις στην Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τη λήψη των πορισμάτων, τωνσχολίων και των συστάσεων της Επιτροπής.

5. Η έρευνα διεξάγεται εμπιστευτικά και επιδιώκεταισυνεργασία του Κράτους Μέρους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή καλεί το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος νασυμπεριλάβει στην έκθεση του, σύμφωνα με το άρθρο 35 της Σύμβασης, λεπτομέρειεςγια οποιαδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί σχετικά με την έρευνα που διεξάχθηκε σύμφωναμε το άρθρο 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2. Η Επιτροπή δύναται, εάν είναι απαραίτητο, μετά τοπέρας της περιόδου των έξι μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 6.4, να καλέσει τοενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος να την ενημερώσει για τα ληφθέντα μέτρα σεανταπόκριση της σχετικής έρευνας.

Άρθρο 8

Κάθε Κράτος Μέρος δύναται, κατά τη στιγμή τηςυπογραφής ή επικύρωσης του παρόντος Πρωτοκόλλου ή προσχώρησης σε αυτό, ναδηλώσει ότι δεν αποδέχεται την αρμοδιότητα της Επιτροπής, όπως προβλέπεται σταάρθρα 6 και 7.

Άρθρο 9

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι ο θεματοφύλακαςτου παρόντος Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 10

Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για υπογραφή απόσυμβαλλόμενα Κράτη και οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης της Σύμβασης, στηνΈδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, από τις 30 Μαρτίου 2007.

Άρθρο 11

Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση από τασυμβαλλόμενα στο Πρωτόκολλο Κράτη, τα οποία έχουν κυρώσει ή προσχωρήσει στηΣύμβαση. Υπόκειται σε επίσημη αναγνώριση από συμβαλλόμενους οργανισμούςπεριφερειακής ολοκλήρωσης του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι οποίοι έχουν επίσημααναγνωρίσει ή προσχωρήσει στη Σύμβαση. Θα είναι ανοιχτό για προσχώρηση κάθεκράτους ή οργανισμού περιφερειακής ολοκλήρωσης που έχει κυρώσει, επίσημααναγνωρίσει ή προσχωρήσει στη Σύμβαση και που δεν έχει υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο.

Άρθρο 12

1. Ως«οργανισμός περιφερειακής ολοκλήρωσης» νοείται ένας οργανισμός που δημιουργείταιαπό κυρίαρχα Κράτη μιας δεδομένης περιοχής, στον οποίο τα Κράτη Μέλη έχουνμεταβιβάσει την αρμοδιότητα τους για τα θέματα που σχετίζονται με τη Σύμβασηκαι το Πρωτόκολλο. Τέτοιοι οργανισμοί δηλώνουν, στις πράξεις επίσημης έγκρισηςή προσχώρησης, το εύρος αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά στα ζητήματα που καθορίζειη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο. Ακολούθως, ενημερώνουν σχετικά το θεματοφύλακα γιαοποιαδήποτε ουσιαστική αναθεώρηση στο εύρος των αρμοδιοτήτων τους.

2. Αναφορές σε «Κράτη Μέρη» στο παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζονταισε τέτοιους οργανισμούς εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 13, παράγραφος 1,και του άρθρου 15, παράγραφος 2, οποιαδήποτε πράξη κατατεθεί από οργανισμόπεριφερειακής ολοκλήρωσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

4. Οι οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης, γιαζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμαψήφου στη σύνοδο των Κρατών Μερών με ψήφους ίσους προς τον αριθμό των ΚρατώνΜελών τους που είναι Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο. Ο οργανισμός δεν θα ασκεί τοδικαίωμα ψήφου αν οποιοδήποτε από τα Κράτη Μέλη του ασκεί το δικό του δικαίωμαψήφου και αντίστροφα.

Άρθρο 13

1. Μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, το παρόν Πρωτόκολλοθα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή μέρα μετά την κατάθεση του δέκατου εγγράφουεπικύρωσης ή προσχώρησης.

2. Για κάθε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής ολοκλήρωσηςπου επικυρώνει, επίσημα αναγνωρίζει ή προσχωρεί στο Πρωτόκολλο μετά τηνκατάθεση του δέκατου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, το Πρωτόκολλο τίθεταισε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την κατάθεση του εγγράφου του.

Άρθρο 14

1. Επιφυλάξεις που είναι ασυμβίβαστες με το αντικείμενοκαι το σκοπό του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν επιτρέπονται.

2. Οιεπιφυλάξεις μπορούν να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή.

Άρθρο 15

1. Οποιοδήποτε Κράτος Μέρος μπορεί να προτείνει αναθεώρησητου παρόντος Πρωτοκόλλου και να την υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα των ΗνωμένωνΕθνών. Ο Γενικός Γραμματέας γνωστοποιεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σταΚράτη Μέρη, με αίτημα να του κοινοποιήσουν τις απόψεις του για την σύγκληση συνόδουτων Κρατών Μερών για το σκοπό της εξέτασης και ψήφισης των προτάσεων. Σεπερίπτωση που, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, τουλάχιστοντο ένα τρίτο των Κρατών Μερών εκφέρει ευνοϊκή άποψη για την σύγκληση της συνόδου,ο Γενικός Γραμματέας θα την συγκαλέσει υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Κάθετροποποίηση που υιοθετείται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων ΚρατώνΜερών που έχουν δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να υποβάλλεται από το Γενικό Γραμματέαστη Γενική Συνέλευση για έγκριση και μετέπειτα για αποδοχή από όλα τα Κράτη Μέρη.

2. Τροποποίηση που υιοθετείται και εγκρίνεται σύμφωνα μετην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετάτην αποδοχή της από τα δύο τρίτα του αριθμού των Κρατών Μερών. Η τροποποίησητίθεται σε ισχύ για κάθε Κράτος Μέρος την τριακοστή ημέρα μετά την κατάθεση τουεγγράφου αποδοχής του. Η τροποποίηση είναι δεσμευτική μόνο για τα Κράτη Μέρηπου την αποδέχτηκαν.

Άρθρο 16

Κάθε Κράτος Μέρος μπορεί να καταγγείλει το παρόνΠρωτόκολλο με έγγραφη ειδοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ηκαταγγελία θα αρχίσει να ισχύει ένα χρόνο μετά την ημερομηνία κατά την οποία οΓενικός Γραμματέας έλαβε την ειδοποίηση.

Άρθρο 17

Το κείμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι διαθέσιμο σεπροσβάσιμες μορφές.

Άρθρο 18

Το αραβικό, κινέζικο, αγγλικό,γαλλικό, ρωσικό και ισπανικό κείμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι εξίσουαυθεντικά.

***************************

1 Η Σύμβαση υιοθετήθηκε με την Απόφαση 61/611της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 13 Δεκεμβρίου 2006 καιτέθηκε σε ισχύ στις 4 Μαΐου 2008. Η Ελλάδα δεν την έχει κυρώσει.

H μετάφραση έγινε από την καθηγήτρια του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Οργανισμών κ. Π.Νάσκου-Περράκη, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Δρ. κ.Καλλιόπη Χαΐνογλου και τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Στέφανο Κατσούλη. Ευχαριστίεςεκφράζονται στην κ. Αγλαΐα Κατσιγιάννη, διεθνολόγο, Πρόεδρο ΑμεΑ Δράμας, για τη συμβολή της στην εξειδικευμένη ορολογία.

2 Human reader: μια προηγμένη διεπιφάνεια βασισμένη σε ανθρώπινες εικόνες και ομιλία.

3 Το Πρωτόκολλο υιοθετήθηκε με την απόφαση 61/611 από τη ΓενικήΣυνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 13 Δεκεμβρίου 2006 και τέθηκε σε ισχύστις 4 Μαΐου 2008.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150
OHE KAI ATOMA ME ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ http://www.un.org/disabilities/

Μετάβαση στο περιεχόμενο