Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 16ο

Σεπ 20, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 16ο

 

  1. Σχεδιασμός της ερευνητικής μεθοδολογίας

 

H διπλωματική εργασία βασίστηκε σε άρθρα που αναζητήθηκαν σε βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, αναζητήθηκαν άρθρα στις ιστοσελίδες https://www.sciencedirect.com/, https://www.scopus.com/, https://googlescholar.com και https://researchgate.com. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες επιλέχτηκαν γιατί περιέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιευμένων άρθρων στις βάσεις δεδομένων τους. Οι λέξεις κλειδιά που εισήχθηκαν για την αναζήτηση ήταν οι εξής: inclusive education for students with visual impairment; accessibility in academic subjects for students with visual impairment; factors that impact attitudes of general education teachers; challenges for visually impaired students; general education teachers’ perception toward the inclusion of students with visual impairment.

Η χρήση λέξεων κλειδιών κατά την αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων δημιούργησε συνολικά 599 άρθρα και βιβλία. Αρχικά, καταργήθηκαν τα διπλότυπα (104). Στα υπόλοιπα 495 πραγματοποιήθηκε μια συστηματική διαδικασία περιορισμού του πλήθους τους αξιολογώντας την συνάφεια τους. Μελετήθηκαν οι περιλήψεις τους και εξαιρέθηκαν 253 άρθρα επειδή είτε δεν αφορούσαν αποκλειστικά την οπτική αναπηρία είτε δεν αφορούσαν την εκπαίδευση μαθητών με οπτική αναπηρία. Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν για να διατηρηθεί η εστίασή απευθείας στο θέμα ενδιαφέροντος. Έπειτα, μελετήθηκε το πλήρες κείμενο των υπόλοιπων 242 άρθρων, από τα οποία επιλέχθηκαν 101 που ικανοποιούσαν όλα τα κριτήρια. Επομένως, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 101 άρθρα και βιβλία από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία από το 1958 έως 2021 και είχαν σαν θέμα την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για μαθητές με προβλήματα όρασης.

Συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με προβλήματα όρασης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές σχετικά με την διδασκαλία μαθημάτων και την πρόσβαση σε ακαδημαϊκά θέματα και άλλα καθώς και στα στοιχεία που θα αυξήσουν την προσβασιμότητα στα ακαδημαϊκά αντικείμενα. Για τα ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν 101 άρθρα. Αναλυτικότερα, για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής χρησιμοποιήθηκαν 7 άρθρα, από τα οποία τα 6 αφορούσαν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με προβλήματα όρασης και 1 τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ακαδημαϊκή εμπλοκή των μαθητών με προβλήματα όρασης σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη, 6 άρθρα εξέτασαν τις στάσεις τους, εκ των οποίων τα 5 περιέγραψαν τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Υπήρχαν τρεις βασικοί παράγοντες: 1) αυτοί που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό (5 άρθρα), 2) αυτοί που σχετίζονται με τους μαθητές (2 άρθρα) και 3) αυτοί που σχετίζονται με το περιβάλλον (2 άρθρα).

Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με προβλήματα όρασης χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 50 άρθρα, εκ των οποίων 31 αναφέρονται στις προκλήσεις σχετικά με την διδασκαλία μαθημάτων στο χώρο του σχολείου, 11 στην πρόσβαση σε ακαδημαϊκά θέματα σε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς και 10 σε άλλου είδους προκλήσεις σχετικά με την κοινωνία (2 άρθρα), τους συμμαθητές (6 άρθρα) και την επίκτητη αναπηρία (2 άρθρα).

Τέλος, για το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή για τα στοιχεία που αυξάνουν την προσβασιμότητα στα ακαδημαϊκά αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 38 άρθρα, που πρόσφεραν λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. Από τα άρθρα που εξετάστηκαν σχετικά με τα βασικά στοιχεία για την αύξηση της προσβασιμότητας, τα 18 αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που διαθέτουν ένα γενικό σύνολο αποτελεσματικών παιδαγωγικών στρατηγικών, τα 22 στα αποτελεσματικά εργαλεία διδασκαλίας-μάθησης και 1 στην εξωτερική υποστήριξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο