Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 13ο

Σεπ 19, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 13ο

 

1.2.6.2.3.             Δευτερογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 

Επιπλέον, η Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο για την προστασία του δικαιώματος των τυφλών ατόμων στην Εκπαίδευση και με μια σειρά Οδηγιών και Κανονισμών. Συγκεκριμένα, η Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014 (E.E., 2014), ρύθμισε τα σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα. Η Συνθήκη του Μαρακές εγκρίθηκε το 2013 από την Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) με στόχο τη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας και της διασυνοριακής ανταλλαγής βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο σε όλο τον κόσμο και υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2014 (E.E., 2014).

Η Συνθήκη του Μαρακές, απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, και επιτρέπει τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων βιβλίων σε ειδικό μορφότυπο, συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφημένων βιβλίων, και άλλου έντυπου υλικού μεταξύ των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης. Έπειτα, ακολούθησε πρόταση της Επιτροπής για έκδοση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, η οποία θα εναρμονίσει τη νομοθεσία της Ένωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μαρακές (E.E., 2016).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ένα σημαντικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προστατεύει τα κοινωνικά δικαιώματα των ανάπηρων και τυφλών ατόμων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, που αποτελεί ένα κύριο κοινωνικό δικαίωμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο