Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 11ο

Σεπ 16, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 11ο

 

1.2.6.     Νομοθεσία

 

1.2.6.1. Στις Η.Π.Α.

 

Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα σε δωρεάν και κατάλληλη δημόσια εκπαίδευση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι οι μαθητές δικαιούνται δωρεάν δημόσια εκπαίδευση βάσει ομοσπονδιακών νόμων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί αποκατάστασης του 1973 και του νόμου περί εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες (NICHCY, 2012).

Ωστόσο, καθώς η δημόσια εκπαίδευση έχει εξελιχθεί και επεκταθεί, έχει γίνει προφανές ότι η εκπαίδευση δεν είναι ένα μοντέλο που ταιριάζει σε όλους, αφού συνυπάρχουν διαφορετικά άτομα με διαφορετικούς τρόπους μάθησης και διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Τα άτομα με αναπηρία ως ομάδα έχουν περάσει πολλά χρόνια δυσκολιών προκειμένου να γίνουν μέρος της κοινωνίας στο σύνολό της (NICHCY, 2011). Η νομοθεσία όλα αυτά τα χρόνια έχει εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε άτομα με αναπηρίες και αυτά τα ατομικά δικαιώματα εξακολουθούν να προστατεύονται και σήμερα.

 

1.2.6.2. Στην Ευρώπη

 

1.2.6.2.1.             H Συνθήκη της Ε.Ε. και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

 

Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε., αποτελούν εξασφαλιστικό πρότυπο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των τυφλών ατόμων. Στη Συνθήκη του Άμστερνταμ η οποία υπογράφηκε το 1997 και τέθηκε σε εφαρμογή το 1999, ήταν η πρώτη φορά που ένα καταστατικό κείμενο της Ε.Ε., συμπεριέλαβε διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία. Συγκριμένα, στο άρθρο 13 ορίζεται ότι

«Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας Συνθήκης και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχει αυτή στην Κοινότητα, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (Σούλης, 2013)(σελ.77).

Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος υπογράφηκε το 1961, στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί κείμενο δεσμεύσεων και αρχών για τα δικαιώματα των αναπήρων και τυφλών ατόμων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι «Τα ανάπηρα άτομα θα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που προβάλλονται σ’ αυτή τη Διακήρυξη. Αυτά τα δικαιώματα θα αποδοθούν σε όλα τα ανάπηρα άτομα, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση (…) Τα ανάπηρα άτομα έχουν το δικαίωμα για ιατρική, ψυχολογική και λειτουργική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων προσθετικών και υποβοηθητικών συσκευών, για ιατρική και κοινωνική αποκατάσταση, για εκπαίδευση, για επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, για βοήθεια, για συμβουλευτική, για υπηρεσίες τοποθέτησης σε εργασία και για άλλες υπηρεσίες που θα τα καταστήσουν ικανά να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους στο ανώτατο όριο και θα επισπεύσουν τη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης ή επανενσωμάτωσής τους» (Σούλης, 2013)(σελ. 79-80).

Επίσης, από το Μάρτιο του 2000 τέθηκε σε ισχύ η στρατηγική της Λισσαβόνας, και τα σχέδια δράσης eEurope 2002, eEurope 2005 και i2010, τα οποία έχουν ως στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πορείας μιας χώρας προς την Κοινωνία της Πληροφορίας. Στοχεύουν στην αξιοποίηση των ευκαιριών της Κοινωνίας της Πληροφορίας ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Επιπλέον, η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες να έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους υπόλοιπους χρήστες στις παρεχόμενες τηλεφωνικές υπηρεσίες και παράλληλα συμβάλλουν στη μείωση ή εξάλειψη των εμποδίων και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σχετικό ψήφισμα, τον Οκτώβριο του 2001 (Ψήφισμα 2001/C 292/02), (ΚΕΔΚΕ, 2007). Επιπλέον, το 2006 υπογράφηκε στη Ρίγα, η συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα ως προς τη χρήση του διαδικτύου, κυρίως για πληθυσμιακές ομάδες με υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού από την ηλεκτρονική συμμετοχή, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες. Στην διακήρυξη προβλέπονταν η ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, η συμμετοχή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς και η προώθηση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής συνοχής (ΚΕΔΚΕ, 2007).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο