Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 12ο

Σεπ 16, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 12ο

 

1.2.6.2.2.             Η Σύμβαση του ΟΗΕ

 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ περιγράφει αναλυτικά το πλαίσιο δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και θέτει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα αυτών των ατόμων. Επιπλέον, καθορίζει τις υποχρεώσεις όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ σε σχέση με τα άτομα με κάποιο είδος αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με οπτική αναπηρία, με κυρίαρχη την αντίληψη ότι τα άτομα αυτά είναι ισότιμοι πολίτες της ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ε.Ε., έχει καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1974 και καθεστώς παρατηρητή στις περισσότερες εξειδικευμένες οργανώσεις του ΟΗΕ. Παράλληλα, είναι πλήρες μέλος με δικαίωμα ψήφου σε τρία όργανα του ΟΗΕ και το μοναδικό συμβαλλόμενο μέλος σε περισσότερες από 50 συμβάσεις του ΟΗΕ το οποίο δεν είναι κράτος (Σούλης, 2013).

Στη Σύμβαση του ΟΗΕ τα Κράτη Μέρη (μεταξύ των οποίων και η Ε.Ε.) συνομολόγησαν ότι «σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες   και η προώθηση του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας» (United-Nations, 2006).

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 της Σύμβασης προστατεύεται το δικαίωμα για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα τυφλά άτομα ή τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Επίσης, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα του ΟΗΕ (1966), ψηφίστηκε με σκοπό την αναγνώριση από τα συμβαλλόμενα κράτη του δικαιώματος μόρφωσης όλων των ατόμων. Η βασική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. Η μέση εκπαίδευση έχει διάφορες μορφές και θα πρέπει να γενικεύεται. Η ανώτερη εκπαίδευση απαιτείται να είναι ισότιμη προς όλους, με βάση τις ικανότητες του καθενός (Σούλης, 2013). Τέλος, στην Ισπανία εκδόθηκε η Διακήρυξη Sundberg για τα Δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Δράσης και Στρατηγικής για την Εκπαίδευση, την Πρόληψη και την Ενσωμάτωση, το 1981 (Σούλης, 2013).

Μετάβαση στο περιεχόμενο