Άρθρο 1

Ορισμοί – Κατηγορίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
1. Σταθμός εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων είναι το σύνολο των κατασκευών και εγκαταστάσεων απαραίτητων για τη λειτουργία του χώρου, που βρίσκεται στην έδρα του μεταφορικού φορέα εκμετάλλευσης υπεραστικών γραμμών, ή και σε άλλη περιοχή και εξυπηρετεί τις γραμμές που εκμεταλλεύεται ο φορέας. Δεν θεωρούνται σταθμοί παρόδιες στάσεις για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών ή εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών εκτός της έδρας της μεταφορικής επιχείρησης (μεμονωμένα πρακτορεία, εκδοτήρια).
2. Οι Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων μπορεί να ανήκουν στους συγκοινωνιακούς φορείς που εκμεταλλεύονται το έργο της μεταφοράς επιβατών στις υπεραστικές συγκοινωνίες ή σε συνεταιρισμούς ανοικοδόμησης σταθμών και εγκαταστάσεων λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών που έχουν συσταθεί ή που συστήνονται από μετόχους των φορέων αυτών, ή σε φυσικά πρόσωπα ή σε οιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία εκμισθώνουν τους χώρους στους συγκοινωνιακούς φορείς.
3. Οι Σταθμοί υπεραστικών Λεωφορείων διακρίνονται σε:
1η Κατηγορία:
Σταθμοί εξυπηρέτησης μέχρι 150.000 επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως.
Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών 300 τετραγωνικά μέτρα (μ2) καθώς και 1-3 αποβάθρες (ρεμίζες) στάθμευσης υπεραστικών λεωφορείων.
2η Κατηγορία:
Σταθμοί εξυπηρέτησης από 150.000 μέχρι 1.000.000 επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως.
Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών 301 έως 900 τετραγωνικά μέτρα (μ2), καθώς και 4 έως 9 αποβάθρες υπεραστικών λεωφορείων.
3η Κατηγορία:
Σταθμοί εξυπηρέτησης από 1.000.000 μέχρι 3.000.000 επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως.
Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών 901 έως 1.500 τετραγωνικά μέτρα (μ2), καθώς και 10 έως 20 αποβάθρες υπεραστικών λεωφορείων.
4η Κατηγορία:
Σταθμοί εξυπηρέτησης από 3.000.000 μέχρι 10.000.000 επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως.
Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών 1.501 έως 6.000 τετραγωνικά μέτρα (μ2), καθώς και 21 έως 60 αποβάθρες υπεραστικών λεωφορείων.
5η Κατηγορία:
Σταθμοί εξυπηρέτησης 10.000.000 επιβατών και πάνω που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται ετησίως.
Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών πάνω από 6.000 τετραγωνικά μέτρα (μ2), καθώς και πάνω από 60 αποβάθρες υπεραστικών λεωφορείων. Η ωφέλιμη επιφάνεια και ο αριθμός αποβάθρων των κατηγοριών 2, 3 και 4 καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή, ανάλογα με το μέγεθος των επιβατών που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται.

Άρθρο 2

Θέση

1. Η ίδρυση και λειτουργία Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων επιτρέπεται:
α) σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 του από 23.2/6.3.1987 Π. Δ/τος (Δ 166), “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης” για τις κατηγορίες 1 και 2 και κατά μήκος του Βασικού Οδικού Δικτύου (ΒΟΔ) και σε βάθος μέχρι 150 μέτρων (μ) από τον άξονα της οδού ή δύο οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ), καθώς επίσης και κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, αλλά εκτός ζωνών που προστατεύονται από ειδικά διατάγματα. Ως αστικό ΒΟΔ νοείται εκείνο που καθορίζεται με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και το κύριο Οδικό Δίκτυο (Ελεύθερες Λεωφόροι και Αρτηρίες), όπως αυτό υποδεικνύεται στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) των υπολοίπων πόλεων.
β) σε περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ίδιου Π. Δ/τος για όλες τις κατηγορίες και κατά μήκος του ΒΟΔ και σε βάθος μέχρι 150 μέτρων (μ) από τον άξονα της οδού, ή δύο Ο.Τ.
γ) σε περιοχές Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙΟΠΑ) και Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΠΑ), κατά την έννοια των άρθρων 5 και 6 του ίδιου Π. Δ/τος. Ειδικότερα για το Νομό Αττικής και σε ζώνες ΕΜ και ΕΟ (μη ιδιαίτερα οχλούσες και οχλούσες) του Π. Δ/τος 84/1984 (Α 33) για όλες τις κατηγορίες.
δ) σε περιοχές Χονδρεμπορίου, κατά την έννοια του άρθρου 7 του από 23.2/6.3.1987 Π. Δ/τος (Δ 166) για όλες τις κατηγορίες και κατά μήκος του ΒΟΔ και σε βάθος μέχρι 150 μέτρων (μ) από τον άξονα της οδού ή δύο Ο.Τ.
ε) τουρισμού – αναψυχής, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ιδίου Π.Δ/τος για όλες τις κατηγορίες και κατά μήκος του ΒΟΔ και σε βάθος μέχρι 150 μέτρων (μ) από τον άξονα της οδού ή δύο Ο.Τ.
στ) μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (Α 181) για όλες τις κατηγορίες και κατά μήκος του ΒΟΔ και σε βάθος μέχρι 150 μέτρων (μ) από τον άξονα της οδού ή δύο Ο.Τ., καθώς επίσης και κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου, αλλά εκτός ζωνών που προστατεύονται από ειδικά διατάγματα.
ζ) σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 Π. Δ/τος (Α 181), εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής, είτε ως, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού χώρου, υδροβιότοπου, δασικής περιοχής, είτε άλλης περιοχής χαρακτηρισμένης με ειδικούς όρους εκτός σχεδίου δόμησης, για όλες τις κατηγορίες των σταθμών.
η) στις ζώνες ελεγχόμενης ανάπτυξης (ΖΕΑ) που θα καθοριστούν με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται να εκδοθεί στο άρθρο 99 του Ν. 1892/90.
2. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η ίδρυση Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων απαγορεύεται:
2.1 Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (μ) από νοσοκομείο ή κλινική.
2.2 Σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων (μ) από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.
2.3 Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (μ) από το περίγραμμα ορατών αρχαιολογικών χώρων, τηρουμένων και των διατάξεων περί προστασίας των αρχαιολογικών χώρων.
2.4 Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (μ) από τα «χαρακτηριστικά στοιχεία» γειτνιαζόντων, εκτός του Σταθμού, Πρατηρίων Υγραερίου (LPG), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 εδ. ζ του Π.Δ. 595/1984 (Α 218).
2.5 Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (μ) από Σχολεία Μέσης ή Κατώτερης Εκπαίδευσης ή από Ενοριακούς Ναούς. Η απόσταση αυτή μετριέται ακτινικά από το περίγραμμα του οικοπέδου του Σταθμού και του κτιρίου του Ναού ή του Σχολείου.
2.6 Σε Ισόγεια Πολυκατοικιών. Εάν στους ορόφους, υπεράνω ή κάτωθεν του ισογείου Σταθμού, στεγάζονται γραφεία ή καταστήματα, επιτρέπεται η ίδρυση του Σταθμού με την προϋπόθεση ότι όλο το κτιριακό συγκρότημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Π.Δ/τος 71/1988 «Περί Πυροπροστασίας» (Α 32).

Άρθρο 3

Κυκλοφοριακές συνδέσεις

1. Σε περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεση του με Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς κατασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Β. Δ/τος 465/1970, “Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων μετά των οδών” (150 Α) όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
2. Στην περίπτωση των Σταθμών που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24.04.85 Π. Δ/μα, η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:
Κατασκευάζεται ενιαία είσοδος – έξοδος, ελάχιστου πλάτους από 12μ. ως 16μ. ή, σε περίπτωση χωριστών εισόδων – εξόδων, που βρίσκονται όμως η μία παραπλεύρως της άλλης, κατασκευάζεται διαχωριστική νησίδα πλάτους τουλάχιστον 4μ. και χωριστή είσοδος και έξοδος, πλάτους 7μ. έως 8μ. η κάθε μία.
Επιτρέπεται και η δημιουργία χωριστών εισόδων και εξόδων των Σταθμών όπως δείχνεται στο παράρτημα Α1.
3. Λεπτομέρειες κατασκευής των εισόδων – εξόδων, για τις περιπτώσεις της παραγρ. 2, δείχνονται στο παράρτημα Α2.
4. Για την απότμηση του πεζοδρομίου (εάν υφίσταται διαμορφωμένο πεζοδρόμιο) δεν απαιτείται άδεια απότμησης, πέραν της αδείας ίδρυσης, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.
Σε περιοχές στις οποίες δεν προβλέπεται πεζοδρόμιο, τούτο κατασκευάζεται με ελάχιστο πλάτος 2μ. είτε έξωτερικά του ορίου του γηπέδου, αν υφίσταται ικανό για την κυκλοφορία πλάτος της οδού, άλλως το πεζοδρόμιο κατασκευάζεται εσωτερικά του ορίου, σε βάρος του γηπέδου . Κατά τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων και των νησίδων πρέπει απαραίτητα να προβλέπεται η δημιουργία κεκλιμένου επιπέδου τύπου σκάφης, κλίσης 5% μεταξύ πεζοδρομίων ή νησίδων και οδοστρώματος για τη διακίνηση εμποδιζόμενων ατόμων, καθώς και ειδικοί διάδρομοι “οδηγοί τυφλών”, που θα συνεχίζονται σε όλους τους χώρους του Σταθμού που κυκλοφορεί κοινό, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση.
5. Η είσοδος και η έξοδος φέρει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όπως δείχνεται στο παράρτημα A3.
6. Για όλες τις περιπτώσεις των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων απαιτείται πλήρης ηλεκτροφωτισμός της εισόδου – εξόδου, με τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι διερχόμενοι πεζοί και να αποφεύγεται η θάμβωση των οδηγών των οχημάτων που διέρχονται την οδό.

Άρθρο 4

Κτίριο
1. Οι Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων στεγάζονται σε ισόγεια κτίρια ή σε ισόγειους χώρους κτιρίων. Κατ εξαίρεση, σε υπόγειους χώρους επιτρέπεται η εγκατάσταση βοηθητικών χώρων του Σταθμού, όπως χώροι υγιεινής επιβατών και προσωπικού, αποθηκών χειροαποσκευών επιβατών και αποθηκών ειδών καθαριότητος, ψυγείων, μηχανοστασίων θέρμανσης ή κλιματισμού, πυρόσβεσης και γενικά βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων.
1.1 Τα κτίρια των Σταθμών πρέπει να διαθέτουν μία τουλάχιστον κύρια είσοδο στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο. Στο επίπεδο της εισόδου και χωρίς υψομετρική διαφορά από αυτή βρίσκεται και ανελκυστήρας, με θάλαμο εσωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 1.10×1.40m, με θύρα ελεύθερου πλάτους 1.10m, εξοπλισμένος με σύστημα οπτικοακουστικής αναγγελίας των ορόφων και ενδείξεις κομβίων ανάγλυφες ή σε γραφή Braille. To πληκτρολόγιο επιλογής των ορόφων είναι σε ύψος 1.00m από το δάπεδο της καμπίνας. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.20m και οι εσωτερικές θύρες ελεύθερο πλάτος 0.90m.
1.2. Όπου τα παραπάνω, σχετικά με τις εισόδους, δεν είναι εφαρμόσιμα κατασκευάζεται αναβαθμός κλίσης το πολύ 5% ή τοποθετείται ανυψωτικός μηχανισμός (αναβατόριο κλίμακας ή αναβατόριο κατακόρυφης κίνησης), σύμφωνα με τις “Οδηγίες Σχεδιασμού” του Γραφείου Μελετών για άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ.
1.3 Στα κτίρια των Σταθμών κατασκευάζεται τουλάχιστον μία προσβάσιμη τουαλέτα για χρήση από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με τις κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό σύμφωνα με τις “Οδηγίες Σχεδιασμού” του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ.
1.4 Όπου προβλέπονται κυλικεία αυτά διαθέτουν τουλάχιστον ένα τμήμα προσβάσιμο από τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, στο οποίο εξασφαλίζεται ισόπεδη διακίνηση, χώρος ελιγμών αναπηρικού αμαξιδίου, χώρος στάσης αμαξιδίου χαμηλό τμήμα πάγκου μήκους 1 .ΟΟμ και ύψους 0.80μ από το δάπεδο.
1.5 Ένα τουλάχιστον από τα εκδοτήρια εισιτηρίων κατασκευάζεται με τον πάγκο συναλλαγής σε ύψος 0.80μ από το δάπεδο, ενώ τα πάσης φύσεως μηχανήματα για εξυπηρέτηση του κοινού (τηλέφωνα, αυτόματοι πωλητές)
κατασκευάζονται με τους μηχανισμούς χειρισμού σε ύψος από 0.90 μέχρι 1.20μ από το δάπεδο.
1.6 Όπου προβλέπονται κλίμακες ή κεκλιμένα επίπεδα φέρουν διπλό χειρολισθήρα σε δύο ύψη (0.70 και 0.90μ από το δάπεδο) για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών ανεξαρτήτως του ύψους τους. Ο χειρολισθήρας συνεχίζεται στα πλατύσκαλα. Σε περίπτωση κλιμάκων ή αναβαθμών με μεγάλα πλάτη κατασκευάζεται χειρολισθήρας και ενδιάμεσα.
2. Κάθε Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων διαθέτει, (διακεκριμένους ή μη), χώρους, ανάλογα με τον τύπο στον οποίο ανήκει, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4. Όπου στο παράρτημα Α4 ο χώρος ή η ειδική εγκατάσταση αναφέρεται ως Υ εννοείται ότι, για τον συγκεκριμένο τύπο Σταθμού, είναι υποχρεωτική, ενώ με το Π συμβολίζεται ο προαιρετικός χώρος ή εγκατάσταση ή εξοπλισμός.
3. Οι Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων κατασκευάζονται με φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από μεταλλικό σκελετό. Επιτρέπεται όμως η κατασκευή τους και με άλλα υλικά (λιθοδομή, ξύλινη κατασκευή), αν αυτό επιβάλλεται για την εναρμόνιση του Σταθμού στις τοπικές συνθήκες, ή για την καλύτερη ανάδειξη του αρχιτεκτονικού σχεδίου.
4. Τα δάπεδα των χώρων των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων κατασκευάζονται από μάρμαρο ή πλακίδια ή άλλο κατάλληλο σκληρό υλικό, αντιολισθηρό και μη αντανακλαστικό, θα φέρουν επιδαπέδιο “οδηγό τυφλών”, προς και από τις αποβάθρες, τις εισόδους και εξόδους κτιρίων, τα εκδοτήρια εισιτηρίων, κυλικεία, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής και τις λοιπές προσβάσιμες εξυπηρετήσεις κοινού. Οι υψομετρικές διαφορές στους χώρους των Σταθμών καλύπτονται με αναβαθμούς κλίσης το πολύ 5% ή άλλο κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό.
5. Τα υαλοστάσια των χώρων των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων κατασκευάζονται κατά προτίμηση από αλουμίνιο ή μορφοσίδηρο. Κατ εξαίρεση, για λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινων υαλοστασίων. Όλες οι επιφάνειες υαλοπινάκων σημαίνονται κατάλληλα για την αποφυγή προσκρούσεων επ αυτών ατόμων με προβλήματα στην όραση.
6. Τα κτίρια των Σταθμών φέρουν πλήρεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α4.
7. Ως “κτίριο” του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων εννοείται και σύνολο κτιρίων, τα οποία ευρίσκονται σε επαφή ή και σε απόσταση μεταξύ τους, όμως από την κτιριολογική διάταξη, τις χρήσεις των κτιρίων, τους τυχόν διαδρόμους σύνδεσης εμφαίνεται η ενιαία κτιριολογική λειτουργία του συγκροτήματος.

Άρθρο 5

Γενικοί Όροι Εγκαταστάσεων και Λειτουργίας του Σταθμού

1. Η συνολική γενική διάταξη του Σταθμού (κτίρια, προσπελάσεις, αποβάθρες, διάδρομοι) διαμορφώνεται με κύρια κριτήρια:
– την με ορθολογικό τρόπο εκπλήρωση των βασικών τουλάχιστον λειτουργιών του Σταθμού
– την ανάγκη τυχόν μελλοντικών επεκτάσεων είτε σε κτίρια είτε σε αποβάθρες, διαδρόμους
– τη δυνατότητα εναρμόνισης με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας – την εξυπηρέτηση εμποδιζομένων ατόμων και ιδιαίτερα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
2. Η πορεία των οχημάτων προς και από το Σταθμό πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα στα κυκλοφοριακά ρεύματα της (των) προ αυτού οδού (οδών).
3. Η όλη διάταξη των ροών κυκλοφορίας των λεωφορείων, ο αριθμός και οι διαστάσεις των αποβάθρων, οι χώροι στάθμευσης λεωφορείων, η θέση τυχόν βοηθητικών εγκαταστάσεων (π.χ. αντλίες καυσίμων, πλυντήρια -λιπαντήρια, διανομέας LPG) ορίζονται από τους μελετητές του έργου και υπόκεινται στην έγκριση της υπηρεσίας που χορηγεί τις σχετικές άδειες.
4. Ανάμεσα στα κτίρια της εγκατάστασης και στα καταστρώματα διέλευσης των οχημάτων παρεμβάλλεται απαραιτήτως πεζοδρόμιο πλάτους τουλάχιστον 2 μ και ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 0,15 μ που διαθέτουν τους κατάλληλους αναβαθμούς και “σκάφες” για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών (Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Μεταφορέων Αποσκευών κλπ).
Τα πεζοδρόμια πρέπει να επιστρώνονται με κατάλληλα υλικά και να διαμορφώνονται με κατάλληλο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται αφενός η απορροή των υδάτων από αυτά και αφετέρου η αυτόνομη και ασφαλής διακίνηση όλων των χρηστών και ιδιαίτερα των χρηστών αμαξιδίων και λοιπών εμποδιζομένων ατόμων. Οι απολήξεις των πεζοδρομίων και αποβάθρων θα επισημαίνονται με έντονο χρώμα σε αντίθεση με αυτό των παρακειμένων επιφανειών.
Κατά την κρίση των μελετητών, σε κατάλληλες θέσεις των πεζοδρομίων είναι δυνατόν να τοποθετούνται χειρολισθήρες (κουπαστές), για την υποβοήθηση των διακινουμένων σε δύο ύψη (0.70m και 0.90m από το δάπεδο) ή πλέγματα για την αποφυγή ατυχημάτων (πτώση μικρών παιδιών από τα πεζοδρόμια στους διαδρόμους κυκλοφορίας).
5. Το ελεύθερο ύψος διέλευσης των λεωφορείων κάτω από δοκούς, στέγαστρα, τυχόν πύλες εισόδου, δικτυώματα ανάρτησης πινακίδων κλπ είναι 5 μ. τουλάχιστον.
6. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας και γενικά η επιφάνεια κυκλοφορίας της εγκατάστασης πρέπει να έχουν κατάλληλη επίστρωση είτε με ασφαλτοτάπητα είτε με βιομηχανικό δάπεδο είτε με άλλο κατάλληλο υλικό και απαραίτητα να διαθέτουν κατάλληλη υπόβαση, ανθεκτική στο βάρος των διερχομένων οχημάτων. Τυχόν διαφορετικές επίπεδες στάθμες της επιφάνειας κυκλοφορίας του Σταθμού γεφυρώνονται με κεκλιμένες επιφάνειες μέγιστης κλίσης 10%.
7. Η όλη εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εγκατάσταση εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού. Ο ηλεκτροφωτισμός, ο οποίος προκύπτει από την υλοποίηση της σχετικής μελέτης, πρέπει να εξασφαλίζει ομοιομορφία φωτισμού, κατά περιοχή, και σταδιακή προσαρμογή των σταθμών φωτισμού, από περιοχή σε περιοχή.
8. Η όλη εγκατάσταση διαθέτει κατάλληλο δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων. Επίσης υπάρχει κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, στο οποίο, εκτός των λυμάτων των συνήθων εγκαταστάσεων (χώροι υγιεινής-τουαλέτα), διατίθενται και τα λήμματα τυχόν εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το Σταθμό όπως πλυντήρια-λιπαντήρια, αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, μέσω ειδικών διατάξεων
(αμμοβενζινοβορβοροσυλλεκτών).
9. Η όλη αρχιτεκτονική εμφάνιση των κτιρίων του Σταθμού, τυχόν στεγάστρων, οι χρωματισμοί, το είδος και η υφή των υλικών δεν προδιαγράφονται από την Δ/νση Μεταφορών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά αποτελούν επιλογή των μελετητών. Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής κυκλοφορία των εμποδιζομένων ατόμων σε όλους τους χώρους του Σταθμού.

Άρθρο 6

Λοιπές εγκαταστάσεις του Σταθμού

Σε κάθε Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων είναι δυνατόν να υφίστανται οι εξής εγκαταστάσεις, εφόσον εξασφαλίζεται γι αυτές ο σχετικός χώρος, πέραν της οριζόμενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης και ελιγμών ανά κατηγορία σταθμού και εφόσον τηρούνται και οι λοιπές διατάξεις του σχεδίου περί ασφαλείας των χώρων:
1. Εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων, για τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων με καύσιμο. Η εγκατάσταση είναι πρατήριο ιδιωτικής χρήσεως, κατά την έννοια της παραγρ. 3α του άρθρου 3 του Π.Δ. 1224/1981 (Α 303) “Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων κλπ) και της παραγράφου 3α του άρθρου 3 του Β.Δ. 465/1970, ιδρυομένου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22 του Β.Δ. 465/1970 ή το άρθρο 22 του Π.Δ. 1224/1981, κατά περίπτωση.
Η μέγιστη χωρητικότητα της εγκατάστασης σε καύσιμα, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρων δ/των.
Η θέση τοποθέτησης της νησίδας ή των νησίδων των αντλιών πρέπει να επιλέγεται με τρόπο ώστε, κατά τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων, να μη δυσχεραίνεται η ομαλή ροή των υπόλοιπων οχημάτων κλπ.
2. Διανομέας υγραερίου (LPG), για τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων με υγραέριο, εφ όσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή τόσο για τον διανομέα όσο και για τις λοιπές αναγκαίες εγκαταστάσεις (δεξαμενή, στόμιο πλήρωσης), πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π. Δ/τος 595/1984 (Α 218) “Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου”, όπως ισχύει.
Ανεξαρτήτως της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων που αναφέρονται στο Π.Δ.
595/1984 θα πρέπει κατά το στάδιο του σχεδιασμού να λαμβάνεται μέριμνα ώστε με κατάλληλη περίφραξη ή δενδροφύτευση ή άλλα περιοριστικά κιγκλιδώματα, να δυσχεραίνεται (κατά το δυνατόν) η προσέγγιση επιβατών σ αυτές τις εγκαταστάσεις.
3. Πλυντήρια, Λιπαντήρια, Κεκλιμένα Επίπεδα Επιθεώρησης.
Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πλυντηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π. Δ/τος 455/ 1976 (Α 169) “Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκατάσταση πλυντηρίων – λιπαντηρίων κλπ”, όπως ισχύει.
4. Συνεργεία Λεωφορείων.
Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων Λεωφορείων, οποιασδήποτε ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 78/1988 (Α 84)” Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων”, όπως ισχύει.
5. Εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών Αυτές περιλαμβάνουν μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και χρησιμεύουν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των οδηγών των λεωφορείων.

Άρθρο 7

Άδεια Ίδρυσης

1. Η άδεια ίδρυσης Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης Δημοσίου Ταμείου ΕΥΡΩ 58,70,117,40,176,10,324,80 αντίστοιχα για τις κατηγορίες 1,2, 3,4 και άνω του άρθρου 1 του παρόντος.
β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1:500, στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 μέτρων (μ.) περιμετρικά του γηπέδου ή του οικοπέδου του Σταθμού.
Στο τοπογραφικό αναγράφεται υπόμνημα του μελετητή, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος.
Σε περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, επί Εθνικής ή Επαρχιακής οδού, τότε το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με την παρατήρηση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση του Σταθμού με την οδό, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του Β. Δ/τος 465/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Βεβαίωση αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί ο Σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση αυτή επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των χρήσεων γης.
δ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 678) όπως ισχύει κάθε φορά, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986.
2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και ο οποίος γνωμοδοτεί για την ίδρυση του Σταθμού, ως προς την καταλληλότητα της θέσης, και υποβάλλει σχετική έκθεση.
3. Δεν απαιτείται διενέργεια αυτοψίας στην περίπτωση που από την εξέταση των υποβαλλόμενων τοπογραφικών σχεδίων προκύπτει ότι η προτεινόμενη θέση για ίδρυση σταθμού είναι ακατάλληλη βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Εφόσον η προτεινόμενη θέση κρίνεται κατάλληλη για την ίδρυση Σταθμού, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται με έγγραφο όπως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι μηνών από την επίδοση του εγγράφου, υποβάλλει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:
α) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του Σταθμού, με τις εντός αυτού εγκαταστάσεις, σύμφωνα μετά υποδείγματα του Π. Δ/τος 143/1989, για όσους Σταθμούς ιδρύονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και συνεπώς αποτελούν “εγκαταστάσεις” με την έννοια του άρθρου 24 του Β. Δ/τος 465/1970, όπως αυτό ισχύει.
β) Αρχιτεκτονικά σχέδια και ειδικότερα
Ι. κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθμό (δηλ. κυρίως Σταθμός, αίθουσα αναμονής, εκδοτήρια, αποθήκες αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων όπου θα εμφαίνονται σαφώς οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις των εμποδιζομένων ατόμων κλπ).
II. χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων
III. τις κύριες όψεις των ιδίων κτιρίων
IV. σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι – έξοδοι του Σταθμού, οι διάδρομοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθμευσης, θέσεις τυχόν νησίδων με αντλίες καυσίμων, ράμπες και “σκάφες” για τη διακίνηση των εμποδιζομένων ατόμων, και γενικά η όλη λειτουργική διάταξη του Σταθμού.
Στο σχέδιο αυτό τα κτίρια δείχνονται μόνο ως περιγράμματα, με διαγράμμιση η άλλη επισήμανση.
γ) Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και ειδικότερα
Ι. πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, με πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες, μικρομεγαφωνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών πινάκων δρομολογίων (εάν προβλέπονται).
Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
II. πλήρη σχέδια ύδρευσης και αποχέτευσης, συνοδευόμενα από κατακόρυφα διαγράμματα και πλήρη αναγραφή διαστάσεων.
Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
III. πλήρη σχέδια θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού. Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
IV. πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθμού. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή στερεώσεως των φωτιστικών σωμάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και μουφών συνδέσεως.
Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
V. πλήρες σχέδιο ύδρευσης αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της Εταιρείας ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαμενές ή και βιολογικός καθαρισμός.
Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.
δ) Σχέδια σήμανσης
Στα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνεται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους-εξόδους του Σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό δηλ. βέλη πορείας οχημάτων, πινακίδες απαγορευτικές, πινακίδες ενημερωτικές, πινακίδες προειδοποιητικές, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του επιβατικού κυρίως κοινού, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αλλά και των οδηγών.
ε) Γενική Τεχνική έκθεση η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της μελέτης για τη δομή του Σταθμού, τον τύπο στον οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και μνημονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ειδικά για τους σταθμούς κατηγοριών 3,4 και 5 απαιτείται έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την αρμόδια Υπηρεσία.
στ) Εάν ο Σταθμός διαθέτει και αντλίες καυσίμων, πλυντήρια, λιπαντήρια, τότε στην έκθεση περιλαμβάνονται αντίστοιχα κεφάλαια.
ί) Ειδικά σχέδια δεξαμενών, νησίδων, αντλιών, εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεωρήσεως εάν ο Σταθμός περιλαμβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις και
ϋ) Προϋπολογισμός δαπάνης των ανωτέρω ηλεκτρομηχανολογικών και ειδικών εγκαταστάσεων, διαρθρωμένος κατά κατηγορία ή είδος εγκατάστασης, υπογραφόμενος από τον κατά Νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή τεχνολόγο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ή διπλωματούχο Μηχανικό ή τεχνολόγο Μηχανικό άλλης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.
5. Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται εις τριπλούν, κατάλληλο χαρτοσημασμένα και υπογεγραμμένα από τους κατά νόμο αρμόδιους τεχνικούς.
6. Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται άδεια ίδρυσης του Σταθμού, με τις εγκαταστάσεις του, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης υποβολής των εξής δικαιολογητικών:
α) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ. Ε. Ε.) ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το Τ.Ε.Ε. Τράπεζα, της αμοιβής του συντάξαντος τη μελέτη Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.1956 Β. Δ/μα (Α 134), όπως αυτό ισχύει.
β) Αποδεικτικό κατάθεσης των κρατήσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του Α. Ν. 2326/1940 (Α 145) του Ν. 546/1943 (Α 284) υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% και Ε.Μ.Π. 1 % επί της αμοιβής του Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, που συνέταξε τη μελέτη καθώς και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1%ο και Ε.Μ.Π. 0.5%ο επί του προϋπολογισμού δαπάνης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
γ) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής μελέτης του κατά νόμο υπευθύνου για τη μελέτη των εγκαταστάσεων του Σταθμού.
7. Αρμόδια για την θεώρηση των σχετικών πινάκων αμοιβής των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών, καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής των κρατήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο “β” της προηγουμένης παραγράφου, είναι το Τ.Ε.Ε. για τους Νομούς όπου υπάρχουν Παραρτήματα του, για δε τους υπόλοιπους Νομούς, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
8. Η εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης του Σταθμού χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και κοινοποιείται, με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων, στην αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
9. Η άδεια ίδρυσης Σταθμού ισχύει για τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί, με αίτηση του ενδιαφερομένου, για δύο (2) ακόμη χρόνια.
10. Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, υποβάλλονται εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω για την εξυπαρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντί των απαιτουμένων μελετών, σχεδιαγραμμάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του μελετητή μηχανικού περί μη μεταβολής των τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν κατατίθενται εκ νέου τα προβλεπόμενα στα εδάφια α), β) και
γ) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου αποδεικτικά.

Άρθρο 8

Άδεια λειτουργίας

1. Η Άδεια Λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών Λεωφορείων χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδόσει την άδεια ίδρυσης αυτού. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, πριν από τη λήξη της άδειας ίδρυσης, αίτηση, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, του επιβλέψαντος κατά νόμο υπευθύνου Τεχνικού, ότι η κατασκευή του Σταθμού και οι εντός αυτού ηλεκτρομηχανολογικές και τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης.
β) Άδεια οικοδομής ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου.
γ) Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
δ) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το Τ.Ε.Ε. Τράπεζα, της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του Σταθμού, Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.1956 Β.Δ. (Α 134), όπως αυτό ισχύει.
ε) Αποδεικτικό κατάθεσης των κρατήσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του Α.Ν.
2326/1940 (Α 145) του Ν. 546/1943 (Α 284) υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% και Ε.Μ.Π. 1% επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του σταθμού.
στ) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμου υπευθύνου τεχνικού για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του σταθμού.
2. Μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης και των δικαιολογητικών, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος.
3. Σε περίπτωση που έλαβε χώρα μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του Σταθμού, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούμενων σχεδίων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδόσει την αρχική άδεια λειτουργίας, με αίτηση του ενδιαφερομένου, μέσα σε εύλογη προθεσμία από τότε που επήλθε η υπόψη μεταβολή και πάντως όχι πέραν των 60 ημερών. Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας μεταβολής, το σχετικό προϋπολογισμό, αμοιβές και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 7 και στο παρόν άρθρο.
4. Η άδεια λειτουργίας του Σταθμού, μπορεί, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
5. Σε περίπτωση μεταβίβασης του Σταθμού, ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του Σταθμού για τον οποίο εκδόθηκε άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου δικαιούχου μετά από προηγούμενη αυτοψία για διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση του Σταθμού και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του Σταθμού ως και το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης αυτού.
6. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του Σταθμού οφείλει να ανανεώνει έγκαιρα, το Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
7. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στην οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής.

Άρθρο 9

Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
(ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
1. Σταθμός φορτηγών αυτοκινήτων ή εμπορευματικός σταθμός αυτοκινήτων είναι το σύνολο των αναγκαίων κτιρίων, εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης και ελιγμών για εγκατάσταση και λειτουργία μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, η οποία χρησιμεύει κατά κύριο λόγο για τη διενέργεια φορτοεκφόρτωσης ή και προσωρινής αποθήκευσης συνήθων εμπορευμάτων. Η διαμεταφορική επιχείρηση, επιπλέον μπορεί να παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων (logistics). Για τις μεταφορές και αποθηκεύσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της συμφωνίας ADR (οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων) που κυρώθηκε με το Ν. 1741/87 (Α 225) ισχύει η Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και το Π.Δ. 104/99 (Α 113) “Ενσωμάτωση Οδηγίας 94/55/ΕΚ για τη προσέγγιση νομοθεσιών κρατών μελών, σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ Φ2/21099/1700/2000 (Β 509), με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 96/86 ΕΚ.
2. Από πλευράς ιδιοκτησίας οι Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων δύνανται να ανήκουν είτε σε κοινοπραξία είτε σε άλλο φορέα, οιασδήποτε μορφής, ιδιωτικό ή δημόσιο ή και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διαθέτει τον κατάλληλο για τον σκοπό αυτό χώρο.
3. Από πλευράς μεγέθους οι Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων διακρίνονται σε δύο τύπους:
3.1) Τύπος Α είναι οι σταθμοί με κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν κυρίως αστικές καθημερινές ανάγκες.
Η ωφέλιμη συνολική επιφάνεια κάλυψης των εν λόγω σταθμών μετά των κτιρίων, των εγκαταστάσεων, των χώρων στάθμευσης και ελιγμών κλπ δεν δύναται να είναι μικρότερη των 250 τετραγωνικών μέτρων (μ2) και μεγαλύτερη των 800 τετραγωνικών μέτρων(μ2).
Οι σταθμοί τύπου Α είναι στεγασμένοι και υπόκεινται σε κτιριολογικές προδιαγραφές αντίστοιχες των συνεργείων αυτοκινήτων, όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, την πυρασφάλεια και την αντισεισμικότητα.
3.2) Τύπος Β είναι οι σταθμοί με κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν κυρίως εθνικές και διεθνείς ανάγκες διαμετακόμισης και φύλαξης αγαθών καθώς και τροφοδοσίας των σταθμών τύπου Α.
Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάλυψης των εν λόγω σταθμών μετά των κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και των χώρων ελιγμών κλπ, δεν δύναται να είναι μικρότερη των 800 τετραγωνικών μέτρων (μ2.).
Οι σταθμοί τύπου Β διαθέτουν στεγασμένους κτιριολογικούς και αποθηκευτικούς χώρους και υπαίθριους χώρους ελιγμών και φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
Οι στεγασμένοι χώροι υπόκεινται σε κτιριολογικές προδιαγραφές ασφάλειας όσον αφορά την πυροπροστασία και την αντισεισμικότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Π.Δ. 71/88 (Α 32) και Αντισεισμικός Κανονισμός). Οι διαμετακομιστικοί σταθμοί τύπου Β δύνανται να εξυπηρετήσουν κάθε είδους φορτηγό όχημα διαθέτοντας προς τούτο τους κατάλληλους χώρους ελιγμών και στάθμευσης.
4. Επιτρέπεται σε ενιαία οικοπεδική έκταση η εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός αυτόνομων Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται χωριστή άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας για κάθε εκμετάλλευση.

Άρθρο 10

Θέση

1. Η ίδρυση και λειτουργία Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων τύπου Α επιτρέπεται επιπλέον των αναφερομένων και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και
α) σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 του από 23.2/6.3.1987 Π. Δ/τος (Δ 166) κατά μήκος του Βασικού Οδικού Δικτύου (ΒΟΔ) και σε βάθος μέχρι 150 μέτρων (μ) από τον άξονα της οδού ή δύο Οικοδομικών Τετραγώνων καθώς επίσης και κατά μήκος του Εθνικού ή Επαρχιακού δικτύου εκτός ζωνών που προστατεύονται από ειδικά διατάγματα. Ως αστικό ΒΟΔ νοείται εκείνο που καθορίζεται με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και το κύριο οδικό δίκτυο (ελεύθερες λεωφόροι και αρτηρίες) όπως αυτό υποδεικνύεται στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) των υπολοίπων πόλεων.
β) σε περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ιδίου Π. Δ/τος.
γ) σε περιοχές τουρισμού-αναψυχής κατά την έννοια του άρθρου 8 του ιδίου Π. Δ/τος.
δ) σε περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση “Μεταφορικών και Διαμεταφορικών Επιχειρήσεων” του τύπου Β.
2. Η λειτουργία των σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων τύπου Β επιτρέπεται:
α) σε περιοχές ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ (Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Πάρκων), κατά την έννοια των άρθρων 5 και 6 του από 23.2/6.3.1987 Π. Δ/τος (Δ 166)
β) σε περιοχές Χονδρεμπορίου, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ιδίου Π. Δ/τος.
γ) σε περιοχές ΒΕΠΕ (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές) σύμφωνα με τον Ν. 2545/97 (254 Α/15.12.97), ως αυτόνομες χρήσεις μέσα σε νέες μορφές ΒΕΠΕ σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.
2545/97.
δ) στις ειδικά θεσμοθετημένες ζώνες του Ελαιώνα, Π.Δ. 20.09.1995 (ΔΙ 049 της 30.11.1995).
ε) στις ζώνες του Ελαιώνα με επιτρεπόμενες χρήσεις ι)υπάρχουσα βιομηχανία – βιοτεχνία και από μετεγκατάσταση, ιι) επιχειρησιακό κέντρο και υπάρχουσα και από μετεγκατάσταση βιομηχανία – βιοτεχνία, ιιι) επιχειρησιακό κέντρο
στ) σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.85 Π. Δ/τος, εφ όσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής (ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού χώρου, υδροβιότοπου κ.α.) και
ζ) σε ζώνες ειδικά θεσμοθετημένες για τη συγκεκριμένη χρήση.
3. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η ίδρυση των Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται:
3.1 Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (μ.) από νοσοκομείο ή κλινική.
3.2 Σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων (μ.) με αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών
3.3 Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (μ) από το περίγραμμα ορατών αρχαιολογικών χώρων τηρουμένων και των διατάξεων περί προστασίας αρχαιολογικών χώρων.
3.4 Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (μ) από τα χαρακτηριστικά στοιχεία τυχόν γειτνιαζόντων Πρατηρίων υγραερίου (LPG) όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 εδ. ζ του Π. Δ/τος 595/84 (Α 128).
3.5 Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (μ) από Σχολεία Μέσης ή Κατώτερης Εκπαίδευσης ή από Ενοριακούς Ναούς. Η απόσταση αυτή μετριέται ακτινικά από το περίγραμμα του οικοπέδου του Σταθμού και του κτιρίου του Ναού ή του Σχολείου.
3.6 Σε ισόγεια Πολυκατοικιών. Εάν στους ορόφους, υπεράνω του ισογείου Σταθμού στεγάζονται γραφεία και καταστήματα, επιτρέπεται η ίδρυση του Σταθμού με την προϋπόθεση ότι όλο το κτιριακό συγκρότημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Π.Δ/τος 71/1988 (Α 32) “περί πυροπροστασίας”.
4. Απαγορεύεται η φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων εκτός του χώρου του Σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων.

Άρθρο 11

Κυκλοφοριακές συνδέσεις

1. Σε περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεση του με Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς κατασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Β. Δ/τος 465/1970, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
2. Στην περίπτωση των Σταθμών, που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής: Κατασκευάζεται ενιαία είσοδος – έξοδος, ελάχιστου πλάτους 10 μέτρων (μ.), όπως στο παράρτημα Β1, ή σε περίπτωση χωριστών εισόδων – εξόδων, που βρίσκονται όμως η μία παραπλεύρως της άλλης, με τη μεσολάβηση διαχωριστικής νησίδας ή διαγράμμισης, και χωριστή είσοδος και έξοδος, πλάτους 6μ. η κάθε μία όπως στο παράρτημα Β1.
Επιτρέπεται η δημιουργία χωριστών εισόδων και εξόδων των Σταθμών όπως στο παράρτημα Β1.
3. Λεπτομέρειες κατασκευής των εισόδων – εξόδων, για τις περιπτώσεις της παραγρ. 2, εμφαίνονται στο παράρτημα Β2.
4. Για την απότμηση του πεζοδρομίου (εάν υφίσταται διαμορφωμένο πεζοδρόμιο) δεν απαιτείται άδεια εκσκαφής ή απότμησης, πέραν της Αδείας Ιδρύσεως, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
Σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται πεζοδρόμιο, τούτο κατασκευάζεται με ελάχιστο πλάτος 2μ. είτε εξωτερικά του ορίου του γηπέδου, αν υφίσταται ικανό για τη κυκλοφορία πλάτος της οδού, διαφορετικά το πεζοδρόμιο κατασκευάζεται σε βάρος του γηπέδου.
5. Για όλες τις περιπτώσεις των Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων απαιτείται πλήρης ηλεκτροφωτισμός της εισόδου – εξόδου από και προς την οδό ή τις οδούς.

Άρθρο 12

Κτίριο

1. Οι Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων ή είναι ισόγεια κτίρια ή στεγάζονται σε ισόγειους χώρους κτιρίων. Βοηθητικοί χώροι των Σταθμών (χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια) επιτρέπεται να κατασκευάζονται και σε υπόγειους χώρους Σταθμών.
2. Κάθε Σταθμός φορτηγών αυτοκινήτων οφείλει ή δύναται αναλόγως του τύπου του να έχει τις αναφερόμενες στο Παράρτημα Β3 του παρόντος κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις.
Όπου στο παράρτημα Β3 ο χώρος ή η ειδική εγκατάσταση αναφέρεται ως Υ εννοείται ότι είναι υποχρεωτική, ενώ με το Π συμβολίζεται η προαιρετική.
3. Οι Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων κατασκευάζονται με φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από μεταλλικό σκελετό. Επιτρέπεται όμως η κατασκευή τους και με άλλα υλικά (λιθοδομή, ξύλινη κατασκευή κλπ) αν αυτό, κατά την κρίση του μελετητή, επιβάλλεται για την εναρμόνιση του Σταθμού στις τοπικές συνθήκες ή για να πληροί τις απαιτήσεις της ΕΠΑΕ κτλ.
4. Τα δάπεδα των χώρων των Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων κατασκευάζονται από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, μη ολισθηρό και μη αντανακλαστικό.

Άρθρο 13

Γενικοί Όροι Εγκαταστάσεων

1. Η συνολική γενική διάταξη του Σταθμού (κτίρια, προσπελάσεις, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης, διάδρομοι) σχεδιάζονται με κύρια κριτήρια:
– την με ορθολογικό τρόπο εκπλήρωση των βασικών τουλάχιστον λειτουργιών του Σταθμού (φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων – κυκλοφορία φορτηγών)
– την ανάγκη τυχόν μελλοντικών επεκτάσεων είτε σε κτίρια είτε σε αποβάθρες ή διαδρόμους.
– την δυνατότητα εναρμόνισης με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των μεταφορών.
2. Η πορεία των οχημάτων προς και από τον Σταθμό πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα στα κυκλοφοριακά ρεύματα των (της) προ αυτού οδών (οδού).
3. Η όλη διάταξη των ροών κυκλοφορίας των φορτηγών, ο αριθμός και οι διαστάσεις των αποβάθρων, οι χώροι στάθμευσης των φορτηγών κατά την ημέρα ή την νύχτα, η θέση τυχόν βοηθητικών εγκαταστάσεων (π.χ. αντλίες καυσίμων, πλυντήρια – λιπαντήρια, διανομέας LPG) ορίζονται από τους μελετητές του έργου και υπόκεινται στην έγκριση της υπηρεσίας που χορηγεί τις σχετικές άδειες.
4. Το ελεύθερο ύψος διέλευσης των φορτηγών κάτω από δοκούς, στέγαστρα, τυχόν πύλες εισόδου κλπ είναι 5μ τουλάχιστον.
5. Το οδικό δίκτυο (προσπελάσεις και γενικά χώρος κυκλοφορίας) της εγκατάστασης πρέπει απαραίτητα να έχει κατάλληλη επίστρωση είτε με ασφαλτοτάπητα είτε με βιομηχανικό δάπεδο είτε με άλλο κατάλληλο υλικό υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν κατάλληλη υπόβαση, ανθεκτική στο βάρος των διερχομένων οχημάτων. Τυχόν διαφορετικές επίπεδες στάθμες του οδικού δικτύου γεφυρώνονται με κεκλιμένα επίπεδα μεγίστης κλίσης 10%.
6. Η όλη εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εγκατάσταση εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού. Ο ηλεκτροφωτισμός, ο οποίος υλοποιείται μετά από σχετική μελέτη, εξασφαλίζει ομοιομορφία φωτισμού, κατά περιοχή, και σταδιακή προσαρμογή των σταθμών φωτισμού, από περιοχή σε περιοχή.
7. Η όλη εγκατάσταση διαθέτει κατάλληλο δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων. Επίσης υπάρχει κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, στο οποίο, εκτός των λυμάτων των συνήθων εγκαταστάσεων (χώροι υγιεινής-τουαλέτες) διατίθενται και τα λύματα τυχόν ειδικών εγκαταστάσεων (πλυντήρια-λιπαντήρια), αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, μέσω ειδικών διατάξεων (αμμοβενζινοβορβοροσυλλέκτης).
8. Η όλη αρχιτεκτονική εμφάνιση των κτιρίων του Σταθμού, τυχόν στεγάστρων, ικριωμάτων αναρτήσεως πινακίδων, οι χρωματισμοί, το είδος και η υφή των υλικών δεν προδιαγράφονται από την Δ/νση Μεταφορών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά αποτελούν επιλογή των μελετητών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής κυκλοφορία εμποδιζομένων ατόμων σε όλους τους χώρους του σταθμού.

Άρθρο 14

Λοιπές εγκαταστάσεις του σταθμού

Σε κάθε Σταθμό φορτηγών αυτοκινήτων είναι δυνατόν να υφίστανται οι εξής εγκαταστάσεις, εφόσον εξασφαλίζεται γι αυτές ο σχετικός χώρος πέραν της οριζόμενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης και ελιγμών ανά τύπο σταθμού και εφόσον τηρούνται και οι λοιπές διατάξεις του σχεδίου περί ασφαλείας των χώρων:
1. Εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων, για τον ανεφοδιασμό των φορτηγών με καύσιμο. Η εγκατάσταση είναι πρατήριο ιδιωτικής χρήσης, κατά την έννοια της παραγρ. 3α του άρθρου 3 του Π.Δ. 1224/1981 και της παραγράφου 3α του άρθρου 3 του Β.Δ. 465/1970, ιδρυομένου με τους όρους και της προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22 του Β.Δ/τος 465/1970 ή το άρθρο 22 του Π.Δ. 1224/ 1981 κατά περίπτωση. Η μέγιστη χωρητικότητα της εγκατάστασης σε καύσιμα ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρων δ/των.
Η θέση τοποθέτησης της νησίδας ή των νησίδων των αντλιών πρέπει να επιλέγεται με τρόπο ώστε, κατά τον ανεφοδιασμό των φορτηγών, να μη δυσχεραίνεται η ομαλή ροή των υπόλοιπων οχημάτων.
2. Διανομέας υγραερίου (LPG), για τον ανεφοδιασμό των φορτηγών με υγραέριο, αν αυτό επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. Στην περίπτωση αυτή τόσο για τον διανομέα όσο και για τις λοιπές αναγκαίες εγκαταστάσεις (π.χ. δεξαμενή, στόμιο πλήρωσης) πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 595/1984 (Α 218), όπως ισχύει.
Ανεξαρτήτως της τήρησης των αποστάσεων που αναφέρονται στο Π.Δ. 595/1984 πρέπει να λαμβάνεται κατά το δυνατόν μέριμνα ώστε με κατάλληλη περίφραξη ή δενδροφύτευση ή άλλα περιοριστικά κιγκλιδώματα, να αποθαρρύνεται η προσέγγιση ατόμων σ αυτές τις εγκαταστάσεις.
3. Πλυντήρια, Λιπαντήρια, Κεκλιμένα Επίπεδα επιθεώρησης.
Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πλυντηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ/τος 455/1976 (Α 169) όπως ισχύει.
4. Συνεργεία φορτηγών. Θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Π.Δ. 78/1988 (Α 34), όπως ισχύει.
5. Εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών Περιλαμβάνουν μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης.

Άρθρο 15

Άδεια Ίδρυσης

1. Η άδεια ίδρυσης Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οι οποίες τηρούν μητρώο για τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης Δημοσίου Ταμείου 58,70 ΕΥΡΩ.
β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, θεωρημένο ως προς το επιτρεπτό της χρήσης του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων, και τους όρους δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1:500, στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 μέτρα (μ.) περιμετρικά του γηπέδου ή του οικοπέδου του Σταθμού.
Στο τοπογραφικό αναγράφεται υπόμνημα του μελετητή, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του παρόντος.
Σε περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, επί Εθνικής ή Επαρχιακής οδού, τότε το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με την παρατήρηση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση του Σταθμού με την οδό, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Απόφαση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή Απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 678) όπως κάθε φορά ισχύει, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86.
2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και ο οποίος γνωμοδοτεί για την ίδρυση του Σταθμού ως προς την καταλληλότητα της θέσης και υποβάλλει σχετική έκθεση.
3. Δεν απαιτείται διενέργεια αυτοψίας στην περίπτωση που από την εξέταση των υποβαλλόμενων τοπογραφικών σχεδίων προκύπτει ότι η προτεινόμενη θέση για ίδρυση Σταθμού είναι ακατάλληλη βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος.
4. Εφόσον η προτεινόμενη θέση κρίνεται κατάλληλη για την ίδρυση Σταθμού, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται με έγγραφο όπως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία εννέα μηνών από την επίδοση του εγγράφου, υποβάλλει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:
α) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του Σταθμού, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/1989, για όσους Σταθμούς ιδρύονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και συνεπώς αποτελούν “εγκαταστάσεις” με την έννοια του άρθρου 24 του Β.Δ.
465/1970.
β) Αρχιτεκτονικά σχέδια και ειδικότερα
Ι. κατόψεις όλων των επιπέδων των χώρων ή κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθμό (δηλ. γραφείο, αποθήκες εμπορευμάτων & αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων). II. χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων
III. τις κύριες όψεις των ιδίων κτιρίων
IV. σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι – έξοδοι του Σταθμού, οι διάδρομοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθμευσης, θέσεις τυχόν νησίδων με αντλίες καυσίμων και γενικά η όλη λειτουργική διάταξη του Σταθμού.
Στα σχέδια αυτά τα κτίρια δείχνονται μόνο ως περιγράμματα, με διαγράμμιση ή άλλη επισήμανση, γ) Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και ειδικότερα Ι. πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, με πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες, μικρομεγαφωνικές εγκαταστάσεις (εάν υφίστανται) Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
II. πλήρη σχέδια εξαερισμού του χώρου της αποθήκης. Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή
και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
III. πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθμού. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών ή στερεώσεως των φωτιστικών σωμάτων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και μουφών συνδέσεως.
Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
IV. πλήρες σχέδιο ύδρευσης αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της Εταιρείας ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαμενές ή και βιολογικοί καθαρισμοί.
Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.
δ) Σχέδια σήμανσης
Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους-εξόδους του Σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό δηλ. βέλη πορείας οχημάτων, πινακίδες απαγορευτικές, πινακίδες ενημερωτικές, πινακίδες προειδοποιητικές και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του συναλλασομένου κοινού αλλά και των οδηγών.
ε) Γενική Τεχνική έκθεση η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της μελέτης για την δομή του Σταθμού, τα βασικά στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπ όψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και μνημονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
στ) Εάν ο Σταθμός διαθέτει και αντλίες καυσίμων, πλυντήρια ή λιπαντήρια, τότε στην έκθεση περιλαμβάνονται αντίστοιχα κεφάλαια.
ι) Ειδικά σχέδια δεξαμενών, νησίδων, αντλιών, εδράσεως ανυψωτήρων, κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεωρήσεως εάν ο Σταθμός περιλαμβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις και
ιι) Προϋπολογισμός δαπάνης των ανωτέρω ηλεκτρομηχανολογικών και ειδικών εγκαταστάσεων, διαρθρωμένος κατά κατηγορία ή είδος εγκατάστασης, υπογραφόμενος από τον κατά Νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή τεχνολόγο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ή διπλωματούχο Μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό άλλης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.
5. Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται εις τριπλούν, κατάλληλα χαρτοσημασμένα και υπογεγραμμένα από τους κατά νόμο αρμόδιους τεχνικούς.
6. Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται άδεια ίδρυσης του Σταθμού, με τις εγκαταστάσεις του, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης υποβολής των εξής δικαιολογητικών:
α) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ. Ε. Ε.) ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το Τ.Ε.Ε. Τράπεζα, της αμοιβής του συντάξαντος τη μελέτη Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.1956 Β. Δ/μα (Α 134), όπως αυτό ισχύει.
β) Αποδεικτικό κατάθεσης των κρατήσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του Α.Ν.
2326/1940 (Α 145) του Ν. 546/1943 (Α 284) υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% και Ε.Μ.Π. 1% επί της αμοιβής του Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, που συνέταξε τη μελέτη καθώς και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1%ο και Ε.Μ.Π. 0.5%ο επί του προϋπολογισμού δαπάνης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
γ) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής μελέτης του κατά νόμο υπευθύνου για τη μελέτη των εγκαταστάσεων του Σταθμού.
7. Αρμόδια για την θεώρηση των σχετικών πινάκων αμοιβής των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών, καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής των κρατήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β) της προηγουμένης παραγράφου, είναι το Τ.Ε.Ε. για τους νομούς όπου υπάρχουν Παραρτήματα του, για δε τους υπόλοιπους νομούς, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
8. Η εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης του Σταθμού κοινοποιείται με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων στην αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
9. Η άδεια ίδρυσης Σταθμού ισχύει τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί, με αίτηση του ενδιαφερομένου, για δύο (2) ακόμη χρόνια.
10. Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, υποβάλλονται εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντί των απαιτουμένων μελετών, σχεδιαγραμμάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του μελετητή μηχανικού περί μη μεταβολής των τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν κατατίθενται εκ νέου τα προβλεπόμενα στα εδάφια α), β) και
γ) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου αποδεικτικά.

Άρθρο 16

Άδεια λειτουργίας

1. Η Άδεια Λειτουργίας Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδόσει την άδεια ίδρυσης αυτού. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, πριν από τη λήξη της άδειας ίδρυσης, αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του επιβλέψαντος κατά νόμο υπευθύνου Τεχνικού, ότι η κατασκευή του Σταθμού και οι εντός αυτού ηλεκτρομηχανολογικές και τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης.
β) Άδεια οικοδομής ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου.
γ) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το Τ.Ε.Ε. Τράπεζα, της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του Σταθμού, Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.1956 Β.Δ/τος (Α 134), όπως αυτό ισχύει.
δ) Αποδεικτικό κατάθεσης των από τις διατάξεις του Α.Ν. 2326/1940 (α 145) του 546/1943 (Α 284) οριζομένων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% και Ε.Μ.Π. 1% επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου.
ε) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμου υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του Σταθμού.
στ) Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης και δικαιολογητικών, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος.
3. Σε περίπτωση που έλαβε χώρα μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του Σταθμού, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούμενων σχεδίων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδόσει την αρχική άδεια λειτουργίας, με αίτηση του ενδιαφερομένου, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τότε που επήλθε η υπόψη μεταβολή. Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας μεταβολής το σχετικό προϋπολογισμό, αμοιβές και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 15 και στο παρόν άρθρο.
4. Η άδεια λειτουργίας του Σταθμού μπορεί, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά με αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
5. Σε περίπτωση μεταβίβασης του Σταθμού ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του Σταθμού για το οποίο εκδόθηκε άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου δικαιούχου μετά από προηγούμενη αυτοψία για διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση του Σταθμού και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του Σταθμού ως και το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης αυτού.
6. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του Σταθμού οφείλει να ανανεώνει έγκαιρα το Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
7. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στην οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας, καθώς και στη οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Άρθρο 17

Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Κύριοι ή εκμεταλλευτές εγκαταστάσεων σταθμών του παρόντος διατάγματος, που λειτουργούν είτε χωρίς άδεια, είτε μετά τη λήξη της προβλεπόμενης άδειας, είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της, ως και κατά παράβαση των όρων λειτουργίας που προβλέπονται στην άδεια αυτή, διώκονται και τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα(Ν. 2465/97, άρθρο 4 και Ν. 803/78 άρθρο 11 παρ.
3 δεύτερο εδάφιο).

Άρθρο 18

Επέκταση Εγκαταστάσεως

Η άδεια επέκτασης χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τους όρους τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Άρθρο 19

Επιθεώρηση Εγκαταστάσεως

Οι εγκαταστάσεις του παρόντος υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος λειτουργίας τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο της διετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση.

Άρθρο 20

Επιφύλαξη ισχύος άλλων διατάξεων

Πέραν από τις ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν και δεν θίγονται με το παρόν οι κείμενες υγιειονομικές διατάξεις, οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 21

Λειτουργούντες Σταθμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άδεια λειτουργίας χορηγείται σε όλους τους σταθμούς που λειτουργούν νομίμως πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από υποβολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σχετικής αίτησης με τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός εξαμήνου προθεσμίας από της ισχύος του παρόντος.
α) Πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Βεβαίωση αρμοδίας ΔΟΥ από την οποία προκύπτει ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματος. Αντί της βεβαίωσης αυτής μπορεί να υποβληθούν και αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων από τις οποίες να προκύπτει σαφώς αντικείμενο και τα έτη απασχόλησης. Ειδικότερα για τα ΚΤΕΛ, δεν απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης, αλλά του καταστατικού λειτουργίας, το οποίο προβλέπεται από το Ν.Δ. 102/73 (Α 178) “Περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελούμενων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών”, όπως ισχύει και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτού.
Η παραπάνω άδεια λειτουργίας χορηγείται για μια τετραετία που αρχίζει από την ισχύ του παρόντος. Μετά την παρέλευση της τετραετίας αυτής, οι εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Π.Δ. σφραγίζονται. Για να χορηγηθεί νέα άδεια λειτουργίας, πρέπει να συντρέχουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Π.Δ/τος για την ίδρυση και λειτουργία νέων σταθμών εξαιρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 2 ειδικά για τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων.

Άρθρο 22

Ανάρτηση Αδειών

Σε εμφανές μέρος, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σταθμών, αναρτάται εντός πλαισίου η Άδεια Λειτουργίας του Σταθμού. Τυχόν ειδικές άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. αναψυκτηρίου, εστιατορίου) αναρτώνται στους αντίστοιχους χώρους.

Άρθρο 23

Κατάργηση διατάξεων

Από τη δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο τη διαδικασία χορήγησης των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων και των Σταθμών Φορτηγών αυτοκινήτων.

Άρθρο 24

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα παραρτήματα Α1, Α2, A3, Α4, Β1, Β2 και Β3.

Άρθρο 25

Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο