ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Oι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με οπτική αναπηρία. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Τελική Διπλωματική Εργασία της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Καλογριά –  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ «Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 39ο

Ιούν 22, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Oι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με οπτική αναπηρία. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Τελική Διπλωματική Εργασία της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Καλογριά –  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ «Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 39ο

 

Παράγοντας: τάξη

 

Οι έρευνες της επισκόπησης υποστηρίζουν πως έχουν επίδραση το μέγεθος της τάξης και η βαθμίδα εκπαίδευσης στη στάση. Κάποιες έρευνες συμφωνούν με την επίδραση της βαθμίδας εκπαίδευσης, καθώς η επιλογή των εκπαιδευτικών να απομακρύνουν τους μαθητές με αναπηρία από το γενικό σχολείο σχετίζεται με το αν οι ίδιοι ανήκουν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). Στην επισκόπηση οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας αισθάνονταν πιο ικανοί για να συμπεριλάβουν μαθητές με οπτική αναπηρία (Dimitrova-Radojicic,2020).

Γενικότερα αποδεικνύεται πως το μεγάλο μέγεθος της τάξης επηρεάζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη ανάπηρων μαθητών (Mushoriwa,2001), καθώς το πλήθος των μαθητών με αναπηρία οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να πιστεύουν ότι δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούν διδακτικά στις ανάγκες των μαθητών αυτών (Οdongo & Davidsοn,2016· Ηοdge et al, 2009). Η αφοσίωση που χρειάζεται να επιδείξουν σε καθέναν από τους πολλούς μαθητές χωριστά είναι αυτό που συμβάλλει στην αντίσταση τους στη συμπερίληψη και στην αμφιβολία τους για το αν θα μπορούν να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στον κάθε μαθητή με ΕΕΑ ξεχωριστά (Οdongo & Davidson, 2016), καθώς αυτή η διαδικασία απαιτεί εξατομίκευση και φόρτο εργασίας. Στο πλαίσιο της συμπερίληψης σε μεγάλες τάξεις οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για την ικανότητα τους να διδάξουν όσα έχουν σχεδιαστεί και επιφορτίζονται με πολλές υποχρεώσεις, αφού οι ίδιοι χρειάζεται να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μαθητών, να διαχειριστούν μια πολυπληθή τάξη και να επιλέξουν τον κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή (Odongo &Davidson,2016). Ένα άλλο στοιχείο που καθιστά κατανοητή την επίδραση του παράγοντα του μεγέθους της τάξης στη στάση των εκπαιδευτικών είναι το γεγονός ότι η υπερβολική αφοσίωση στο μαθητή με αναπηρία μπορεί να οδηγήσει στην παραμέληση των μαθητών χωρίς αναπηρία και δεν είναι εύκολο να καταφέρει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί σε όλους τους μαθητές που δεν παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά (Ηadjikakοu & Mnasοnos,2012·Persson,1997, όπως αναφέρεται στο Bengt,2012:167).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο