ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Oι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με οπτική αναπηρία. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Τελική Διπλωματική Εργασία της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Καλογριά –  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ «Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 40ο

Ιούν 22, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Oι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με οπτική αναπηρία. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Τελική Διπλωματική Εργασία της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Καλογριά –  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ «Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 40ο

 

Παράγοντας: προσδοκώμενα οφέλη, ακαδημαϊκή απόδοση

 

Οι έρευνες της επισκόπησης διαπιστώνουν ως παράγοντα διαμόρφωσης των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη μαθητή με πρόβλημα όρασης τις προσδοκίες των ίδιων σχετικά με τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά οφέλη του φαινομένου αυτού τόσο στους μαθητές με αναπηρία όσο και στους μαθητές χωρίς αναπηρία. Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών ανά τις έρευνες σχετικά με την επίδραση της συμπερίληψης στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών με και χωρίς αναπηρίες διαφέρουν. Συγκεκριμένα το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στην αριστεία των μαθητών τους και στην επίδοσή τους στις εθνικές εξετάσεις οδηγεί, ώστε οι προσδοκίες, που αυτοί διαμορφώνουν στο πλαίσιο της συμπερίληψης για την επίδοση των μαθητών τους, να καθορίζουν το είδος της στάσης τους απέναντι στη συμπερίληψη και να αυξάνουν τις ανησυχίες τους (Odongo & Davidson,2016).

Οι έρευνες της ανασκόπησης, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθητή με πρόβλημα όρασης δεν επηρεάζονται αρνητικά στο πλαίσιο της συμπερίληψης (Ajuwon et al., 2020), διαφωνούν με άλλη έρευνα, στην οποία προβληματίζει τόσο τους εκπαιδευτικούς γενικής όσο και τους εκπαιδευτικούς ειδικής τάξης η επίπτωση της συμπερίληψης στην ακαδημαϊκή επιτυχία. Από την άλλη όμως δεν ήταν λίγοι οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη και το γεγονός ότι δε θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις ούτε για τους μαθητές με αναπηρία ούτε και για τους μαθητές χωρίς αναπηρία (Οdongo &Davidson,2016).Με την έρευνα της ανασκόπησης, στην οποία οι εκπαιδευτικοί πίστεψαν πως με τη συμπερίληψη επηρεάζεται αρνητικά η διδασκαλία, μάθηση και δυνατότητα εργασίας των τυπικών μαθητών (Anurudhikka,2018) δε συμφωνεί άλλη έρευνα, στην οποία για τους περισσότερους διευθυντές με τη συμπερίληψη δεν επηρεάζεται αρνητικά ούτε η επίδοση των μαθητών χωρίς αναπηρία ούτε και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (Hadjikakοu & Mnasοnοs,2012).

Ως προς τον κοινωνικό τομέα κάποιες έρευνες της επισκόπησης υποστηρίζουν ότι η συμπερίληψη μαθητή με πρόβλημα όρασης δεν επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική του ανάπτυξή (Ravenscroft et al., 2019), καθώς οι μαθητές με αναπηρία μπορούν να αναπτύξουν βασικές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες χρήσιμες στη μελλοντική κοινωνική προσαρμογή (Wang & Qi, 2015). Από την άλλη, υπήρχαν κάποιες έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν την αρνητική επίδραση της συμπερίληψης στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων του μαθητή με πρόβλημα όρασης (Wang & Qi, 2015· Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006·Mushoriwa, 2001).Γενικότερα από άλλες έρευνες είναι περισσότερο αποδεκτή η θέση από τους εκπαιδευτικούς ότι η συμπερίληψη δεν αυξάνει την κοινωνική απόρριψη, δεν επιδρά αρνητικά στην κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή με αναπηρία και αυξάνει την αυτοεκτίμησή του (Moberg,2003).

Μετάβαση στο περιεχόμενο