Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α,137) – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων

Δεκ 15, 2017 | Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Καραμπλιάνη
τηλ.: 2131516799
fax: 2103368124
e-mail: asfmis@ypakp.gr

Αθήνα 15/12/2017
Α.Π. Φ.11221/οικ.45946/1892

ΠΡΟΣ:
1. Ε.Φ.Κ.Α.
2. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

KOIN: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α,137) – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων»

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ 137, τεύχος πρώτο, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε ο ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 23 του οποίου θεσπίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά με την απασχόληση προσώπων που πάσχουν από αναπηρία η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθoλογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50 % και άνω.

Ειδικότερα:

1. Σύμφωνα με την περιπτ. α της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ποσοστού άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης, που αναλάβουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, δεν έχουν εφαρμογή γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, εφόσον η ανάληψη απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης αυτών.

Κατά την ανωτέρω διάταξη, η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96), η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη.

Σύμφωνα με την περιπτ. β της ίδιας παραγράφου, η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.

2. Με την παρ.2 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ρητά ότι, τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα, υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να το δηλώσουν στον Ε.Φ.Κ.Α., στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑNΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Κ.Α.
5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Οικ.Υπ.
5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο