Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Μεταφορές – Μετακινήσεις – Επικοινωνία

Δεκ 17, 2010 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Κεφάλαιο έβδομο
Μεταφορές – Μετακινήσεις – Επικοινωνία

7.1. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Θεσμικό Πλαίσιο: Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄)

1. Σήμανση οδών με πινακίδες

Οι τοποθετούμενες πινακίδες για τη σήμανση των οδών είναι κατά κατηγορία οι εξής:

Ρ-71: Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.

Ρ-72: Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας …..

Πρ-4δ: Επιτρέπεται, μόνο, για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.

Πρ-4ε: Εξαιρούνται, μόνο, οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια. Ως αναπηρικά οχήματα νοούνται αυτά των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία φέρουν στο άνω δεξιό μέρος του πίσω κρυστάλλου το ειδικό σήμα, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Ο οδηγός που δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις ρυθμιστικές πινακίδες … Ρ71 και Ρ72 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο (65,5) εξηνταπέντε ευρώ και πενήντα λεπτών. Η παράβαση βεβαιώνεται από το αστυνομικό όργανο, που επιλαμβάνεται αυτής, το οποίο και συντάσσει σχετική έκθεση. Ο παραβάτης καλείται, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, εφόσον το επιθυμεί, να εμφανιστεί στην Αρχή στην οποία υπάγεται το αστυνομικό όργανο που βεβαίωσε την παράβαση και να υποβάλει τις αντιρρήσεις του. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ή εφόσον οι αντιρρήσεις κριθούν μη βάσιμες, ο Διοικητής της πιο πάνω Αστυνομικής Αρχής επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο και εισπράττει σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

2. Κανόνες κυκλοφορίας πεζών

Οι πεζοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ή τα ειδικά γι΄ αυτούς ερείσματα. Κατ΄ εξαίρεση, μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα, αφού λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις:

Άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία κινούνται σε αναπηρικά αμαξίδια.

Κατ΄ εξαίρεση, πρόσωπα που ωθούν ή σύρουν χειράμαξες, ωθούν ποδήλατο, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, άτομα με μειωμένη κινητικότητα, που κινούνται σε αναπηρικά καθίσματα, καθώς και ομάδες πεζών, όταν σχηματίζουν πομπή ή οδηγούνται από ειδικά επιφορτισμένο πρόσωπο, υποχρεούνται να βαδίζουν πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος …

3. Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς

Όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ.1, 17 παρ.3 περίπτωση στ΄ και 19 παρ.1 του Κ.Ο.Κ., όπου σε οδοστρώματα υπάρχουν διαβάσεις πεζών, οι οποίες έχουν σημανθεί με πινακίδες ή διαγραμμίσεις και η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή τροχονόμους, οι οδηγοί οχημάτων υποχρεούνται να σταματούν πριν από τη διάβαση όταν:

• απαγορεύεται σ’ αυτούς με σήμα να προχωρήσουν
• τυφλοί χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν το λευκό μπαστούνι τους, για να δείξουν ότι πρόκειται να διασχίσουν την οδό
•  άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρόκειται να διασχίσουν την οδό.

Όταν επιτραπεί να προχωρήσουν, να μη διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, τυφλών ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει και προχωρούν στη διάβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κώδικα.

4. Ειδικοί κανόνες για συνοδείες, πομπές και κίνηση αμαξιδίων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή βρεφών

Για την κίνηση αμαξιδίων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία προωθούνται από τους ίδιους ή τους συνοδούς τους και αμαξιδίων βρεφών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι ή κατάλληλα ερείσματα.

5. Ειδικό σήμα αναγνώρισης οδηγών αυτοκινήτων / οχημάτων και οδηγών Ατόμων με Αναπηρία (Α.μεΑ.)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικών σημάτων αναγνώρισης, σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, αν αυτό οδηγείται από άτομο με αναπηρία (Α.μεΑ.) ή είναι ειδικά διασκευασμένο για τη μεταφορά του. Με απόφαση των ίδιων Υπουργών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά του σήματος, ο τρόπος τοποθέτησής του, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο (34,5) τριαντατεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών.

6. Εξαιρέσεις από το δακτύλιο

Φορέας: Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Θεσμικό Πλαίσιο: Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδίδεται, κατ’ έτος, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2696/99

Παροχή:

Από τις διατάξεις περιορισμού της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας εξαιρούνται:

– τα αναπηρικά αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφόσον οδηγούνται από τους ίδιους τους αναπήρους ή τους μεταφέρουν.

– τα Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα ή αυτόματα, για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων, εφόσον οδηγούνται από τους ίδιους τους αναπήρους με την προϋπόθεση ότι, ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

– Τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς, που χρειάζονται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή άτομα με αναπηρίες), εφόσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και στην οποία θα αναγράφονται η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται κατά την κρίση του Νομάρχη, μόνο για σοβαρές περιπτώσεις.


7.2 Απόκτηση άδειας οδήγησης από Α.μεΑ.

Θεσμικό Πλαίσιο:
ΠΔ.309/1999 (ΦΕΚ 283Α΄), ΚΥΑ 47919/5195/2003 (ΦΕΚ 1205 Β΄)

Προϋποθέσεις:

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας υποψηφίων οδηγών, προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ 47919/5195/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1205 Β΄), όπου στο άρθρο 3 αυτής αναφέρεται η μορφή και το περιεχόμενο της θεωρητικής εξέτασης και στο άρθρο 4 οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης.

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 47919/5195/2003, που αντικατέστησε το άρθρο 1 του ΠΔ309/1999 τέθηκε μεταξύ άλλων και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» που μεταξύ άλλων παθήσεων (οφθαλμολογικών, ωτορινολαρυγγολογικών, ψυχοδιανοητικών κλπ) αναφέρεται και σε ορθοπεδικές παθήσεις και κινητικά προβλήματα που καθιστούν ανέφικτη ή προβληματική την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας οδήγησης. Επίσης αναφέρονται και συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να επέμβει ο «Ηνίοχος» με συγκεκριμένες γνωματεύσεις προς την Δ.Ι.Ε προκειμένου σε αμφισβητούμενες από ιατροτεχνική άποψη περιπτώσεις να καταστεί δυνατή η χορήγηση ή η ανανέωση της άδειας.

Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 4 της ΚΥΑ 47919/5195/6-8-2003 των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών, περιγράφονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να πάρουν άδεια οδήγησης τα άτομα με κινητικά προβλήματα, ακρωτηριασμένα μέλη κλπ, περιγράφεται ο ακριβής ρόλος του Ιδρύματος Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος και η διαδικασία για την χορήγηση της άδειας.

Διαδικασία:
Ο υποψήφιος αυτών των ειδικών κατηγοριών υφίσταται πρακτικές εξετάσεις σε ειδικά διασκευασμένο όχημα και στη συνέχεια παραπέμπεται στο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος για να εφοδιασθεί με ιατρική γνωμάτευση που αφορά την δυνατότητά του προς οδήγηση και η οποία τίθεται υπό την κρίση της αρμόδιας ΔΙΕ. Για την λήψη αυτής της βεβαίωσης ο υποψήφιος υποβάλλει:

Δικαιολογητικά:
• ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ/Ε.Ι.Α.Α και τεκμηριώνεται με την έκδοση του γραμματίου είσπραξης
• ιατρικό πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης (παθολόγου, οφθαλμιάτρου) και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση σχετική με την πάθηση.
• δήλωση του Ν.1599/1986, που θα αναφέρεται η μη υποβολή σε άλλη σχετική υπηρεσία αίτησης, το τελευταίο τρέχον έτος.
• αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος και δύο φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
• φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας
• επίδειξη του θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας
• παραπεμπτικό ΔΙΕ (όταν παραπέμπεται από την ΔΙΕ), που αποστέλλεται υπηρεσιακά
• φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αν υπάρχει άδεια)

Σημειώνεται ότι ακόμη και σε περίπτωση που η χορηγούμενη από το Κέντρο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος βεβαίωση είναι θετική ως προς την ικανότητα οδήγησης, δεν λαμβάνεται υπόψη, αν αφορά είδος κινητικής αναπηρίας, που από την ΚΥΑ αριθμ. 47919/5195/2003 (ΦΕΚ 1205/Β΄) μνημονεύεται ως απαγορευτικό για την έκδοση άδειας οδήγησης. Το ίδιο ισχύει αν η βεβαίωση με το παραπάνω περιεχόμενο έχει εκδοθεί αντί του Κέντρου Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος, από άλλο εξουσιοδοτημένο ως ισότιμο προς την ΔΙΕ όργανο. Επίσης, τέτοιες βεβαιώσεις δεν ισχύουν αν κατατίθενται για χρήση μετά από πάροδο εξαμήνου από την έκδοσή τους.

Τηλέφωνο και Διεύθυνση του Κέντρου «ΗΝΙΟΧΟΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ./fax (210) 26 86 287.

Το κέντρο στεγάζεται στη Λεωφόρο Φυλής (Χασιάς), 9η Στάση, 131 22, Αθήνα.


7.3. Χορήγηση αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων σε συλλόγους παραπληγικών

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28Α΄), άρθρο 16 παρ. 12

Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών χορηγούνται επτά (7) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για την περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και περιχώρων και τρεις (3) άδειες για την περιοχή Θεσσαλονίκης. Χορηγούνται, επίσης, από δύο (2) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για νομούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και από μία (1) άδεια για νομούς με πληθυσμό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) σε φορείς της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) νομαρχιακού επιπέδου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Α.Ε.Α. Ο πληθυσμός κάθε νομού προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας γενικής απογραφής πληθυσμού.

Τα πιο πάνω Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα πρέπει να έχουν όλες τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και να είναι κατάλληλα διασκευασμένα, μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη μεταφορά ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες ή κινητικά, εν γένει, προβλήματα, καθώς και όσων τα συνοδεύουν. Απαγορεύεται η μεταφορά άλλων ατόμων, πλην εκείνων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Η εν γένει λειτουργία τους διέπεται από τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, είναι λευκού χρώματος και φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισής τους από το επιβατικό κοινό. Το σήμα εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η διαδικασία χορήγησης των αδειών, ο καθορισμός κομίστρου, οι προδιαγραφές του ειδικού σήματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στους παραβάτες των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο (334) τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ, μέσω της διαδικασίας των πειθαρχικών συμβουλίων που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η έγκριση μετατροπής της άδειας κυκλοφορούντων, ήδη, Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε αναπηρικά αμαξίδια για μεταφορά ατόμων με αναπηρία, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα διασκευασμένα.


7.4. Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ.), προδιαγραφές ειδικού σήματος και άλλες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν.2465/1997 (Α΄ 28).

Θεσμικό Πλαίσιο: Απόφαση αριθμ.Οικ.Β 21336/462/1997(ΦΕΚ 623Β΄)

1. Διαδικασία θέσης σε κυκλοφορία ΕΔΧ – ΕΑ

Για τη χορήγηση δικαιώματος θέσης σε κυκλοφορία επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ.), κατάλληλα διασκευασμένων για τη μεταφορά ατόμων με βαρειές κινητικές αναπηρίες ή κινητικά εν γένει προβλήματα και των συνοδών τους, στους δικαιούχους του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν.2465/1997, υποβάλλονται, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου η έδρα του αιτούντος νομικού προσώπου (συλλόγου, σωματείου), τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, για την κυκλοφορία ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ. στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων και στην περιοχή Θεσσαλονίκης, ή του αρμόδιου φορέα νομαρχιακού επιπέδου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.), στους άλλους νομούς.

β. Θεωρημένο αντίγραφο καταστατικού, νομίμως δημοσιευμένου και καταχωρημένου στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, περί της νομίμου λειτουργίας αυτού.

γ. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό, των δικαιούχων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο α.

δ. Στις περιπτώσεις που ο αιτών φορέας της Ε.Σ.Α.Ε.Α. ζητεί την χορήγηση άδειας Ε.Δ.Χ.-Α.ΜΕΑ. αυτοκινήτου για νομούς εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου της Ε.Σ.Α.Ε.Α., σύμφωνα με το καταστατικό της.

Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο αρμόδιος Νομάρχης, με απόφασή του, εγκρίνει τη θέση σε κυκλοφορία των διασκευασμένων ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ. στο όνομα των αιτούντων νομικών προσώπων.

2. Έγκριση διασκευής οχήματος ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ.

2.1. Η ταξινόμηση καινούργιων ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ. γίνεται μετά την έκδοση της έγκρισης του διασκευασθέντος οχήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η έκδοση της έγκρισης αυτής γίνεται εφόσον:
α. Υπάρχει ισχύουσα έγκριση τύπου του βασικού οχήματος (δηλ.του οχήματος πριν τη διασκευή) και αφού ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ΓΕΜΟ από το ΚΤΕΟ για το διασκευασθέν όχημα ή
β. Εκδοθεί πιστοποιητικό ΓΕΜΟ από ΚΤΕΟ του βασικού και του διασκευασθέντος οχήματος ταυτόχρονα (στην περίπτωση που δεν υφίσταται για το βασικό όχημα ισχύουσα έγκριση τύπου).

2.2. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ΓΕΜΟ από το ΚΤΕΟ αναφορικά με την διασκευή, πρέπει να υποβληθούν επί πλέον τα εξής:

• Αναλυτική μελέτη μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην χώρα μας, συνοδευόμενη από λεπτομερή τεχνική περιγραφή της διαδικασίας διασκευής, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω διασκευή πληρεί τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς επίσης και τη δυνατότητα εισόδου – εξόδου – αγκύρωσης του (ή των) αναπηρικού (-ων) αμαξιδίου (-ων).

• Μελέτη επιπτώσεων βαρών στους άξονες.

• Σχεδιάγραμμα (σε κλίμακα 1:20) με τις απαραίτητες όψεις (τουλάχιστον κάτοψη και πλάγια όψη) και τομές του διασκευασμένου οχήματος υπογραμμένο από τον ίδιο ως άνω τεχνικό.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέψαντος τη διασκευή μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού στην οποία θα δηλώνεται ότι, το διασκευασθέν όχημα, πληροί τους όρους του ΚΟΚ και των σε εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων για ασφαλή κυκλοφορία με πλήρες φορτίο, όπως τούτο προβλέπεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αυτοκινήτου.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπευθύνου του συνεργείου, που λειτουργεί νόμιμα και στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διασκευή του οχήματος, με την οποία να δηλώνεται ότι η διασκευή έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και πληροί τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος.

• Σε περίπτωση που η διασκευή γίνεται στο εξωτερικό, αντί των προαναφερομένων υπεύθυνων δηλώσεων, θα υποβάλλεται επικυρωμένη δήλωση του εργοστασίου που πραγματοποίησε τη διασκευή, στην οποία θα δηλώνεται ότι το διασκευασθέν όχημα (θα αναφέρεται ο αριθμός πλαισίου και κινητήρα) πληροί τα εχέγγυα για ασφαλή κυκλοφορία στη χώρα διασκευής.

2.3. Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων ΕΔΧ-ΑΜΕ που έχουν διασκευασθεί στη χώρα μας, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω στις παραγράφους 1 και 2.

2.4. Για τα μεταχειρισμένα οχήματα που θα εισαχθούν διασκευασμένα από το εξωτερικό με άδεια κυκλοφορίας στην οποία θα αναφέρεται η εν λόγω διασκευή, πρέπει, εκτός των άλλων, να ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας χωρίς την υποβολή της δήλωσης του εργοστασίου διασκευής. Στην περίπτωση, όμως, που δεν αναφέρεται η διασκευή στην άδεια κυκλοφορίας ή δεν βεβαιώνεται αυτή από την Κρατική Αρχή που χορήγησε την άδεια κυκλοφορίας, τότε, θα ζητείται και η δήλωση του εργοστασίου διασκευής.

3. Χρωματισμός – Ειδικό σήμα διάκρισης

Ο χρωματισμός των ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ. αυτοκινήτων είναι λευκός. Τα Ε.Δ.Χ.-Α.ΜΕΑ. αυτοκίνητα φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισής τους από το επιβατικό κοινό, το οποίο είναι επικολλημένο στην εσωτερική επιφάνεια της άνω δεξιάς γωνίας του μπροστινού ανεμοθώρακα, έχει σχήμα κυκλικό, διαμέτρου 120 χιλιοστών, χρώματος μπλε και φέρει στο κέντρο, σε λευκό χρώμα, το σύμβολο των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο έχει καθιερωθεί στις πληροφοριακές πινακίδες του Ν.2093/1992 (Α΄182) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

4. Ταξινόμηση οχήματος ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ.

α. Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στην ταξινόμηση των ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ., τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων, αφού υποβληθούν και τα λοιπά δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ταξινόμησης ΕΔΧ αυτοκινήτων.

β. Στο σώμα της άδειας κυκλοφορίας των ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ. αυτοκινήτων αναγράφεται από την υπηρεσία που χορηγεί την άδεια, η παρατήρηση «Χορηγείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.2465/97. Επιτρέπεται ελεύθερα η μίσθωση εντός και εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του, για τη μεταφορά, αποκλειστικά και μόνο, των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες ή κινητικά εν γένει προβλήματα, καθώς και όσων τα συνοδεύουν».

5. Κόμιστρο – Εκμετάλλευση – Ποινές

5.1. Το κόμιστρο είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει και για τα άλλα ΕΔΧ αυτοκίνητα.

5.2. Το δικαίωμα ως δημοσίας χρήσης, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αναγνώρισης του οχήματος, που χορηγούνται με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης ανακαλούνται από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όταν διαλυθεί ο Φορέας στο όνομα του οποίου έχει χορηγηθεί το δικαίωμα κυκλοφορίας του ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ..

5.3. Στους παραβάτες της απόφασης αυτής επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο τέταρτο εδάφιο της παραγρ. 12 του άρθρου 16 του Ν.2465/97 (Α/28) όταν διαπιστωθεί:

α. Ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ως ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ..
β. Όταν μεταφέρει επιβάτες, πλην των αναφερομένων στην παρ. β του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. απόφασης Οικ.Β21336/462/1997 (ΦΕΚ 623/Β΄).
γ. Όταν δεν τηρούνται, κατά τη λειτουργία και εκμετάλλευση των ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ. αυτοκινήτων, οι ισχύοντες κάθε φορά κανονισμοί των ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ. αυτοκινήτων.


7.5. Μείωση παραβόλων και τελών στα άτομα με αναπηρία

Θεσμικό Πλαίσιο:
Απόφαση αριθμ. 69650/5111/6-8-1998 (ΦΕΚ 888Β΄)
(τροποποίηση της ΚΥΑ 63000/1998)

Για την απόκτηση πτυχίου: Γενικού πτυχίου ραδιοτηλεγραφητή, Γενικού ή Περιορισμένου πτυχίου ραδιοτηλεφωνητή, πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, έκδοση ή ανανέωση αδείας λειτουργίας ερασιτεχνικού ή πειραματικού σταθμού ασυρμάτου ή ειδικού ραδιοδικτύου ή ραδιοσταθμού CB στα άτομα με αναπηρία τα καθοριζόμενα παράβολα και τέλη λειτουργίας καταβάλλονται στο (½) μισό.

Δικαιούχοι:
Ως δικαιούχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Απόφασης, ορίζονται:
Οι ανάπηροι (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπληγικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς σε τακτική αιμοκάθαρση) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.1648/86, καθώς και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία για την έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση αδείας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ή ραδιοσταθμού C.B.


7.6. Θαλάσσιες συγκοινωνίες

Θεσμικό πλαίσιο: Π.Δ.381/1996, άρθρο 4 (ΦΕΚ 252Α)

Παροχές:

1. Τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες των κατηγοριών Α έως και Δ πρέπει να προβλέπουν για επιβάτες με αναπηρία τα εξής:

α) Ένα, τουλάχιστον, δίκλινο θαλαμίσκο με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν από 50-200 κλίνες επιβατών.

β) Δύο, τουλάχιστον, δίκλινους θαλαμίσκους με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν πάνω από 200 κλίνες επιβατών.

γ) Ένα, τουλάχιστον, κοινόχρηστο χώρο υγιεινής, εφόσον το ολικό μήκος του πλοίου είναι πάνω από 50 μέτρα.

δ) Δύο, τουλάχιστον, κοινόχρηστους χώρους υγιεινής σε αντίστοιχα καταστρώματα, εφόσον οι κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους εξυπηρετούνται και Α.μεΑ. εκτείνονται σε περισσότερο του ενός καταστρώματα και το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από 100 μέτρα.

ε) Κατάλληλο ανελκυστήρα ή ειδικό αναβατόριο ή κυλιόμενη κλίμακα ελεγχόμενης κίνησης από το πλήρωμα, από το κατάστρωμα οχημάτων μέχρι τα καταστρώματα που διαθέτουν τους κατάλληλους για Α.μεΑ., κοινόχρηστους χώρους παραμονής, εστίασης, υγιεινής και θαλαμίσκους, εφόσον το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από 100 μέτρα.

στ) Μια θέση για αμαξίδιο Α.μεΑ., με κατάλληλα μέσα ασφάλισης, ανά 300 επιβάτες και τουλάχιστον δύο (2), σε αίθουσες παραμονής επιβατών.

ζ) Δύο (2) θέσεις κατάλληλες για χρήστες αμαξιδίων σε κάθε εστιατόριο.

η) Το ύψος του τμήματος του γραφείου (γκισέ) του χώρου υποδοχής που προορίζεται για τα Α.μεΑ. δεν θα υπερβαίνει τα 90 εκατοστά του μέτρου.

2. Σε πλοία, ήδη, αναγνωρισμένα ως Ελληνικά επιβατηγά, που εκτελούν πλόες κατηγοριών Α έως και Δ, πρέπει να προβλέπονται για επιβάτες με αναπηρίες τα εξής:

α) Ένας, τουλάχιστον, δίκλινος θαλαμίσκος, με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν από 50 και μέχρι 200 κλίνες επιβατών.

β) Δύο, τουλάχιστον, δίκλινοι θαλαμίσκοι, με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν πάνω από 200 κλίνες επιβατών.

γ) Ένας, τουλάχιστον, κοινόχρηστος χώρος υγιεινής, εφόσον το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από 50 μέτρα.

δ) Στα πλοία ολικού μήκους πάνω από 100 μέτρα, που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα, πρέπει να υπάρχουν μέσα ασφαλούς αποεπιβίβασης με αυτοδύναμο τρόπο, εφόσον η τοποθέτηση τέτοιων μέσων είναι τεχνικά και πρακτικά δυνατή.

3. Τα ήδη αναγνωρισμένα επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες κατηγοριών Α έως Δ, σε περίπτωση μετασκευής τους (αύξηση ολικού μήκους ή αριθμού κλινών), πρέπει προηγουμένως να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις για τα Α.μεΑ., που αναφέρονται στις περιπτώσεις (1 και 2) του παρόντος άρθρου. Επίσης, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για Α.μεΑ., εφόσον εκτελούν μετασκευές σε κοινόχρηστους χώρους επιβατών (αίθουσες παραμονής ή εστιατόριο).

4. Η κατασκευή των θαλαμίσκων, των ιδιαίτερων χώρων υγιεινής και των μέσων αποεπιβίβασης-πρόσβασης στους χώρους ενδιαίτησης, για άτομα με αναπηρία, πρέπει να είναι ανάλογη του σκοπού που προορίζονται και να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΕΠ.


7.7. Δελτίο μετακίνησης Α.μεΑ. με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕ, Αστικά ΚΤΕΛ, Υπεραστικά ΚΤΕΛ)

Φορέας: Διευθύνσεις και Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/Α΄), Υπουργική Απόφαση αριθ. Π3α/Φ11/ΓΠ οικ. 17894/14.2.2006 (ΦΕΚ 216/Β΄).

Χρόνος ισχύος της παροχής: Ισχύει για ένα (1) έτος

Δικαιούχοι:

1. Τα Άτομα με Αναπηρίες Ελληνικής υπηκοότητας, Κύπριοι υπήκοοι Ελληνικής καταγωγής, υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ. Α΄ ) που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στις εξής περιπτώσεις:

α) Σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
β) Σε όλες τις διαδρομές του εσωτερικού δικτύου του Ο Σ.Ε.

2. Τα Άτομα με Αναπηρίες Ελληνικής υπηκοότητας, Κύπριοι υπήκοοι Ελληνικής καταγωγής, υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ. Α΄) και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, δικαιούνται της δωρεάν μετακίνησης, εφόσον το ετήσιο συνολικό ατομικό τους εισόδημα, δεν είναι μεγαλύτερο των 17.000 (δέκα επτά χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ. Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα των 23.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 4.400 ΕΥΡΩ για κάθε, επιπλέον, άτομο πέρα του ενός, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, καθώς και για το/ την σύζυγο και παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω και διαμένουν μόνιμα.
– στην Περιφέρεια Αττικής (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής Ανατολικής Αττικής), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ, Ε.Θ.Ε.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π., Α.Μ.Ε.Λ. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), ΤΡΑΜ και τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο,
– στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ.
– και στους κατοίκους των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού που διαμένουν μόνιμα.

Ως εισόδημα, εννοείται, το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979 ΦΕΚ 191/Α΄) εξαιρούνται των οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της επιτροπής αναστολών του Συμβουλίου τής Επικρατείας και λαμβάνουν κουπόνι μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Όσοι υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο εισοδήματος, δικαιούνται την κάρτα με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% για την μετακίνηση τους με τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ και των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Δικαιολογητικά:

Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης πρέπει να προσκομίζουν στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ):

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου, με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, κατ’ εφαρμογή της απόφασης Π3α/Φ.80/οικ.907/1-3-2001 για την πιλοτική εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας, γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις-πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες επιτροπές, καθώς και η προσωρινή ή ισόβια κάρτα αναπηρίας που χορηγείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας.

2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση της γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση εδώ, γίνεται μέσω του μητρώου επιδοματούχων που υπάρχει στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2β. Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, μπορούν να τις προσκομίσουν εναλλακτικά.

2γ. Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ λόγω αναπηρίας βάσει γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών, μπορούν να προσκομίζουν το τελευταίο απόκομμα της σύνταξης τους στο οποίο αναγράφεται εντύπως το γράμμα (Α) που σημαίνει αναπηρία.

Για τους λοιπούς ασφαλισμένους απαιτείται απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67%, τουλάχιστον, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

2δ. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Νομαρχιών, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ., που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Διευθύνσεων και των Τμημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, αντίστοιχα.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

4. Συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας ή έναν εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής τηλεφωνίας, που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου του δελτίου.

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, Α.μεΑ. να έχουν δύο Δελτία Μετακίνησης, ένα από τη Διεύθυνση Πρόνοιας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και ένα από την Κοινωνική Πρόνοια άλλου Νομού, ελέγχεται εάν, οι δικαιούχοι που απευθύνονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες, είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η μόνιμη κατοικία από κανένα εκ των παραπάνω εγγράφων, τότε δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

5. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες, από τις οποίες η μία επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω, που δικαιούνται δελτίο συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

6. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το οικείο οικονομικό έτος, ενώ στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, να το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ, αλλά, μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση. Οι δικαιούχοι, τέλος, που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος 17.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 23.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 4.400 ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ μόνο.

7. Όσοι προσέρχονται στις Διευθύνσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, με τα ανωτέρω δικαιολογητικά για να λάβουν δελτίο μετακίνησης, εφόσον κριθούν δικαιούχοι, απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου, ο αρμόδιος υπάλληλος που χορηγεί το δελτίο μονογράφει, σημειώνοντας και την ημερομηνία παράδοσης αυτού και το σφραγίζει προκειμένου να ελέγχεται η περίπτωση πολλαπλής χορήγησης δελτίου στον ίδιο δικαιούχο.

8. Σε περίπτωση απώλειας, η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική Αρχή, χορηγείται δελτίο μετακίνησης μόνο με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να μη στερηθούν και του δικαιώματος μετακίνησης με τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ και των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.

9. Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρωση της διανομής του Δελτίου του α΄ εξαμήνου, θα τους χορηγείται Δελτίο για το β΄ εξάμηνο.

Παρατηρήσεις:
Κάθε χρόνο εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση και σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος. Για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ, η μετακίνηση είναι δωρεάν για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Η ημερομηνία διανομής των κουπονιών ρυθμίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


7.8. Δωρεάν διακίνηση στις Αστικές Συγκοινωνίες

Θεσμικό πλαίσιο: Α.Ν.1324/49 (άρθρο 33), Ν.2669/98 και Σύμβαση ΥΕΘΑ με ΟΑΣΑ κατ΄ έτος.

Δικαιούχοι:
1. Ανάπηροι Πολέμου
2. Ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης
3. Ανάπηροι Πολέμου Αξιωματικοί Ν.362/43
4. Συνοδοί (θεραπαινίδες) των ανωτέρω κατηγοριών

Δικαιολογητικά:
Δελτίο Αναπηρικής ταυτότητας.
Δελτίο ταυτότητας θεραπαινίδας (εφ΄ όσον πρόκειται για συνοδό).

Χρόνος ισχύος της παροχής:
Σύμβαση ΥΕΘΑ με ΟΑΣΑ

Διαδικασία: Επίδειξη του αναφερόμενου Δελτίου στα Μέσα Συγκοινωνίας ευθύνης ΟΑΣΑ.


7.9. Έκπτωση 50% επί της τιμής του εισιτηρίου στις Υπεραστικές – Σιδηροδρομικές και Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες

Θεσμικό πλαίσιο: Α.Ν.1324/49 (άρθρο 33), Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (99/90, 112/90) και ΚΥΑ 3324.1/15/03/3-4-2003, (ΦΕΚ 438 /Β΄)

Δικαιούχοι:
1. Ανάπηροι Πολέμου
2. Ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης
3. Ανάπηροι Πολέμου Αξιωματικοί Ν.362/43
4. Συνοδοί (θεραπαινίδες) των ανωτέρω κατηγοριών.

Δικαιολογητικά:
Δελτίο αναπηρικής ταυτότητας.
Δελτίο ταυτότητας θεραπαινίδας (εφ΄ όσον πρόκειται για συνοδό).
Χρόνος ισχύος της παροχής: Αόριστος

Διαδικασία:
Επίδειξη του αναφερόμενου Δελτίου στις Υπεραστικές Συγκοινωνίες, στα πλοία και ΟΣΕ.

Παρατηρήσεις:
Σύμφωνα με Απόφαση του ΥΕΝ δικαιούνται της ανωτέρω έκπτωσης και α) Τα Θύματα Πολέμου (Δύο ταξίδια το χρόνο με επιστροφή), β) Οι ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου Ν.1370/44 (άνευ περιορισμού).


7.10. Μείωση του ναύλου αυτοκινήτων

Θεσμικό Πλαίσιο: ΚΥΑ 3324.1/15/03/3-4-2003, (ΦΕΚ 438 / Β΄)
Για τα αναπηρικά οχήματα, που διακινούνται σ’ όλες τις ακτοπλοϊκές γραμμές της Χώρας, καταβάλλεται ναύλος αντίστοιχος των επιβατηγών οχημάτων μειωμένος κατά 50%.

Προϋποθέσεις:
– το αναπηρικό όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τον δικαιούχο ανάπηρο
– το αναπηρικό όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή με το ειδικό αναπηρικό σήμα του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων, ή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της αρμόδιας Νομαρχίας που προβλέπεται από απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


7.11. Δελτίο Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

Φορέας: Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται από το Π.Δ. 241/2005 στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοι­νωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Θεσμικό Πλαίσιο: Π.Δ. 241/2005, (ΦΕΚ 290/ Α΄)

Χρόνος ισχύος: Σε περίπτωση οδήγησης του αυτοκινήτου από συγκε­κριμένο οδηγό, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφο­ρίας αυτού, η ισχύς του δελτίου στάθμευσης διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού.

Δικαιούχοι:
α) Οι κάτοχοι των οχημάτων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/ Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α΄).
β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων, που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχε­τική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρία.

Δικαιολογητικά:
Οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης Α.μεΑ., όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 241/2005 προσκομίζουν στις αρμόδιες υπη­ρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) έντυπη αίτηση,
β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
γ) φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος,
δ) δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότη­τας),
ε) το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την αριθμ. Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί,
στ) για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του  Π.Δ. 241/2005, ως δικαιολογητικά, επιπλέον, κατατίθενται, κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.

Χρήση του Δελτίου Στάθμευσης

Η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης για Α.μεΑ., γίνεται:

α. Σε αποκλειστικής χρήσης χώρους στάθμευσης, με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες.

β. Κατά προτεραιότητα, σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

Από τη δημοσίευση του Π.Δ. 241/2005 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζονται τα Δελτία Στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες, που θεσπίζονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα από κάθε Κράτος-Μέλος, κατά τρόπο, ώστε, ο κάτοχος ενός τέτοιου δελτίου να μπορεί να ωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης που συνδέονται με το δελτίο αυτό και παραχωρούνται από το Κράτος-Μέλος που βρίσκεται.

Ανανέωση- Αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρία

Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του Δελτίου Στάθ­μευσης Α.μεΑ., λόγω λήξης της ισχύος της άδειας οδήγησης του κατόχου του, αυτό ανανεώνεται για τη διάρκεια ανανέωσης της άδειας οδήγησης.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του Δελτίου Στάθμευσης για Α.μεΑ., αυτό επανεκδίδεται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία, με αίτηση του, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η απώλεια ή η κλοπή ή η φθορά του Δελτίου Στάθμευσης. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει αν κατά τον χρόνο της επανέκδοσης του Δελτίου συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το νέο Δελτίο Στάθμευσης για Α.μεΑ. χορηγείται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας ή κλοπής ή φθοράς του παλαιού.

Παρατηρήσεις:

• Το Δελτίο Στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης.

• Κατά τη χορήγηση του κοινοτικού τύπου, Δελτίου Στάθμευσης στους δικαιούχους, παρέχεται ο κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης του Δελτίου αυτού στα διάφορα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Οι κάτοχοι οχημάτων, που έχουν αποκτήσει το Ει­δικό Σήμα Στάθμευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα, που προβλέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. Γ4Α/3012/Β4/15.1.1985 απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προσέρχονται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του Π.Δ. 241/2005 στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση – χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης Α.μεΑ.., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το Π.Δ. 241/2005. Τα Ειδικά Σήματα Στάθμευσης για Αναπηρικό Αυτο­κίνητα, που έχουν χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις της Γ4Α/3012/Β4/15.1.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση ενός έτους από τη δημοσίευση του Π.Δ. 241/2005.

• Οι δικαιούχοι, που αποκτούν όχημα μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 241/2005, λαμβάνουν αμέσως μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 241/2005.


7.12. Οδηγίες για τη μετακίνηση των Α.μεΑ. με τα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης

Ο ΟΑΣΑ, ο οποίος είναι ο επιτελικός φορέας των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ), παρέχει τις παρακάτω οδηγίες, ανά μεταφορικό μέσο, για την προσέγγιση των εμποδιζόμενων ατόμων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Σ.Α είναι: http://www.oasa.gr

7.12.1 ΕΘΕΛ (Μετακίνηση με το λεωφορείο)

• Πηγαίνετε στην κοντινότερη στάση της λεωφορειακής γραμμής που χρησιμοποιείτε, μόνος σας ή με τη βοήθεια συνοδού.

• Να προτιμάτε στάσεις με προεξοχές, που έχουν τοποθετηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων.

• Όταν έλθει και σταματήσει το λεωφορείο σας στη στάση, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει είτε τη δυνατότητα του λεωφορείου να κάνει επιγονάτηση, ή τη ράμπα, εφόσον αυτό είναι ένα από τα λεωφορεία που διαθέτουν ράμπα. Σχεδόν όλα τα λεωφορεία έχουν επιγονάτηση, ενώ το1/4, περίπου, έχει ράμπα.

• Με τη βοήθεια του συνοδού σας, των επιβατών ή του οδηγού επιβιβάζεστε. Όλοι οι οδηγοί έχουν ενημερωθεί να παρέχουν κάθε βοήθεια στα εμποδιζόμενα άτομα. Εάν έχετε κάποιο παράπονο κάλεσε τον ΟΑΣΑ στο τηλέφωνο 185.

• Εάν είσαστε μεγάλη ομάδα εμποδιζομένων ατόμων (π.χ. Σχολείο, Σύλλογος, κ.λπ.), που πρέπει να μετακινείστε καθημερινά, καλέστε τον ΟΑΣΑ στα τηλ. 210-8200883 ή 210-8200881, για την εξυπηρέτηση σας. Ήδη, με την λεωφορειακή Γραμμή 030, εξυπηρετείται το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες). Επίσης, η λεωφορειακή Γραμμή 911 εξυπηρετεί τον «Φάρο Τυφλών».
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΘΕΛ είναι: http://www.ethel.gr

7.12.2 ΗΛΠΑΠ (Μετακίνηση με Τρόλεϊ )

• Πηγαίνετε στην κοντινότερη στάση της γραμμής τρόλεϊ που χρησιμοποιείτε, μόνος σας ή με τη βοήθεια συνοδού.

• Να προτιμάτε στάσεις με προεξοχές, που έχουν τοποθετηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων.

• Όταν έλθει και σταματήσει το τρόλεϊ στη στάση, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει είτε τη δυνατότητα του τρόλεϊ να κάνει επιγονάτηση, ή την ράμπα, εφόσον αυτό είναι ένα από τα τρόλεϊ που διαθέτουν ράμπα. Όλα τα τρόλεϊ έχουν επιγονάτηση, ενώ το 1/3, περίπου, έχει ράμπα.

• Με την βοήθεια του συνοδού σας, των επιβατών ή και των οδηγών επιβιβάζεστε. Όλοι οι οδηγοί έχουν ενημερωθεί να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στα εμποδιζόμενα άτομα. Εάν έχετε κάποιο παράπονο κάλεσε τον ΟΑΣΑ στο τηλέφωνο 185.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση των ΗΛΠΑΠ είναι: http://www.athens-trolley.gr

7.12.3 ΜΕΤΡΟ (Μετακίνηση με το ΜΕΤΡΟ)

1. Οδηγίες μετακίνησης

• Πηγαίνετε στον πλησιέστερο σταθμό της διαδρομής που επιθυμείτε.

• Από τις ράμπες (σκάφες) των πεζοδρομίων προσεγγίζετε το ασανσέρ του σταθμού. Εάν οι ράμπες είναι κατειλημμένες από παράνομα παρκαρισμένα οχήματα μπορείτε να καλέσετε τον ΟΑΣΑ στα τηλέφωνα 210 – 87 08 040, 210 – 64 30 880 ή 210 – 82 00 838, για την απομάκρυνσή τους με γερανούς.

• Εισέρχεστε στο ασανσέρ και κατεβαίνετε στις αποβάθρες των σταθμών. Όλα τα ασανσέρ είναι πλήρως προσβάσιμα και στην είσοδο και στην έξοδό τους. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, χρησιμοποιήστε το κουδούνι κινδύνου.

• Από τις αποβάθρες εισέρχεστε στους συρμούς, είτε μόνοι, είτε με την βοήθεια του συνοδού σας ή των υπευθύνων των σταθμών, οι οποίοι θα σας παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια, όταν τους ζητηθεί. Η επιβίβαση και αποβίβαση για τα αναπηρικά αμαξίδια γίνεται ευκολότερη στο πρώτο ή στο τελευταίο βαγόνι, γιατί αυτά φέρουν ράμπα για το μικρό κενό, που υπάρχει μεταξύ αποβάθρας και συρμού, καθώς και σχετική σήμανση.

• Εάν έχετε πρόβλημα όρασης, ζητήστε βοήθεια από τον υπεύθυνο του σταθμού. Αυτός θα σας βοηθήσει στην επιβίβαση και θα ενημερώσει τον υπεύθυνο του σταθμού στον οποίον θα αποβιβασθείτε, για να σας βοηθήσει.

Οι παρακάτω διευκολύνσεις (2 και 3) έχουν υλοποιηθεί στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθήνας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία:

2. Διευκολύνσεις μετακίνησης με το μετρό για άτομα που κινούνται χωρίς αναπηρικά αμαξίδια:

– Διαγραμμίσεις στο πρώτο και τελευταίο σκαλοπάτι των σταθερών κλιμάκων.
– Επιμήκυνση χειρολισθήρων, πέρα από το πρώτο και τελευταίο σκαλοπάτι κάθε σταθερής κλίμακας, κατά ένα μέτρο.
– Ενδείξεις κατεύθυνσης και κομβία έκτακτης ανάγκης για τη διακοπή λειτουργίας των κυλιόμενων κλιμάκων.
– Χείλος αποβάθρας – πρόσθετη προειδοποιητική διαγράμμιση – αλλαγή υφής δαπέδου.
– Πινακίδες και γραφικές παραστάσεις με πιο ευανάγνωστα στοιχεία.
– Πινακίδες και γραφικές παραστάσεις που δείχνουν τις παρεχόμενες διευκολύνσεις.
– Βελτιώσεις επιπέδου φωτισμού.
– Προσβάσιμα καθίσματα στην αποβάθρα.
– Διπλοί χειρολισθήρες σε σταθερές κλίμακες δύο κατευθύνσεων.
– Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
– Μεγάλοι διακόπτες ηλεκτρικού.
– Πυκνές γρίλιες βατών φρεατίων.
– Περικοπές των κρασπέδων (Ράμπες).
– “Οδηγοί” τυφλών.

3. Διευκολύνσεις μετακίνησης με το μετρό για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων

– Ανελκυστήρες κατάλληλοι για χρήση από Άτομα με αναπηρίες σε όλους τους σταθμούς.
– Ηχογραφημένες ανακοινώσεις στις καμπίνες των ανελκυστήρων.
– Ενδοεπικοινωνία με σταθμάρχη στις καμπίνες των ανελκυστήρων.
– Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) υψομετρικών αλλαγών.
– Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στις στάθμες χώρου έκδοσης / ελέγχου εισιτηρίων και αποβάθρας .
– Διεύρυνση των διαδρόμων στις εξόδους των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον χειριστηρίου σε χαμηλή στάθμη.
– Προσβάσιμος διοικητικός χώρος στα αμαξοστάσια .
– Τουαλέτες για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων σε όλους τους σταθμούς και τα αμαξοστάσια..

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΕΤΡΟ είναι: http://www.ametro.gr

7.12.4 ΗΣΑΠ (Μετακίνηση με τον ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ)

Οι ανωτέρω οδηγίες διακίνησης ισχύουν και για τους σταθμούς του ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικού). Όλοι οι σταθμοί του ΗΣΑΠ έχουν ανακαινισθεί με σκοπό να επιτρέπουν την πλήρη πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων (με Ράμπες, Ασανσέρ, Φύλακες, κ.λ.π.).
Ειδικότερα:

• Κατά προτίμηση, εισέρχεστε στους συρμούς είτε από την πρώτη πόρτα του πρώτου βαγονιού ή από την τελευταία πόρτα του τελευταίου βαγονιού, όπου υπάρχει και σχετική σήμανση.

• Στους σταθμούς «Αγ. Νικόλαος», «Ομόνοια» και «Μοναστηράκι», επειδή υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ της αποβάθρας και των συρμών, καλέστε τους φύλακες να φέρουν και να τοποθετήσουν τη διαθέσιμη κινητή ράμπα και να σας βοηθήσουν να επιβιβαστείτε.

• Στους παραπάνω σταθμούς υπάρχει σχετική σήμανση και ηχητική ενημέρωση. Επίσης, οι ειδικοί ένστολοι υπάλληλοι, που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σταθμών (security), έχουν πλήρη οπτική επαφή και είναι υποχρεωμένοι να τρέξουν σε βοήθειά σας.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΗΣΑΠ είναι: http://www.isap.gr

7.12.5 ΤΡΑΜ (Μετακίνηση με το ΤΡΑΜ)

• Πηγαίνετε στην πλησιέστερη στάση τραμ, κατά προτίμηση με την βοήθεια συνοδού, γιατί η πρόσβαση στις ράμπες των στάσεων του ΤΡΑΜ δεν είναι εύκολη, λόγω του ότι τα πεζοδρόμια δεν έχουν ακόμη προσαρμοσθεί κατάλληλα.

• Εάν η πρόσβαση προς τις ράμπες επιβίβασης – αποβίβασης εμποδίζεται από παράνομα παρκαρισμένα οχήματα, μπορείτε να καλέσετε τον ΟΑΣΑ στα τηλέφωνα 210-8708040, 210-6430880 ή 210-8200883, για την απομάκρυνση τους με γερανούς.

• Εισέρχεστε στους συρμούς μόνος σας ή με την βοήθεια του συνοδού σας, όπου υπάρχουν ειδικές θέσεις για εμποδιζόμενα άτομα.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του τραμ είναι: http://www.tramsa.gr

7.12.6 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (Μετακίνηση με τον ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ)

• Σε όλους του Σταθμούς υπάρχει πλήρης πρόσβαση με ράμπες και με ανελκυστήρες.

• Όλοι οι συρμοί διαθέτουν κλιματισμό, καθώς και ηχητικές αλλά και οπτικές αναγγελίες σταθμών.

• Σε κάθε στάση υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό, ικανό και πρόθυμο να σας βοηθήσει (Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών).

• Επίσης, κατάλληλα εκπαιδευμένο είναι και το προσωπικό των εκδοτηρίων, όπως και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια (security). Όλοι αυτοί εξίσου οφείλουν να σας εξυπηρετούν πρόθυμα και κατά προτεραιότητα.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του προαστιακού σιδηρόδρομου είναι: http://www.proastiakos.gr


7.13. ΟΣΕ

Ο ΟΣΕ παρέχει τις ακόλουθες διευκολύνσεις στα Α.μεΑ.:

1. Προσβάσιμα κτίρια και σταθμούς.
2. Ειδικούς χώρους υγιεινής.
3. Προσβάσιμο ανελκυστήρα.
4. Χαμηλά καρτοτηλέφωνα (στους μεγάλους σταθμούς).
5. Ειδικούς χώρους στάθμευσης.
6. Υπόγεια διάβαση με ράμπα, ειδικό αναβατόριο.
7. Προσβάσιμες επιβατάμαξες.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΣΕ είναι: http://www.ose.gr


7.14. Τηλεπικοινωνιακές εκπτώσεις σε Άτομα με Αναπηρίες

Φορέας: ΟΤΕ

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2257/1994, Ν. 2963/2001 και Απ.: 255/83/874/12-07-2002

Παροχές:
Ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση να χορηγεί ειδικά /χαμηλά κοινωνικά τιμολόγια, με την προϋπόθεση ότι, αυτά προβλέπονται νομοθετικά, όπως ισχύει σήμερα στις παρεχόμενες τηλεφωνικές εκπτώσεις.

Δικαιούχοι:
Τυφλοί, Κινητικά Ανάπηροι, Νεφροπαθείς τελικού σταδίου, Άτομα με Αναπηρία άνω του 67%,.

Χρόνος ισχύος παροχών:
Όλες οι προαναφερόμενες εκπτώσεις ισχύουν εφ’ όρου ζωής, εφόσον και η αναπηρία των δικαιούχων έχει κριθεί από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές εφ’ όρου ζωής και αποδεικνύεται με τα ανάλογα δικαιολογητικά των αρμοδίων Φορέων.

7.14.1 ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΟΙ

Δικαιούχοι:

1. Δικαιούχοι της έκπτωσης κινητικά αναπήρου είναι τα άτομα, τα οποία:
α. Είναι δικαιούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, (ΦΕΚ 68 Α΄) και της κ.υ.α. 115750/3006/1981, (ΦΕΚ 572 Β’).
β. Έχουν αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων, που αποδεικνύεται με έγγραφη πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας, από την εκάστοτε αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.
γ. Είναι κηδεμόνες των ως άνω ατόμων / κινητικά ανάπηρων, με τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

2. Ως κηδεμόνας κινητικά ανάπηρου – και κατά συνέπεια δικαιούχος της έκπτωσης τηλεφωνικών τελών – θεωρείται το άτομο που έχει την επιμέλεια του κινητικά αναπήρου, με την έννοια της Γονικής Μέριμνας (επί ανηλίκου κινητικά αναπήρου), της Επιτροπείας ή της Δικαστικής Αντίληψης του κινητικά αναπήρου.

Δικαιολογητικά:

1. Για τη χορήγηση έκπτωσης κινητικά αναπήρου, κατατίθεται αίτηση / δήλωση στην Τηλεπικοινωνιακή Μονάδα που υπάγεται η τηλεφωνική σύνδεση, και συνυποβάλλεται, κατά περίπτωση:
α. Από τον έχοντα αναπηρία παραπληγίας τετραπληγίας, έγγραφη πιστοποίηση «ότι είναι δικαιούχος του εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας».
β. Από τον έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω η κάτω άκρων, έγγραφη πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας, από την εκάστοτε αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

2. Για τη χορήγηση έκπτωσης στον έχοντα την επιμέλεια του κινητικά αναπήρου (παροχή έκπτωσης σε κηδεμόνα), εκτός της υποβολής του κατά περίπτωση πιστοποιητικού αναπηρίας, ο αιτών θα αποδεικνύει την κηδεμονία του – Γονική Μέριμνα, Επιτροπεία ή Δικαστική Αντίληψη – με τα προβλεπόμενα έγγραφα νομιμοποίησής του, (όπως π. χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ανηλίκου κινητικά αναπήρου, δικαστικό έγγραφο ορισμού Επιτρόπου ή Δικαστικού Αντιλήπτορα κλπ.)
Σε κάθε περίπτωση παροχής έκπτωσης σε κηδεμόνα, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του αναπήρου – σε μορφή πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου, καθώς και η συμπλήρωση αίτησης, που μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει και δήλωση του αιτούντος «ότι ο κινητικά ανάπηρος συνοικεί μαζί του», (ήτοι στο ίδιο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη / λειτουργεί η τηλεφωνική του σύνδεση).

7.14.2 ΤΥΦΛΟΙ

Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι της έκπτωσης Τυφλού Συνδρομητή είναι οι τυφλοί κατά την έννοια του Ν. 958/79 και η τηλεπικοινωνιακή έκπτωση ανέρχεται σε 1000 μονάδες μηνιαίως.

Δικαιολογητικά:

1. Για τη χορήγηση έκπτωσης Τυφλού Συνδρομητή, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – δήλωση στην Τηλεπικοινωνιακή Μονάδα που υπάγεται η τηλεφωνική σύνδεση, και συνυποβάλλει βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένος στα γενικά μητρώα τυφλών, που τηρούνται στις Διευθύνσεις ή στα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιών της χώρας (στα υπόψη μητρώα εγγράφονται οι τυφλοί που εμπίπτουν στην έννοια του Ν. 958/79).

2. Ανήλικος τυφλός μπορεί να γίνει συνδρομητής τηλεφωνικής σύνδεσης (είτε με χορήγηση νέας είτε από εκχώρηση ή καθολική διαδοχή), με τη διαδικασία που προβλέπεται για τους ανήλικους (υπογραφή σύμβασης από τους γονείς κ.λ.π.)

7.14.3 ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι Έκπτωσης είναι άμεσα ή έμμεσα οι εξής:

1. Άμεσα:
Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου, όπως ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας, αριθμ. Υ3β/οικ. 5220/23-10-2000 (ΦΕΚ1353/ Β΄) – ήτοι:
α. Τα άτομα που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
β. Τα άτομα που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και κάνουν φορητή περιτοναϊκή κάθαρση.
γ. Τα άτομα που έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού.

2. Έμμεσα:
Οι έχοντες την επιμέλεια ατόμου / νεφροπαθούς τελικού σταδίου, ασκούντες την επιμέλεια αυτή, ως έχοντες «τη Γονική Μέριμνα», «την Επιτροπεία» ή «τη Δικαστή Αντίληψη» του νεφροπαθούς τελικού σταδίου.

α. Ο άμεσα δικαιούχος καταθέτει στην Τηλεπικοινωνιακή Μονάδα, που υπάγεται η τηλεφωνική του σύνδεση, τα εξής:
– Αίτηση παροχής της έκπτωσης.
– Το ατομικό του ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΘΕΝΗ (ήτοι την κάρτα Αναπηρίας Νεφροπαθούς), που υποβάλλεται σε φωτοτυπία και επικυρώνεται από την Τηλεπικοινωνιακή Μονάδα, μετά από έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων από το αντίστοιχο πρωτότυπο ή σχετική βεβαίωση Δημόσιου Φορέα, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι ο αιτών είναι νεφροπαθής τελικού σταδίου και έχει ενταχθεί σε Πρόγραμμα Εξωνεφρικής Κάθαρσης και Μεταμόσχευσης.

Το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΘΕΝΗ (Κάρτα Αναπηρίας Νεφροπαθούς), εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υπηρεσία Ελέγχου και Συντονισμού), η δε -εναλλακτικά – απαιτούμενη σχετική βεβαίωση Δημόσιου Φορέα, δεν υποκαθίσταται από αντίστοιχη βεβαίωση Ιδιωτικού Κέντρου Αιμοκάθαρσης ή Μεταμόσχευσης.

β. Ο έμμεσα δικαιούχος καταθέτει στην Τηλεπικοινωνιακή Μονάδα, που υπάγεται η τηλεφωνική του σύνδεση, τα εξής:
– Αίτηση παροχής της έκπτωσης, στην οποία αναφέρεται «ότι ο νεφροπαθής συνοικεί μαζί του», ήτοι στον ίδιο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί η σύνδεση του έμμεσα δικαιούχου.
– Το προβλεπόμενο έγγραφο νομιμοποίησής του, με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει την επιμέλεια του νεφροπαθούς τελικού σταδίου, με την ιδιότητα – κατά περίπτωση – του έχοντος «τη Γονική Μέριμνα», «την Επιτροπεία», ή «τη Δικαστική Αντίληψη» του ατόμου, για λογαριασμό του οποίου αιτείται / δικαιούται την έκπτωση τελών.
– Το Δελτίο Ασθενή (ήτοι την Κάρτα Αναπηρίας Νεφροπαθούς) ή σχετική βεβαίωση Δημοσίου Φορέα.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του νεφροπαθούς τελικού σταδίου, σε μορφή πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου.

7.14.4 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι έκπτωσης των 16 ευρώ για χρήση υπηρεσιών internet είναι Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 6 της Απόφασης 255/83 της Ε.Ε.Τ.Τ.

Ι. Άμεσοι δικαιούχοι:

1. Οι τυφλοί συνδρομητές που εμπίπτουν στην έννοια του Ν. 958/79 και είναι εγγεγραμμένα στα γενικά μητρώα τυφλών, που τηρούνται στις Διευθύνσεις ή στα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιών της χώρας.

2. Οι κωφοί συνδρομητές που εμπίπτουν στην έννοια του Ν. 1813/1988, (άρθρο 33, § 141-142, πίνακας του Παραρτήματος Α, σελ. 25, – ΦΕΚ 243/Α΄), που παρουσιάζουν ελάττωση ακουστικής οξύτητας 96-100% και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Σ΄ αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τα άτομα που παρουσιάζουν κωφαλαλία, δηλαδή πλήρη κώφωση, χωρίς ανάπτυξη ομιλίας με ποσοστό αναπηρίας 80%.

3. Οι παραπληγικοί – τετραπληγικοί, που έχουν αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων και οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου, – ως ακολούθως:
α. Οι έχοντες παραπληγία-τετραπληγία, βάσει του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) και είναι δικαιούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68Α) και της Κ.Υ.Α. 115750/3006/1981 (ΦΕΚ 572 Β΄).
β. Οι έχοντες αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων, βάσει του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), που αποδεικνύεται με έγγραφη πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας, από την εκάστοτε αρμόδια Υγειονομική Επιστροπή.
γ. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου, όπως ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, αριθμ. Υ3β/οικ. 5220/23-10-2000 (ΦΕΚ 1353/Β΄), ήτοι:
– Τα άτομα που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
– Τα άτομα που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και κάνουν φορητή περιτοναϊκή κάθαρση
– Τα άτομα που έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού.

4. Όλα τα άτομα με αναπηρία άνω του 67%, όπως αυτό καθορίζεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

II. Έμμεσοι Δικαιούχοι

– Οι κηδεμόνες όλων των ως άνω ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, πλην τυφλών.
– Μόνο οι κηδεμόνες των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και αυτισμό, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, – όπως τα άτομα αυτά ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) αριθμ. Φ/21/2361/1993, §

3.1.4. (ΦΕΚ 819 Β΄), ήτοι τα άτομα τα οποία δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και ως εκ τούτου χρήζουν κηδεμονίας.

– Οι κηδεμόνες των ατόμων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% όπως τα άτομα αυτά ορίζονται στην αριθμ. Υ.Α Φ/21/2361/1993, § 3.7.4. (ΦΕΚ  819/Β΄), ήτοι τα άτομα που παρουσιάζουν βλάβη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), με βασικές εκδηλώσεις τις έντονες κινητικές διαταραχές σπαστικού τύπου μετά ή άνευ υπερκινησιών και άλλοτε άλλου βαθμού νοητική υστέρηση.

Με τον όρο κηδεμόνας του αναπήρου και κατά συνέπεια δικαιούχος της ανωτέρω έκπτωσης τηλεφωνικών τελών σε μια τηλεφωνική σύνδεση θεωρείται το άτομο που έχει την επιμέλεια του αναπήρου, με την έννοια της Γονικής Μέριμνας (επί του ανηλίκου), της Επιτροπείας ή της Δικαστικής Αντίληψης του αναπήρου.

Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχουν έμμεσοι δικαιούχοι με την έννοια της Γονικής Μέριμνας (επί ανηλίκου αναπήρου), της Επιτροπείας ή της Δικαστικής Αντίληψης Αναπήρου για τους Τυφλούς συνδρομητές, αφού και ο ανήλικος τυφλός μπορεί να γίνει συνδρομητής του ΟΤΕ.

Ε. Δικαιούχοι δωρεάν παροχών/ υπηρεσιών των 20 κλήσεων το μήνα στο 11888 και της φραγής εξερχόμενων κλήσεων, σύμφωνα με τις παραγρ. 5 και 9 του άρθρου 6 της Απόφασης 255/83 της Ε.Ε.Τ.Τ.

Ι. Άμεσοι Δικαιούχοι
– Οι τυφλοί συνδρομητές
– Οι μερικώς τυφλοί (δηλαδή άτομα με σοβαρά προβλήματα οράσεως και με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%)

II. Έμμεσοι δικαιούχοι
Οι κηδεμόνες των μερικώς τυφλών ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με τους όρους όπως αυτοί καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση για τον έχοντα την επιμέλεια του αναπήρου.

Δικαιολογητικά:

α. Ο άμεσα δικαιούχος καταθέτει στην Τηλεπικοινωνιακή Μονάδα που υπάγεται η τηλεφωνική του σύνδεση τα εξής:
– Αίτηση παροχής της έκπτωσης.
– Τα δικαιολογητικά πιστοποίησης της αναπηρίας, όπως αυτά καθορίζονται παραπάνω για κάθε ομάδα ατόμου με αναπηρία.
Για τους προαναφερόμενους δικαιούχους, που ήδη τυγχάνουν από προγενέστερες εφαρμογές τηλεπικοινωνιακής έκπτωσης, δεν απαιτούνται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, εκτός και αν έχει λήξει η ημερολογιακή τους ισχύς.

β. Ο έμμεσα δικαιούχος καταθέτει στην Τηλεπικοινωνιακή Μονάδα, που υπάγεται η τηλεφωνική του σύνδεση, τα εξής:
• Αίτηση παροχής της έκπτωσης
• Το προβλεπόμενο έγγραφο νομιμοποίησής του, με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει την επιμέλεια του αναπήρου, με την ιδιότητα – κατά περίπτωση – του έχοντος τη «Γονική Μέριμνα», «την Επιτροπεία», ή «τη Δικαστική Αντίληψη» του ατόμου, για λογαριασμό του οποίου αιτείται / δικαιούται την έκπτωση τελών.
• Τα δικαιολογητικά πιστοποίησης της αναπηρίας και της εγκυρότητας αυτής για τα άτομα με προβλήματα αναπηρίας άνω του 67%, όπως καθορίζονται ανωτέρω ανάλογα με την περίπτωση. Το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ατόμου με αναπηρία, σε μορφή πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΤΕ είναι: http://www.ote.gr


7.15. Ολυμπιακή Αεροπορία

Η Ολυμπιακή Αεροπορία ΑΕ παρέχει τις ακόλουθες διευκολύνσεις στα Α.μεΑ.:

1. Ατέλειες σε εισιτήρια του εσωτερικού
Στους τυφλούς και τους συνοδούς τους παρέχεται έκπτωση 50%, με επίδειξη του Δελτίου Κυκλοφορίας του Τυφλού, όπως και του Δελτίου Κυκλοφορίας του Συνοδού Τυφλού.
Επισημαίνεται ότι, το Δελτίο Κυκλοφορίας του συνοδού τυφλού, φέρει τη φωτογραφία και τα στοιχεία του τυφλού. Ο συνοδός προκειμένου να δικαιούται την έκπτωση πρέπει απαραιτήτως να ταξιδεύει μαζί με τον τυφλό.

2. Μεταφορά Α.μεΑ. με WCΗR από και προς τα αεροσκάφη.
Αφορά επιβάτες με κινητικά προβλήματα ή δυσκολία στη βάδιση και κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:
• WCΗR: Επιβάτης, οποίος μπορεί να ανέβει και κατέβει τις σκάλες, μπορεί να μετακινηθεί μόνος του εντός του αεροσκάφους, αλλά χρειάζεται αναπηρική καρέκλα για να μετακινηθεί από και προς το αεροσκάφος, (όχι μεγάλες αποστάσεις).
• WCΗS: Επιβάτης, ο οποίος δεν μπορεί να ανέβει και κατέβει τις σκάλες, μπορεί όμως να μετακινηθεί μόνος του εντός του αεροσκάφους. Χρειάζεται την αναπηρική καρέκλα από και προς το αεροσκάφος.
• WCΗC: Επιβάτης, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί μόνος του, είτε εντός, είτε εκτός του αεροσκάφους

3. Μεταφορά ασθενών σε φορείο.
• Μεταφορά επιβατών με πάθηση για την οποία χρειάζεται ιατρική γνωμάτευση για να ταξιδέψουν.
• Παροχή οξυγόνου για άτομα που χρειάζονται οξυγόνο κατά την πτήση

4. Συνοδεία υπαλλήλων εδάφους.
Αφορά:
• Τυφλούς – Κωφούς
• Ασυνόδευτα παιδιά
• Άτομα που χρήζουν βοηθείας

5. Προσβάσιμο εξοπλισμό αεροσκαφών.
Πρόκειται για τα αεροσκάφη Β737-400, Α300-600, Α340-300, τα οποία διαθέτουν, ανάλογα με τον τύπο, καθίσματα με ανακλινόμενους ερεισιβραχίονες, ειδικά WC και ειδικά αμαξίδια για το εσωτερικό του αεροσκάφους.

6. Αναβατόρια (High Loaders), στους αεροσταθμούς Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κώ, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, Χανίων.

7. Υπηρεσία Ειδικής Μέριμνας, επανδρωμένη με έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

Δικαιολογητικά:
• Λεπτομερή πληροφόρηση κατά την κράτηση εισητηρίων.
• Προσκόμιση Δελτίου Ιατρικής Πληροφόρησης – MEDIF (ΙΑΤΑ έντυπο) στις περιπτώσεις φορείου, παροχής οξυγόνου ή κάποιας πάθησης για την οποία απαιτείται η ιατρική γνωμάτευση για να ταξιδέψει.

Διαδικασία:
Έγκαιρη ενημέρωση όλων των κατηγοριών μέσω κράτησης.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση ολυμπιακής αεροπορίας είναι: http://www.olympicairlines.gr

Η αναφορά των παρεχόμενων διευκολύνσεων προς τα Α.μεΑ. μόνο από τον ΟΤΕ και την Ολυμπιακή Αεροπορία οφείλεται στο γεγονός ότι προέρχονται από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο