Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α) – Παροχή διευκρινίσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων

Ιούν 10, 2014 | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Φορολογικά

Αθήνα, 2 Μαΐου 2014
Αριθ. πρωτ.: Δ18Α 5010437 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
33Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 – Αθήνα
Πληροφορίες/Τηλέφωνα: Κ. Κούκουνα (Δ18/Α΄) : 210-6987503
Ν. Δελοπούλου (Δ 18/ Β΄) : 210-6987500
Α. Μελανίτου (ΔΕΦΚ /Δ΄): 210-6987406
Β. Μπάρκη (Δ 33/Α΄) : 210-7259326
Fax: 210 69 87 506
210 6987 424
210 72 59 327
e-mail: ipr@otenet.gr,
firtexcis@otenet.gr,
d33a-@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α) – Παροχή διευκρινίσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Δ.1, Δ.2, Δ.3, Δ.5, της παραγράφου Δ του άρθρου τρίτου του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85/Α΄ στις 7-4-2014 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για ενημέρωση και εφαρμογή. Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
• ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
• ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

→ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: Ρυθμίσεις, φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες:

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.2 εδάφιο 1 στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α΄) προστίθεται εδάφιο, με το οποίο προβλέπεται ότι εξαιρετικά για το έτος 2014 και το αργότερο μέχρι 31-10-2014 γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι κατά το έτος 2013 είχαν υποβάλει αίτημα στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης που προβλέπεται στην αριθμ. Δ18Α 5038263/23.10.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2710/Β΄, όπως αυτή κοινοποιήθηκε με την αριθμ. Δ18Α 5039906 ΕΞ 13.11.2013 ΕΔΥΟ.)

Επίσης, γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους στην Α.Σ.Υ.Ε. για την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης σύμφωνα με την αντιστοίχιση των παθήσεων που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ το έτος 2014 και το αργότερο μέχρι 31-10-2014.

Στην περίπτωση που οι ως άνω ενδιαφερόμενοι, δεν δικαιούνται την απαλλαγή, βάσει της προσκομιζόμενης ιατρικής βεβαίωσης μετά την αντιστοίχιση των παθήσεων, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο το τέλος ταξινόμησης χωρίς την επιβολή προστίμου ή προσαυξήσεων. Επίσης, με τον κοινοποιούμενο νόμο προβλέφτηκε ειδικότερα για τους ανάπηρους με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία) ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών να γίνονται δεκτές για τα έτη 2013 και 2014 οι θετικές γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες κατά το χρόνο έκδοσης αυτών υγειονομικές επιτροπές (Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, Α.Σ.Υ.Ε.) για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης οι οποίες δεν γίνονται δεκτές από 1-1-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α΄), όπως κοινοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5003183 ΕΞ 24.1.2013 ΔΥΟ.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.2 εδάφιο 2 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 και ορίζεται ότι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από την Α.Σ.Υ.Ε.

Τέλος, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.2 εδάφιο 3 τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) και ορίζεται ότι τα αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί από άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα οποία , συνεπεία θανάτου αυτών, περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους αποδεσμεύονται τελωνειακά εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του αναπήρου δικαιούχου, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) επιπλέον μηνών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ( ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 896/37 περί του γενικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών τα ως άνω αυτοκίνητα αποδεσμεύονταν σε διάστημα έξι μηνών, με παράταση δύο ακόμη εξαμήνων με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

→ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ3: Ρυθμίσεις για τα εταιρικά οχήματα

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.3 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 6 της αριθμ. πρωτ. Δ. 247/13/6-4-1988 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β΄), κυρωθείσας με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α΄), με την προσθήκη περίπτωσης ι) αναφορικά με νέα κατηγορία δικαιούχων προσώπων του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής – χρησιμοποίησης οχημάτων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τα πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό. Ειδικότερα, για την υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στις προαναφερθείσες διατάξεις θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η σύμβαση εργασίας ή η συμφωνία του μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζόμενου με την εταιρεία να προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή.

β) Το εταιρικό όχημα να μη χρησιμοποιείται κατά τρόπο μόνιμο εντός της Ελλάδας, με την έννοια ότι χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτός Ελλάδας.

γ) Η μη επαγγελματική χρήση του εταιρικού οχήματος να έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την επαγγελματική χρήση του και να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εργασίας, αποτελώντας μέρος, από οικονομική άποψη, της αμοιβής του εργαζόμενου,

δ) Το όχημα να καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις προαναφερθείσες διατάξεις, η σχετική υπουργική απόφαση θα σας κοινοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο διαταγή.

→ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ5: Φορολογική μεταχείριση οχημάτων που προέρχονται από διασκευή διπλοκάμπινων οχημάτων -Κυρώσεις παράνομων διασκευών αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπές ρυθμίσεις.

Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ5, προστίθεται νέα περίπτωση ζ) επί του άρθρου 123 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) και ορίζεται ότι, για τα αυτοκίνητα οχήματα της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού (διπλοκάμπινα οχήματα) τα οποία με την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά διασκευάζονται σε οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα των δ.κ. 87.03 και 87.04, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α) «Τελωνειακή επίβλεψη και φορολογικό καθεστώς των αυτοκινήτων εγχώριας παραγωγής και άλλες διατάξεις». Επισημαίνεται ότι, οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αριθμ.πρωτ. Φ. 905/439/6.7.2007  Ε.Δ.Υ.Ο. (παρ.6, άρθρο 1, Κεφ.Α, Μέρος II) εξακολουθούν να ισχύουν.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ5, αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, έτσι ώστε στην έννοια του αυτοκινήτου οχήματος με μόνιμο κλειστό αμάξωμα να περιλαμβάνονται και τα οχήματα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου (διπλοκάμπινα οχήματα), εφόσον στον ανοικτό χώρο φόρτωσης αυτών, γίνει προσθήκη καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Δ5 προστίθεται περίπτωση 12 στη παράγραφο Γ του άρθρου 137 του ν.2960/2001 και τροποποιείται η περίπτωση 1 της ιδίας παραγράφου.

Η εν λόγω διάταξη κρίθηκε απαραίτητη καθώς σήμερα υφίσταται πολυνομία όσον αφορά τον κολασμό της διασκευής οχημάτων χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των τελωνειακών αρχών και για το λόγο αυτό προβλέφθηκε η αντικατάσταση- κατάργηση των παλαιότερων διατάξεων (άρθρο 9 του ν.1573/1985, παρ.11 και 12 του άρθρου 15 του ν.2386/1996) και η προσθήκη περίπτωσης 12 στη παράγραφο Γ στο άρθρο 137 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001) στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι παραβάσεις περί αυτοκινήτων οχημάτων.

Ειδικότερα:

– Η περίπτωση 1 της παραγράφου Γ τροποποιείται ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα δέσμευσης οχημάτων και στις περιπτώσεις παραβάσεων της περίπτωσης 12.

– Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 12 αντιμετωπίζονται οι διασκευές αυτοκινήτων οχημάτων χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής, με την επιβολή προστίμου ίσου με το 1/5 του αναλογούντος σε αυτά τέλους ταξινόμησης, με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

– Με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 12, παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς των αυτοκινήτων οχημάτων που διασκευάστηκαν παράτυπα στην αρχική τους μορφή χωρίς την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων (διαφορά του τέλους ταξινόμησης) υπό την προϋπόθεση καταβολής του οφειλόμενου προστίμου.

Επιπλέον και για την αποφυγή καταστρατήγησης των διατάξεων που προβλέπουν την επαναφορά των οχημάτων στην αρχική τους μορφή, προβλέπεται η επιβολή του διπλάσιου του προβλεπόμενου από τα προαναφερθέντα εδάφια προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος που καταλαμβάνεται εκ νέου να έχει διασκευάσει το ίδιο όχημα κατά παράβαση των διατάξεων του ν.1573/1985.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Δ5, προβλέπεται η αντιμετώπιση παραβάσεων που έχουν ήδη διαπιστωθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με σκοπό να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά Δικαστήρια και να εισπραχθούν άμεσα τα οφειλόμενα πρόστιμα:

– οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ εφαρμόζονται και για παραβάσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος της ψηφισθείσας διάταξης δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις.

– στις διατάξεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 του ν.2960/2001 δύνανται να υπαχθούν κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων και οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις αλλά εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και οι υποθέσεις που εκκρεμούν για είσπραξη ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου 4254/2013 (ΦΕΚ 85 Α΄ 7/4/2014), να παραιτηθούν των ενδίκων μέσων και να καταβάλουν τα προβλεπόμενα ποσά. Ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται μέχρι το ύψος της προβλεπόμενης τελωνειακής οφειλής και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται.

Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ5, προβλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν.1573/1985, αφού πλέον οι σχετικές παραβάσεις όσον αφορά τις παράτυπες διασκευές και οι ποινές που επισύρουν έχουν συμπεριληφθεί στο άρθρο 137 του ν.2960/2001.

Για λόγους ασφαλείας δικαίου διατηρείται διάταξη με την οποία ορίζεται ότι οι παραβάσεις του ν.1573/1985 κολάζονται με τις διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων του ν.2960/2001.

Τέλος, με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Δ5, προβλέπεται η κατάργηση των παραγράφων 11, 12 του άρθρου 15 του ν.2386/1996 οι διατάξεις του οποίου θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση των παράνομων διασκευών φορτηγών οχημάτων σε επιβατικά οι οποίες μέχρι τη θέσπιση των διατάξεων του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» συνιστούσαν λαθρεμπορία. Η κατάργηση αυτή κρίνεται σκόπιμη δεδομένου ότι οι παράνομες διασκευές δεν συνιστούν πλέον λαθρεμπορία αλλά απλή τελωνειακή παράβαση και χρήζουν ομοιόμορφης αντιμετώπισης. Εξάλλου, η ρύθμιση αυτή για τη δυνατότητα επαναφοράς των οχημάτων στην αρχική τους μορφή χωρίς την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων έχει συμπεριληφθεί στις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις.

Οι παραβάσεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 θα καταχωρούνται στο ΟΠΣΤ στον κωδικό παράβασης :7558.

Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Δ5, προστίθενται εδάφια στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) με τις διατάξεις των οποίων, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις περί επιστροφών λόγω απόσυρσης και για οχήματα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις επιστροφής του τέλους ταξινόμησης έως και 30.11.2013, από ενδιάμεσους εμπόρους αυτοκινήτων (dealers), στους οποίους μεταβιβάσθηκαν τα υπό κρίση οχήματα με ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόμησης. Στη περίπτωση αυτή προσκομίζεται συμπληρωματικά το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία χορηγεί στον δικαιούχο ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού, τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 85

7 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτός ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 2/23510/0094/30.3.2012 (Β΄1083) Α.Υ.Ο. «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» έως την οριστική απομείωση του χαρτοφυλακίου του συνεχίζει τη δραστηριότητά του αποκλειστικά για τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται στον ως άνω Κανονισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με τους ήδη υφιστάμενους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συναλλασσόμενους του Ταμείου, χωρίς δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων προς αυτούς από αυτό τον κλάδο ούτε αποδοχής οποιωνδήποτε νέων καταθέσεων, με την εξαίρεση της ανανέωσης των ήδη υφιστάμενων καταθέσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από το πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδος.» β. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: «ι) Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2548/1997 ( Α΄ 259).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.: Συμπλήρωση φορολογικών ρυθμίσεων σχετικά με το έτος πρώτης κυκλοφορίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

1. α. Προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2238/1994, οι λέξεις «ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ» μετά τις λέξεις «στην Ελλάδα». β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για το οικονομικό έτος 2014.

2. α. Προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ» μετά τις λέξεις «στην Ελλάδα».

β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2014 και επόμενα.

3. α. Προστίθεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013, οι λέξεις «ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ» μετά τις λέξεις «στην Ελλάδα».

β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για το οικονομικό έτος 2014 και για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και επόμενα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α΄ 166) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά, για το έτος 2014, γίνονται δεκτές, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν. 490/1976 (Α΄ 331) με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, κατ’ εφαρμογή της αριθμ. Δ.18 Α 5038263 ΕΞ 2013/24.10.2013 κ.υ.α. (Β΄ 2710), το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014. Στην περίπτωση που συνεπεία της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., η οποία προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο μέχρι 31.10.2014 για την αντιστοίχιση των παθήσεων σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του παρόντος, οι αιτούντες δεν δικαιούνται τις απαλλαγές επιβάλλονται σε αυτούς, χωρίς την επιβολή προστίμου ή προσαυξήσεων, οι υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων δασμοί, φόροι, εισφορές, δικαιώματα και τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα για τους αναπήρους με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία) ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό γίνονται δεκτές για τα έτη 2013 και 2014 οι εκδοθείσες θετικές γνωματεύσεις των κατά το χρόνο έκδοσης αυτών αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν.δ. 490/1976, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.»

2. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε..»

3. α. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, Α΄ 265 ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις για τα άτομα με αναπηρίες και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους τους, αποδεσμεύονται τελωνειακά εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου.»

β. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 132 του ν. 2960/2001, όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4138/2013 (Α΄ 72) και εκ παραδρομής αριθμηθεί ως παράγραφος 10, αναριθμείται στο ορθό ως παράγραφος 11.

γ. Στο τέλος του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής: «12. α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες, η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος δύναται να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον μήνες.

β) Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: Ρυθμίσεις για τα εταιρικά οχήματα

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αριθμ. πρωτ. Δ247/13/6.4.1988 ΑΥΟ (Β΄ 195), όπως κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90), προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής: «ι) Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος−μέλος, στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

αα) Η σύμβαση εργασίας ή η συμφωνία του μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζόμενου με την εταιρεία να προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή.

ββ) Το εταιρικό όχημα να μην χρησιμοποιείται κατά τρόπο μόνιμο εντός της Ελλάδας, με την έννοια ότι χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτός Ελλάδας.

γγ) Η μη επαγγελματική χρήση του εταιρικού οχήματος να έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την επαγγελματική χρήση του και να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εργασίας, αποτελώντας μέρος, από οικονομική άποψη της αμοιβής του εργαζόμενου.

δδ) Το όχημα να καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα.

Η διάρκεια παραμονής του επιβατικού οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν περιορίζεται χρονικά, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4.: Μη άρση ακινησίας οχημάτων και διαγραφή από το Μητρώο οχημάτων λόγω εξαγωγής ή καταστροφής

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82) προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση που πρόκειται να διαγραφεί αυτοκίνητο όχημα ευρισκόμενο σε κατάσταση ακινησίας, από το Μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λόγω παράδοσής του για ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με σκοπό την εξαγωγή του, δεν αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία κυκλοφορίας του, άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της οικείας Περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επέρχεται διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος από το Μητρώο οχημάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή μεταφοράς του εκτός της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή μεταφορά του εκτός της χώρας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.»

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Εξαιρετικά και μέχρι δύο φορές ετησίως επιτρέπεται η κυκλοφορία ενάριθμων ασφαλισμένων αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, προσωρινή άδεια διάρκειας μέχρι τριών (3) ημερών κατ΄ έτος αποκλειστικά και μόνο για την παράδοσή τους σε σημεία συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), με τη σχετική ένδειξη επί του εντύπου αυτής ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ. Άπαξ ετησίως μπορεί να χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και για τα ανάριθμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή τις μοτοσυκλέτες, με την ίδια ως άνω συνολική διάρκεια, αποκλειστικά και μόνο για τη μετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού τους στον τόπο ταξινόμησης και για την επισκευή ή έλεγχο από ΚΤΕΟ. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, αφού καταβληθεί για κάθε ημέρα, και ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, το ποσό των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3) ευρώ αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα ή τις μοτοσυκλέτες. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του παρόντος. Για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τίθεται σε εφαρμογή σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και παρέχεται πρόσβαση σε αυτήν σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες άλλων υπουργείων κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των τριών προηγούμενων εδαφίων της παρούσας.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5.: Φορολογική μεταχείριση οχημάτων που προέρχονται από διασκευή διπλοκάμπινων οχημάτων − Κυρώσεις παράνομων διασκευών αυτοκινήτων οχημάτων

1. Το άρθρο 123 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» τροποποιείται ως εξής: α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 123 προστίθεται νέα περίπτωση ζ΄ ως εξής, η δε περίπτωση ζ΄ αναριθμείται σε η΄: «ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήματα που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα οποία με την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύμματος από άκαμπτο στερεό υλικό διασκευάζονται σε οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1573/1985 (A΄ 201).»

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 123 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ως αυτοκίνητο όχημα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα νοείται όχι μόνο αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό αλλά και αυτό που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα ανοικτού φορτηγού καθώς και στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχημάτων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό.»

2. Το άρθρο 137 του ν. 2960/2001 τροποποιείται ως εξής: α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Πέρα από την επιβολή των προστίμων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Α1, Α4, Β5, Β6, καθώς και των αναφερομένων στις παραγράφους Γ2, Γ4, Γ5 και Γ12 τα οχήματα υπόκεινται και σε προσωρινή δέσμευση, με πράξη της Τελωνειακής Αρχής που διαπίστωσε την παράβαση, εάν δεν διασφαλίζεται η είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου.»

β. Στην παράγραφο Γ του άρθρου 137 προστίθεται περίπτωση 12, ως εξής: «12. Στις περιπτώσεις αυτοκινήτων οχημάτων που καταλαμβάνονται πριν ή μετά την ταξινόμησή τους να έχουν διασκευασθεί χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν. 1573/1985 (Α΄ 201), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/5 του αναλογούντος στα οχήματα τέλους ταξινόμησης με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών στα διασκευασθέντα οχήματα φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον μετά την καταβολή του προβλεπόμενου από το προηγούμενο εδάφιο προστίμου, επαναφερθούν στην αρχική τους μορφή, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος υπέπεσε σε παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας, κατέβαλε το προβλεπόμενο πρόστιμο και επανέφερε το όχημα στην αρχική μορφή του, καταληφθεί εκ νέου να έχει διασκευάσει το ίδιο όχημα χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν. 1573/1985, επιβάλλεται σε αυτόν το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου προστίμου.»

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 του ν. 2960/2001 εφαρμόζονται και για παραβάσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις. Εφαρμόζονται επίσης και για παραβάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις αλλά εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών και εκκρεμούν για είσπραξη ενώπιον των αρμόδιων αρχών, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, παραιτηθούν των ενδίκων μέσων και καταβάλουν τα προβλεπόμενα ποσά. Ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται μέχρι το ύψος της προβλεπόμενης τελωνειακής οφειλής και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται.

4. Το άρθρο 9 του ν. 1573/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) εφαρμόζονται και για παραβάσεις του παρόντος νόμου».

5. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 15 του ν. 2386/1996 (Α΄ 43) καταργούνται.

6. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην ανωτέρω διάταξη υπάγονται και οχήματα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις επιστροφής του τέλους ταξινόμησης έως και 30.11.2013, από ενδιάμεσους εμπόρους αυτοκινήτων (dealers) στους οποίους μεταβιβάστηκαν τα υπό κρίση οχήματα με ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόμησης. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται συμπληρωματικά ως δικαιολογητικό, το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία χορηγεί ακριβές φωτοαντίγραφο στον δικαιούχο.» β. Η ισχύς της διάταξης της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6.: Παραχώρηση κατασχεμένων μέσων του ΟΔΔΥ στις υπηρεσίες του Δημοσίου

Το τέταρτο, εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται με νέα εδάφια ως εξής: «Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, εάν μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης, δεν έχει λάβει την πιο πάνω έγγραφη γνωστοποίηση ή ανακοίνωση προβαίνει στην παραχώρηση των μέσων αυτών κατά χρήση στις Υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από γνώμη της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναλογική κατανομή τους στις υπηρεσίες του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση των μέσων αυτών στις υπηρεσίες του Δημοσίου, την ηλεκτρονική καταγραφή τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Όχημα το οποίο έχει κατασχεθεί ή δεσμευτεί και ευρίσκεται στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού πέραν του εξαμήνου, παραχωρείται κατά χρήση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δημοσίου με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσης το όχημα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του, στον οποίο καταβάλλεται εύλογη αποζημίωση για το διάστημα χρήσης του οχήματός του ύστερα από έκθεση εκτίμησης του ΟΔΔΥ.

Εάν, μετά την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, μένουν αδιάθετα μέσα, τότε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού προβαίνει στην εκποίησή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1. Στην περίπτωση i) της υποπαραγράφου α) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως ισχύει, οι λέξεις «υφιστάμενου καθεστώτος εγγύησης, στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υφιστάμενου καθεστώτος εγγύησης, σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄».

2. Στο τέλος της περίπτωσης ii) της υποπαραγράφου α) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, προστίθεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4151/2013 (Α΄ 103) εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την περίπτωση της αναστολής καταβολής δόσεων εγγυημένων δανείων, η οποία δεν συνεπάγεται την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου ή την επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου, δεν απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.»

3. Οι περιπτώσεις iii) και iv) της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄143), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «iii) εκπρόσωπο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με τον αναπληρωτή του, iv) τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Δ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας του Συμβουλίου.»

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υποεπιτροπή, στην οποία μετέχουν:

α) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

β) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,

γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του από το νόμιμο αναπληρωτή του,

δ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος − εισηγητής, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος,

ε) Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

στ) Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον αναπληρωτή του.»

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Υποεπιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως γραμματέας της Υποεπιτροπής με τον αναπληρωτή του. Με την ανωτέρω απόφαση δύναται να ορίζεται και κάθε ειδικότερο ζήτημα αναφορικά με τη λειτουργία της Υποεπιτροπής.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής: «Η διαδικασία διενεργείται τόσο κατά το στάδιο κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 διαγράφεται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι προθεσμίες για την: α) έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παρ. 6 και 42 του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν) και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που διενεργήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2013 στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει) και β) απόδοση λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) που θα εκδοθούν (άρθρο 42 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει) παρατείνονται κατά ένα (1) μήνα από τη λήξη τους.

2. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Ανάπηρων Πολέμου Αξιωματικών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι οποίοι εντάχθηκαν σε πολεμική διαθεσιμότητα, χορηγείται από 1.4.2014 ως προσωπική διαφορά, το συνολικό μηνιαίο ποσό που περικόπηκε από τις μηνιαίες αποδοχές τους με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Το ποσό της προσωπικής διαφοράς περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο