Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία

Ιούλ 30, 2013 | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την πληροφορία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1-Ε2)
Ταχ. Κώδικας: 185 10, Πειραιάς
Πληροφορίες: Πλωτάρχης ΛΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ Γ.
Τηλ.: 210-4064260
Fax: 210-4135673
Ε-mail : dths@yen.gr

Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ. 3324.1/01/13

ΘΕΜΑ: Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις,

α) του άρθρου 4 καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ΄ αριθμ. 3577/1992 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (Θαλάσσιες Ενδομεταφορές – Καμποτάζ)

β) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου και όγδοου του ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

γ) του π.δ.85/2012«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων…», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.94/2012 (Α΄149), και το π.δ.119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153)

2. Το π.δ.344/2003 «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές σε συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου» (Α΄314)

3. Την υπ’ αριθμ.04/18-06-2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

4. Τις υπ’ αριθμ.01/2003 έως 30/2003 Αποφάσεις Ρ.Α.Θ.Ε.

5. Την υπ’ αριθμ.3324.1/15/03/03-04-2003 κοινή απόφαση υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα» (Β΄438), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3324.1/20/03/15-05-2003 κοινή απόφαση υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄643)

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε, ως υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις τακτικές δρομολογήσεις (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) και στις έκτακτες δρομολογήσεις, για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος, κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Α/Α: 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΡΟΙ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜ/ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ [ΑΡΘΡΟ 5 Ν.6059/1934 (Α΄ 71)]
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ: 100% – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Α/Α: 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ: 100% – ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΥΟ ΜΙΑ ΚΛΙΝΗ )

Α/Α: 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A. ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ, Β. ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, Γ. ΒΟΗΘΟΙ ή ΣΥΝΟΔΟΙ (ΘΕΡΑΠΕΝΙΔΕΣ ή ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ) (ΑΝ. ΠΟΛ.) [ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Α & Β) ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Γ)] [ΑΡΘΡΟ 35 Α.Ν.1324/1949 (Α΄ 326), ΑΡΘΡΟ 8 Ν.Δ.3748/1957 (Α΄ 178), ΑΡΘΡΟ 3 Ν.4471/1965 (Α΄87), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.1487/1950 (Α΄179)]
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ: 50% – ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΛΙΝΕΣ

Α/Α: 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ή ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ), Β. ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ – ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ, ΤΥΦΛΩΣΗ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, Γ. ΕΑΝ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΤΕ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ [ΑΡΘΡΟ 4 Ν.3709/2008 (Α΄ 213), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.4150/2013 (Α΄ 102)]
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ: 50% – ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α/Α: 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ) [ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ Ν.1910/1944 (Α΄ 229)]
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ: 50% – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Α/Α: 6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΝ–ΚΕΣΕΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ: 50% – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ 01/09 ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 30/06 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α/Α: 7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ): Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ: i. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΑΝΘ/ΣΤΕΣ, ΥΠΑΞ/ΚΟΙ, Λ/Φ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ii. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΥΠΑ/ΞΚΟΙ, Λ/Φ, ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 50 ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ.Ν.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ: 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Α/Α: 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧΕ [(ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ή ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΑΜΑ»)] [ΑΡΘΡΟ 4 Ν.3709/2008 (Α΄ 213), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.4150/2013 (Α΄ 102)]
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ: 50%

Α/Α: 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΧΗΜΑΤΑ Υ.Ν.Α./ ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ: 100%

2. Οι εκπτώσεις που αναφέρονται στους Πίνακες Ι και ΙΙ της παρούσης, δεν ισχύουν για μετακινήσεις με Ταχύπλοα/ Δυναμικώς Υποστηριζόμενα πλοία κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με τον όρο ότι, οι συγκοινωνιακές ανάγκες εντός της ιδίας ημέρας (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή), καλύπτονται και από συμβατικό πλοίο.

3. Ο επιβάτης ο οποίος δικαιούται καταβολής μειωμένου ναύλου με περισσότερες από μία ιδιότητες, δικαιούται κατ΄ επιλογή του την παροχή μόνον μίας έκπτωσης.

4. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης, παύει να ισχύει κάθε άλλη απόφαση με την οποία ρυθμίζονται όμοια θέματα.

5. Στους παραβάτες των αναφερομένων στην παρούσα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 (Α΄145) κυρώσεις.

6. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Πίνακας Αποδεκτών:

Ι. Για Ενέργεια:
1. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού
2. Εθνικό Τυπογραφείο (Με την παράκληση για επείγουσα δημοσίευση της παρούσας)

ΙΙ. Για κοινοποίηση:
1. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
Ακτή Μιαούλη 7-9, τ.κ.185 35, Πειραιάς
2. Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού
Γούναρη 2, τ.κ.185 31, Πειραιάς
3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων
Ακτή Μιαούλη 17-19, τ.κ. 185 35 Πειραιάς
4. Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ακτοπλοΐας
Ακτή Τζελέπη & Άστιγγος, τ.κ.185 31, Πειραιάς
5. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ακτή Μιαούλη 65, τ.κ.185 36, Πειραιάς

ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
3. Γρ. κ. Γ.Γ. Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
4. Γρ. κ. Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
5. Γρ. κ. Αρχηγού ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ
6. Γρ. κ. Α’ Υπαρχηγού ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
7. Γρ. κ. Επόπτη ΔΘΣ
8. Υ.Ν.Α./ΔΘΣ Β΄ – ΔΠ
9. Υ.Ν.Α./ΓΓΑΝΠ/Δ/νση Μεταφορών (Μυτιλήνη)
10.Υ.Ν.Α./Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο