ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Καταστατικό τού Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης Η Ήρα

Ιούν 16, 2009 | ΕΟΤ, Σωματεία Μέλη

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με σοβαρά Προβλήματα Όρασης «Η Ήρα»
Διεύθυνση: Μασσαλίας 14, Αθήνα, Τ.Κ. 10680
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 69 74 48 39 32 και 26 51 02 20 76
E-mail: anthi.doupi@gmail.com
Ιστολόγιο: http://syllogos-ira.blogspot.gr/

***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης «ΗΡΑ»

Άρθρο 1ο
IΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης «ΗΡΑ». Για τη χρήση στην αλλοδαπή, η επωνυμία του Συλλόγου θα μεταφράζεται “Panhellenic Parents and Guardians’ Union of Children with severe sight problems HERA ”.

2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1. Η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία όρασης κάτω από το πρίσμα του σεβασμού της προσωπικής τους αξιοπρέπειας και των ατομικών τους δικαιωμάτων, καθώς και τον γονέων και κηδεμόνων αυτών.

2. Η προαγωγή, υποστήριξη και βελτίωση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία όρασης σε όλες τις βαθμίδες και χώρους της εκπαίδευσης.

3. Η ανάδειξη και αξιοποίηση δυνατοτήτων για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία όρασης.

4. Η υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία όρασης.

5. Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση δεξιοτήτων, κλίσεων και προτιμήσεων των ατόμων με αναπηρία όρασης και η ανάδειξη και αξιοποίηση ευκαιριών που υπάρχουν στην κοινότητα τους, καθώς και ευρύτερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

6. Η πραγματοποίηση και ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης.

7. Η συστηματική συνεργασία με τις κοινωνικές και άλλες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες των Δήμων- Περιφερειών της χώρας, αλλά και αντίστοιχες ιδιωτικές συλλογικές μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

8. H ενεργός συμμετοχή σε ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις των οποίων οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ

Οι σκοποί του Συλλόγου επιδιώκονται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με τις εξής δράσεις :

1. με την οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων εργασίας, με την ενίσχυση και την ανάπτυξη συνεταιριστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μορφωτικών συλλόγων, των συνεταιρισμών, των ιδιωτικών και άλλων φορέων. Η οργάνωση και η διοίκηση αυτών των προγραμμάτων θα μπορεί να γίνεται είτε απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, είτε από επιτροπή εκλεγμένη από το Δ.Σ. του Συλλόγου, με τη δυνατότητα συμμετοχής σ’ αυτήν και εκπροσώπων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. με την ίδρυση και λειτουργία ξενώνων, οικοτροφείων και γενικά άλλων εγκαταστάσεων συναφούς διευκόλυνσης και εκπαιδευτικών δομών, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία όρασης και τυχών άλλων αναπηριών, για φιλοξενία, διαμονή, εκπαίδευση.

3. με την συνεργασία με άλλα σωματεία, εταιρίες, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικές ομάδες, φορείς δημοσίους και ιδιωτικούς κτλ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πληροφόρησης, καθώς και για αμοιβαία συνδρομή και υποστήριξη σε διάφορα προγράμματα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ή σε άλλες δραστηριότητες και την εγγραφή του Συλλόγου σε Δευτεροβάθμια Όργανα.

4. με την έκδοση περιοδικού ή άλλων εντύπων για την ενημέρωση των μελών του και άλλων παρεμφερών σωματείων, επαγγελματικών και επιστημονικών ομάδων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και γενικά όλων των ατόμων και οργανώσεων όλου του κοινωνικού χώρου, όπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες οι οποίες προάγουν τους στόχους του Συλλόγου.

5. με την ίδρυση κατά τόπους ανά την Ελλάδα τμημάτων, παραρτημάτων, επιτροπών κλπ

6. με δράσεις ενημέρωσης του κοινού και των αρμοδίων Αρχών, με κάθε τρόπο, όπως με εισηγήσεις, παρεμβάσεις, παραστάσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίες, στις Δικαστικές, Διοικητικές, και άλλες Δημόσιες Αρχές, με σκοπό την προώθηση των στόχων του Συλλόγου.

7. με την διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τον ελεύθερο χρόνο τους και τη πραγματοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, εκδηλώσεων όπως θέατρο, δημοτικοί χοροί, μουσική, εκδρομές κλπ που θα βοηθήσουν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο καθώς και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με διαλέξεις, συνέδρια, συμπόσια, εκδηλώσεις κλπ.

8. με τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, με σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία όρασης, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων, μέσω της διάδοσης του αθλητισμού

9. με τη συμμετοχή σε κατά τόπους αθλητικούς συλλόγους ατόμων με αναπηρία όρασης για την συμμετοχή των σε αγώνες, καθώς και τη δημιουργία αθλητικών υποδομών για άτομα με αναπηρία που συμβάλλουν στην κοινωνική τους ένταξη.

Άρθρο 4ον
ΜΕΛΗ

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίκουρα και επίτιμα.

Α. Τακτικά μέλη γίνονται οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ανηλίκων τυφλών ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, το οποία έχουν οπτική αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Β. Επίκουρα μέλη γίνονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., όσοι, ανεξαρτήτως ιδιότητος, που ενστερνίζονται και θέλουν να προάγουν τους σκοπούς του Συλλόγου και αποδέχονται το παρόν καταστατικό. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, εκτός του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Συλλόγου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν σε επιμέρους τυχόν επιτροπές που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Επίτιμα μέλη γίνονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., τιμής ένεκεν, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει ή που μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογος ή γενικότερα στο κίνημα των ατόμων με αναπηρία. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή και δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, που πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην αίτηση επισυνάπτονται έγγραφα πιστοποιητικά της οπτικής αναπηρίας του ανηλίκου, από τα οποία προκύπτει το ποσοστό οπτικής αναπηρίας-απώλειας όρασης σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Όλα τα τακτικά μέλη από την εγγραφή τους έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα του Συλλόγου και υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους εγγραφής, της μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής και των οιωνδήποτε τακτικών ή έκτακτων εισφορών, καθοριζομένων και αναπροσαρμοσμένων εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέλος, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το μητρώο μελών του Συλλόγου ελεύθερα και οποτεδήποτε.

Άρθρο 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή σε 30€ και η ετήσια συνδρομή σε 15€. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. που θα υπόκεινται στην έγκριση της αμέσως επομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται εφάπαξ στη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη ετήσια συνδρομή των μελών που εγγράφονται στο Σύλλογος καταβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την εγγραφή τους.

Κάθε μέλος που καθυστερεί περισσότερο από ένα χρόνο αδικαιολόγητα την τακτική συνδρομή του ή παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ή δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνέλευσης, ή ενεργεί αντίθετα και ασυμβίβαστα προς τους σκοπούς του Συλλόγου, μπορεί να διαγραφεί, μετά από κλήση προς ακρόαση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα επανεγγραφής έχει μόνο το μέλος που διαγράφηκε λόγω καθυστερήσεως της συνδρομής του, εφόσον τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Άρθρο 6ο
ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) τα τέλη εγγραφής, καθώς και οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών,

β) οι εισπράξεις από έντυπα, δημόσιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες,

γ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες οιουδήποτε επ’ ωφελεία του Συλλόγου,

δ) οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, τη Νομαρχία, τους Ο.Τ.Α., την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εθνικό ή διεθνή οργανισμό

ε) τα εκ της κινητής ή ακινήτου περιουσίας του Συλλόγου αποκτώμενα έσοδα, τόκοι, μερίσματα, πρόσοδοι κάθε είδους, μισθώματα κλπ.

Άρθρο 7ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Σε κάθε νομό ή ευρύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα εκτός Αττικής, μπορούν να ιδρύονται τοπικές ή περιφερειακές Ενώσεις αντιστοίχως, εφόσον υπάρχουν είκοσι τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου που το ζητούν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Σ.

Οι τοπικές ή περιφερειακές ενώσεις διοικούνται από πενταμελή διοικούσα επιτροπή και έχουν ως ανώτατο όργανό τους τη Γενική Συνέλευση της περιφερειακής ή τοπικής ένωσης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της τοπικής ή περιφερειακής ένωσης μπορούν να ανοίγονται εκλογικά τμήματα εκτός του νομού που έχει την έδρα η περιφερειακή ή τοπική Ένωση. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση της τοπικής ή περιφερειακής ένωσης εκλέγει από τα μέλη που κατοικούν στο νομό εκτός της έδρας της Ένωσης εφορευτική επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα. Οι διατάξεις του καταστατικού αυτού, συμπεριλαμβανομένων αυτών για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, την εφορευτική επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση στο νομό ή την περιφέρειά τους, ισχύουν και δεσμεύουν για τα όργανα των τοπικών ή περιφερειακών Ενώσεων.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων των Τοπικών ή Περιφερειακών Ενώσεων διεξάγονται πάντα κατά τον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου ή οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη.

Οι τοπικές και περιφερειακές Ενώσεις έχουν οικονομική ανεξαρτησία.

Τοπικές και περιφερειακές Ενώσεις που δεν τηρούν βασικές καταστατικές λειτουργίες σε διάστημα δύο ετών παύουν να λειτουργούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

Άρθρο 8ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα του Συλλόγου είναι: α) η Γενική Συνέλευση β) το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή, δ) η τοπική Διοικούσα Επιτροπή, ε) η τοπική Γενική Συνέλευση και στ) η τοπική εξελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 9ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα.

Η Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη, παρόντα ή απόντα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα προκειμένου :

α) να εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
β) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.
δ) να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ.
ε) να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού.
στ) να αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης.

Η Γ.Σ. αποφασίζει για τα θέματα που γράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία καταρτίζεται τρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης.

Άρθρο 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ. Σ.- ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μέχρι τέλους Νοεμβρίου εκάστου έτους, έκτατα δε όταν το κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ. ή ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακών εντάξει μελών με αίτησή τους προς το Δ.Σ. που αναγράφει τα θέματα προς συζήτηση, οπότε συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως στο ΔΣ.

2. Η τακτική Γ.Σ. αποφασίζει για τον ταμειακό και διαχειριστικό απολογισμό του χρόνου που πέρασε, εγκρίνει τη δράση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.

3. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από το ΔΣ, για τη μεν έκτακτη προ δέκα (10) ημερών και για την τακτική προ μηνός, δι’ υπογραφόμενης υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του και του Γεν. Γραμματέα ατομικής ειδοποιήσεως των μελών, στην οποία καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της Συνελεύσεως, τα θέματα ημερησίας διατάξεως και η εν περιπτώσει μη υπάρξεως απαρτίας επανάληψη της συνελεύσεως κατά το επόμενο άρθρο.

4. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εκτός αν αυτή αποφασίσει διαφορετικά. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται, προσωπικώς ή αντιπροσωπευόμενα, το ένα τρίτο (1/3) συν ένα των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου που διαμένουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο ή το παρόν. Τα υπόλοιπα μέλη που διαμένουν εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής μπορούν να παρευρίσκονται με όλα τα δικαιώματά τους στην Γενική Συνέλευση, αλλά αυτό δεν είναι αναγκαίο για τον καθορισμό της απαρτίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και με αυτά τα θέματα, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Ειδικώς, όμως, προκειμένου να λυθεί απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών, της απαρτίας λαμβανομένης υπόψη όπως παραπάνω, και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποιήσεως τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων. Για να ληφθεί απόφαση μετατροπής των σκοπών του Συλλόγου απαιτείται συναίνεση όλων των μελών, η δε συναίνεση των απόντων μπορεί να δοθεί εγγράφως.

5. Απόφαση για θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι άκυρη. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο που διευθύνει τη συζήτηση, Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά και τριμελή εφορευτική επιτροπή που θα κάνει τις εκλογές, θα μετρήσει τις ψήφους και θα ανακηρύξει τους επιτυχόντες, κάθε φορά που έχει ως θέμα ημερήσιας διατάξεως την εκλογή οργάνων.

6. Στη Γ.Σ. μπορούν να αντιπροσωπεύονται απουσιάζοντα μέλη του Συλλόγου αφού έχουν χορηγήσει θεωρημένη εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο της επιλογής τους, μέλος ή μη μέλος.

Άρθρο 11ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Ο Σύλλογος διοικείται από διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, καθώς και τρία (3) τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη για την εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.).

Παράλληλα με την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκλέγονται και οι σύνεδροι για τις εκλογές των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων οργάνων.

Β. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα, το δε αξίωμα τους τιμητικό, άμισθο και άνευ δικαιώματος προς αποζημίωση, εκτός εάν βρίσκονται σε εργασία που τους έχει ανατεθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Γ. Το εκλεγμένο Δ.Σ., συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του με φροντίδα του μέλους που πλειοψήφησε, και συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα και ταμία. Στο συμβούλιο αυτό προεδρεύει ο συγκαλέσας το ΔΣ και μοναδικό θέμα είναι η συγκρότηση του ΔΣ. Πρώτος εκλέγεται ο Πρόεδρος και μετά τα άλλα μέλη με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω. Η ψηφοφορία είναι μυστική και η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.

Δ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά δύο μήνες ορισμένη ημέρα και ώρα, έκτακτα δε όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον (3) μέλη του που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλησης. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία όσων παρευρίσκονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

Άρθρο 12ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Α. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο κατά τους ισχύοντες νόμους και το παρόν καταστατικό, εκτελεί και εφαρμόζει τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, φροντίζει, λαμβάνει κάθε μέτρο για την επίτευξη των σκοπών αυτού και λογοδοτεί τακτικώς ή εκτάκτως στην Γεν. Συνέλευση. Επίσης εγκρίνει και αποφασίζει για κάθε δαπάνη που υπερβαίνει τα 500€. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την αποδοχή κληρονομιάς υπέρ του Συλλόγου ή δωρεάς πάσης φύσεως.

Β. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου και εργάζονται με αφοσίωση για τους σκοπούς και στόχους του Σωματείου. Εάν κάποιο μέλος του Δ.Σ. ενεργεί εις βάρος του Σωματείου, εκπίπτει της ιδιότητος του με απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώνεται η απόφαση αυτή από την Γεν. Συνέλευση. Επίσης, εκπίπτει της ιδιότητος του, εάν αδικαιολογήτως απουσιάζει από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του. Παραιτουμένου ή εμπίπτοντος κάποιου μέλους του Δ.Σ., την θέση του καταλαμβάνει το κατά την σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος και μη υπάρχοντος, η Γεν. Συνέλευση συγκαλούμενη εκλέγει άλλο μέλος του Δ.Σ., καθώς και αναπληρωματικό.

Γ. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :

α) εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου,

β) διευθύνει και επιβλέπει κάθε έργο του Συλλόγου και εποπτεύει την τήρηση του καταστατικού,

γ) συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.,

δ) συγκαλεί και διευθύνει την συζήτηση της τακτικής και έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως, εκτός της τακτικής Συνελεύσεως για αρχαιρεσίες,

ε) υπογράφει πάντα με τον γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής, εκτελώντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

στ) λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά την ετήσια Γ.Σ.

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κωλυόμενο ή απόντα, αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο αντιπρόεδρος.

Δ. Ο Γενικός Γραμματέας: α) συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Γεν. Συνελεύσεων και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, β) τηρεί τα υπό του Νόμου απαιτούμενα βιβλία, γ) διεξάγει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου την αλληλογραφία του Συλλόγου (παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα, τα πρωτοκολλεί και τα διεκπεραιώνει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, δ) φροντίζει και φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου και διευθύνει τις υπηρεσίες γενικά αυτού,

Τον Γ.Γ. κωλυόμενο ή απόντα, αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Ταμίας ή άλλο μέλος που ορίζει το Δ.Σ.

Ε. Ο Ταμίας τηρεί τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία του Συλλόγου, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και ενεργεί κάθε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται με έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου. Ο Ταμίας οφείλει να καταθέτει αμελλητί στον επ’ ονόματι του Συλλόγου τηρούμενων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ, λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος κάθε εισπραττόμενο ποσό, μη δυνάμενος να παρακρατεί εκτός λογαριασμού και για τις τρέχουσες ανάγκες, ποσό μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ ή εκείνου το οποίο του ΔΣ εκάστοτε ορίζει.

Ο Ταμίας ενεργεί αναλήψεις χρημάτων εκ λογαριασμών του Συλλόγου κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης και σχετικής εντολής του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού.

Ο Ταμίας, τέλος Δεκεμβρίου εκάστου έτους, συντάσσει και εισάγει προς έγκριση στο Δ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό της ληξάσης χρήσεως και προϋπολογισμό της αρχόμενης περιόδου.

Τον Ταμία απόντα, κωλυόμενο ή θανόντα, αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας. Σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν και οι δύο, οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Δ.Σ.

ΣΤ. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν αρμοδιότητες που αναθέτει σε αυτά το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του καθώς και να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη διενέργεια πράξεων της αρμοδιότητάς του ή την εκπροσώπησή του.

Άρθρο 13ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε τρία χρόνια από την τακτική Γ.Σ. Το Δ.Σ. προκηρύσσει με απόφασή του τις εκλογές, καθορίζοντας σε αυτήν τυχόν ειδικότερα θέματα. Οι εκλογές διενεργούνται πάντα ταυτόχρονα για όλες τις τοπικές ενώσεις του Συλλόγου και λαμβάνουν χώρα ημέρα Κυριακή, κατά τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Κατόπιν καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου στο σύνολο της Επικράτειας με έγγραφη ατομική πρόσκληση , τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις εκλογές, να συμμετάσχουν σε αυτές. Τα μέλη που διαμένουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής ψηφίζουν στην έδρα του Συνδέσμου, και τα μέλη που διαμένουν σε νομό όπου λειτουργεί τοπική ή περιφερειακή ένωση, ψηφίζουν στην έδρα αυτής, εκτός αν έχει ήδη αποφασιστεί από την τοπική γενική συνέλευση η διεξαγωγή των εκλογών σε εκλογικό τμήμα εκτός νομού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Οι τοπικές ενώσεις έχουν την ευθύνη κατάρτισης καταλόγων με τα τακτικά μέλη τους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Για τα τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου που μένουν εκτός Λεκανοπεδίου και εκτός γεωγραφικής περιοχής όπου λειτουργούν τοπικές ή περιφερειακές ενώσεις του Συλλόγου υποχρεωτικά γίνεται μνεία στην πρόσκληση ότι οφείλουν να δηλώσουν τα ίδια στην Εφορευτική Επιτροπή και εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών πριν τις εκλογές, σε ποιο εκλογικό τμήμα προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Το Δ.Σ. υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών να στείλει στις τοπικές ή περιφερειακές ενώσεις όλο το εκλογικό υλικό.

2. Δικαίωμα να εκλέγει έχει κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες από την εγγραφή του. Δικαίωμα να εκλέγεται έχει κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει και έχει συμπληρώσει έξι μήνες από την εγγραφή του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική γραπτή δήλωση στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) μέρες πριν την Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη «για το Δ.Σ.» ή «για την Εξελεγκτική Επιτροπή» αναλόγως.

3. Οι εκλογές στην Αττική πραγματοποιούνται στην έδρα του Συλλόγου, ενώ οι εκλογές στις τοπικές και περιφερειακές Ενώσεις πραγματοποιούνται στην έδρα αυτών ή σε εκλογικά τμήματα εκτός του νομού που έχει την έδρα της η τοπική ή περιφερειακή ένωση και με την προϋπόθεση ότι σε αυτό το νομό κατοικούν τουλάχιστον εξήντα από τα μέλη της. Το άνοιγμα των εκλογικών τμημάτων εκτός του νομού που έχει την έδρα της η τοπική ή περιφερειακή Ένωση γίνεται πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εν λόγω Ένωσης.

4. Οι εκλογές γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την κάθε Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Προεδρεύει εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Η Εφορευτική επιτροπή μεριμνά και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην απρόσκοπτο διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, μετά δε το τέλος τους συντάσσει σχετικό πρακτικό εκλογής αναγράφοντας τα αναλυτικά αποτελέσματα για όλους τους υποψηφίους. Ανακοινώνει, επίσης, τηλεφωνικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Συλλόγου τα αποτελέσματα και αποστέλλει συστημένα την επομένη των εκλογών όλο το εκλογικό υλικό και τις σχετικές καταστάσεις στη γραμματεία του Συλλόγου. Η τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται από την κεντρική εφορευτική επιτροπή, μετά από επαλήθευση των αποτελεσμάτων που δόθηκαν από τις τοπικές οργανώσεις.

5. Η εκλογή γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, που αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και σε δύο ομάδες. Η πρώτη για το Δ.Σ., η δεύτερη για την εξελεγκτική επιτροπή.

Για τους εκπροσώπους στην Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία υπάρχει δεύτερο ψηφοδέλτιο.

Υπάρχει δυνατότητα τόσων σταυρών προτίμησης όσα και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.

Επιτυχόντες είναι όσοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναλογικά ψήφους, κατά σειρά των σταυρών προτίμησης. Στη συνέχεια οι επόμενοι τρεις στη σειρά κατάταξης είναι τα αναπληρωματικά μέλη. Για την εξελεγκτική επιτροπή επιτυχόντες είναι τρεις (3) πλειονοψηφήσαντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων του προβλεπόμενου αριθμού γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

Οι εκλεγμένοι του δεύτερου ψηφοδελτίου κατατάσσονται κατά σειρά εκλογής και εκπροσωπούν το σύλλογο στην Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων καταστατικών των ανωτέρω οργάνων.

6. Οι διατάξεις περί αρχαιρεσιών έχουν αναλογική εφαρμογή και για την εκλογή των τοπικών διοικητικών επιτροπών και τοπικών εξελεγκτικών επιτροπών.

7. Διαδικασία επιστολικής ψήφου:

Το απερχόμενο Δ.Σ., αφού καταρτίσει το ψηφοδέλτιο, το αποστέλλει σε όλα τα μέλη του συμπεριλαμβάνοντας και σχετικές οδηγίες, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, διά επιστολικής ψήφου. Τα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολή, αφού θέσουν τους σταυρούς προτίμησης του, τοποθετούν το ψηφοδέλτιο σε ένα λευκό φάκελο ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Το λευκό αυτό φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο, τον τοποθετούν σε έναν μεγαλύτερο φάκελο έξω από τον οποίο αναγράφουν τα στοιχεία τους, δηλαδή, το ονοματεπώνυμο τους, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό μητρώου τους στο Σύλλογο και τέλος τον ταχυδρομούν προς τα γραφεία της έδρας του Συλλόγου.

Η εφορευτική επιτροπή, κατά τη λήξη της διεξαγωγής των εκλογών, και αφού ελέγξει τη νομιμότητα συμμετοχής του αποστολέα του φακέλου και διαγράψει αυτόν από τους εκλογικούς καταλόγους, ρίχνει το λευκό φάκελο στην κάλπη, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας.

Άρθρο 14ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο οικονομικός έλεγχος των διαχειριστικών πράξεων του Δ.Σ και των μελών του ενεργείται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή εκλεγόμενη με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της για τρία έτη από την Γενική Συνέλευση μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. εκ των τακτικών του Συλλόγου μελών.

Η εξελεγκτική επιτροπή, ορίζουσα δι’ εκλογής κατά την πρώτη συνεδρίαση της τον διευθύνοντα τις εργασίες της, ελέγχει όλα τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου και υποβάλλει την υπ’ αυτής συντασσόμενη έκθεση ελέγχου, τόσο προς το Δ.Σ. όσο και προς τη Γεν. Συνέλευση. Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να δίνει στην εξελεγκτική επιτροπή όλα τα αναγκαία και χρήσιμα σε αυτήν έγγραφα και λοιπά στοιχεία.

Άρθρο 15ο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Συλλόγου και αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη της Ε.Ε. και τους προέδρους των τοπικών Ενώσεων. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. Των συνεδριάσεών του προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο τόπος συνεδρίασης καθορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 16ο
ΒΙΒΛΙΑ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και φυλάσσει τα βιβλία του Συλλόγου, ήτοι το Μητρώο Μελών, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΣ, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ. και το Βιβλίο Αλληλογραφίας (εισερχόμενων- εξερχόμενων εγγράφων).

Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων του Συλλόγου, μπλοκ διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και μπλοκ αποδείξεων πληρωμών, καθώς και το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 17ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα κυκλικώς την επωνυμία του αυτού, στο μέσον δε συμβολική παράσταση της θεάς Ήρας, όπως αποφασίζεται από το Δ.Σ. των μελών του. Στην σφραγίδα των τοπικών ενώσεων περιέχεται και η χαρακτηριστική περιφέρεια της ένωσης. Επίσης στην επικεφαλίδα της τοπικής ένωσης προτάσσεται η επωνυμία του Συλλόγου και ακολουθεί η Τ.Ε. της περιφέρειας.

Άρθρο 18ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ

Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζονται από την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον μελών και απόλυτη πλειοψηφία των ¾ των μελών που παρευρίσκονται.

Σε περίπτωση διαλύσεως του συλλόγου, η κινητή και ακίνητη περιουσία του διατίθεται σε Συλλόγους με αναπηρία όρασης μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19ο

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα. Αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε σήμερα με σκοπό την ίδρυση του Συλλόγου.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2010

Μετάβαση στο περιεχόμενο