ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Καταστατικό Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Νομού Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί»

Ιούλ 30, 2008 | ΕΟΤ, Σωματεία Μέλη

Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Νομού Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί»
Διεύθυνση: Κ. Καρτάλη 152, Βόλος, Τ.Κ. 38221
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210-27730, 24210-27715
E-mail: maty@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.maty.gr

***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Νομού Μαγνησίας» και διακριτικό τίτλο «Μάγνητες Τυφλοί». Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη του Βόλου.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί του Σωματείου

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:
1.- Η οργάνωση και η συσπείρωση γύρω από το Σωματείο όλων των ατόμων με προβλήματα όρασης που κατοικούν στην περιφέρεια του Νομού Μαγνησίας, η καταγραφή, η μελέτη, η προβολή και επίλυση θεμάτων των ατόμων με προβλήματα όρασης τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα και η με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
2.- Η προώθηση και προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων και η συνεργασία με τους συγγενείς φορείς, που λειτουργούν και εδρεύουν εντός του νομού  Μαγνησίας.
3.- Η συμβολή του Σωματείου στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της νομοθεσίας, που αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης.
4.- Η προώθηση και η ανάπτυξη δομών και αναλόγων δράσεων για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και η πνευματική, ηθική και κοινωνική εξύψωση. Η διακήρυξη ότι η αναπηρία δεν αποτελεί επάγγελμα και για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η εξεύρεση αξιοπρεπών επαγγελματικών διεξόδων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
5.- Η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των ατόμων με προβλήματα όρασης με το κοινωνικό σύνολο.
6.- Η οργάνωση της ενημέρωσης μέσω εκδηλώσεων, διαλέξεων, τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου, προς την τοπική κοινωνία για τα άτομα με αναπηρία όρασης και γενικότερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα παρεμφερή Σωματεία ή συλλόγους, με στόχο την πλήρη αφομοίωση των τυφλών στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και την άμβλυνση  ή την εξάλειψη του προβλήματος του  «κοινωνικού ρατσισμού», αν κι όπου αυτός υπάρχει.
7.- Η καταπολέμηση με οποιοδήποτε μέσον της ατομικής ή της συλλογικής επαιτείας, της αναξιοπρέπειας και του ευτελισμού της ανθρώπινης υπόστασης των ατόμων με αναπηρία όρασης και γενικότερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την εκμετάλλευσή τους από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
8.- Η προάσπιση των ηθικών και υλικών συμφερόντων κάθε τυφλού, που μπορεί να φθάνει μέχρι το δικαίωμα νόμιμης επέμβασης του Σωματείου για την άρση της κάθε αδικίας, που τυχόν γίνεται σ΄ αυτόν. Η νομική προστασία και αρωγή όπου αυτό είναι δυνατόν, μέλους του Σωματείου που αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με την αναπηρία του (ενδεικτικά αναφέρονται ο κοινωνικός ρατσισμός, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του τυφλού, η άνιση μεταχείριση στο εργασιακό περιβάλλον, μη αποδοχή από τις Δημόσιες και άλλες Υπηρεσίες των ευεργετημάτων που θεσπίστηκαν από την Πολιτεία για τους τυφλούς κ.α.).
9.- Η υποστήριξη με κάθε δυνατό μέσο, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Σωματείου, της έρευνας και των εφαρμογών για την αντιμετώπιση των παθήσεων, που αφορούν τις περιπτώσεις ολικής τύφλωσης ή μειωμένης όρασης και ενημέρωση των μελών για κάθε νέα ιατρική ανακοίνωση στον τομέα της οφθαλμολογίας.
10.- Η χορήγηση από το σύλλογο χρηματικών βοηθημάτων στα άπορα και ανίκανα για εργασία μέλη και όποιο μέλος έχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, όπως και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άρρωστα, ανασφάλιστα μέλη του συλλόγου, εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου το επιτρέπουν. Επίσης, η παρέμβαση και η ενεργοποίηση  αρμοδίων φορέων (δήμων, κοινοτήτων, νομαρχίας Μαγνησίας), υπηρεσίες πρόνοιας, κέντρο ψυχικής υγείας για τη στήριξη- προστασία  των ατόμων με αναπηρία όρασης που χρήζουν αυτής της βοήθειας.
11.- Η υλοποίηση, εφαρμογή και βελτίωση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, των νόμων, αυτόνομα ή μέσα από τα συλλογικά εθνικά όργανα, που αφορούν την εκπαίδευση των τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων, μέσα στα πλαίσια της ειδικής αγωγής.
12.- Η δημιουργία πνευματικών κέντρων, βιβλιοθηκών και εντευκτηρίων, ειδικά εξοπλισμένων για την πνευματική εξύψωση, ψυχική επαφή και ψυχαγωγία των μελών του Σωματείου.
13.- Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων  για την επιμόρφωση των μελών του Σωματείου, είτε αυτόνομα από το Σωματείο είτε σε συνεργασία με άλλους συλλόγους Α.Μ.Ε.Α, με τοπικούς φορείς, όπως δήμους, κοινότητες, Νομαρχία, Πανεπιστήμια, σχολεία., καθώς και από τα προγράμματα της Ε.Ε.
14.- Η παροχή των μέσων κάλυψης των αναγκών, που προέρχονται από την τυφλότητα, όπως η λειτουργία τμημάτων κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικής αντίληψης και ικανοποίησης των μορφωτικών και εκπολιτιστικών αναγκών των μελών του Σωματείου και όλων των τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων, που διαμένουν στην περιφέρεια Μαγνησίας.
15.- Η πρόληψη και καταπολέμηση της τυφλότητας, καθώς και η διαφώτιση αρχών, κοινού και γονιών των ατόμων με προβλήματα όρασης για τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τα επιτεύγματα των ατόμων με προβλήματα όρασης με διαλέξεις, έντυπα, δημοσιεύματα κ.λ.π..
16. – Η συλλογή και διανομή στα μέλη που το επιθυμούν του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού που διευκολύνει την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης (όπως ειδικά τηλέφωνα, ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.), καθώς και η ενημέρωση των μελών για τη χρήση τους. Η συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών για τις τεχνολογικές εξελίξεις των ειδικών βοηθημάτων.
17.- Η συμμετοχή του Σωματείου σε ομοσπονδιακά εθνικά όργανα, όπως   Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ), κ.α,  για την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου επιτυγχάνεται με τα παρακάτω μέσα, που αναφέρονται ενδεικτικά:
1.- Με την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής των θεμάτων των ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς επίσης και με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που παρέχουν τα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
2.- Με την ίδρυση ταμείου αλληλοβοηθείας.
3.- Με την παροχή νομικής κάλυψης στα μέλη του.
4.- Με την ενεργοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης για την διεκδίκηση, προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.
5.- Με την ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, τη διοργάνωση διαλέξεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκδρομών, την προβολή ταινιών, τη διοργάνωση σεμιναρίων επί θεμάτων μορφωτικών, επιστημονικού ή κοινωνικού περιεχομένου.
6.- Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μη ειδικά αναφερόμενο, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των διεθνών συμβάσεων, των νόμων και της μέχρι σήμερα πρακτικής.

ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη του Σωματείου

Μέλη του Σωματείου γίνονται τα άτομα με προβλήματα όρασης, που έχουν ποσοστό αναπηρίας, αποδεδειγμένο από απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής από 67% και άνω.
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, προστατευόμενα, αρωγά, επίκουρα και επίτιμα.
Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και το Νόμο και είναι τα μόνα που μετέχουν στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ως δόκιμα μέλη θεωρούνται τα ανήλικα άτομα με αναπηρία όρασης έως την ενηλικίωσή τους, οπότε καταχωρούνται στην κατηγορία των τακτικών μελών. Έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το παρόν, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ως προστατευόμενα μέλη του Σωματείου εγγράφονται τα άτομα με αναπηρία όρασης με τυχόν πρόσθετες αναπηρίες (όπως νοητική στέρηση, σύνδρομο Ντάουν, κ.α.) οπότε στερούνται της και της ικανότητας για δικαιοπραξία. Αυτά τα μέλη εκπροσωπούνται από συγγενείς εξ αίματος μέχρι του δεύτερου βαθμού και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (τα ίδια και οι εκπρόσωποί τους). Επίσης, κατ΄ αίτηση τους το Δ.Σ. μπορεί να τα απαλλάξει από τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές προς το Σωματείο. Κατ΄ εξαίρεση, και κατ΄ αίτησή τους τακτικά ή δόκιμα μέλη, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να ενταχθούν με απόφαση του Δ.Σ. στην κατηγορία των προστατευόμενων μελών και να απαλλαχθούν από τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές προς το Σωματείο, εφ΄ όσον προκύπτει αποδεδειγμένη οικονομική τους αδυναμία.
Τα παραπάνω άτομα εγγράφονται ως μέλη του Σωματείου μετά από αίτησή τους, που εγκρίνει το Δ.Σ. στη πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή της αίτησης.
Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιήσει την απόφασή του για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Στην αίτηση που υποβάλλει το υποψήφιο μέλος πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του και να δηλώνεται υπεύθυνα αν είναι μέλος άλλου σωματείου.
Το Δ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμα μέλη, όσα άτομα έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στα άτομα με προβλήματα όρασης και δεν υποχρεούνται σε τακτικές ή άλλες εισφορές και δεν συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Σωματείου.
Επίσης, το Δ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει ακόμα ως αρωγά μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από την τοπική κοινωνία, τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο (υλικό, ηθικό ή άλλο), προάγουν τους σκοπούς του Σωματείου. Τα αρωγά μέλη δεν υποχρεούνται σε τακτικές ή άλλες εισφορές και δεν συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες.
Επίκουρα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ, μετά από αίτησή τους, άτομα χωρίς κανέναν περιορισμό, που επιθυμούν να προσφέρουν στο Σωματείο σε εθελοντική βάση (ενδεικτικά ως συνοδοί ή αναγνώστες ), ανάλογα με τις δυνατότητές τους, και τα οποία υποχρεούνται στην καταβολή των τακτικών εισφορών προς το Σωματείο. Τα μέλη αυτά δεν συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Σωματείου.
Τα επίκουρα, αρωγά και επίτιμα μέλη καταχωρούνται σε  Ειδικό Μητρώο Μελών.
Τέλος -εξαιρετικά -μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι και άτομα με αναπηρία όρασης που κατάγονται μεν από το Νομό Μαγνησίας αλλά κατοικούν μόνιμα σε  πόλη άλλου Νομού, όπου δεν υπάρχει ομοειδές Σωματείο. Επίσης, μέλη του Σωματείου γίνονται άτομα με αναπηρία όρασης που κατάγονται μεν από άλλο Νομό στον οποίο δεν υπάρχει παρεμφερές Σωματείο, αλλά εργάζονται στον Νομό Μαγνησίας.

ΑΡΘΡΟ 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους και να εκλέγονται εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν γενικότερα τις νόμιμες προϋποθέσεις, να λαβαίνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά το Σωματείο, να ζητούν τακτική ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου.
Το δικαίωμα αυτό είναι ταυτόχρονα και βασική υποχρέωση των μελών.
Είναι ισότιμα μέλη μεταξύ τους και έχουν το δικαίωμα να ζητούν την συνδρομή και την υποστήριξη του Σωματείου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Για να έχουν όλα τα δικαιώματα τα μέλη πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα.
Τα μέλη υποχρεώνονται να καταβάλλουν με την εγγραφή τους ως δικαίωμα εγγραφής το ποσό των δυο  Ευρώ (2 €) και το ποσό των δέκα ευρώ (10 €) ως ετήσια συνδρομή. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να αυξομειώνει οποτεδήποτε τα ποσά αυτά. Μέλη που δεν είναι ταμειακά εντάξει, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Το Δ.Σ, του Σωματείου με αιτιολογημένη απόφασή του που θα έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρακάτω άρθρου 16, μπορεί να απαλλάσσει μέλος του Σωματείου από τις οικονομικές του υποχρεώσεις λόγω αντικειμενικής οικονομικής αδυναμίας.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Τακτικές και Έκτακτες Συνελεύσεις, στις κινητοποιήσεις, στις διάφορες εκδηλώσεις και στους απεργιακούς αγώνες για μερικότερα ή γενικότερα θέματα. Έχουν υποχρέωση να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους και να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής και υλικής βλάβης του Σωματείου ή των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 6
Διαγραφή – Παραίτηση μελών

Το μέλος διαγράφεται μετά από έγγραφη παραίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις μέχρι τότε ταμειακές του υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7
Τα πειθαρχικά παραπτώματα μέλους – Κυρώσεις

Τα μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, που δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή που αδικαιολόγητα απέχουν από τις συνελεύσεις και εκδηλώσεις του Σωματείου για μεγάλο χρονικό διάστημα ή που επαιτούν, ή που έγιναν μέλη άλλου ομοειδούς Σωματείου τιμωρούνται με :
α)  παρατήρηση  ή γραπτή   επίπληξη
β) προσωρινή διαγραφή μέχρι δύο χρόνια
γ) οριστική διαγραφή
Οι ποινές, εκτός από την περίπτωση (α), που μπορεί να επιβληθεί από το Δ.Σ., επιβάλλονται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους.
Η Γ.Σ., πριν πάρει απόφαση, οφείλει να ακούσει το υπό κατηγορία μέλος που καλείται, αφού ανακοινώσει κατηγορία, τουλάχιστον πριν από 5 ημέρες να αποδείξει την αθωότητά του. Για το χρόνο μέχρι να αποφασίσει η Γ.Σ., μπορεί το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να απαγορεύσει τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες του Σωματείου. Η Γ.Σ. με την ίδια διαδικασία αποφασίζει την άρση της ποινής.
Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις ποινές της παρατήρησης ή της επίπληξης μετά από πρόσκληση σε απολογία προ 5 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 8
Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.
γ) Παράβολα για το δικαίωμα υποψηφιότητας.
γ) Έκτακτες εισφορές, επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. για συγκεκριμένη αιτία.
ε) Οι προς το Σωματείο δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και πάσης φύσεως ενισχύσεις.
στ) Έσοδα από εκδρομές, συνεστιάσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις.
ζ) Οποιοδήποτε έσοδο από κάθε νόμιμη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 9
Όργανα διοίκησης, αντιπροσώπευσης και ελέγχου

1.- Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια.
2.- Αντιπροσωπεύεται από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, από αντιπροσώπους, που εκλέγονται και αυτοί για τρία (3) χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
3.- Ελέγχεται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα.
4.- Επίσης, εκλέγεται από την Γ.Σ. η Εφορευτική Επιτροπή.
5.- Το ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά τον χρόνο στο πρώτο 4μηνο, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη.
Όταν συγκροτείται κανονικά, αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη του Σωματείου και αποφασίζει έγκυρα για όλες τις υποθέσεις του.
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος, που ορίζεται από τα παρόντα μέλη στη Συνέλευση κατά την έναρξη των εργασιών της.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητούν, τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπόμενους ή από όσους αναφέρονται σε θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
Έχει το δικαίωμα να διακόπτει την Συνέλευση, όταν η Συνεδρίαση είναι ιδιαίτερα θορυβώδης.
Η Συνέλευση αυτή συνεχίζεται μετά την παρέλευση επτά (7) ακριβώς ημερών χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο με οσαδήποτε παρόντα μέλη και με όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν πρόλαβαν να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις.
Τα πρακτικά της Γ.Σ. συντάσσονται από τον Πρόεδρο ή από δύο πρακτικογράφους που εκλέγονται από την Γ.Σ., υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, τον Νομικό Σύμβουλο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.
Στο πρακτικό αυτό σημειώνονται και καταχωρούνται τα αποτελέσματα κάθε ψηφοφορίας που διενήργησε η Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11
Τακτική Συνέλευση

Στην Τακτική Συνέλευση:
1.- Γίνεται λογοδοσία από το Δ.Σ. για το έτος που πέρασε και υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., όπως και απολογισμός και ισολογισμός ταμείου και έγκριση αυτών.
2.- Υποβάλλεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή έκθεση ελέγχου.
3.- Υποβάλλεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.
4.- Συζητούνται όσα άλλα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 12
Έκτακτη Συνέλευση

Έκτακτη Συνέλευση συγκαλείται όταν το Δ.Σ. την κρίνει αναγκαία ή υποβληθεί αίτηση υπογεγραμμένη από το 1/3 το λιγότερο των ταμειακώς εντάξει μελών ή από την Εξελεγκτική Επιτροπή σε ορισμένες περιπτώσεις. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα, οπότε το Δ.Σ. ή η Ε.Ε. μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να την συγκαλέσει.
Σε περίπτωση αμέλειάς τους να συγκαλέσουν την Συνέλευση, μπορούν οι αιτούντες να προσφύγουν στον Πρόεδρο Πρωτοδικών (άρθρο 96 ΑΚ).
Εφόσον όμως η Γ.Σ. κρίνει ότι τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η Έκτακτη Συνέλευση με αίτηση μελών είναι αβάσιμα και έγιναν για κωλυσιεργία, δικαιούται να θεωρήσει την αίτηση ως ανάρμοστη συμπεριφορά τους και να επιβάλλει σ΄ αυτούς τα έξοδα της Συνέλευσης. Το αβάσιμο θέμα δεν μπορεί να υποβληθεί πάλι από τα ίδια πρόσωπα πριν από την παρέλευση 2ετίας.

ΑΡΘΡΟ 13
Πρόσκληση Συνελεύσεων

Για την σύγκληση των Συνελεύσεων τα τακτικά μέλη ειδοποιούνται με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, ο μήνας, η ώρα, ο τόπος συγκέντρωσης και τα προς συζήτηση θέματα. Θέμα που δεν αναγράφεται στις προσκλήσεις δεν μπορεί να συζητηθεί ούτε στις Έκτακτες Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 14
Απαρτία Συνελεύσεων

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.
Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το λιγότερο το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών.
Αν δεν γίνει η απαρτία αυτή, συνέρχεται νέα Συνέλευση σε 7 μέρες την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Σε περίπτωση αναγκαστικής αλλαγής χώρου και χρόνου, τα μέλη πρέπει να ειδοποιούνται έγκαιρα. Τη φορά αυτή βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρευρίσκονται. Κανένα νέο θέμα δεν μπορεί να προστεθεί στη δεύτερη αυτή Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
Αποφάσεις και ψηφοφορίες Συνελεύσεων

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία παρόντων. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στερούνται ψήφου σε ψηφοφορία που αφορά ζητήματα εμπιστοσύνης προς τα όργανα αυτά, σε περίπτωση που γίνεται μομφή εναντίον τους.
Η ψηφοφορία γίνεται μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και την Ε.Ε., απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ή μέλους στα ατομικά και προσωπικά γενικά ζητήματα.
Η έγκριση απολογισμού και προϋπολογισμού, καθώς επίσης και σε άλλα θέματα, η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση, με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει η Γ.Σ., ποτέ όμως δια βοής.
Η ψήφος ασκείται προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση. Ψηφίσματα, που κατατίθενται στο προεδρείο της Συνέλευσης, μπορούν να συζητηθούν μετά την λήξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 16
Διοίκηση του Σωματείου

1.- Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια μεταξύ των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είναι γραμμένα σαν τακτικά μέλη δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές.
Εκλογή του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας, όποτε παραστεί ανάγκη τέτοιας εκλογής, ιδιαίτερα ύστερα από παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών ή πτώση μετά από καταψήφιση του Δ.Σ., σε πρόταση μομφής, οπότε υποχρεωτικά προκηρύσσονται αρχαιρεσίες – εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και άλλων συναφών διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
Μέσα σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και αν αυτός κωλύεται ή αδυνατεί να το πράξει για οποιοδήποτε λόγο, από τον αμέσως επόμενο σύμβουλο, με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου βρεθεί σύμβουλος που δεν αντιμετωπίζει δυσκολία για την σύγκληση του Δ.Σ.. Εκλέγει μεταξύ των 5 συμβούλων τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Οργανωτικό Γραμματέα.
Σε περίπτωση που δεν συγκροτηθούν σε σώμα, συνέρχεται και πάλι εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της πρώτης προθεσμίας, Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, η Εφορευτική Επιτροπή, που διενήργησε τις τελευταίες αρχαιρεσίες, συνέρχεται μέσα σε 3 ημέρες και ασχολείται με τις τρέχουσες λειτουργίες του Σωματείου.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και αρχίζει πάντοτε από την επόμενη των εκλογών.
Το Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα εάν καλυφθούν οι θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
2.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, όπου αναφέρονται τα θέμα της ημερήσιας διάταξης και έκτακτα όποτε κατά την κρίση του Προέδρου παραστεί ανάγκη ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατατίθενται στην γραμματεία του Σωματείου τρεις (3) μέρες πριν από την συνεδρίαση του Δ.Σ..
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες 3 εκ των συμβούλων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3.- Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή αποχής αδικαιολόγητα από πέντε στη σειρά τακτικές συνεδριάσεις, μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται οριστικά από τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση όμως προσωρινής δικαιολογημένης απουσίας πάνω από τρεις μήνες, αντικαθίσταται αυτό προσωρινά από τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς προτίμησης μέχρι την επάνοδο του μέλους που απουσιάζει, εφόσον κατά την κρίση του Δ.Σ. είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αυτή. Η απουσία όμως δεν μπορεί να περνά σε καμιά περίπτωση τους έξι μήνες.
4.- Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Νόμου.
Δεν ευθύνονται εφόσον ήταν απόντα κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή ήσαν παρόντα μεν, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

ΑΡΘΡΟ 17
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1.- Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο βάση του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Διαχειρίζεται υπεύθυνα και αλληλέγγυα την περιουσία του Σωματείου, προασπίζει με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα του Σωματείου και γενικά των ατόμων με προβλήματα όρασης, αποφασίζει έγκυρα για κάθε τακτική ή έκτακτη δαπάνη και για κάθε ενέργεια για την σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων του και επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που επηρεάζει αντικειμενικά τα συμφέροντα των μελών του Σωματείου.
Καταρτίζει σχέδιο ετησίου προγράμματος δράσης του Σωματείου και μελετάει, επεξεργάζεται, συγκεντρώνει και εγκρίνει οποιοδήποτε υλικό κατάλληλο και κάθε πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
2.- Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να φυλάσσει τα εξής βιβλία:
α) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
β) Βιβλίο Μητρώου Μελών
γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
ε) Βιβλίο Ταμείου
στ) Βιβλίο Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής
ζ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
η) Διπλότυπα εισπράξεων, αποδεικτικά πληρωμών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κρίνει χρήσιμο και απαραίτητο.
3.- Το Δ.Σ., με απόφασή του, διορίζει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την υπηρεσία και τη μισθοδοσία του, εγκρίνει τη σχετική σύμβαση εργασίας, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού.
Το υπαλληλικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του τελεί κάτω από τις εντολές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
Το Δ.Σ. προσλαμβάνει επίσης για την κάθε υπόθεση του Σωματείου δικηγόρο σαν νομικό σύμβουλο του Σωματείου, καθορίζοντας συγχρόνως και τη συγκεκριμένη κάθε φορά αμοιβή του. Επίσης δύναται με απόφασή του να προσλαμβάνει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία για τον χειρισμό όλων των υποθέσεων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 18
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ.

1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Δ.Σ. και το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Παρίσταται και εκπροσωπεί το Σωματείο σε οποιαδήποτε κρατική αρχή, οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα ή ιδιώτη, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.
Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα γενικά έγγραφα του Σωματείου και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τα αποδεικτικά πληρωμών, ασκεί δε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον που απορρέει από το νόμο και το καταστατικό.
Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του καταστατικού και την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Προασπίζει τα συμφέροντα του Σωματείου και των μελών, καθώς και τη περιουσία του Σωματείου και γενικά επιμελείται για την καλή λειτουργία και δραστηριότητα του Σωματείου.
Προεδρεύει σε κάθε άλλη συγκέντρωση του Σωματείου, εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, το μητρώο των μελών και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου.
Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα αποδεικτικά πληρωμών και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ., τα οποία υπογράφουν όλοι οι παριστάμενοι στα συμβούλια σύμβουλοι.
Είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση και φύλαξη του υλικού και κάθε άλλου αντικειμένου που ανήκει στο Σωματείο και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Όταν απουσιάζει, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζει το Δ.Σ.

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Ταμία

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου, τα παραστατικά έγγραφα του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και εισπράττει κάθε έσοδο υπέρ του Σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις, τις οποίες και υπογράφει. Πληρώνει κάθε δαπάνη και μισθοδοσίες προσωπικού, ύστερα από σχετικό ένταλμα που φέρει την υπογραφή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό. Καταθέτει οποιοδήποτε ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του Δ.Σ. και πραγματοποιεί αναλήψεις, ύστερα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. και εξουσιοδότηση, με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό μέχρι την 31η Μαρτίου του επομένου έτους για την χρήση της προηγούμενης χρονιάς και συγκεκριμένα 1/1-31/12 του προηγουμένου έτους.
Ο Ταμίας πρέπει να είναι φερέγγυος. Ουδέποτε ο Ταμίας εκτελεί χρέη λογιστή.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των ετήσιων συνδρομών των τακτικών μελών, των αρωγών και κάθε άλλη έκτακτη ή τακτική οικονομική παροχής προς το Σωματείο.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζει το Δ.Σ.

4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Οργανωτικού Γραμματέα

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικά θέματα του Σωματείου. Βρίσκεται πάντα σε άμεση επικοινωνία με τα παραρτήματα ή τις τοπικές επιτροπές, εφόσον έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας.
Ο Οργανωτικός Γραμματέας μπορεί να ασκήσει και άλλα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του.

5. Αν τα μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή και οποιαδήποτε άλλα μέλη του Σωματείου απασχοληθούν για λογαριασμό του Σωματείου, ύστερα από συγκεκριμένη απόφαση και εντολή του Δ.Σ., δικαιούνται να παίρνουν από το ταμείο του Σωματείου τα έξοδα κίνησης και παραμονής τους, καθώς επίσης και αποζημίωση οικονομική (ημερήσια), από ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού, που έχει προεγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19
Εξελεγκτική Επιτροπή

1.- Για τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, εκλέγεται κάθε τρία χρόνια ή οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με τριετή θητεία.
Η υποψηφιότητα του ίδιου μέλους και για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. αποκλείεται.
Στην Ε.Ε. δεν λαμβάνει μέρος μέλος συνδεόμενο με μέλος του Δ.Σ. με βαθμό συγγενείας κατ΄ ευθείαν γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού.
Σε περίπτωση συνεκλογής συγγενών, δεν ανακηρύσσεται εκείνος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογής της, η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους ή των επομένων του κατά σειρά, αν αυτός κωλύεται και εκλέγει η Ε.Ε. μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή δύο μελών της, καλούνται οι αναπληρωματικοί κατά σειρά επιτυχίας.
2.- Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλλει σχετική έκθεση σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση.
Στη διάθεσή της τίθενται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωματείου.
Η Ε.Ε. σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. και άρνησής του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, μπορεί να ορίσει προσωρινό Δ.Σ. για τη σύγκληση συνέλευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Είναι υποχρεωμένη κατά 6μηνο να συνέρχεται και να προβαίνει σε έλεγχο, σημειώνοντας στο βιβλίο εκθέσεών της τυχόν παρατηρήσεις του ελέγχου της και δικαιούται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα γνώμης χωρίς ψήφο.
Επίσης γνωστοποιεί στα μέλη του Σωματείου τις εκθέσεις του οικονομικού ελέγχου.
Η Ε.Ε. για τη διενέργεια του ελέγχου της στην οικονομική διαχείριση του σωματείου δικαιούται να προσλάβει υπάλληλο για χρονικό όμως διάστημα το πολύ 3 ημερών.
Η αντιμισθία τούτου βαρύνει το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 20
Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικών οργάνων (Δ.Σ. και Ε.Ε.) αντιπροσώπων στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και στην ΕΣΑΕΑ, καθώς και οποιαδήποτε μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πραγματοποιούνται πάντοτε από 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τακτικά μέλη του Σωματείου, που έχουν τα προσόντα εκλογιμότητας και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια άτομα δεν μπορούν να είναι μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά της Εφορευτικής Επιτροπής και να είναι υποψήφια για οποιοδήποτε καταστατικό όργανο του Σωματείου ή για τις θέσεις αντιπροσώπων αυτού στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και την ΕΣΑΕΑ.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο να συμμετέχουν με άτομο της εμπιστοσύνης τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι υποψήφιο για κανένα από τα καταστατικά όργανα του Σωματείου ή για τις θέσεις αντιπροσώπων αυτού στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και την ΕΣΑΕΑ.
Όταν πρόκειται για διεξαγωγή αρχαιρεσιών – εκλογών, τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά τους από την τακτική Γενική Συνέλευση (απολογιστική του παλαιού Δ.Σ.) της λήξης της θητείας των καταστατικών οργάνων. Σε περίπτωση που προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές μετά από υπερψηφιστική μομφής σε έκτακτη Γ.Σ., τις εκλογές αυτές διεξάγει η ίδια Εφορευτική Επιτροπή που διενήργησε τις παραπάνω ψηφοφορίες.
Η Εφορευτική Επιτροπή κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της. Επιμελείται και επιβλέπει την όλη διαδικασία πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών, διεξάγει την ψηφοφορία και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς τους.
Για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και το αποτέλεσμά της, τηρείται πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον δικηγόρο, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21
Γενικές Αρχαιρεσίες – Εκλογές

α) Με τη λήξη της θητείας των καταστατικών οργάνων πραγματοποιούνται γενικές αρχαιρεσίες – εκλογές, για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων του Σωματείου.
β) Τριάντα (30) μέρες πριν από τη λήξη της θητείας των δυο καταστατικών οργάνων (Δ.Σ. και Ε.Ε.), το Δ.Σ. προκηρύσσει γενικές αρχαιρεσίες – εκλογές και καλεί με έγγραφη ατομική πρόσκληση όλα τα μέλη του Σωματείου.
γ) Τα μέλη που θέτουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Η δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως στη γραμματέα του Σωματείου το αργότερο είκοσι (20) μέρες πριν τις εκλογές, στην οποία αναγράφεται το όργανο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα (Δ.Σ., Ε.Ε., αντιπρόσωποι για Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και την ΕΣΑΕΑ).
Κάθε υποψήφιος μαζί με τη δήλωση υποψηφιότητας καταθέτει στο ταμείο του Σωματείου το ποσό των δύο Ευρώ (2 €) ως παράβολο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνει οποτεδήποτε η Γ.Σ. με απόφασή της. Μετά την έγγραφη υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας, κανείς υποψήφιος δεν έχει το δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητά του.
δ) Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και εντός δύο (2) ημερών, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει σε συνεδρίασή της τους υποψήφιους αφού προηγουμένως έχει διενεργήσει έλεγχο και έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από το καταστατικό και τον νόμο.
Εκτυπώνει εντός δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξη των υποψηφίων σε συνεργασία με το Δ.Σ. τα ψηφοδέλτια, στα οποία οι υποψήφιοι αναγράφονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. συμπεριλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά με πρώτους τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και με την ένδειξη Δ.Σ. και αμέσως μετά με την ένδειξη Ε.Ε. αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το ψηφοδέλτιο των αντιπροσώπων για την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και την ΕΣΑΕΑ συντάσσεται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και της ΕΣΑΕΑ. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι είναι απολύτως ομοιόμορφα σε χρώμα και σε σχήμα για κάθε όργανο.
ε) Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται κατά την ημέρα που ορίζεται από το Δ.Σ., στην ίδια πρόσκληση αναγράφεται και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές λαμβάνουν χώρα σε περισσότερες από μια ημέρες, το πολύ μέχρι δύο, πάντοτε συνεχείς. Οι εκλογές διενεργούνται πάντοτε παρουσία δικηγόρου ή δικαστικού αντιπροσώπου. Εάν κατά την λήξη της ορισθείσας ώρας για την περάτωση της ψηφοφορίας υπάρχουν μέλη που δεν έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα, η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να παρατείνει την ψηφοφορία.
στ) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ζ) Κάθε ψηφοφόρος εφοδιάζεται από την Εφορευτική Επιτροπή με όλα τα ψηφοδέλτια, καθώς επίσης και με λευκό ψηφοδέλτιο και με ένα φάκελο που έχει τη σφραγίδα του Σωματείου. Τα μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν άτομο της εμπιστοσύνης τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει από 1-5 ατομικά ψηφοδέλτια για το Δ.Σ. και από 1-3 ατομικά ψηφοδέλτια για την Ε.Ε. Τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο φάκελο και στην συνέχεια ρίχνει αυτόν στην κάλπη. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά να υπάρχει το σχετικό παραβάν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Προκειμένου για την εκλογή των αντιπροσώπων στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και στην ΕΣΑΕΑ, ο ψηφοφόρος δικαιούται να βάλει από έναν σταυρό έως όσους σταυρούς επιθυμεί. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε σχετικό φάκελο ο οποίος ρίχνεται σε ειδική κάλπη. Οι υποψήφιοι δύνανται να ορίζουν αντιπροσώπους οι οποίοι έχουν το δικαίωμα μόνο της υποβολής παρατηρήσεων και ενστάσεων με γραπτό λόγο.

ΑΡΘΡΟ 22
Σύστημα εκλογής των μελών των καταστατικών οργάνων του Σωματείου

α) Μετά την λήξη της ψηφοφορίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη παράτασής της, η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει τις τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και αφού αποφανθεί επί αυτών, προχωρεί στην αποσφράγιση της κάλπης και την διαλογή των ψηφοδελτίων, αφού πρώτα καταμετρήσει τους φακέλους, παρουσία του δικηγόρου.
Εκλέγονται στο Δ.Σ. οι πρώτοι πέντε πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι.
Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι είναι επιλαχόντες κατά την σειρά των περισσότερων σταυρών προτίμησης, που έλαβε ο καθένας από αυτούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων, γίνεται μεταξύ αυτών κλήρωση για την σειρά κατάταξης μεταξύ τους.
Η ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων της Ε.Ε. του Σωματείου γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι.
Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων αντιπροσώπων για την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και την ΕΣΑΕΑ γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, προκειμένου να διαμορφωθεί η σειρά των υποψηφίων και ανακηρύσσονται ως αντιπρόσωποι με βάση το εκλογικό μέτρο και την διαδικασία που προβλέπουν τα καταστατικά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και της ΕΣΑΕΑ.
Μετά την λήξη της διαδικασίας διαλογής και ανακήρυξης συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό αρχαιρεσιών, στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια τα αποτελέσματα όλης της διαδικασίας. Αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού των αρχαιρεσιών είναι και ο κατάλογος των ψηφισάντων μελών, ο οποίος υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Δικηγόρο. Στο πρακτικό καταχωρούνται οι τυχόν ενστάσεις και οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής για αυτές. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον Δικηγόρο. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται στην έδρα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 23
Γενικές Διατάξεις – Διάλυση

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και παίρνεται με πλειοψηφία των ¾ και βρίσκεται σε απαρτία με το ήμισυ συν ένα των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών.
Επίσης, διαλύεται και σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος. Mε τη διάλυση του Σωματείου, αυτό τίθεται σε εκκαθάριση, που διενεργεί Επιτροπή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του (κινητής και ακίνητης) διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ. σε άλλα ομοειδή  Σωματεία και αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η διανομή στα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24
Τροποποίηση του καταστατικού

Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Σωματείου που συγκαλείται ειδικά για αυτόν το σκοπό από το Δ.Σ. με ατομική πρόσκληση στα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 25
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και τους νόμους καθορίζεται από αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26

Το σωματείο έχει σφραγίδα με την επωνυμία του «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», το έτος ίδρυσης 2006 καθώς και γράφημα του Νομού Μαγνησίας με οφθαλμό στο μέσον.

ΑΡΘΡΟ 27
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 27 άρθρα διαβάστηκε και εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του την 27 Νοεμβρίου 2006 σε έκτακτη Γ.Σ. των μελών που υπογράφουν.

Βόλος 27 Νοεμβρίου 2006

Τα ιδρυτικά μέλη

Μετάβαση στο περιεχόμενο