Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΚΑΝ_ΕΟΚ 0592/2008

Ιούλ 2, 2009 | Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

STDM-EL-20080703-20080806
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ CELEX : 473675
TAG01 ΕΙΔΟΣ-ΕΤΟΣ : κανονισμός 0592/2008 (32008R0592)
TAG02 : ΚΩΔΙΚΟΣ CELEX : 308R0592
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : κανονισμός
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (συνθηκη) : Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ :
ΕΕ L 177της 4.7.2008, σ. 1 έως 5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT,
LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ΤΙΤΛΟΣ : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 592/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής
ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών
τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 τροποποιούνται ως εξής:
[…]

3. Στο παράρτημα ΙΙα, το τμήμα “Ι. ΙΡΛΑΝΔΙΑ” αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

[…]
β) κρατική σύνταξη (χωρίς συνεισφορά) (ενοποιημένος νόμος του 2005 περί
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικών υπηρεσιών, τρίτο μέρος κεφάλαιο 4)

[…]
δ) επίδομα αναπηρίας (ενοποιημένος νόμος του 2005 περί κοινωνικής ασφάλισης
και κοινωνικών υπηρεσιών, τρίτο μέρος κεφάλαιο 10)

ε) επίδομα κινητικότητας (νόμος του 1970 για την υγεία, τμήμα 61)

στ) σύνταξη τυφλότητας (ενοποιημένος νόμος του 2005 περί κοινωνικής ασφάλισης
και κοινωνικών υπηρεσιών, τρίτο μέρος κεφάλαιο 5).”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο