Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Κ.Υ.Α. Δ12α/ΓΠ/2021: Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2021.

Ιούλ 13, 2021 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κ.Υ.Α. Δ12α/ΓΠ/2021
Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2021.
Αριθμ. Δ12α/ΓΠ

ΦΕΚ B’ 3070/12.07.2021

Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2021.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδάφιο γ και ε της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική Δικαιοσύνη Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3144/ 2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία, και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

15. Την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. ή/και Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 1138).

16. Την υπό στοιχεία Δ14/20185/186/2-6-2020 απόφαση ειδικής πιστοποίησης Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 2341).

17. Την υπό στοιχεία 2012/21/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (L7/11-1-2-12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

18. Την υπ’ αρ. 13353/201/29-3-2021 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 650.000,00 € που καταχωρίστηκε με α. α. 24289 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:6ΗΝΡ46ΜΤΛΚ-Ψ3Ι).

19. Την υπό στοιχεία Δ11/4657/154/20-5-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους 2021» (Β’ 2175).

20. Την υπό στοιχεία Δ11/4592/129/19-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς Πιερίας του Κρατικού Προγράμματος στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 1949).

21. Την 21η/1-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΟ6ΞΟΞΧΣ-2ΒΩ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/2-7-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2879).

23. Την υπ’ αρ. 38584/11-6-2021 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Την υπ’ αρ. 44347/29-6-2021 Γνωμοδότηση του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας.

25. Το υπ’ αρ. 196/14-6-2021 έγγραφό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), Απόσπασμα πρακτικού Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2021.

26. Η λειτουργία Κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες προσδιορίζεται ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας εκτιμάται, βάσει των απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών (προ του 2020, κατά το οποίο υπήρξε περιορισμένη λειτουργία λόγω της πανδημίας) ότι θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000 €) για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2310803899), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες εντός του κρατικού προγράμματος και συμπληρωματικά αυτού για το έτος 2021 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.) που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Άρθρο 2

Στις Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και εκτός αυτού, για το έτος 2021, θα φιλοξενηθούν έως 1400 Άτομα με Αναπηρίες, με το αναλογούν συνοδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Στους 1400 φιλοξενούμενους η αναλογία θα είναι 1 προς 1 (ένας συνοδός για ένα φιλοξενούμενο), σε κατασκηνωτικούς χώρους και κατασκηνωτικές περιόδους, όπως ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ11/4657/154/ 20.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους 2021» (Β’ 2175).

Άρθρο 3

Βασικοί στόχοι της συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι:

α) Η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

β) Η κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ και η βελτίωση της υγείας τους.

γ) Η ανακούφιση και η υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία.

δ) Η συμμετοχή των ΑμεΑ που διαβιούν σε Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης.

Άρθρο 4

1. Οι αιτήσεις για την εγγραφή των κατασκηνωτών με Αναπηρίες θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.) η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού.

Για την λειτουργία του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2021, η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ αναλαμβάνει:

α) Να ενημερώσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως κατασκηνωτές ή ως συνοδευτικό – υποστηρικτικό προσωπικό για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον κανονισμό λειτουργίας των κατασκηνώσεων.

β) Να εκδώσει και να έχει διαθέσιμα προς συμπλήρωση έντυπα πληροφοριακά δελτία υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ για κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο, οικογένεια, ίδρυμα.

γ) Να ορίσει υπεύθυνους για κάθε κατασκηνωτικό χώρο για τη συνεχή επίβλεψη και το συντονισμό. Οι υπεύθυνοι-εκπρόσωποι αναλαμβάνουν να συντάσσουν έκθεση για κάθε κατασκήνωση ξεχωριστά αναφορικά με τις ελλείψεις και παραλείψεις που διαπιστώνουν σε κάθε μια από αυτές, να διατυπώνουν επισημάνσεις και προτάσεις για βελτιώσεις που η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. θα τις αποστέλλει στους αρμόδιους Δήμους. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και στον τελικό Διοικητικό Απολογισμό που συντάσσει και καταθέτει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. με την ολοκλήρωση του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος 2021 σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

δ) Να συνάψει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου με τα άτομα που θα απασχοληθούν στους κατασκηνωτικούς χώρους για το συντονισμό του προγράμματος ή να προσλάβει προσωπικό συνοδείας (ένας συνοδός ανά φιλοξενούμενο), το οποίο θα ασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130).

Ο συνολικός αριθμός των υπευθύνων για το συντονισμό των κατασκηνωτικών χώρων που θα φιλοξενηθούν ΑμεΑ είναι 8 άτομα (ένας συντονιστής ανά κατασκηνωτικό χώρο για ΑμεΑ). Οι υπεύθυνοι για το συντονισμό πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής (ειδικότητας εκπαιδευτικών ειδικής ή/και γενικής αγωγής, κοινωνικών λειτουργών, καθηγητών φυσικής αγωγής,κ.λπ.) και να διαθέτουν πολυετή εμπειρία στις κατασκηνώσεις του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος ΑμεΑ ή/και σε δομές ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ, Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ). Στην περίπτωση έλλειψης υποψηφίων συντονιστών/στριών με τα ανωτέρω προσόντα ή/και αδυναμίας ανάληψης καθηκόντων κατά την εξέλιξη του Προγράμματος, για διάφορους λόγους, οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν και από απόφοιτους Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

ε) Να καταβάλλει τις αμοιβές στα ως άνω άτομα που θα απασχοληθούν στους κατασκηνωτικούς χώρους για το συντονισμό του προγράμματος και τη συνοδεία.

στ) Να συλλέξει, επεξεργαστεί και εγκρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ που βάσει των τιθέμενων προθεσμιών κατέθεσαν πλήρως συμπληρωμένες τις αιτήσεις υποψηφιότητας – πληροφοριακά δελτία κατασκηνωτών.

ζ) Να επιλέξει τους κατασκηνωτές ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα και λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται στο παράρτημα 18 της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.41332/2-7-2021 (Β’ 2879) για την ομαλή, επιτυχή και ασφαλή φιλοξενία των Ατόμων με Αναπηρίες στις κατασκηνώσεις του προγράμματος 2021. Η επιλογή θα γίνεται κατά προτεραιότητα ως ακολούθως:

1. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που διαβιούν σε κλειστές δομές περίθαλψης και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).

2. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που προέρχονται από Οργανωμένους Φορείς, Συλλόγους, Σωματεία και μετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω των αυτών.

3. Ανεξάρτητοι/ες – μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/ τριες με αναπηρία, οι οποίοι/ες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα επιλέγονται βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους.

η) Να κατανείμει τους κατασκηνωτές σε κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν στα όρια ή πλησιέστερα κάθε Περιφερειακής Ενότητας του τόπου διαμονής τους σύμφωνα με την χωρητικότητα κάθε κατασκηνωτικού χώρου και την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης υποψηφιότητας – πληροφοριακό δελτίο κατασκηνωτή από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.

θ) Να οργανώσει το πρόγραμμα λειτουργίας κάθε κατασκήνωσης που φιλοξενεί κατασκηνωτές ΑμεΑ με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους και τις προδιαγραφές του.

ι) Να καλύψει μόνο τις δαπάνες για προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ και, όπου απαιτείται, προσωπικό ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσουν Δημοτικές Κατασκηνώσεις στα πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος, αλλά ιδίοις εξόδοις των Δήμων ή της Εκκλησίας θα φιλοξενηθούν σε Κατασκηνώσεις τους στις περιοχές αυτές ΑμεΑ.

ια) Να καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη έως του ποσού των 70.000 ευρώ, για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων. Οι δαπάνες αυτές είναι ενδεικτικά:

α) κάλυψη διοικητικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος,

β) ασφαλιστική κάλυψη των ΑμεΑ και των ειδικοτήτων που απασχολούνται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. στα πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2021 – από ατυχήματα ή ασθένειες,

γ) έξοδα μετακίνησης των υπευθύνων που ορίζονται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.-για την επίβλεψη και παρακολούθηση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων, καθώς και έξοδα διαμονής και διατροφής των υπευθύνων – εφόσον κριθεί απαραίτητο,

δ) έξοδα για την προμήθεια απαραίτητων ειδών για την ασφάλεια και την ψυχαγωγία των κατασκηνωτών ΑμεΑ, (σωσίβια, παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας και δημιουργικής απασχόλησης κ. ο. κ.),

ε) δαπάνες που σχετίζονται με τα μέτρα πρόληψης αντιμετώπισης του COVID-19 σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα 18 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π οικ.41332/2-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης.

Των δαπανών αυτών εξαιρούνται όσες βαρύνουν τους οικείους Δήμους, οι οποίοι θα λειτουργήσουν τις κατασκηνώσεις κατά το τρέχουν έτος, όπως αυτές ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ11/4657/154/20-5-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους 2021» (Β’ 2175) και στην υπό στοιχεία Δ11/4592/129 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας» (Β’ 1949).

ιγ) Να συντάσσει και να υποβάλλει ενδιάμεσους διοικητικούς ή και οικονομικούς απολογισμούς με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα και συνολικό διοικητικό και οικονομικό απολογισμό με τα συνολικώς πεπραγμένα και το σύνολο των παραστατικών των ισόποσων δαπανών μετά την λήξη του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος στην Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ιδ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών των κατασκηνωτικού Προγράμματος.

ιε) Να εγγυάται την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με συνεχή τρόπο και χωρίς διακοπή.

ιστ) Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατασκηνωτές ΑμεΑ.

2. α) Οι δαπάνες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος παροχής των υπηρεσιών που ανατίθεται στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2012/21/ΕΕ.

β) Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ υποχρεούται στην τήρηση χωριστού λογαριασμού εσόδων και εξόδων για τις δραστηριότητες της που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που ανατίθεται με την παρούσα.

3. Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ αναλαμβάνει επίσης να προσλάβει μόνο το αναγκαίο προσωπικό συνοδείας (180 άτομα) για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης του Κρατικού Προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας. Το παραπάνω προσωπικό συνοδείας αμείβεται και ασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130).

Κατά τα λοιπά, για τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του εν λόγω κατασκηνωτικού προγράμματος, που έχει ανατεθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ισχύει η υπό στοιχεία. Δ11/4592/129 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1949).

Άρθρο 5

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ 2021 είναι:

α) Να διαθέτουν γνωμάτευση πιστοποίησης (εν ισχύ) του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή λειτουργούσε πριν την σύσταση των ΚΕΠΑ και φωτοαντίγραφο αυτής συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.

β) Η κατάσταση της υγείας τους να είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, βάσει σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον θεράποντα ιατρό κάθε υποψήφιου κατασκηνωτή λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο παράρτημα 18 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ41332/2-7-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1949).

γ) Να έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. από τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες ή τους Προέδρους των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης (εάν πρόκειται για ΑμεΑ που διαβιούν σε ιδρύματα και στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος) ή δικαστικού συμπαραστάτη, αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή ΑμεΑ με τα πλήρη ατομικά και ιατρικά στοιχεία του υποψηφίου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την αίτηση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ., καθώς και με την ακριβή και αναλυτική φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί ο υποψήφιος κατασκηνωτής.

δ) Κάθε υποψήφιος κατασκηνωτής συνοδεύεται από συνοδό που με μέριμνα του οικογενειακού περιβάλλοντος του κατασκηνωτή ή του ιδρύματος που διαβιεί έχει ορισθεί και ενημερωθεί και η προσφορά τους καλύπτεται οικονομικά από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. η οποία και έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας των επικεφαλής συντονισμού των ΑμεΑ, του Προσωπικού Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας, του Προσωπικού Συνοδείας και Υποστήριξης των κατασκηνωτών με Αναπηρίες.

ε) Οι συμμετέχοντες κατασκηνωτές ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους. Κατ’ εξαίρεση και μόνο σε κατασκηνώσεις που θα λειτουργήσουν για περισσότερες των τριών κατασκηνωτικών περιόδων δύναται στην τελευταία περίοδο, και εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του κατασκηνωτικού χώρου, να φιλοξενηθούν και κατασκηνωτές με αναπηρία η ηλικία των οποίων, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60ο έτος, η δε αναλογία τους δεν θα υπερβαίνει το 10% των κατασκηνωτών ΑμεΑ στον συγκεκριμένο κατασκηνωτικό χώρο.

Επισημαίνεται ότι, δεδομένων των στόχων της συμμετοχής των ΑμεΑ στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να συνοδεύονται κατά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα από τους γονείς τους (μητέρα ή πατέρα), καθώς και από άτομα που η κατάσταση της πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής τους υγείας δεν τους το επιτρέπει ή από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 6

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προαναφερθέντων στην παρούσα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας θα εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας χρέη γραμματέα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εδρεύει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ελέγχει με εκτάκτους ή τακτικούς επιτόπιους ελέγχους, αλλά και με ενδιάμεσες διοικητικές απολογιστικές εκθέσεις της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιολογεί τα αποτελέσματα και υποχρεούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία αιτιολογημένες απολογιστικές εκθέσεις αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης – σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της – σε ειδική συνεδρίασή της αξιολογεί συνολικά την καλή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου λαμβάνοντας υπόψη της και ελέγχοντας και τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του Προγράμματος, καθώς και συνολικό διοικητικό απολογισμό του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος που θα υποβάλλει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ προκειμένου να πιστοποιήσει το σύνολο της δαπάνης και να εισηγηθεί την εξόφληση του ποσού της χρηματοδότησης.

Άρθρο 7

Η χρηματοδότηση για την οργάνωση και λειτουργία του κατασκηνωτικού προγράμματος για Άτομα με Αναπηρίες γίνεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η καταβολή του ποσού θα γίνει ως εξής:

α) 40% για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία και οργάνωση του προγράμματος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), με την έκδοση της παρούσης.

β) 60% με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος (η πιστοποίηση του οποίου γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6).

Βάσει της διάταξης του άρθρου 8 της απόφασης 2012/21/ΕΕ, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ως άνω χρηματοδότηση θα τηρηθούν για δέκα έτη και θα γνωστοποιηθούν στην ΕΕ σε περίπτωση ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Πηγή: www.forin.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο