Άρθρο 3

1. Τα οχήματα της κλάσης I πρέπει είναι προσιτά σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, περιλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικής πολυθρόνας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα VII.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιλέγονται οι καταλληλότερες λύσεις για την επίτευξη βελτιωμένης δυνατότητας προσπέλασης στα οχήματα που δεν καλύπτονται από την κλάση I. Πάντως, αν οχήματα, πλην των οχημάτων κλάσης I, είναι εφοδιασμένα με συστήματα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή/και για χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας, τα εν λόγω οχήματα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος VΙI.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στους επιβάτες με μειωμένη κινητική ικανότητα και στους χρήστες αναπηρικών πολυθρόνων.
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι παρούσες απαιτήσεις ισχύουν για οχήματα, τα οποία επιτρέπουν ευκολότερη πρόσβαση σε επιβάτες με μειωμένη κινητική ικανότητα.
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.1. Βαθμίδες
Το ύψος, της πρώτης βαθμίδας, από το έδαφος, σε μία τουλάχιστον θύρα επιβατών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 mm για τα οχήματα των κλάσεων I, και Α και τα 320 mm για τα οχήματα των κλάσεων ΙΙ, ΙΙΙ Β.
Εναλλακτικά, για τα οχήματα των κλάσεων I και Α, το ύψος της πρώτης βαθμίδας από το έδαφος, σε δύο ανοίγματα θυρών, ένα εισόδου και ένα εξόδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 270 mm.
Το σύστημα χαμηλώματος και/ή η πτυσσόμενη βαθμίδα μπορεί να είναι ενεργοποιημένα.
Το υψος των λοιπών βαθμίδων, πλην της πρώτης βαθμίδος από το έδαφος, στις ανωτέρω αναφερόμενες θύρα(ες), σε δίοδο πρόσβασης ή σε διάδρομο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200 mm για τα οχήματα των κλάσεων I και Α και τα 250 mm για τα οχήματα των κλάσεων ΙΙ, ΙΙΙ και Β.
Η μετάβαση από βυθισμένο διάδρομο προς χώρο καθήμενων δεν πρέπει να θεωρείται ως βαθμίδα.
3.2. Καθίσματα προτεραιότητας και χώρος για επιβάτες με μειωμένη κινητική ικανότητα
3.2.1. Σε θέση πλησίον της ή των θυρών επιβατών που είναι κατάλληλες για την επιβίβαση και αποβίβαση, πρέπει να βρίσκεται ένας ελάχιστος αριθμός καθισμάτων γυρισμένων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και που προορίζονται ως θέσεις προτεραιότητας για επιβάτες με ειδικές ανάγκες. Ο ελάχιστος αριθμός καθισμάτων προτεραιότητας είναι τέσσερις για την κλάση I, δύο για την κλάση ΙΙ κα την κλάση 111 και μία για τις κλάσεις Α και Β. Θέσεις που πτύσσονται ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο όταν δεν χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να ορίζονται ως θέσεις προτεραιότητας. Το σημείο 7.7.8.5.2 του παραρτήματος δεν εφαρμόζεται στα οχήματα που συμμορφώνονται με την απαίτηση αυτή.
3.2.2. Κάτω ή δίπλα από τα καθίσματα προτεραιότητας πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος για ένα σκύλο-οδηγό.
3.2.3. Τα στηρίγματα των βραχιόνων τοποθετούνται μεταξύ της θέσης καθημένου και του διαδρόμου πρέπει να μπορούν να αναδιπλώνονται για να επιτρέπουν ελεύθερη πρόσβαση προς το κάθισμα.
Πλησίον των καθισμάτων προτεραιότητας πρέπει να τοποθετούνται χειρολισθήρες ή χειρολαβές ούτως ώστε ο επιβάτες να μπορούν να στηρίζονται με ευκολία σ αυτές 3.2.4. Το ελάχιστο πλάτος της έδρας του καθίσματος προτεραιότητας, μετρούμενο από το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο της εν λόγω καθιστής θέσης πρέπει να είναι 220 mm προς κάθε πλευρά ή, στην περίπτωση συνεχόμενου καθίσματος, 220 mm ανά θέση καθήμενου προς κάθε πλευρά.
3.2.5. Το ύψος της ασυμπίεστης έδρας του καθίσματος σχετικά με το έδαφος θα πρέπει να είναι τόσο ώστε η απόσταση από το έδαφος έως ένα οριζόντιο επίπεδο που εφάπτεται στην εμπρόσθια ανώτερη επιφάνεια του μαξιλαριού του καθίσματος να είναι μεταξύ 400 και 500 mm.
3.2.6. Ο χώρος για τα πόδια των καθήμενων στα καθίσματα προτεραιότητας πρέπει να εκτείνεται μπροστά από το κάθισμα από ένα κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από την εμπρόσθια ακμή της έδρας του καθίσματος. Ο χώρος για τα πόδια δεν πρέπει να έχει κλίση προς οποιαδήποτε διεύθυνση άνω του 8 %.
3.2.7. Κάθε θέση καθήμενου προτεραιότητας πρέπει να έχει ελεύθερο υψος τουλάχιστον 1300 mm για τα οχήματα των κλάσεων I και Α και 900 mm για τα οχήματα της κλάσης 11, μετρούμενο από το υψηλότερο σημείο της ασυμπίεστης έδρας του καθίσματος. Το ελεύθερο αυτό ύψος πρέπει να εκτείνεται πάνω από την κατακόρυφη προβολή του συνόλου του καθίσματος και του σχετικού χώρου για τα πόδια. Επιτρέπεται στο χώρο αυτό να προεξέχει ερεισίνωτο ή άλλο αντικείμενο, εφόσον διατηρείται ελάχιστος ελεύθερος κατακόρυφος χώρος που εκτείνεται 230 mm μπροστά από την έδρα του καθίσματος. Στις περιπτώσεις που ένα κάθισμα προτεραιότητας τοποθετείται αντικριστά προς τοίχωμα ύψους άνω του 1,2 m, το ύψος του χώρου αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm.
3.3. Συσκευές επικοινωνίας
3.3.1. Οι συσκευές επικοινωνίας πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε κάθε θέση προτεραιότητας και εντός των τυχόν χώρων για τις αναπηρικές πολυθρόνες, σε ύψος μεταξύ 700 mm και 1200 mm από το δάπεδο.
3.3.2. Οι συσκευές επικοινωνίας στο κατώτερο επίπεδο πρέπει να βρίσκονται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1500 mm στους χώρους χωρίς καθίσματα.
3.3.3. Το χειριστήριο όλων των συσκευών επικοινωνίας πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με την παλάμη του χεριού και να παρουσιάζει αντίθεση χρωμάτων και τόνων.
3.3.4. Εφόσον το οχημα είναι εφοδιασμένο με κεκλιμένο επίπεδο ή αναβατήρα, πρέπει να προβλέπεται μέσο επικοινωνίας με τον οδηγό κοντά στη θύρα και σε ύψος 1300 mm το πολύ από το έδαφος.
3.4. Εικονογράμματα
3.4.1. Τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με χώρο για αναπηρική πολυθρόνα και/ή θέσεις προτεραιότητας πρέπει να φέρουν εικονογράμματα σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ εικόνες 23α) και 238) ορατά από το εξωτερικό, τόσο ;στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος προς το πεζοδρόμιο όσο και πλησίον της κατάλληλης θύρας επιβατών. Κατάλληλα εικονογράμματα πρέπει να τοποθετούνται και στο εσωτερικό πλησίον του χώρου που προβλέπεται για τις αναπηρικές πολυθρόνες ή τις θέσεις προτεραιότητας.
3.5. Κλίση του δαπέδου
Η κλίση οποιουδήποτε διαδρόμου, διόδου πρόσβασης ή επιφάνειας δαπέδου μεταξύ κάθε θέσης προτεραιότητας ή χώρου για αναπηρικές πολυθρόνες και μίας τουλάχιστον θύρα εισόδου και θύρα εξόδου ή θύρα εισόδου και εξόδου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8 %. Οι κεκλιμένες ζώνες καλύπτονται με αντιολισθητική επιφάνεια.
3.6. Διατάξεις για τις αναπηρικές πολυθρόνες
3.6.1. Για κάθε χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας που προβλέπεται στο διαμέρισμα επιβατών, πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος πλάτους τουλάχιστον 750 mm και μήκους 1300 mm. Το διάμηκες επίπεδο του ειδικού χώρου πρέπει να είναι παράλληλο προς το διάμηκες επίπεδο του οχήματος, ενώ ο ειδικός αυτός χώρος πρέπει να έχει αντιολισθητικό δάπεδο.
Στην περίπτωση που ο χώρος αναπηρικής πολυθρόνας έχει σχεδιασθεί για αναπηρική πολυθρόνα στραμμένη προς τα εμπρός, το άνω μέρος των ερεισινώτων των καθισμάτων που βρίσκονται μπροστά από αυτήν επιτρέπεται να εισέρχονται στο χώρο της αναπηρικής πολυθρόνας εφόσον προβλέπεται ελεύθερος χώρος όπως φαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ, σχήμα 22.
3.6.2. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια θύρα για χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας. Στα οχήματα της κλάσης I, μία τουλάχιστον θύρα πρόσβασης αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να είναι θύρα επιβατών. Η θύρα αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα επιβίβασης που πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.11.2 (σύστημα χαμηλώματος της ανάρτησης) του παρόντος παραρτήματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του σημείου 3.11.3 (αναβατώριο) ή 3.11.4 (κεκλιμένο επίπεδο) του παρόντος παραρτήματος.
3.6.3. Μια θύρα για την πρόσβαση αναπηρικής πολυθρόνας, η οποία δεν είναι θύρα επιβατών, πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 1400 mm. Το ελάχιστο πλάτος όλων των θυρών που παρέχουν πρόσβαση αναπηρικής πολυθρόνας στο όχημα πρέπει να είναι 900 mm. Το πλάτος αυτό μπορεί να μειώνεται κατά 100 mm όταν η μέτρηση πραγματοποιείται στο επίπεδο των χειρολαβών.
3.6.4. Θα πρέπει να είναι δυνατή η είσοδος από το εξωτερικό του οχήματος μέσω τουλάχιστον μίας από τις θύρες που προορίζονται για την πρόσβαση των χρηστών αναπηρικών πολυθρόνων στο(ους) ειδικό(ούς) χώρο(ους), με μία αναπηρική πολυθρόνα αναφοράς με τις διαστάσεις που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, εικόνα 21.
3.7. Καθίσματα στο χώρο αναπηρικής πολυθρόνας
3.7.1. Στο χώρο αναπηρικής πολυθρόνας μπορούν να τοποθετούνται πτυσσόμενα καθίσματα. Ωστόσο τα καθίσματα αυτά, όταν είναι διπλωμένα και δεν χρησιμοποιούνται, δεν πρέπει να εισέρχονται στο χώρο της αναπηρικής πολυθρόνας.
3.7.2. Ενα όχημα μπορεί να εφοδιάζεται με αποσυναρμολογούμενα καθίσματα στο χώρο για αναπηρικές πολυθρόνες, υπό την προϋπόθεση ότι τα καθίσματα αυτά μπορούν να αφαιρούνται εύκολα από τον οδηγό ή μέλος του πληρώματος.
3.7.3. Οταν ο χώρος ποδιών οποιουδήποτε καθίσματος, ή τμήμα πτυσσόμενου καθίσματος όταν χρησιμοποιείται, εισέρχεται στο χώρο αναπηρικής πολυθρόνας, τα καθίσματα αυτά πρέπει να φέρουν στερεωμένα επ αυτών ή δίπλα σε αυτά επιγραφή με το ακόλουθο κείμενο:
“Παρακαλείσθε να προσφέρετε το χώρο αυτό σε χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας”.
3.8. Σταθερότητα της αναπηρικής πολυθρόνας
3.8.1. Σύστημα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας. Εναλλακτικά προς τις απαιτήσεις των σημείων 3.8.1.1 ως 3.8.1.2.3 τα συστήματα συγκράτησης μπορούν να πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων 3.8.2 ως 3.8.2.11.
3.8.1.1. Σε όχημα στο οποίο καμία θέση επιβάτη δεν πρέπει να είναι εφοδιασμένη με οιασδήποτε μορφής σύστημα συγκράτησης του καθήμενου, ο χώρος αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σύστημα συγκράτησης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα της (των) αναπηρικής(ών) πολυθρόνας (ων).
Εκτελείται στατική δοκιμή σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις: α) δύναμη 250 dαΝ + 20 dαΝ ) ανά αναπηρική πολυθρόνα ασκείται στο ίδιο το σύστημα συγκράτησης
β) εάν το σύστημα συγκράτησης δεν είναι στερεωμένο στο δάπεδο του οχήματος, η δύναμη πρέπει να ασκείται στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και προς το εμπρόσθιο τμήμα ου οχήματος. Εάν το σύστημα συγκράτησης είναι στερεωμένο στο δάπεδο, η δύναμη πρέπει να ασκείται με γωνία 45 + 10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο και με διεύθυνση προς τα εμπρός
γ) η άσκηση της δυνάμεως συνεχίζεται τουλάχιστον για 1, 5 δευτερόλεπτο
δ) το σύστημα συγκράτησης πρέπει να αντέξει τη δοκιμή Τυχόν μόνιμη παραμόρφωση καθώς και μερική ρήξη ή θραύση του συστήματος συγκράτησης δεν αποτελεί αστοχία εφόσον η απαιτούμενη δύναμη ασκήθηκε επί τον προδιαγραφόμενο χρόνο. Οπου υπάρχει, το σύστημα κλειδώματος που επιτρέπει την έξοδο της αναπηρικής πολυθρόνας από το όχημα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με το χέρι με την αφαίρεση της δύναμης έλξης.
3.8.1.2. Οταν τα καθίσματα των επιβατών είναι εφοδιασμένα με σύστημα συγκράτησης του καθήμενου κάθε χώρος αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να εφοδιάζεται με σύστημα συγκράτησης ικανό να την εξασφαλίζει συγκράτηση της αναπηρικής πολυθρόνας και του χρήστη της
Το σύστημα συγκράτησης αυτό και οι αγκυρώσεις του πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να αντέχουν δυνάμεις ισοδύναμες προς τις δυνάμεις που ασκούνται στα καθίσματα των επιβατών και τα συστήματα συγκράτησης των καθήμενων. Εκτελείται στατική δοκιμή σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) οι σχετικές δυνάμεις ασκούνται με διεύθυνση προς τα εμπρός, χωριστά και στο ίδιο το σύστημα συγκράτησης
β) η άσκηση της δύναμης συνεχίζεται για περίοδο τουλάχιστον 0,2 δευτερολέπτου
γ) το σύστημα συγκράτησης πρέπει να αντέξει τις τάσεις της δοκιμής. Τυχόν μόνιμη παραμόρφωση καθώς και μερική ρήξη ή θραύση του συστήματος συγκράτησης δεν αποτελεί αστοχία εφόσον η απαιτούμενη δύναμη ασκήθηκε επί τον προδιαγραφόμενο χρόνο. Οπου υπάρχει, το σύστημα κλειδώματος που επιτρέπει την έξοδο της αναπηρικής πολυθρόνας από το όχημα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με το χέρι μετά την αφαίρεση της δύναμης έλξης
3.8.1.2.1. Κατά τη διεύθυνση προς τα εμπρός στην περίπτωση χωριστών συστημάτων συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας και του χρήστη της.
3.8.1.2.1.1. Για την κατηγορία Μ2
α)1110 dαΝ + 20 dαΝ σε περίπτωση ζώνης δύο σημείων. Η δύναμη εφαρμόζεται στο σύστημα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και προς τα εμπρός μέρος του οχήματος εφόσον το σύστημα συγκράτησης δεν είναι στερεωμένο στο δάπεδο του οχήματος. Εφόσον το σύστημα συγκράτησης είναι στερεωμένο στο δάπεδο, η δύναμη εφαρμόζεται υπό γωνία 45 + 10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός
β) 675 dαΝ + 20 dαΝ στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο οριζόντιο τμήμα της ζώνης και 675 dαΝ + 20 dαΝ στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο τμήμα του κορμού της ζώνης, στην περίπτωση ζώνης 3 σημείων
γ) 1715 dαΝ + 20 dαΝ σε γωνία 45 + 10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο σύστημα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας
δ) οι δυνάμεις ασκούνται ταυτόχρονα.
3.8.1.2.1.2. Για την κατηγορία Μ3
α) 740 + 20 dαΝ σε περίπτωση ζώνης δύο σημείων. Η δύναμη εφαρμόζεται στο σύστημα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και προς τα εμπρός μέρος του οχήματος εφόσον το σύστημα συγκράτησης δεν είναι στερεωμένο στο δάπεδο του οχήματος. Εφόσον το σύστημα συγκράτησης είναι στερεωμένο στο δάπεδο, η δύναμη εφαρμόζεται υπό γωνία 45 + 10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός
β) 450 dαΝ + 20 dαΝ στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο οριζόντιο τμήμα της ζώνης και 450 dαΝ + 20 dαΝ στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο τμήμα του κορμού της ζώνης, στην περίπτωση ζώνης 3 σημείων
γ) 1130 dαΝ + 20 dαΝ σε γωνία 45 + 10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο σύστημα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας
δ) οι δυνάμεις ασκούνται ταυτόχρονα.
3.8.1.2.2. Κατά τη διεύθυνση προς τα εμπρός στην περίπτωση συνδυασμένου συστήματος συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας και του χρήστη της.
3.8.1.2.2.1. Για την κατηγορία Μ2
α)1110 dαΝ + 20 dαΝ με γωνία 45 +10 από το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο σύστημα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας, εφόσον πρόκειται για ζώνη 2 σημείων β) 675 dαΝ + 20 dαΝ σε γωνία 45 +10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο οριζόντιο τμήμα της ζώνης και 675 dαΝ + 20 dαΝ στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός, στο τμήμα του κορμού της ζώνης στην περίπτωση ζώνης 3 σημείων
γ) 1715 dαΝ + 20 dαΝ σε γωνία 45 + 10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο σύστημα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας
δ) οι δυνάμεις ασκούνται ταυτόχρονα.
3.8.1.2.2.2. Για την κατηγορία Μ3
α) 740 dαΝ + 20 dαΝ με γωνία 45 + 10 από το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο σύστημα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας, εφόσον πρόκειται για ζώνη 2 σημείων
β) 450 dαΝ + 20 dαΝ σε γωνία 45 +10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο οριζόντιο τμήμα της ζώνης και 450 dαΝ + 20 dαΝ στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός, στο τμήμα του κορμού της ζώνης στην περίπτωση ζώνης 3 ση μείων
γ) 1130 dαΝ + 20 dαΝ σε γωνία 45 + 10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα εμπρός στο σύστημα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας
δ) οι δυνάμεις ασκούνται ταυτόχρονα.
3.8.1.2.3. Με κατεύθυνση προς το πίσω μέρος του οχήματος
α) 810 dαΝ + 20 dαΝ με γωνία 45 +10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς τα πίσω στο σύστημα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας.
3.8.2. Παραλλαγή του συστήματος συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας 3.8.2.1. ένας χώρος αναπηρικής πολυθρόνας εφοδιάζεται με σύστημα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας κατάλληλο για γενική εφαρμογή στις αναπηρικές πολυθρόνες και επιτρέπει τη μεταφορά αναπηρικής πολυθρόνας με διεύθυνση προς το εμπρός μέρος του οχήματος
3.8.2.2. ένας χώρος αναπηρικής πολυθρόνας εφοδιάζεται με σύστημα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο σημεία αγκύρωσης και συγκράτηση της λεκάνης (ζώνη δύο σημείων) που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από συστατικά μέρη που προβλέπεται να έχουν συμπεριφορά όμοια προς εκείνη που έχει ζώνη ασφαλείας που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
3.8.2.3. όλα τα συστήματα συγκράτησης που εγκαθίσταται σε χώρο αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να μπορούν να ελευθερώνονται εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
3.8.2.4. όλα τα συστήματα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας θα πρέπει είτε: 3.8.2.4.1. να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της δυναμικής δοκιμής που περιγράφεται στο σημείο 3.8.2.8 και να στερεώνονται ασφαλώς στις αγκυρώσεις του οχήματος που πληρούν τις απαιτήσεις της στατικής δοκιμής του σημείου 3.8.2.6, ή 3.8.2.4.2. να στερεώνονται ασφαλώς σε αγκυρώσεις του οχήματος κατά τρόπον ώστε ο συνδυασμός του συστήματος συγκράτησης και των αγκυρώσεων να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.8.2.8
3.8.2.5. όλα τα συστήματα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας θα πρέπει είτε:
3.8.2.5.1. να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της δυναμικής δοκιμής που περιγράφεται στο σημείο 3.8.2.9 και να στερεώνονται ασφαλώς στις αγκυρώσεις του οχήματος που πληρούν τις απαιτήσεις της στατικής δοκιμής του σημείου 3.8.2.6, ή 3.8.2.5.2. να στερεώνονται ασφαλώς σε αγκυρώσεις του οχήματος κατά τρόπον ώστε ο συνδυασμός του συστήματος συγκράτησης και των αγκυρώσεων να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 3.8.2.9 όταν στερεώνεται σε αγκυρώσεις που τοποθετούνται όπως περιγράφεται στο σημείο 3.8.2.6.7.
3.8.2.6. Εκτελείται στατική δοκιμή στα σημεία αγκύρωσης τόσο του συστήματος συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας όσο και στο σύστημα συγκράτησης του χρήστη της αναπηρικής πολυθρόνας σύμφωνα με τις εξής απαιτήσεις: 3.8.2.6.1. οι δυνάμεις που καθορίζονται στο σημείο 3.8.2.7 εφαρμόζονται μέσω συσκευής που αναπαράγει τη γεωμετρική διάταξη του συστήματος συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας
3.8.2.6.2. οι δυνάμεις που καθορίζονται στο σημείο 3.8.2.7.3 εφαρμόζονται μέσω συσκευής που αναπαράγει τη γεωμετρική διάταξη του συστήματος συγκράτησης του χρήστη της αναπηρικής πολυθρόνας και μέσω συσκευής έλξης που καθορίζεται στην παράγραφο 5.3.4 του παραρτήματος I της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ
3.8.2.6.3. οι δυνάμεις που προβλέπονται στα σημεία 3.8.2.6.1 και 3.8.2.6.2 εφαρμόζονται ταυτόχρονα με διεύθυνση προς τα εμπρός και υπό γωνία 10 + 5 άνω του οριζοντίου επιπέδου
3.8.2.6.4. οι δυνάμεις που προβλέπονται στο σημείο 3.8.2.6.1 εφαρμόζονται ταυτόχρονα με διεύθυνση προς τα πίσω και υπό γωνία 10 + 5 άνω του οριζοντίου επιπέδου
3.8.2.6.5. οι δυνάμεις εφαρμόζονται όσο το δυνατόν ταχύτερα και τέμνουν τον κεντρικό κατακόρυφο άξονα του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας και 3.8.2.6.6. η εφαρμογή της δύναμης διατηρείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 0,2 δευτερολέπτων
3.8.2.6.7. η δοκιμή διεξάγεται σε αντιπροσωπευτικό τμήμα του δομής του οχήματος με όλα τα εξαρτήματα που παρέχονται με το όχημα και τα οποία ενδέχεται να συμβάλουν στην αντοχή ή την ακαμψία της δομής
3.8.2.7. Οι δυνάμεις που προβλέπονται στο σημείο 3.8.2.6 είναι: 3.8.2.7.1. στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστημα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας τοποθετημένης σε όχημα της κατηγορίας Μ2: 3.8.2.7.1.1.1110 dαΝ στο διάμηκες επίπεδο του οχήματος και προς το εμπρός μέρος του οχήματος σε υψος τουλάχιστον 200 mm και κατά μέγιστο 300 mm μετρούμενο κατακόρυφα από το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας, και 3.8.2.7.1.2.550 dαΝ στο διάμηκες επίπεδο του οχήματος και προς το πίσω μέρος του οχήματος σε ύψος τουλάχιστον 200 mm και κατά μέγιστο 300 mm μετρούμενο κατακόρυφα από το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας 3.8.2.7.2. στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστημα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας τοποθετημένης σε όχημα της κατηγορίας Μ3: 3.8.2.7.2.1.740 dαΝ στο διάμηκες επίπεδο του οχήματος και προς το εμπρός μέρος του οχήματος σε υψος τουλάχιστον 200 mm και κατά μέγιστο 300 mm μετρούμενο κατακόρυφα από το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας και 3.8.2.7.2.2.370 dαΝ στο διάμηκες επίπεδο του οχήματος και προς το πίσω μέρος του οχήματος σε ύψος τουλάχιστον 200 mm και κατά μέγιστο 300 mm μετρούμενο κατακόρυφα από το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας.
3.8.2.7.3. Στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστημα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνα, οι δυνάμεις θα πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.4 του παραρτήματος I της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ.
3.8.2.8. Το σύστημα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας υποβάλλεται σε δυναμική δοκιμή που διεξάγεται σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 3.8.2.8.1. τροχοφόρο αμαξίδιο αντιπροσωπευτικό της αναπηρικής πολυθρόνας μάζας 85 kg από ταχύτητα 48 km/h ως 50 km/h υπόκειται σε στιγμιαία επιβράδυνση: 3.8.2.8.1.1. άνω των 20 g με διεύθυνση προς τα εμπρός για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 0,015 δευτερολέπτων,
3.8.2.8.1.2. άνω των 15 g με διεύθυνση προς τα εμπρός για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 0,04 δευτερολέπτων,
3.8.2.8.1.3. για διάστημα μεγαλύτερο του 0,075 του δευτερολέπτου, 3.8.2.8.1.4. κάτω των 28 g και για διάστημα το πολύ 0,08 του δευτερολέπτου, 3.8.2.8.1.5. της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει το 0,12 δευτερόλεπτα και 3.8.2.8.2. τροχοφόρο αμαξίδιο αντιπροσωπευτικό της αναπηρικής πολυθρόνας μάζας 85 kg από ταχύτητα 48 km/h ως 50 km/h υπόκειται σε στιγμιαία επιβράδυνση: 3.8.2.8.2.1. άνω των 5 g με διεύθυνση προς τα πίσω για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 0,015 δευτερολέπτων,
3.8.2.8.2.2. κάτω των 8 g με διεύθυνση προς τα πίσω και για διάστημα το πολύ 0,02 του δευτερολέπτου,
3.8.2.8.3. η δοκιμή που προβλέπεται στο σημείο 3.8.2.8.2 δεν ισχύει αν τα ίδια μέσα συγκράτησης χρησιμοποιούνται τόσο για τη διεύθυνση προς το εμπρός όσο και για τη διεύθυνση προς τα πίσω ή αν έχει εκτελεσθεί ισοδύναμη δοκιμή 3.8.2.8.4. για την προαναφερόμενη δοκιμή, το σύστημα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να στερεώνεται είτε
3.8.2.8.4.1. αγκυρώσεις στερεωμένες στη διάταξη δοκιμής που αντιπροσωπεύει τη γεωμετρική διαμόρφωση των αγκυρώσεων σε όχημα για το οποίο προορίζεται στο σύστημα συγκράτησης, ή
3.8.2.8.4.2. αγκυρώσεις που αποτελούν τμήμα αντιπροσωπευτικού τμήματος του οχήματος για το οποίο προορίζεται στο σύστημα συγκράτησης, διατεταγμένες όπως περιγράφεται στο σημείο 3.8.2.6.7.
3.8.2.9. Τα συστήματα συγκράτησης των χρηστών αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις δοκιμής που ορίζονται στο σημείο 2.7.8.4 του παραρτήματος I της οδηγίας 77/547/ΕΟΚ ή δοκιμής ισοδύναμης προς την στιγμιαία επιβράδυνση που προβλέπεται στο σημείο 3.8.2.8.1. Ζώνη ασφαλείας που έχει εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ και φέρει τη σχετική σήμανση θεωρείται ότι είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις αυτές.
3.8.2.10. Δοκιμή που προβλέπεται στο σημείο 3.8.2.6, 3.8.2.8 ή 3.8.2.9 θεωρείται ότι έχει αστοχήσει εκτός αν πληρούνται οι εξής απαιτήσεις: 3.8.2.10.1. κατά τη διάρκεια της δοκιμής κανένα μέρος του συστήματος δεν πρέπει να έχει αστοχήσει, ή να έχει αποσπασθεί από την αγκύρωσή του ή από το όχημα, 3.8.2.10.2. οι μηχανισμοί που ελευθερώνουν την αναπηρική πολυθρόνα και τον χρήστη πρέπει να μπορούν να λειτουργούν μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, 3.8.2.10.3. στη δοκιμή που προβλέπεται στο σημείο 3.8.2.8, η αναπηρική πολυθρόνα δεν πρέπει να μετατοπισθεί περισσότερο από 200 mm στο διάμηκες επίπεδο του οχήματος κατά τη δοκιμή,
3.8.2.10.4. μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, κανένα μέρος του συστήματος δεν θα πρέπει να έχει παραμορφωθεί σε βαθμό που, λόγω αιχμηρών ακμών ή άλλων προεξοχών, να μπορεί να προκαλέσει κακώσεις.
3.8.2.11. Οι οδηγίες χρήσης του πρέπει να αναγράφονται σαφώς πλησίον του.
3.8.3. Εναλλακτικά προς τις διατάξεις του σημείου 3.8.1.10 χώρος για τις αναπηρικές πολυθρόνες πρέπει να σχεδιάζεται ούτως ώστε οι χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας να ταξιδεύουν χωρίς συγκράτηση με την αναπηρική πολυθρόνα στραμμένη προς τα πίσω και ακουμπισμένη σε στήριγμα ή ερεισίνωτο, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
α) μία από τις διαμήκεις πλευρές του χώρου για την αναπηρική πολυθρόνα πρέπει να εφάπτεται με πλευρά ή τοίχωμα του οχήματος
β) πρέπει να προβλέπεται εκ του σχεδιασμού στήριγμα ή ερεισίνωτο χώρισμα κάθετο προς το διαμήκη άξονα του οχήματος, στο εμπρός μέρος του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας
γ) το στήριγμα ή το ερεισίνωτο πρέπει να σχεδιάζεται ούτως ώστε οι τροχοί ή το πίσω μέρος της αναπηρικής πολυθρόνας να εφάπτονται με το στήριγμα ή το ερεισίνωτο ώστε να προλαμβάνεται η ανατροπή της
δ) το στήριγμα ή το ερεισίνωτο πρέπει να μπορεί να φέρει οριζόντιο φορτίο με διεύθυνση προς τα εμπρός 2250 dαΝ + 20 dαΝ ανά αναπηρική καρέκλα. Το φορτίο εφαρμόζεται στο οριζόντιο επίπεδο του οχήματος και με διεύθυνση προς το εμπρός μέρος του οχήματος, στο μέσο του στηρίγματος του ερεισινώτου. Η δοκιμή ασκείται για διάστημα τουλάχιστον 1,5 δευτερόλεπτου
ε) την πλευρά ή το τοίχωμα του οχήματος πρέπει να τοποθετείται χειρολισθήρας ή χειρολαβή ούτως ώστε ο χρήστης αναπηρικής πολυθρόνας να μπορεί να κρατιέται με ευκολία από αυτόν
στ) στην απέναντι πλευρά του χώρου αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να τοποθετείται αναδιπλούμενος χειρολισθήρας (ή ισοδύναμο σύστημα) ούτως ώστε ο χρήστης αναπηρικής πολυθρόνας να μπορεί να κρατιέται με ευκολία από αυτόν
ζ) η επιφάνεια του δαπέδου του ειδικού χώρου πρέπει να είναι αντιολισθητική
η) δίπλα στο χώρο της αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να στερεώνεται σήμα με το ακόλουθο κείμενο: “Χώρος αναπηρικής πολυθρόνας. Η πολυθρόνα πρέπει να είναι στραμμένη προς το πίσω και να ακουμπάει στο στήριγμα ή την πλάτη του καθίσματος με σφιγμένο το φρένο”.
3.9. Χειριστήρια θυρών
3.9.1. Ολα τα χειριστήρια ανοίγματος που βρίσκονται δίπλα σε θύρα που προβλέπεται στο σημείο 3.6, στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό του οχήματος, δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 1300 mm από το έδαφος ή το δάπεδο.
3.10. Φωτισμός
3.10.1. Στον εσωτερικό και στον αμέσως εξωτερικό χώρο του οχήματος πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος φωτισμός ώστε τα άτομα με περιορισμένη κινητική ικανότητα να μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται με ασφάλεια. Ολα τα είδη φωτισμού που μπορεί να επηρεάσουν την όραση του οδηγού πρέπει να λειτουργούν μόνον όταν το όχημα είναι σταματημένο.
3.11. Διατάξεις για τα συστήματα επιβίβασης
3.11.1. Γενικές διατάξεις
3.11.1.1. Τα χειριστήρια που ενεργοποιούν το ή τα συστήματα επιβίβασης πρέπει να φέρουν σαφή σχετική σήμανση. Η θέση του συστήματος επιβίβασης (εκτεταμένο ή χαμηλωμένο) πρέπει να επισημαίνεται με κατάλληλο σήμα στον οδηγό.
3.11.1.2. Σε περίπτωση αστοχίας μιας διάταξης ασφαλείας, πρέπει να είναι αδύνατη η λειτουργία των αναβατήρων, κεκλιμένων επιπέδων και συστημάτων χαμηλώματος, εκτός εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί ασφαλώς με το χέρι. Ο τύπος και η θέση του μηχανισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης πρέπει να σημαίνεται με σαφήνεια. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας, πρέπει να είναι δυνατή η λειτουργία των συστημάτων επιβίβασης με το χέρι.
3.11.1.3. Η πρόσβαση σε μια από τις θύρες επιβατών ή κινδύνου του οχήματος επιτρέπεται να εμποδίζεται από ένα σύστημα επιβίβασης, εφόσον πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις, τόσο εντός όσο και εκτός του οχήματος: – Το σύστημα επιβίβασης δεν εμποδίζει τη πρόσβαση στη λαβή της ή σε άλλο σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμά της.
– Το σύστημα επιβίβασης μπορεί να απομακρύνεται εύκολα, ώστε να απελευθερώνεται η θύρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
3.11.2. Σύστημα χαμηλώματος της ανάρτησης (επιγονάτιση)
3.11.2.1. Πρέπει να υπάρχει διακόπτης που επιτρέπει την ενεργοποίηση του συστήματος χαμηλώματος της ανάρτησης.
3.11.2.2. Ολα τα χειριστήρια που ενεργοποιούν το χαμήλωμα ή το ανέβασμα οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου του αμαξώματος σε σχέση με την επιφάνεια της οδού πρέπει να επισημαίνεται σαφώς και να βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο του οδηγού.
3.11.2.3. Πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή και η άμεση αναστροφή της διαδικασίας χαμηλώματος ή ανεβάσματος μέσω χειριστηρίου προσιτού στον οδηγό, όταν είναι καθισμένος στο θαλαμίσκο οδήγησης, και το οποίο βρίσκεται δίπλα σε κάθε άλλο χειριστήριο που προβλέπεται για τη λειτουργία του συστήματος χαμηλώματος της ανάρτησης.
3.11.2.4. Κάθε σύστημα χαμηλώματος της ανάρτησης εγκατεστημένο σε όχημα, δεν θα πρέπει
να επιτρέπει το όχημα να κινείται με ταχύτητα άνω των 5 km/h, όταν το ύψος του οχήματος είναι χαμηλότερο από το κανονικό ύψος που έχει όταν κινείται, ή να επιτρέπει το όχημα να ανεβαίνει ή να χαμηλώνει όταν εμποδίζεται, για οποιοδήποτε λόγο η λειτουργία της θύρας επιβατών.
3.11.3. Αναβατώριο
3.11.3.1. Γενικές διατάξεις
3.11.3.1.1. Η λειτουργία των αναβατωρίων πρέπει να είναι δυνατή μόνο όταν το όχημα είναι ακίνητο. Οταν σηκώνεται η εξέδρα και πριν αρχίσει το χαμήλωμα, πρέπει να ενεργοποιείται αυτομάτως ένα σύστημα που εμποδίζει την αναπηρική πολυθρόνα να κυλήσει από την εξέδρα.
3.11.3.1.2. Η εξέδρα του αναβατωρίων πρέπει να έχει πλάτος μικρότερο από 800 mm, ούτε μήκος μικρότερο από 1200 mm και πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με φορτίο τουλάχιστον 300 kg.
3.11.3.2. Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις για τα μηχανοκίνητα αναβατώρια 3.11.3.2.1. Το χειριστήριο λειτουργίας πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε, εφόσον αφεθεί ελεύθερο, να επανέρχεται στη θέση “κλειστό”. Οταν συμβεί αυτό, η κίνηση του αναβατήρα σταματά αμέσως και είναι δυνατό να κινηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.
3.11.3.2.2. Οι χώροι, οι οποίοι δεν είναι ορατοί από τον χειριστή και στους οποίους η κίνηση του αναβατώριου μπορεί να εγκλωβίσει ή να συνθλίψει αντικείμενα, πρέπει να προστατεύονται από διάταξη ασφαλείας (π.χ. μηχανισμός αναστροφής της κίνησης).
3.11.3.2.3. Όταν τίθεται σε λειτουργία μία από αυτές τις διατάξεις ασφαλείας, η κίνηση του αναβατώριου πρέπει να σταματά αμέσως και να αρχίζει η κίνησή του προς την αντίθετη κατεύθυνση.
3.11.3.3. Λειτουργία των μηχανοκίνητων αναβατωρίων 3.11.3.3.1. Οταν το αναβατώριο είναι εγκατεστημένος σε θύρα επιβατών η οποία βρίσκεται στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού του οχήματος, τότε ο χειρισμός του μπορεί να γίνεται από τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του.
3.11.3.3.2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα χειριστήρια πρέπει να βρίσκονται δίπλα στον αναβατώριο. Η θέση τους σε κατάσταση λειτουργίας πρέπει να μπορεί να γίνεται από τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του.
3.11.3,4. Χειροκίνητοι αναβατώριου
3.11.3.4.1. Το αναβατώριο πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να λειτουργεί με χειριστήρια κοντά στον αναβατώριο
3.11.3.4.2. Το αναβατώριο πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην απαιτείται υπερβολική δύναμη για τη λειτουργία του.
3.11.4. Κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα)
3.11.4.1. Γενικές διατάξεις
3.11.4.1.1. Το κεκλιμένο επίπεδο πρέπει να μπορεί να λειτουργεί μόνον όταν το όχημα είναι εν στάσει.
3.11.4.1.2. Οι εξωτερικές ακμές πρέπει να είναι στρογγυλευμένες με ακτίνα τουλάχιστον 2,5 mm. Οι εξωτερικές γωνίες πρέπει να είναι στρογγυλευμένες με ακτίνα τουλάχιστον 5 mm.
3.11.4.1.3. Το ελάχιστο πλάτος του κεκλιμένου επιπέδου είναι 800 mm. Η κλίση του κεκλιμένου επιπέδου, όταν εκτείνεται ή ξεδιπλώνεται σε ρείθρο ύψους 150 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 %. Για την επιτυχία της δόκιμης αυτής είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σύστημα χαμηλώματος της ανάρτησης.
3.11.4.1.4. Ολα τα κεκλιμένα επίπεδα τα οποία, όταν είναι έτοιμα προς χρήση, έχουν μήκος άνω των 1200 mm, πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα που εμποδίζει την αναπηρική πολυθρόνα να κυλήσει και να πέσει από τα πλάγια.
3.11.4.1.5. Ολα τα κεκλιμένα επίπεδα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν ασφαλώς με φορτίο 300 kg.
3.11.4.2. Τρόποι λειτουργίας
3.11.4.2.1. Η ανάπτυξη και η αναδίπλωση του κεκλιμένου επιπέδου θα πρέπει να είναι δυνατόν να γίνεται είτε με το χέρι είτε με μηχανικά μέσα.
3.11.4.3. Συμπληρωματικές τεχνικές απαιτήσεις για τα μηχανοκίνητα κεκλιμένα επίπεδα.
3.11.4.3.1. Η ανάπτυξη και η πτύξη του κεκλιμένου επιπέδου πρέπει να επισημαίνεται με τρία διαλείποντα κίτρινα φώτα και ακουστικό σήμα. Τα κεκλιμένα επίπεδα πρέπει να αναγνωρίζονται με σαφώς ορατές λευκές και κόκκινες ανακλαστικές σημάνσεις κινδύνου στις εξωτερικές πλευρές τους.
3.11.4.3.2. Η οριζόντια ανάπτυξη του κεκλιμένου επιπέδου πρέπει να προστατεύεται από διάταξη ασφαλείας.
3.11.4.3.3. Οταν τίθεται σε λειτουργία μια από τις διατάξεις αυτές ασφαλείας, η κίνηση του κεκλιμένου επιπέδου πρέπει να σταματά αμέσως.
3.11.4.3.4. Η οριζόντια κίνηση του κεκλιμένου επιπέδου πρέπει να διακόπτεται όταν φέρει μάζα 15 kg.
3.11.4.4. Λειτουργία των μηχανοκίνητων κεκλιμένων επιπέδων
3.11.4.4.1. Οταν το κεκλιμένο επίπεδο είναι εγκατεστημένο σε θύρα επιβατών η οποία βρίσκεται στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού του οχήματος, τότε ο χειρισμός του μπορεί να γίνεται από τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του.
3.11.4.4.2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα χειριστήρια πρέπει να βρίσκονται δίπλα στο κεκλιμένο επίπεδο. Η θέση τους σε κατάσταση λειτουργίας πρέπει να μπορεί να γίνεται από τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του. 3.11.4.5. Λειτουργία των χειροκίνητων κεκλιμένων επιπέδων
3.11.4.5.1. Το κεκλιμένο επίπεδο πρέπει να σχεδιάζεται ούτως ώστε να μην απαιτείται υπερβολική δύναμη για τη λειτουργία του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο