«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 18ο

Απρ 1, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 18ο

 

4.2          Εργασιακό στρες ατόμων με κώφωση και τύφλωση

 

Σε μελέτη των Wrzesińska et al. (2018), η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αξιολογηθεί το επίπεδο εργασιακού στρες και η ποιότητα ζωής μεταξύ θεραπευτών μασάζ που είτε ήταν τυφλοί, είτε αντιμετώπιζαν προβλήματα όρασης, εξετάστηκε ένα δείγμα 43 συμμετεχόντων ηλικίας από 28 έως 63 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι άνδρες εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), συγκριτικά με τις γυναίκες συμμετέχουσες. Αυτή η επαγγελματική εξουθένωση αυξανόταν λόγω αγχωτικών συνθηκών εργασίας, όπως  η  έλλειψη  αυτονομίας,  η  αποδιοργάνωση  της  διοίκησης,  η  έλλειψη επαγγελματικής και κοινωνικής αναγνώρισης, καθώς και οι διαπροσωπικές συγκρούσεις με τους ανωτέρους. Άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στη δυσαρέσκεια των ατόμων αυτών, περιλάμβαναν τις ελλείψεις στο προσωπικό, την υψηλή πίεση χρόνου και τις μεγάλες απαιτήσεις στην εργασία τους (Wrzesińska et al., 2018).

Βάσει της έρευνας των Punch et al. (2016), οι εργαζόμενοι με αναπηρίες, συγκεκριμένα οι κωφοί και οι βαρήκοοι, βιώνουν έντονο εργασιακό στρες. Αυτό συμβαίνει γιατί χρειάζονται εξαιρετική προσπάθεια για να επικοινωνήσουν με συναδέλφους ή πελάτες, να κάνουν χειλανάγνωση, και στη συνέχεια να απαντήσουν προφορικά ή γραπτά. Αυτή η φυσική και ψυχική κούραση επηρεάζει αρνητικά την επαγγελματική αποδοτικότητά τους. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη συμπεριφορά των συναδέλφων τους που χαρακτηρίζεται από έλλειψη κατανόησης, υποστήριξης και προθυμίας για συνεργασία, οι οποίοι συχνά δεν συμμετέχουν στην επικοινωνία, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινή ζωή τους (Punch et al., 2016).

Γενικά, υπάρχει έλλειψη ερευνητικής βιβλιογραφίας αναφορικά με το εργασιακό στρες στα άτομα με αναπηρία. Αν και έχουν διεξαχθεί μερικές έρευνες που εξετάζουν τα αίτια στα οποία οφείλονται τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τομέα, αλλά και οι στάσεις των εργοδοτών-συναδέλφων τους, υπάρχει ανάγκη για περισσότερες ερευνητικές μελέτες που θα εξετάζουν το εργασιακό στρες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το κενό στην έρευνα καθιστά απαραίτητη τη διεξαγωγή περαιτέρω μελετών επί αυτού του θέματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο