«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 10ο

Μαρ 28, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 10ο

 

2.2          Μεθοδολογία της έρευνας

 

Προκειμένου να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη πλαισίωση του θέματος, να απαντηθούν τα ερωτήματα αλλά και για την, όσο το δυνατόν, ορθότερη εξαγωγή συμπερασμάτων, απαραίτητη θεωρήθηκε η έρευνα τόσο σε άρθρα, βιβλία αλλά και στη νομοθεσία.

Για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας, χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων όπως: PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar, JSTOR, ERIC, PsycINFO, Academia, Scribd, Uom-lib. Οι λέξεις- κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, είναι: Work OR Job OR Employment OR Workplace Relations OR Job Relations OR Employment Relations OR Work Relations) AND Disability OR Blindness OR Blind People OR Legally Blind OR Totally Blind OR Vision Loss OR Visually Impaired people OR Visually Impaired Workers AND Deadness OR Deaf people OR Deaf worker AND Stress OR Work Stress OR Social support OR Social Assistance at work OR Social support in the Workplace. Για την αναζήτηση ελληνικής βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά όπως «Επαγγελματική Αποκατάσταση», «Στάσεις εργοδοτών», «Εμπόδια εργασίας», «Εργασιακά οφέλη», οι οποίες συνδυάστηκαν κυρίως με τους όρους «Άτομο με αναπηρία», «Άτομο με κώφωση» και «Άτομα με τύφλωση».

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού δεδομένων που παρείχε η αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων, απαραίτητος ήταν ο καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων για την αξιολόγηση των άρθρων, τα οποία εφαρμόστηκαν πιστά. Μέσω αυτών των κριτηρίων, διασφαλίζεται η ακρίβεια, η εγκυρότητα και η ποιότητα της βιβλιογραφίας της παρούσης εργασίας. Τα κριτήρια, λοιπόν, που τέθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν τα άρθρα είναι :

  • Το χρονικό εύρος των άρθρων ορίστηκε από το 1998 έως το 2022.
  • Συμπερίληψη άρθρων που αποτελούν τμήμα της επιστημονικής βιβλιογραφίας και έχουν δημοσιευθεί σε σεβαστά επιστημονικά περιοδικά. Αυτά τα άρθρα έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση από αντίστοιχους επιστήμονες και έχουν λάβει την επιστημονική κρίση και έγκρισή τους. Επιπλέον, επιδιώκουμε επίσης  τη  συμπερίληψη  βιβλίων που  έχουν δημοσιευθεί από αναγνωρισμένους επιστήμονες και περιλαμβάνουν επιστημονικές αναθεωρήσεις και κριτικές. Αυτές οι πηγές ενισχύουν την αξιοπιστία και την επιστημονική αξία της έρευνάς μας.
  • Τα άρθρα που επιλέχθηκαν να περιληφθούν στην έρευνα αφορούσαν τόσο ελληνική όσο και αγγλική βιβλιογραφία. Αυτή η επιλογή βασίζεται στο γεγονός ότι η συγγραφέας της διπλωματικής εργασίας είναι εξοικειωμένη με αμφότερες τις γλώσσες και μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία της σε αυτές για την ακριβή και αξιόπιστη ανάλυση της επιστημονικής βιβλιογραφίας.
  • Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μελέτες. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί η πληρότητα και η πολυπλοκότητα της ανάλυσης του θέματος μας. Οι ποσοτικές μελέτες παρέχουν ποσοτικά δεδομένα και στατιστικές πληροφορίες, ενώ οι ποιοτικές μελέτες προσφέρουν εμπειρική κατανόηση και περιγραφή των φαινομένων. Μέσω αυτής της διαφορετικής προσέγγισης, μπορούμε να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη κατανόηση του αντικειμένου της έρευνάς μας.

Οι κανόνες που χρησιμοποιήθηκαν για τον αποκλεισμό των άρθρων είναι οι εξής:

  • Αποκλείστηκαν όλες οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από διεθνή βιβλιογραφία και δεν περιλαμβάνουν την ελληνική γλώσσα και την αγγλική γλώσσα.
  • Έρευνες που ανήκουν σε μεταπτυχιακές εργασίες.

Κατά την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων, τα αποτελέσματα που έφεραν μέσω των συνδυασμό των λέξεων κλειδιών, ανήλθα περίπου στα 3000 αποτελέσματα. Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πιο συμβατά άρθρα, πρώτο βήμα ήταν η αφαίρεση όσων εμφανίζονται σε πάνω από μία βάση δεδομένων. Κατά αυτόν τον τρόπο, αποκλείστηκαν περίπου τα 2500 από αυτά. Εν συνεχεία, από τα υπόλοιπα 500, αφαιρέθηκαν τα 250 μετά από την ανάγνωση του τίτλου ή της περίληψης τους. Τα 250 απομένοντα άρθρα, εξετάστηκαν με βάση τα κριτήρια, ενώ παράλληλα αποκλείστηκαν εργασίες που αφορούσαν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. Μετά τον αποκλεισμό των άρθρων μέσω των κριτηρίων, παρέμειναν 100 τα οποία υποβλήθηκαν σε λεπτομερή ανάλυση προκειμένου να αποφασιστεί εάν το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτά, μπορούν να συμπεριληφθούν στην έρευνα και να συνεισφέρουν στους ερευνητικούς στόχους. Από τα αρχικά 100 άρθρα, αποκλείστηκαν τα 56 καθώς δεν παρείχαν λεπτομερή δεδομένα. Τελικά, τα άρθρα που περιείχαν ικανοποιητικά στοιχεία και ανταποκρίνονταν στα κριτήρια συμπερίληψης ήταν 44 και αποτέλεσαν τη βάση για την περαιτέρω ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων, με στόχο να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο