«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 12ο

Μαρ 28, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 12ο

 

3.2.1      Οι στάσεις των εργοδοτών ανάλογα με τον τύπο της αναπηρίας

 

O τύπος της αναπηρίας και ο τρόπος που αυτή παρουσιάζεται είναι κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργοδοτών. Σε εκτεταμένη αρθρογραφία, φαίνεται πως οι εργοδότες έχουν περισσότερο αρνητική αντίληψη ως προς τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες. Συγκεκριμένα, πολλοί από αυτούς βρίσκουν το συγκεκριμένο είδος αναπηρίας «απειλητικό» και θεωρούν ότι μπορεί να παρουσιάσουν επιθετικότητα και αυτό να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρηση τους (Biggs et al., 2010). Σε έρευνα της Nota et al. (2013), που πραγματοποιήθηκε σε μεσαίες επιχειρήσεις της Ιταλίας και εξετάστηκαν οι αντιλήψεις 80 εργοδοτών, διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικότερα προσκείμενοι ως προς τους εργαζόμενους με αισθητηριακές αναπηρίες, παρά σε αυτούς με ψυχικές αναπηρίες, διότι για τους δεύτερους πίστευαν ότι θα υπήρχαν προβλήματα ανάμεσα στις σχέσεις τους με τους συναδέλφους (Nota et al., 2013). Από την ίδια μελέτη προέκυψε πως, θέσεις εργασίας με χαμηλό βαθμό δυσκολίας είναι καταλληλότερες, ενώ θέσεις εργασίας που απαιτούν πολλές δεξιότητες, οι εργοδότες είναι πιο διστακτικοί απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία (Nota et al., 2013).

Σε μια μελέτη των Spirito et al. (2008), εξετάστηκαν οι αντιδράσεις των εργοδοτών, όταν στα πλαίσια μιας συνέντευξης ανακοινώνεται η ύπαρξη μιας αόρατης αναπηρίας από τους υποψηφίους. Σε αυτή τη μελέτη, 60 εργοδότες αξιολόγησαν βίντεο με συνεντεύξεις υποψηφίων εργαζομένων και αναφέρθηκαν στην πιθανότητα πρόσληψής τους. Κατέληξαν στο ότι, εάν και πώς ανακοινώνεται η αναπηρία δεν έχει μεγάλη επίδραση στην απόφαση πρόσληψης. Ωστόσο, η φύση της αναπηρίας επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις των εργοδοτών, με αυξημένη αρνητική στάση απέναντι σε υποψήφιους με ψυχικές διαταραχές, σε σχέση με όσους έχουν κάποια αισθητηριακή αναπηρία (Spirito et al., 2008). Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα των ερευνών των Chi & Qu (2005) οι οποίες επιβεβαιώνουν την περισσότερο θετική στάση ως προς την αισθητηριακή αναπηρία παρά τη νοητική.

Μετάβαση στο περιεχόμενο