ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Εργασία – Απασχόληση

Δεκ 10, 2010 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Κεφάλαιο πέμπτο
Εργασία – Απασχόληση

5.1 Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του  N. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως ισχύει, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006(ΦΕΚ 75/Α’), στο ποσοστό 5%, προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της κατηγορίας “γονείς με τρία ζώντα τέκνα”. Η κατηγορία των ΑμεΑ λαμβάνει τα 3/8 του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5%.

Θεσμικό πλαίσιο:

Παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως είχε αντικατασταθεί διαδοχικά με την παρ.3 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α’) και με την παρ.3 του άρθρου 48 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α’) και όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ.4γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’).

Παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α’).

Άρθρο 1 του N. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 31 του N. 2956/2001, (ΦΕΚ 258/Α’) και με την παρ. 10 του άρθρου 11 του N. 3227/2004, (ΦΕΚ 31/Α’) και τροποποιήθηκε με την παρ.3γ του άρθρου 1 του N. 3454/2006, (ΦΕΚ 75/Α’).

Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004, (ΦΕΚ 31/Α’).
K.Y.A. 201164/2004 (ΦΕΚ 1857/Β’).

Προϋποθέσεις:

1. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων.

2. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και με περιορισμένη δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία), εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.

Προσοχή
Εάν στην οικογένεια του δικαιούχου υπάρχουν και άλλα άτομα με αναπηρία, τα άτομα αυτά θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα προστασίας. Η άσκηση του αυτοτελούς δικαιώματος από το δικαιούχο δεν επιτρέπεται σε περίπτωση χρησιμοποίησης της αναπηρίας του για την προσαύξηση μορίων από άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας, το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί σε θέση εργασίας με το Ν. 2643/1998 ή επιδιώκει τοποθέτηση με το νόμο αυτό. Πολύ περισσότερο η άσκηση του αυτοτελούς δικαιώματος δεν επιτρέπεται στην περίπτωση χρησιμοποίησης της αναπηρίας του δικαιούχου για την τοποθέτηση σε θέση εργασίας με το Ν. 2643/1998 άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας στην κατηγορίας Έμμεση ΑμεΑ.

3. Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

4. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του Ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115/Α’) και τα τέκνα τους.
Επίσης προστατεύονται: α) τα μέλη των αντάρτικών ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του Ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136/Α’) και β) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21-4-1967 έως 24-7-1974.
5. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους. Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

6. Οι γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα, υπό προϋποθέσεις.

Εξαιρούνται:

α. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλει κάθε φορά το ΙΚΑ. Ειδικά οι παραπληγικοί – τετραπληγικοί, ημιπληγικοί, κωφοί και τυφλοί αποκλείονται εφόσον λαμβάνουν το διπλάσιο της σύνταξης αυτής.

β. Όσοι έχουν αποκατασταθεί με τις διατάξεις του N. 1487/1950 (ΦΕΚ 179/Α’) «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου».

γ. Όσοι έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

δ. Όσοι έχουν πάρει μέρος, ως πρωταίτιοι, στο πραξικόπημα ανατροπής της νόμιμης Κυβέρνησης της Κύπρου κατά το έτος 1974.
Όρια ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού
Ως κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού ορίζεται το 21ο έτος. Το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών καταργήθηκε από 20-9-2002 (παρ. 11 άρθρου 10 Ν.3051/2002-ΦΕΚ 220/Α’), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού από την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3144/2003-ΦΕΚ 111/Α’). Για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού, δηλαδή δήμων, με την απόφαση αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/3-5-2004 (ΦΕΚ 645/B’) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίστηκαν ως ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού, το 45ο έτος της ηλικίας και το 50ο έτος της ηλικίας.

Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι προστατευόμενοι στην Επιτροπή του άρθρου 9 του N. 2643/1998, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα, ορίζονται με την αριθμ. 201164/7-12-2004 (ΦΕΚ 1857/Β’) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και είναι τα ακόλουθα:
Γενικά δικαιολογητικά που αφορούν σε όλες τις προστατευόμενες από το N. 2643/1998 κατηγορίες προσώπων.

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευομένου.

2. Τίτλος ή τίτλοι σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα (πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά) που απαιτούνται από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του Δημόσιου Φορέα, από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία του υποψηφίου.

3. Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του προστατευόμενου, εφόσον ο προστατευόμενος έχει ηλικία μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εφόσον ο προστατευόμενος βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ., που αφορά τον προστατευόμενο, από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους.

7. Ισχύουσα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κάρτα ανεργίας του προστατευόμενου.

8. Ισχύουσα κάρτα ανεργίας του συζύγου, εφόσον είναι άνεργος.

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

10. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο προστατευόμενος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

11. Εάν ο υποψήφιος επικαλείται δεύτερη ή περισσότερες κατηγορίες προστασίας, προκειμένου να λάβει την προσαύξηση των μορίων κατά ποσοστό 20% της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, πρέπει ανάλογα με την κατηγορία προστασίας που επικαλείται για την προσαύξηση, να προσκομίσει, επιπλέον, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Κατηγορία τέκνων πολύτεκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας.
• Κατηγορία έμμεση ΑμεΑ: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία βεβαιώνεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου ή των προσώπων από το οποίο ή τα οποία ο προστατευόμενος αντλεί δεύτερη ή τρίτη κατηγορία προστασίας.
• Κατηγορία Εθνικής Αντίστασης: Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ) ή Επιτροπών του Π.Δ. 379/1983(ΦΕΚ 136/Α’).
• Κατηγορία Αναπήρων Πολέμου, τέκνων κλπ- Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ). Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με το Ν.1487/1950, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του  Ν. 1487/1950.

Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας του ΙΚΑ, με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του (άρθρο 14 παρ. 5 Ν. 3144/2003 -ΦΕΚ 111/Α’).

2. Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών (πλην των ΑμεΑ) μελών τόσο της πατρικής όσο και της δικής τους οικογένειας, τα οποία υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/1998, με τις οποίες αυτά δηλώνουν αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος για τη συγκεκριμένη πρόσληψη.

3. Εάν τόσο στην πατρική τους οικογένεια, όσο και στη δική τους οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόμενοι από το Ν. 2643/1998 της κατηγορίας Άτομα με Αναπηρία και το δικαίωμα προστασίας του νόμου αυτού επιθυμεί να ασκήσει μόνο ένας προστατευόμενος της κατηγορίας αυτής από την οικογένεια, ο προστατευόμενος αυτός πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών ΑμεΑ, με τις οποίες δηλώνεται αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι στη συγκεκριμένη πρόσληψη παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις υποβάλλονται προκειμένου ο προστατευόμενος- αιτών, να υπαχθεί και σε δεύτερη κατηγορία (Έμμεση ΑμεΑ) και να τύχει της προσαύξησης μορίων κατά ποσοστό 20%.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Έμμεση ΑμεΑ (Συγγενείς Ατόμων με Αναπηρία), υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται τα βαριά σωματικά ή ψυχικά προβλήματα του συγγενούς (αδελφού-ής, συζύγου, τέκνου) του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενούς, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 67% και άνω.

2. Στην περίπτωση που το ανάπηρο άτομο από το οποίο αντλείται η προστασία (συγγενής του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών προσκομίζει απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. που αφορά τον συγγενή, με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο στην περίπτωση αυτή αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%.

3. Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστευομένου επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο προστατευόμενος θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ του Ν. 2643/1998, υπάρχει σύζυγος ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον εάν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, προσκομίζεται απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας ΙΚΑ με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου αυτού.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών προστατευομένων από το Ν. 2643/1998 μελών της οικογένειας, ή των οικογενειών του αιτούντος (πατρικής ή δικής του) με τις οποίες δηλώνεται αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος στη συγκεκριμένη πρόσληψη.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου, Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου, Τέκνα τους υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος- αιτών ανήκει στην κατηγορία αυτή.

2. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με το  Ν. 1487/1950, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 1487/1950.

Τέλος, οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Πολύτεκνοι, καθώς και οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Τέκνων τους υποβάλλουν επιπλέον και τα οριζόμενα με την αριθ. 2011647/7-12-2004 (ΦΕΚ1857/ Β’) απόφαση, δικαιολογητικά.

Διαδικασία:

Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζει κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχεί στα προστατευόμενα από το N. 2643/1998 πρόσωπα κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του N.3051/2002(ΦΕΚ 220/Α’).

Από κάθε σχέδιο προκήρυξης, η οποία αφορά στην πλήρωση θέσεων προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, παρακρατείται με την ανωτέρω απόφαση, ποσοστό 5% επί του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων.

Με την ίδια υπουργική απόφαση, ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5% κατανέμεται στις προστατευόμενες από το N. 2643/1998 κατηγορίες προσώπων με τη σειρά προτεραιότητας και την αναλογία που ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 31 του  N. 2956/2001(ΦΕΚ 258/Α’).

Η κατηγορία των ΑμεΑ είναι η πρώτη κατά σειρά προτεραιότητας και λαμβάνει τα 3/8 του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5% (μεγαλύτερη αναλογία).

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται:

1. στο δημόσιο φορέα στον οποίο αφορά η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων,

2. στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο είναι αρμόδιο να προκηρύξει το υπόλοιπο ποσοστό (95%) των θέσεων που περιέχονται στο σχέδιο της προκήρυξης.
Τέλος, η απόφαση αποστέλλεται στην υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι αρμόδια για την προκήρυξη θέσεων εργασίας για τους προστατευόμενους του N.2643/1998.

Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., που έχουν ορισθεί ως αρμόδιες να πραγματοποιούν τις προκηρύξεις των θέσεων εργασίας για τους προστατευόμενους του N.2643/1998, είναι δεκατέσσερις (14) και καλύπτουν όλους τους νομούς της χώρας μας. Οι υπηρεσίες αυτές του Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνουν στις προκηρύξεις των θέσεων εργασίας της περιοχής της αρμοδιότητάς τους.

Στη συνέχεια ακολουθείται επακριβώς η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 3,5 και 7 του άρθρου 11 του N. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’):

Οι προστατευόμενοι του N. 2643/1998 συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και του οποίου ο τύπος καθορίζεται με την αριθ. 2011647/7-12-2004 (ΦΕΚ 1857/Β’) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειμένου να διοριστούν ή προσληφθούν στις θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών, που έχουν προκηρυχθεί.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 του N.2643/1998, όπως ισχύει, και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, καθώς και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης. Η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με απόδειξη, στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

Με βάση τα δηλούμενα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας. Οι προστατευόμενοι για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, με απόδειξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων.

Για την ανάρτηση γίνεται δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του N. 2643/1998.
Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συντάσσεται ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης. Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερόμενους ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, ανασυντάσσουν, εάν απαιτείται τους πίνακες μοριοδότησης. Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης δημοσιοποιούνται και δημοσιεύονται και έχουν ισχύ μέχρι το χρόνο έκδοσης απόφασης για τη νέα προκήρυξη. Από τον πίνακα των επιλαχόντων γίνεται και κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευομένου. Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο γνωστοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης.

Παρατηρήσεις:

• Οι προστατευόμενοι όλων των κατηγοριών, πριν το διορισμό τους από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 σε θέση εργασίας, προσκομίζουν στην Επιτροπή απόσπασμα ποινικού μητρώου.

• Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Άτομα με Αναπηρία, οι οποίοι πάσχουν από οποιαδήποτε χρόνια πνευματική ή ψυχική πάθηση, ή βλάβη, μετά τη διάθεσή τους από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 σε συγκεκριμένη θέση της προκήρυξης, προσκομίζουν επιπλέον στην ανωτέρω επιτροπή βεβαίωση ότι είναι κατάλληλοι, για τα καθήκοντα της θέσης αυτής, προερχόμενη από Δ/ντη Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ή από Δ/ντη Ψυχιατρικής Κλινικής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ή από Δ/ντη Γενικού Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.

• Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μετά την εξέταση των αιτήσεων και σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Εκδίδονται, όμως, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εκείνων που επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (παρ. 5 άρθρου 11 του Ν. 3227/2004).


5.2 Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία και προσώπων λοιπών προστατευόμενων κατηγοριών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας ως κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών – καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων για την κάλυψη του 20% των κενών θέσεων των ειδικοτήτων αυτών.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α., κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται επιπλέον από τα προστατευόμενα πρόσωπα που προσλαμβάνουν στις θέσεις της προηγούμενης ενότητας (5.1), να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών- καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, προστατευόμενους των κατηγοριών ΑμεΑ, Έμμεση ΑμεΑ, Θύματα Πολέμου, Αναπήρους Πολέμου, Αναπήρους Πολεμικής ή Ειρηνικής Περιόδου και Τέκνα Αναπήρων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του Ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115/Α’) και Πολυτέκνους, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου όπου διορίζονται ή προσλαμβάνονται και είναι ικανοί να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται.

Θεσμικό Πλαίσιο:
Παρ. 6β’ του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998, (ΦΕΚ 220 Α’), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’).
Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’).
Κ.Υ.Α. 201164/2004 (ΦΕΚ 1857/Β’).

Προϋποθέσεις:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1
Όρια ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1
Δικαιολογητικά:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1

Διαδικασία:
Η διαδικασία που ακολουθείται, ορίζεται στις παραγράφους 3,5 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’) και είναι η ακόλουθη:
Οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και του οποίου ο τύπος καθορίζεται με την αριθμ. 2011647/7-12-2004 (ΦΕΚ 1857/Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειμένου να διοριστούν ή προσληφθούν στις θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών, που έχουν προκηρυχθεί.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, καθώς και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης. Η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με απόδειξη, στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

Με βάση τα δηλούμενα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων κατά κατηγορία προστασίας.

Οι προστατευόμενοι για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, με απόδειξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων.

Για την ανάρτηση γίνεται δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν. 2643/1998.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συντάσσεται ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης. Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή ή υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερόμενους ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας ανασυντάσσουν, εάν απαιτείται, τους πίνακες μοριοδότησης.

Οι τελικοί πίνακες μοριδότησης δημοσιοποιούνται και δημοσιεύονται και έχουν ισχύ μέχρι το χρόνο έκδοσης απόφασης για τη νέα προκήρυξη. Από τον πίνακα των επιλαχόντων γίνεται και κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευομένου.
Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο γνωστοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης.

Παρατηρήσεις:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1


5.3 Πρόσληψη τυφλών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας για την κάλυψη του 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α., κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται επιπλέον από τα προστατευόμενα πρόσωπα που προσλαμβάνουν στις θέσεις της προηγούμενης ενότητας (5.1), να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς, πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Θεσμικό πλαίσιο:
Παρ. 6α’ του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998, (ΦΕΚ 220 Α’), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’).
Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’).
Κ.Υ.Α. 201080/2004 (ΦΕΚ 1663/Β’).

Προϋποθέσεις:

Ο δικαιούχος πρέπει:
1. Να είναι τυφλός, πτυχιούχος των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ.
3. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του (κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού). Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού έχει καταργηθεί από 20-9-2002.

Δικαιολογητικά:

1. Πτυχίο Σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευομένου.
3. Πιστοποιητικό ή τίτλος σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία των υποψηφίων (τυχόν τίτλοι κατάρτισης, εξειδίκευσης, άδεια εργασίας κλπ).
4. Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους προστατευόμενους είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του προστατευομένου. Εάν ο προστατευόμενος είναι διαζευγμένος προσκομίζει και το διαζευκτήριο. (δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας τέκνων).
6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του προστατευόμενου, εφόσον ο προστατευόμενος είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εφόσον ο προστατευόμενος βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας.
7. Απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ, με την οποία προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας του τυφλού.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ. που αφορά τον προστατευόμενο, από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα.
9. Ισχύουσα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κάρτα ανεργίας του προστατευόμενου.
10. Ισχύουσα κάρτα ανεργίας συζύγου (εφόσον είναι άνεργος).
11. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
12. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο προστατευόμενος από το Γ.Λ.Κ. ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
13. Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών μελών τόσο της πατρικής τους οικογένειας όσο και της δικής τους οικογένειας, με τις οποίες τα μέλη αυτά δηλώνουν αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του   Ν. 2643/1998 για το παρόν.

Προσοχή
Αν στα μέλη των παραπάνω οικογενειών συμπεριλαμβάνεται ΑμεΑ, το οποίο προτίθεται να ασκήσει το προσωποπαγές του δικαίωμα στο μέλλον και δεν παραιτείται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι προτίθεται στο μέλλον να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και να προσκομίσει απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής περί της αναπηρίας του. Εάν στην πατρική οικογένεια του υποψηφίου όσο και στη δική του οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 της κατηγορίας ΑμεΑ και το δικαίωμα προστασίας του νόμου αυτού επιθυμεί να ασκήσει μόνο ένας (1) προστατευόμενος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών ΑμεΑ, με τις οποίες δηλώνεται αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/1998, υπέρ του αιτούντος για τη συγκεκριμένη πρόσληψη.
Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις υποβάλλονται προκειμένου ο προστατευόμενος- αιτών, να υπαχθεί και σε δεύτερη κατηγορία (Έμμεση ΑμεΑ) και να τύχει της προσαύξησης μορίων κατά ποσοστό 20%.

14. Εάν ο υποψήφιος εκτός από την τυφλότητα επικαλείται δεύτερη ή περισσότερες κατηγορίες προστασίας, προκειμένου να λάβει την προσαύξηση μορίων κατά ποσοστό 20% της παραγρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, θα πρέπει ανάλογα με την κατηγορία προστασίας που επικαλείται να προσκομίσει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

• Κατηγορία τέκνων πολύτεκνων οικογενειών- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας.

• Κατηγορία έμμεση ΑμεΑ- Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία θα βεβαιώνεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου από το οποίο ο προστατευόμενος αντλεί δεύτερη ή τρίτη κατηγορία προστασίας.

• Κατηγορία Εθνικής Αντίστασης- Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ) ή Επιτροπών του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136/Α’).

• Κατηγορία Αναπήρων Πολέμου, τέκνων κλπ- Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ). -Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με το Ν.1487/1950, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 1487/1950.

Διαδικασία:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη Θεματική ενότητα 5.1

Παρατηρήσεις:
• Οι προστατευόμενοι πριν το διορισμό τους από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 σε θέση εργασίας, προσκομίζουν στην επιτροπή απόσπασμα ποινικού μητρώου.
• Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μετά την εξέταση των αιτήσεων και σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Εκδίδονται, όμως, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εκείνων που επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (παρ. 5 άρθρου 11 του Ν. 3227/2004).


5.4 Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν.2643/1998, δηλαδή:
α) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί,
β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου,
γ) τα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στους παραπάνω φορείς των περιπτώσεων α’ και β’, ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας, ή στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, κατά 50% τουλάχιστον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος της προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1 του Ν.2643/1998, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Το ποσοστό αυτό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
• ποσοστό 3% στην κατηγορία ΑμεΑ
• ποσοστό 2% στην κατηγορία Πολύτεκνοι
• ποσοστό 2% στην κατηγορία Τρίτεκνοι
• ποσοστό 1% στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ
• ποσοστό 1% στην κατηγορία Εθνικής Αντίστασης
• ποσοστό 1% στην κατηγορία Αναπήρων Πολέμου

Θεσμικό πλαίσιο:
Παρ.1, περίπτωση Β’ του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4β’ του άρθρου 1 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’).
Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’).

Προϋποθέσεις:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1
Όρια ηλικίας πρόσληψης
Ως όρια ηλικίας πρόσληψης ορίζονται το 21ο έτος (κατώτατο) και το 45ο έτος (ανώτατο)

Δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

2. Πιστοποιητικό σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία του προστατευόμενου.

3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος.

4. Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

5. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, κατά περίπτωση, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη.

6. Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας του ΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2736/1999, με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

7. Ειδικά, τα ΑμεΑ τα οποία πάσχουν από οποιαδήποτε χρόνια πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, υποχρεούνται να προσκομίζουν, επιπλέον, πιστοποιητικό ότι είναι κατάλληλα για τη θέση ή για τις θέσεις της προκήρυξης, το οποίο εκδίδεται από Διευθυντή Κλινικής αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

8. Κάρτα ανεργίας από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής του στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.

9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου.

10. Σε περίπτωση προστασίας περισσότερων προσώπων της ίδιας οικογένειας, ο αιτών την προστασία πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή υπεύθυνες δηλώσεις περί παραιτήσεως από την προστασία του νόμου των λοιπών προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.

11. Όποιος επικαλείται προσαύξηση μορίων λόγω του ότι είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο του πτυχίου αυτού.

12. Βεβαίωση του αρμόδιου για την κατά το Ν. 1487/1950 αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάπηρος, το τέκνο ανάπηρου πολέμου ή το θύμα πολέμου, δεν έχει αποκατασταθεί ούτε ο ίδιος, ούτε άλλο μέλος της οικογένειάς του με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

13. Κάρτα ανεργίας του έτερου συζύγου, εφόσον είναι άνεργος.

Διαδικασία:

Οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και φορέων της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, υποβάλλουν έντυπες αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις, παρεχόμενες από τον ΟΑΕΔ στις οποίες δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 του ίδιου νόμου και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση. Οι αιτήσεις υπεύθυνες – δηλώσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες για την προκήρυξη Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης σε τρεις κατά ανώτατο όριο Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, που έχουν προβεί σε προκήρυξη, κατ’ επιλογή τους. Ανάκληση τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης -δήλωσης δεν επιτρέπεται.

Με βάση τα δηλούμενα των ενδιαφερόμενων γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας.
Οι προστατευόμενοι για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, με απόδειξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.
Για την ανάρτηση γίνεται δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συντάσσεται ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης που περιλαμβάνει αριθμό προστατευόμενων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις και ισάριθμους επιλαχόντες, με φθίνουσα σειρά μορίων, χωριστά κατά κατηγορία προστασίας. Παράλληλα, ανακοινώνεται και η βαθμολογία των λοιπών αιτούντων. Η δημοσιοποίηση του πίνακα γίνεται με ανάρτησή του στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και με σχετική δημοσίευση για την ανάρτηση σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία.

Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερόμένους ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, ανασυντάσσουν, εάν απαιτείται, τους πίνακες μοριοδότησης.

Οι τελικοί πίνακες έχουν ισχύ μέχρι το χρόνο έκδοσης απόφασης για τη νέα προκήρυξη. Από τον πίνακα των επιλαχόντων γίνεται και κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευομένου.

Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γνωστοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης.

Παρατηρήσεις:

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μετά την εξέταση των αιτήσεων και σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης. Εκδίδονται, όμως, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εκείνων που επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. (παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3227/2004).


5.5 Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία και προσώπων λοιπών προστατευόμενων κατηγοριών, ως κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών – καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τράπεζες και σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν.2643/1998, δηλαδή:
α) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί,
β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου,
γ) τα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στους παραπάνω φορείς των περιπτώσεων α’ και β’, ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας, ή στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, κατά 50% τουλάχιστον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρεούνται, εκτός από τα προστατευόμενα πρόσωπα που οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν, κατά το αναλογούν ποσοστό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.2643/1998 (όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 5.4), να προσλαμβάνουν επιπλέον στο 1/5 των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών- καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, μεταξύ άλλων προστατευόμενων από το Ν.2643/1998 κατηγοριών προσώπων και Άτομα με Αναπηρία, εφόσον κατοικούν στην Περιφέρεια όπου προσλαμβάνονται και είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται.

Θεσμικό Πλαίσιο:
Παρ. 5β’ του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’).
Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’).
Προϋποθέσεις:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1
Όρια ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού
Όρια ηλικίας πρόσληψης 21ο – 45ο έτος.

Δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

2. Πιστοποιητικό σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία του προστατευόμενου.

3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος.

4. Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

5. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, κατά περίπτωση, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνει σύνταξη.

6. Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας του ΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2736/1999, με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

7. Ειδικά, τα ΑμεΑ τα οποία πάσχουν από οποιαδήποτε χρόνια πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, υποχρεούνται να προσκομίζουν, επιπλέον, πιστοποιητικό ότι είναι κατάλληλα για τη θέση ή για τις θέσεις της προκήρυξης, το οποίο εκδίδεται από Διευθυντή Κλινικής αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

8. Κάρτα ανεργίας από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής του στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.

9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου.

10. Σε περίπτωση προστασίας περισσότερων προσώπων της ίδιας οικογένειας, ο αιτών την προστασία πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή υπεύθυνες δηλώσεις περί παραιτήσεως από την προστασία του νόμου των λοιπών προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.

11. Όποιος επικαλείται προσαύξηση μορίων λόγω του ότι είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο του πτυχίου αυτού.

12. Βεβαίωση του αρμόδιου για την κατά το Ν. 1487/1950 αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάπηρος, το τέκνο ανάπηρου πολέμου ή το θύμα πολέμου, δεν έχει αποκατασταθεί ούτε ο ίδιος, ούτε άλλο μέλος της οικογένειάς του με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

13. Κάρτα ανεργίας του έτερου συζύγου, εφόσον είναι άνεργος.

Διαδικασία:
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που περιγράφεται στις παραγράφους 4, 5 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004, δηλαδή, ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.4.
Παρατηρήσεις:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.4


5.6 Πρόσληψη τυφλών τηλεφωνητών σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν.2643/1998, δηλαδή:
α) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί,
β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου,
γ) τα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στους παραπάνω φορείς των περιπτώσεων α’ και β’, ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας, ή στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, κατά 50% τουλάχιστον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρεούνται, επιπλέον από τα προστατευόμενα πρόσωπα που οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν, κατά το αναλογούν ποσοστό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.2643/1998 (όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 5.4), να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών.

Θεσμικό πλαίσιο:
Παρ. 5α’ του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’).
Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’).
Κ.Υ.Α. 201080/1-11-2004 (ΦΕΚ 1663/Β’).

Προϋποθέσεις:

Ο δικαιούχος πρέπει:
1. Να είναι τυφλός, πτυχιούχος των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ.
Όρια ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού
Όρια ηλικίας πρόσληψης 21ο – 45ο έτος.

Δικαιολογητικά:
1. Πτυχίο Σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευομένου.
3. Πιστοποιητικό ή τίτλο σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία τους (τυχόν τίτλοι κατάρτισης, εξειδίκευσης, άδεια εργασίας κλπ).
4. Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους προστατευόμενους είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του προστατευομένου. Εάν ο προστατευόμενος είναι διαζευγμένος προσκομίζει και το διαζευκτήριο. (δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας τέκνων).
6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του προστατευόμενου, εφόσον ο προστατευόμενος είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εφόσον ο προστατευόμενος βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας.
7. Απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ, με την οποία προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας του τυφλού.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ. που αφορά τον προστατευόμενο, από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα.
9. Ισχύουσα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κάρτα ανεργίας του προστατευόμενου.
10. Ισχύουσα κάρτα ανεργίας συζύγου (εφόσον είναι άνεργος).
11. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
12. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο προστατευόμενος από το Γ.Λ.Κ. ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
13. Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών μελών τόσο της πατρικής τους οικογένειας όσο και της δικής τους οικογένειας, με τις οποίες τα μέλη αυτά δηλώνουν αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 για τη συγκεκριμένη πρόσληψη.

Προσοχή
Αν στα μέλη των παραπάνω οικογενειών συμπεριλαμβάνεται ΑμεΑ, το οποίο προτίθεται να ασκήσει το προσωποπαγές του δικαίωμα στο μέλλον και δεν παραιτείται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος, πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι προτίθεται στο μέλλον να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και να προσκομίσει απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αναπηρία του. Εάν στην πατρική οικογένεια του υποψηφίου όσο και στη δική του οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 της κατηγορίας ΑμεΑ και το δικαίωμα προστασίας του νόμου αυτού επιθυμεί να ασκήσει μόνο ένας (1) προστατευόμενος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών ΑμεΑ, με τις οποίες δηλώνεται αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/1998, υπέρ του αιτούντος στη συγκεκριμένη πρόσληψη.

Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις υποβάλλονται προκειμένου ο προστατευόμενος- αιτών να υπαχθεί και σε δεύτερη κατηγορία (Έμμεση ΑμεΑ) και να τύχει της προσαύξησης μορίων κατά ποσοστό 20%.
14. Εάν ο υποψήφιος εκτός από την τυφλότητα επικαλείται δεύτερη ή περισσότερες κατηγορίες προστασίας, προκειμένου να λάβει την προσαύξηση μορίων κατά ποσοστό 20% της παραγρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, θα πρέπει ανάλογα με την κατηγορία προστασίας που επικαλείται να προσκομίσει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

• Κατηγορία τέκνων πολύτεκνων οικογενειών- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας.

• Κατηγορία έμμεση ΑμεΑ- Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία βεβαιώνεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου από το οποίο ο προστατευόμενος αντλεί δεύτερη ή τρίτη κατηγορία προστασίας.

• Κατηγορία Εθνικής Αντίστασης- Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ) ή Επιτροπών του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136/Α’).

• Κατηγορία Αναπήρων Πολέμου, τέκνων κλπ- Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ). -Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με το Ν.1487/1950, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 1487/1950.

Διαδικασία:
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που περιγράφεται στις παραγράφους 4, 5 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004, δηλαδή ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.4.
Παρατηρήσεις:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.4


5.7 Πρόσληψη ΑμεΑ και λοιπών προστατευόμενων προσώπων ως Δικηγόρων, σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998, δηλαδή:
α) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί,
β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου,
γ) τα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στους παραπάνω φορείς των περιπτώσεων α’ και β’, ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας, ή στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, κατά 50% τουλάχιστον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ως δικηγόρους, προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1 του  Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, σε ποσοστό 8% επί του συνολικού αριθμού των δικηγόρων που απασχολούνται στη νομική τους υπηρεσία.
Από το συνολικό ποσοστό 8%, το 3% αντιστοιχεί σε Άτομα με Αναπηρία.

Θεσμικό πλαίσιο:
Παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’).
Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’).

Προϋποθέσεις:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1
Όρια ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού
Όρια ηλικίας πρόσληψης 21ο – 45ο έτος.

Δικαιολογητικά:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.4

Διαδικασία:
Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.4

Παρατηρήσεις:
Δεν έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση και προκήρυξη από το 2002


5.8 Πρόσληψη ΑμεΑ και λοιπών Προστατευόμενων Προσώπων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Οι Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος της προκήρυξης χρήσεις.
Το ποσοστό 8% κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 του Ν.2643/1998 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

• ποσοστό 2% στην κατηγορία ΑμεΑ
• ποσοστό 3% στην κατηγορία Πολύτεκνοι
• ποσοστό 3% στην κατηγορία Τρίτεκνοι
• ποσοστό 1% στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ
• ποσοστό 1% στην κατηγορία Εθνικής Αντίστασης
• ποσοστό 1% στην κατηγορία Αναπήρων Πολέμου

Θεσμικό Πλαίσιο:
Παρ.1, περ. Α’ του άρθρου 2 του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4β’, άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’).

Παρατηρήσεις:
Δεν έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση και προκήρυξη από το 2002


5.9 Προγράμματα Εθνικής Πολιτικής για επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας & Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρία

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) υλοποιούνται προγράμματα Εθνικής Πολιτικής για επιδότηση α) Νέων Θέσεων Εργασίας & β) Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρία, ως ακολούθως:

5.9.1. Πρόγραμμα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας

Φορέας: Ο.Α.Ε.Δ.
Θεσμικό πλαίσιο: Όπως ορίζεται κατ’ έτος από τον ΟΑΕΔ, με σχετική υπουργική απόφαση

Λήξη παροχής: Μέχρι την κάλυψη των θέσεων

Τα προγράμματα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας περιλαμβάνουν:
•Πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης τετραετούς διάρκειας
Διάρκεια επιχορήγησης: 36 μήνες με την υποχρέωση ο εργοδότης να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Ποσό επιχορήγησης: 25 Eυρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για τους 36 μήνες
Προσαύξηση:1,50 ευρώ εάν το άτομο είναι γυναίκα
•Πρόγραμμα μερικής απασχόλησης τετραετούς διάρκειας,
Διάρκεια επιχορήγησης: 36 μήνες με την υποχρέωση ο εργοδότης να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Ποσό επιχορήγησης: 15 Eυρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για τους 36 μήνες.
• Πρόγραμμα Πλήρους Απασχόλησης με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
για την επιχορήγηση Επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εποχιακή βάση (τουριστικές επιχειρήσεις, κλπ) .
Διάρκεια επιχορήγησης: 4 μήνες το κατώτερο έως 9 μήνες το ανώτερο.
Ποσό επιχορήγησης: 25 Eυρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου.

Περίοδος Προσαρμογής
Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου θεωρείται περίοδος προσαρμογής. Ο εργοδότης στο διάστημα αυτό υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία και γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το ποσό των τριακοσίων (300) Eυρώ.

5.9.2. Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Φορέας: ΟΑΕΔ

Θεσμικό πλαίσιο: Όπως ορίζεται κατ’ έτος από τον ΟΑΕΔ, με σχετική υπουργική απόφαση

Ποσό επιχορήγησης
16.600 Ευρώ έως 18.100 Eυρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής:
1ος χρόνος: 10.800 Ευρώ εκ των οποίων τα 5.000 ευρώ καταβάλλονται ως προκαταβολή προκειμένου να μπορέσει ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας (Ν.Ε.Ε.) να ανταποκριθεί στα πρώτα οργανωτικά και λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
2ος χρόνος: 5.800 Eυρώ

Προσαύξηση:1.500 Ευρώ,εάν ο Ν.Ε.Ε. είναι:
• Άτομο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 60%
• Γυναίκα
• Επιδοτούμενος άνεργος
• Άνω των 45 ετών

Ο Ν.Ε.Ε. μπορεί να κάνει χρήση μόνο μίας των παραπάνω περιπτώσεων προσαύξησης.

5.9.3. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας Ατόμων με Αναπηρία που εντάσσονται στο πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας ή Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Φορέας: Ο.Α.Ε.Δ.

Για την καλύτερη προσαρμογή και διευκόλυνση των ΑμεΑ που προσλαμβάνονται μέσω του προγράμματος ΝΘΕ ή εντάσσονται στο πρόγραμμα ΝΕΕ, επιδοτείται η εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες κάθε εργαζόμενου, πχ. δημιουργία ράμπας, ειδικής τουαλέτας, πάγκου εργασίας κλπ, με συμμετοχή στην δαπάνη έως 90% του συνολικού κόστους της και μέχρι του ύψους των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Eυρώ για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις χώρου εργασίας που κρίνονται αναγκαίες.


5.10 Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα επιδότησης Ν.Θ.Ε & Ν.Ε.Ε.

Υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.).
Θεσμικό πλαίσιο: Όπως ορίζεται κατ’ έτος από τον ΟΑΕΔ, με σχετική υπουργική απόφαση

Πρόγραμμα επιδότησης Ν.Θ.Ε. & ΝΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ ΚΠΣ (Μέτρο 2.2.)
Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται:

1. Προγράμματα Κατάρτισης
γενικού πληθυσμού, στα οποία εντάσσονται και άτομα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ποσοστό 10% σε εφαρμογή του mainstreaming (ενσωμάτωσης )

2. Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας
από Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.

3. Προγράμματα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
από Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ)

Τα άτομα, τα οποία συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν σε μία τουλάχιστον εκ των ανωτέρω ενεργειών είναι δικαιούχοι του ειδικού προγράμματος επιχορήγησης (Ν.Θ.Ε) και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ Κ.Π.Σ, για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων 2.1 ή/ και 1.3 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», του Γ΄ ΚΠΣ.

Περιγραφή Προγράμματος:

• Επιδότηση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΝΘΕ):
Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες συν 6 μήνες χωρίς επιχορήγηση εάν η επιχείρηση απασχολεί κάτω από 250 εργαζόμενους ή 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση εάν η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους.
Ποσό επιχορήγησης: 20 Ευρώ την ημέρα
Προσαύξηση:1,50 Ευρώ εάν το άτομο είναι γυναίκα ή είναι άνω των 45 ετών .

• Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων(ΝΕΕ):
Διάρκεια επιχορήγησης: 16 μήνες.
Ποσό επιχορήγησης: 10.600 Ευρώ*
Προσαύξηση: 1.400 Ευρώ εάν το άτομο είναι γυναίκα ή άνω των 45 ετών.
* Ποσό αναπροσαρμοζόμενο με την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση


5.11 Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Π.Β.Μ Λακκιάς Θεσσαλονίκης.

Στη Π.Β.Μ Λακκιάς Θεσσαλονίκης υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και στα ειδικά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων.

Η Σχολή λειτουργεί από το 1985 προσφέροντας επαγγελματική κατάρτιση σε εφήβους από14 ετών με νοητική υστέρηση & μαθησιακές δυσκολίες.

Αριθμός εκπαιδευομένων:110 άτομα

Διάρκεια εκπαίδευσης:
• 3 έτη για τα εκπαιδεύσιμα άτομα στις εξής ειδικότητες: Γεωτεχνικό, Ξυλουργικό, Κοπτική /Ραπτική
• 4 έτη για τα ασκήσιμα άτομα στις εξής ειδικότητες: Υφαντική, Ταπητουργία, Γεωτεχνικό και Ξυλοτεχνία.
Παροχές:
• Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Επίδομα 2,95 ευρώ,
• Δωρεάν μεταφορά των μαθητών με μισθωμένα λεωφορεία του Ο.Α.Ε.Δ,
• Δωρεάν Πρόγευμα,
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ανασφάλιστους μαθητές.


5.12 Διευκολύνσεις Ιατρών ΑμεΑ

Στους Ιατρούς ΑμεΑ παρέχονται διευκολύνσεις όσον αφορά την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου και τη λήψη ειδικότητας, ως ακολούθως:

5.12.1. Διευκολύνσεις Ιατρών ΑμεΑ για υπηρεσία υπαίθρου
Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θεσμικό πλαίσιο:
Παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α’).
Παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α’).
Παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α’).
Ιατροί πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία (πλην ετεροζυγωτών), ομόζυγο β- μεσογειακή αναιμία, κληρονομική σφαιροκυττάρωση, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική νόσο, καθώς και οι αιμορροφιλικοί απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ. 67/1968.

Επίσης, απαλλάσσονται της ίδιας υποχρεώσεως ιατροί που πάσχουν από παραπληγία, χρονία νεφρική ανεπάρκεια, μόνο εάν υποβάλλονται σε θεραπεία αιμοκαθάρσεως και ιατροί που έχουν κριθεί από τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές και παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67%.

Επίσης, απαλλάσσονται της υπηρεσίας υπαίθρου οι ιατροί που πάσχουν από λευχαιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και οι νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς.

5.12.2. Διευκολύνσεις Ιατρών ΑμεΑ για λήψη ειδικότητας

Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θεσμικό πλαίσιο:
Παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α’), όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α’) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α’).

Παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α’).

Α. Ειδικευόμενοι ιατροί που πάσχουν από λευχαιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και οι νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς που δεν μπορούν για το λόγο αυτό, να συνεχίσουν την ειδικότητά τους είναι δυνατόν, ύστερα από αίτησή τους να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι σε άλλη ειδικότητα.

Στους ιατρούς αυτούς δίνεται η δυνατότητα υπογραφής νέας σύμβασης, η διάρκεια της οποίας είναι ίση προς τον απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση της νέας ειδικότητας και τους καταβάλλεται κανονικά η αποζημίωση για όσο χρόνο διαρκεί η νέα σύμβαση, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 123/1975. Η διαπίστωση των λόγων υγείας γίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του άρθρου 10 επ. του Π.Δ. 611/1977.

Για τη διαδικασία διορισμού του ιατρού στη νέα θέση του ειδικευόμενου βοηθού, ισχύουν κάθε φορά οι διατάξεις που ισχύουν για όλους τους ιατρούς. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για ιατρούς που ήδη ειδικεύονται σε άλλη ειδικότητα για σοβαρούς λόγους υγείας για τον υπόλοιπο χρόνο της ειδίκευσής τους.

Β. Οι ιατροί που πάσχουν από ομόζυγο β- μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι αιμορροφιλικοί, οι νεφροπαθείς καθώς και αυτοί που πάσχουν από λευχαιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας προσλαμβάνονται για ειδίκευση ως υπεράριθμοι στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο ή κλινική της επιλογής τους.

Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν. 2071/1992, αναφορικά με την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, ισχύει και για τους ιατρούς αυτούς.


5.13 Χορήγηση βεβαίωσης για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’).

Χρόνος έκδοσης ή ολοκλήρωσης: 3 ημέρες

Χρόνος ισχύος της παροχής: Αόριστος.

Προϋποθέσεις: Υπαγωγή στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2643/98.

Προβλεπόμενες κατηγορίες:
1. Οι ανάπηροι πολέμου & πολεμικών γεγονότων & τα τέκνα τους.
2. Οι ανάπηροι πολέμου εκ του αμάχου πληθυσμού & τα τέκνα τους (εκτός του  Ν. 1863/1989).
3. Οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου & τα τέκνα τους.
4. Οι ανάπηροι αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης & τα τέκνα τους.
5. Οι αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης & τα τέκνα τους.
6. Τα τέκνα & ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύφθησαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου τα έτη 1964 – 1967 – 1974
7. Τα τέκνα & ο επιζών σύζυγος & ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση από 21.4.1967 έως 24-7-1974.
8. Οι τραυματίες πολέμου & πολεμικών γεγονότων (οι ίδιοι).
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.
2. Πράξη Κανονισμού Σύνταξης Γ.Λ.Κ.
3. Ενημερωτικό σημείωμα Γ.Λ.Κ. τελευταίου τριμήνου.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης από το ευεργέτημα, των υπολοίπων μελών.
6. Πιστοποιητικό αναγνώρισης για Εθνική Αντίσταση.

Διαδικασία:
Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην ΔΕΠΑΘΑ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της βεβαίωσης του Ν. 2643/1998.

Σημείωση:
Η προστασία του Νόμου παρέχεται σε ένα μόνο μέλος και η βεβαίωση εκδίδεται εφάπαξ και εις απλούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο