Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ προς τον κ. X. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης των προϋποθέσεων ένταξης  στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο»

Σεπ 27, 2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ προς τον κ. X. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης των προϋποθέσεων ένταξης  στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο»

 

Πληροφορίες: Εύα Μαγειροπούλου,  Ειρήνη Τσαλουχίδου

Εξαιρετικά επείγον

 

Αθήνα: 26.09.2022

Αρ. Πρωτ.:           1381

 

ΠΡΟΣ:    κ. X. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης των προϋποθέσεων ένταξης  στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο»

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Στο πλαίσιο των δράσεων της, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λειτουργεί την Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχοντας καθημερινά πληροφορίες, ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευμένης παρέμβασης από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Καθημερινά, γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων / διαμαρτυριών από άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 242 Β’/01.02.2018) σχετικά με την Εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, στο άρθρο 2 που αφορά στους «Δικαιούχους», θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής :

α) στην παράγραφο 2 περ. β), υποπερίπτωση αα),  αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Β, οφείλουν «να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, (…)  ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα […]». Συνεπώς οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, κρίνονται βάσει της εκκαθαρισμένης δήλωσης φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού. Ως αποτέλεσμα ωφελούμενοι που βρίσκονται σε ανεργία κατά την παρούσα περίοδο, ενώ δεν βρίσκονταν το προηγούμενο φορολογητέο έτος, δεν δικαιούνται να ενταχθούν στο  Κ.Ο.Τ. Β, εξαιτίας του εισοδήματος που έλαβαν το προηγούμενο έτος. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο, στις αιτήσεις για ένταξη και για το Κ.Ο.Τ. Α αλλά και για το Κ.Ο.Τ. Β, να αντλούνται τα οικονομικά στοιχεία των υποψήφιων δικαιούχων κατά το τελευταίο εξάμηνο, πριν την υποβολή της αίτησης τους όπως ακριβώς συμβαίνει και στο Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που χορηγείται μέσω του ΟΠΕΚΑ. Δεδομένου ότι για την υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στο ΚΟΤ απαιτείται η υποβολή και η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, σε περίπτωση που γίνει άντληση του εισοδήματος για το προηγούμενο εξάμηνο, θα δίνεται το δικαίωμα στα άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ Α και στο ΚΟΤ Β να υποβάλλουν την αίτησή τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

β) στην παράγραφο 2 περ. β), υποπερίπτωση ββ),  αναφέρεται πως οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ.Β, πρέπει “Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους […] ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.”. Ωστόσο, την φετινή χρονιά, έπειτα από την έναρξη της εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, πολλοί δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α αλλά και του Κ.Ο.Τ. Β των προηγούμενων φορολογικών ετών, αποκλείονται, καθώς η συνολική αξία ακίνητης περιουσία του νοικοκυριού τους ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια. Συνεπώς, η ανάγκη για αύξηση του ορίου της συνολικής φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας των υποψήφιων δικαιούχων του Κ.Ο.Τ. Α αλλά και του Κ.Ο.Τ. Β κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική.

γ)στην παράγραφο 3, αναφέρεται πως για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που στην σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζώη τους. Ωστόσο, δεδομένων των ραγδαίων ενεργειακών αυξήσεων που παρατηρούνται, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των ορίων της τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης (kWh) για τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Α και Κ.Ο.Τ. Β.

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 1, παρ. 2, περ. β., υποπερ. αα., η οποία αφορά στην υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης, αναφέρεται ότι: « αα) για υπέρβαση άνω του 10%, και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου, δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο,(…)». Ως αποτέλεσμα, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου σε περίπτωση που υπερβούν την επιτρεπόμενη κατανάλωση, καλούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό χωρίς να έχει υπολογιστεί χρέωση Κοινωνικού Τιμολογίου. Δεδομένων των συνθηκών, θεωρούμε αναγκαίο να υπολογίζεται κανονική χρέωση μόνο για την επιπλέον από την προβλεπόμενη κατανάλωση και όχι για την συνολική σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν να αντιμετωπίσουν, παράλληλα με την μακροχρόνια κρίση, το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα προϊόντα βασικών αναγκών, την ενέργεια, τα καύσιμα, αλλά και την στασιμότητα των αναπηρικών επιδομάτων & αναπηρικών συντάξεων. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση, οδηγεί εν τέλει σε φτωχοποίηση. Για την ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων των κοινωνικών ομάδων σε περιόδους κρίσης, επιβάλλεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και τις οικογένειες αυτών, σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους ζωής και διαβίωσης,

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου  η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 242 Β’/01.02.2018) να τροποποιηθεί ώστε να:

α)  αυξηθούν τα προβλεπόμενα όρια της τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης (kWh),

β)  διευρυνθούν  τα όρια της συνολικής φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας των υποψήφιων δικαιούχων της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α αλλά και του Κ.Ο.Τ .Β  δεδομένης της αύξησης των αντικειμενικών αξιών,

γ) γίνεται άντληση των οικονομικών στοιχείων των υποψήφιων δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν κατά το τελευταίο εξάμηνο, πριν την υποβολή της αίτησης τους, και όχι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος,

δ) υπολογίζεται κανονική χρέωση μόνο για την επιπλέον από την προβλεπόμενη κατανάλωση και όχι για την συνολική σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης.

Πιστεύοντας πως θα κατανοήσετε τη σοβαρότητα του εν λόγω θέματος, ευελπιστούμε την άμεση και θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας και στην ενημέρωση της Συνομοσπονδίας για την εξέλιξη αυτού.

Εν αναμονή της άμεσης ανταπόκρισής σας, σάς ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

 

Πηγή: Ε.Σ.Α.μεΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο