ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων  της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις – παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Ιούλ 7, 2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων  της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις – παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

 

Πληροφορίες: Δημήτρης Λογαράς

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Αθήνα: 06.07.2022

Αρ. Πρωτ.:           990

 

ΠΡΟΣ:    Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων  της Βουλής των Ελλήνων

 

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις – παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Μέλη,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή το σχέδιο νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», που έχει κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ζητάμε να κληθεί εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή, προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο διεξοδικά τις θέσεις της Συνομοσπονδίας.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το υπ. αριθ. πρωτ. 840/07.06.2022 έγγραφό της είχε επισημάνει πως το εν λόγω Σχέδιο Νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση διότι περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν αφενός στην ισότιμη ένταξη και συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις δραστηριότητες των Α.Ε.Ι., αφετέρου στην άρση των εμποδίων για την απρόσκοπτη άσκηση του έργου του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού με αναπηρία. Παρά το γεγονός ότι οι προτάσεις μας που αφορούσαν στη μεγαλύτερη εναρμόνιση της χρησιμοποιούμενης ορολογίας με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και στη συμπερίληψη του καθολικού σχεδιασμού και των πολλαπλών εκφάνσεων της προσβασιμότητας στο σχέδιο νόμου έγιναν αποδεκτές, ωστόσο κάποιες άλλες που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές τελικά δεν συμπεριλήφθηκαν, για αυτό και επανερχόμαστε με το παρόν έγγραφό μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνταγματικές επιταγές, τις προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας, τις τελικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην αρχική έκθεση της Ελλάδας (2015) για το άρθρο 24 «Εκπαίδευση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και τον Στόχο 12: «Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους» του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει κατ’ άρθρο τις παρακάτω τροποποιήσεις συμπληρώσεις:

 

 1. Στο άρθρο 3 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»:

 

 1. i) το σημείο α) της παρ. 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά): «α) Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή: α) να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο […]» ,

 

 1. ii) το σημείο η) της παρ. 5 να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά): «5. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Α.Ε.Ι. οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών: […] η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων, της μη διάκρισης κάθε διαφορετικότητας καθώς και του καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριοποίησής τους προκειμένου να διασφαλίζουν για το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό και τους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες την προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών (φυσικών και ψηφιακών), του εξοπλισμού και του εκπαιδευτικού υλικού, και ως εκ τούτου, συνδυαστικά με την παροχή εύλογων προσαρμογών υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, την ανεμπόδιστη και ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων τους της ισότιμης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις δραστηριότητες του Α.Ε.Ι.».

Αιτιολόγηση: Η πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις του άρθρου 24 «Εκπαίδευση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και στις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017 και των άρθρων 2 και 5 του ν.4443/2016.

 

 1. Στο άρθρο 17 «Εκτελεστικός Διευθυντής», το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«8. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή δύναται να λήξει πρόωρα με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο που ανάγεται σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ή μη υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης ή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, καθώς επίσης και aν συντρέχουν προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007.»

 

Αιτιολόγηση: Προτείνεται η διαγραφή της φράσης «για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής» διότι συνιστά διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις. Πρόκειται για διάταξη που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης στην απασχόληση και την εργασία (ν.4443/2016) καθώς και με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας.

 

 1. Στο άρθρο 43 «Συμβούλιο Φοιτητών», το σημείο αδ) της παρ. 4 να τροποποιηθεί/ συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

Το Συμβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι. εκπροσωπεί τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Α.Ε.Ι. και λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας των φοιτητών με τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με: αα) τη φοιτητική μέριμνα, αβ) τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των φοιτητών, αγ) τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. και αδ) τη λήψη μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Α.Ε.Ι., στις υποδομές (φυσικές και ψηφιακές) και τον εξοπλισμό, στην πληροφόρηση και επικοινωνία, στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες και δραστηριότητες, στις διαδικασίες αξιολόγησης, στο εκπαιδευτικό (συμβατικό και ψηφιακό) υλικό, στις υπηρεσίες υποστήριξης».

 

Αιτιολόγηση: Η πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις του άρθρου 24 «Εκπαίδευση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017 καθώς και στις Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

 

 1. Στο άρθρο 45 «Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», η παρ. 3 να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«Ο ιστότοπος του Α.Ε.Ι. τηρείται κατ’ ελάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να διευκολύνει την πλοήγηση aτόμων με aναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καλύπτοντας τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και το πρότυπο WCAG 2.1 (Level AA). συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 35 έως 47 και 104 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, συμπεριλαμβανόμενων των ενσωματωμένων σε αυτές κειμενικών και πολυμεσικών αρχείων, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08) ή μέρη αυτών ή του ευρωπαϊκού πρότυπου που το αντικαθιστά, οπότε και εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού ή το πρότυπο που το αντικαθιστά..»

 

Αιτιολόγηση: Η πρότασή μας βασίζεται στις προβλέψεις: α) των άρθρων 35-47, 104  και 107 του ν.4727/2020 (Με το Κεφάλαιο Η΄ του νόμου αυτού ενσωματώθηκε εκ νέου στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα) και β) του άρθρου 106 «προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων» του ν. 4823/2021.

 

 1. Στο Άρθρο 60 «Πανεπιστημιακά Μουσεία – Διαδικασία Ίδρυσης – Σκοπός», το σημείο δ) της παρ. 5 να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«δ) ) τεκμηρίωση της καταλληλότητας και της επάρκειας των κτηρίων ή χώρων για την εγκατάσταση του πανεπιστημιακού μουσείου, σε σχέση και με τις επιμέρους λειτουργίες, τις οποίες τα κτήρια ή οι χώροι για την εγκατάσταση καλύπτουν, καθώς και της προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία  των φυσικών και ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του σε εργαζόμενους και επισκέπτες με αναπηρία[…]».

 

Αιτιολόγηση: Προτείνεται να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά στη φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα των υποδομών και των υπηρεσιών των Πανεπιστημιακών Μουσείων. Η πρότασή μας βασίζεται στις προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα στο δομημένο (ν.4067/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και ψηφιακό περιβάλλον (ν.4727/2020- Κεφάλαιο Η’).

 

 1. Στο άρθρο 65 «Αξιολόγηση φοιτητών – Εξετάσεις», το σημείο γ) της παρ. 4 να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«4. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται:

[…]

γ) τα μέτρα πρόνοιας οι εναλλακτικοί μέθοδοι για την αξιολόγηση φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και»

 

 

Αιτιολόγηση: Ο όρος «μέτρα πρόνοιας» παραπέμπει στο απαρχαιωμένο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας και όχι στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, η οποία καθιερώθηκε με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει.

 1. Στο άρθρο 86 «Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες», η παρ. 5 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«5.  Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία τουλάχιστον από έναν (1) γονέα δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ. 4 υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος»

 

Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα πρότασή μας, η οποία αποτελεί θετικό μέτρο δράσης για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, βασίζεται στις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4443/2016.

 

 1. Στο άρθρο 209 «Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» να προστεθεί στο τέλος της παρ. 2 το εξής εδάφιο (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

 

«Η Μονάδα στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία σε ζητήματα φυσικής προσβασιμότητας, ψηφιακής προσβασιμότητας και αναπηρίας, είτε ελλείψει αυτού με προσωπικό που θα εκπαιδευτεί στα ως άνω ζητήματα».

 

Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις του άρθρου 24 «Εκπαίδευση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017, των άρθρων 2 και 5 του ν.4443/2016 καθώς και στις Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

 

 1. Στο άρθρο 220 «Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», να προστεθεί νέα παρ. 3 και η παρ. 1  και  2 να συμπληρωθούν/τροποποιηθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

 

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία προέρχονται, κατά το δυνατόν, από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι. και κατά προτίμηση είναι άτομα με αναπηρία ή διαθέτουν σχετική εξειδίκευση ή πείρα σε θέματα ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον προϊστάμενο της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών, κατά προτίμηση φοιτητή με αναπηρία, και τον επικεφαλής του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του άρθρου 129 και έναν (1) εκπρόσωπο που ορίζεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

 

 1. Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Α.Ε.Ι. και έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για τη χάραξη και την εφαρμογή της πολιτικής ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) η κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. σχεδίου ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά και μη μέτρα ισότιμης πρόσβασης που προτείνονται και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, καθώς και εισηγήσεις για τη βελτίωση αυτού,

β) η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρύτανη για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την υλοποίηση του σχεδίου της περ. α), καθώς και για την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο σύνολο των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτει το Α.Ε.Ι […]

 

 1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή συνεργάζεται με τους επικεφαλής των ακαδημαϊκών μονάδων, τους επικεφαλής των προγραμμάτων σπουδών, το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Στήριξης, το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιδρύματος, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τους επικεφαλής των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων και των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας, τις λοιπές Συμβουλευτικές Επιτροπές και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».

 

Αιτιολόγηση: Η πρότασή μας για τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συνεργασία της εν λόγω Επιτροπής με την Ε.Σ.Α.μεΑ. βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, σύμφωνα με την οποία: «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους». Άλλωστε βάσει της προαναφερθείσας απαίτησης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ήδη συμμετέχει στις Επιτροπές για τη Φυσική και Ψηφιακή Προσβασιμότητα του Υπουργείου Παιδείας. Οι υπόλοιπες προτάσεις μας αφορούν στη διασύνδεση της εν λόγω Επιτροπής με τις λοιπές, Επιτροπές, Κέντρα και Εργαστήρια των Α.Ε.Ι. με στόχο τη διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις δραστηριότητες των Α.Ε.Ι.

 

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις προαναφερθείσας δίκαιες προτάσεις μας.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

 

Πηγή: Ε.Σ.Α.μεΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο