Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Εκπαίδευση

Δεκ 10, 2010 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Κεφάλαιο τέταρτο
Εκπαίδευση

4.1 Πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄), Υ.Α. αριθμ. 102357/Γ6/2002 (ΦΕΚ 1319/Β΄).

Προϋποθέσεις:

• Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι:

α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
β) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).
γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας.
δ) Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας.
ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία.
στ) Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.

• Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται, επίσης, πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους.
Οι ειδικές περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων διαπιστώνονται από τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.).

Σημείωση: Οι μαθητές οι οποίοι εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση: α) χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων και β) για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική, δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Γενικές πληροφορίες:

• Στα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία, στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιδιώκει ιδιαίτερα:
α) Την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
β) Τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο.
γ) Την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία.
δ) Την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

• Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων λαμβάνονται μέτρα και παρέχονται υπηρεσίες στα παραπάνω άτομα ηλικίας έως 22 ετών σε όλες τις τάξεις των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, ιδίως, η κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, η χρησιμοποίηση διδακτικού υλικού και η χορήγηση οργάνων και λοιπού ειδικού εξοπλισμού και γενικά κάθε είδους διευκολύνσεις και εργονομικές διευθετήσεις. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, ιδίως, η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η αξιολόγηση, η παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η αγωγή λόγου, η κοινωνική και συμβουλευτική εργασία, η μεταφορά και η μετακίνηση και κάθε άλλο μέτρο ή υπηρεσία που υποστηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τη διαφοροποίηση των μέτρων που λαμβάνονται, διατυπώνει τις απόψεις του και εκείνος που έχει την επιμέλεια των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος και προσκαλείται για το σκοπό αυτό από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς.

• α) Γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών είναι η ελληνική νοηματική.

β) Κατά την διδασκαλία μπορεί να χρησιμοποιούνται, κατ΄ εξαίρεση, και άλλα επιβοηθητικά μέσα, που είναι εφικτά και επιστημονικά αποδεκτά, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Απαραίτητο προσόν για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σ.Μ.Ε.Α. κωφών και βαρηκόων είναι η γνώση της νοηματικής γλώσσας.
Εκπαιδευτικές μονάδες:

Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία. Η μορφή των σχολείων αυτών προσδιορίζεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.
Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική – επαγγελματική παρέχεται:

• Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία, κατά περίπτωση, οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να φοιτούν:

α) Στη συνήθη σχολική τάξη
β) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

• Όταν η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος ή στα Τμήματα Ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη, λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματός τους, η εκπαίδευση των παιδιών αυτών παρέχεται:
α) Σε αυτοτελή Σχολεία Ειδικής Αγωγής.
β) Σε Σχολεία ή Τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων, σε Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων ή Ιδρύματα Χρονίως Πασχόντων Ατόμων, εφόσον οι διαβιούντες ή νοσηλευόμενοι σε αυτά είναι παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
γ) Στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις συνήθεις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης:

• Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις συνήθεις σχολικές τάξεις προτείνεται από το Κ.Δ.Α.Υ. σε περιπτώσεις που:

α) οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές δυσκολίες και μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της συνηθισμένης σχολικής τάξης εάν βοηθηθούν από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής σε περιοδική και προγραμματισμένη βάση.
β) Οι μαθητές κατοικούν σε περιοχή στην οποία δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ειδικής αγωγής (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να διατίθεται, σε μόνιμη βάση, ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής.

• Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδεύεται με:
α) προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατομικευμένoυ Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Ε.Π.) του μαθητή, που σχεδιάζεται, αξιολογείται και τροποποιείται από το Κ.Δ.Α.Υ., σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης του μαθητή, καθώς και με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής.
β) παροχή βοήθειας από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, που ορίζεται από το Κ.Δ.Α.Υ. σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, σε περιοδική ή μόνιμη βάση, κατά περίπτωση. Η διάρκεια, ο τρόπος και τα μέσα στήριξης από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ή από άλλο μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, προτείνονται από το Κ.Δ.Α.Υ., το οποίο και εποπτεύει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με τους συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής.

• Ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που εντάσσονται σε μία συνήθη σχολική τάξη, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τριών (3). Στις συνήθεις σχολικές τάξεις, στις οποίες έχουν ενταχθεί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να μειώνεται ανάλογα ο συνολικός αριθμός των μαθητών. Τη συγκεκριμένη μείωση εισηγείται το Κ.Δ.Α.Υ. στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

•  Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ο οποίος στηρίζει μαθητές που είναι ενταγμένοι σε συνήθεις σχολικές τάξεις ή Τμήματα Ένταξης, εκτός από την εξατομικευμένη βοήθεια στους μαθητές, παρέχει συμβουλευτική στήριξη στον εκπαιδευτικό ή στους εκπαιδευτικούς της συνήθους σχολικής τάξης, στηρίζει και ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για να επιτύχει τη συστηματική συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και φροντίζει έτσι ώστε να υλοποιείται αποτελεσματικά το Ε.Ε.Π.

•  Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις συνήθεις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Α.Υ. και των γονέων ή κηδεμόνων, μπορεί ο μαθητής να παραμείνει στην ίδια τάξη. Εκείνοι που φοιτούν στις συνήθεις σχολικές τάξεις της δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μπορούν να εξεταστούν, εφόσον το ζητήσουν κι όπου αυτό προβλέπεται, με τη διαδικασία που ορίζεται για την εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ένταξη και φοίτηση σε Τμήματα Ένταξης μέσα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης:

• Η φοίτηση σε Τμήματα Ένταξης της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας, γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης, προτείνεται από το Κ.Δ.Α.Υ μετά από σχετικό αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων σε περιπτώσεις:

α) Μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που, προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του κανονικού σχολείου, χρειάζονται συστηματική στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για ορισμένες ώρες την ημέρα ή την εβδομάδα σε συγκεκριμένο χώρο.
β) Μαθητών με σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν ο συνολικός αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εντός της συνήθους σχολικής τάξης, υπερβαίνει τους τρεις (3).

• Στα Τμήματα Ένταξης υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στο πλαίσιο του Ε.Ε.Π. του κάθε μαθητή. Παρέχεται εξατομικευμένη ή ομαδική διδασκαλία, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, σε συγκεκριμένο χώρο του σχολείου και βάσει συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά έχουν ως σκοπό τη στήριξη των μαθητών, ώστε να υπάρχει συνέχεια και σύνδεση με το πρόγραμμα της τάξης τους. Οι ώρες που ένας μαθητής βρίσκεται στο Τμήμα Ένταξης δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις δέκα (10) εβδομαδιαίως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αυτές ορίζονται από τα Κ.Δ.Α.Υ.

•  Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Τμήματα Ένταξης συνεπάγεται: α) την προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει του Ε.Ε.Π. του μαθητή, β) τη διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Ένταξης, από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής που υπηρετεί στο τμήμα αυτό, γ) την παρακολούθηση μαθημάτων στην τάξη του μαθητή και όπου αυτό απαιτείται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής προσφέρει τη βοήθειά του σε εξατομικευμένη βάση μέσα στην τάξη του μαθητή, παρέχοντας, όμως, το έργο του σε λειτουργική ενότητα με τη λοιπή ομάδα της τάξης (π.χ. βοηθάει και άλλους μαθητές, βρίσκεται διακριτικά στο χώρο της τάξης, συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες της τάξης, φροντίζει για τη συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα διαλείμματα ή σε άλλες δραστηριότητες, κ.λ.π.).

• Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στα Τμήματα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του. Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) του μαθητή σχεδιάζεται, αξιολογείται και τροποποιείται από το Κ.Δ.Α.Υ., σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης του μαθητή, καθώς και με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής.

• Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Α.Υ. και των γονέων ή κηδεμόνων, μπορεί ο μαθητής να παραμείνει στην ίδια τάξη. Αποφοιτούν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το αργότερο μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας τους. Εκείνοι που φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης της δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μπορούν να εξεταστούν, εφόσον το ζητήσουν κι όπου αυτό προβλέπεται, με τη διαδικασία που ορίζεται για την εξέταση και αξιολόγηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αποφοιτούν από την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση το αργότερο μέχρι την ηλικία των 19 ετών και από το λύκειο μέχρι το 22ο έτος.

Δομή Σχολείων Ειδικής Αγωγής και ισοτιμία τίτλων σπουδών:

• Τα αυτοτελή Σχολεία Ειδικής Αγωγής είναι:

α) Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ειδικής αγωγής για νήπια και παιδιά με αναπηρία από το 4ο μέχρι και το 14ο έτος της ηλικίας τους, που λειτουργούν ως ενιαίες σχολικές μονάδες και περιλαμβάνουν τριετές τμήμα αντίστοιχο του νηπιαγωγείου και επταετές τμήμα αντίστοιχο του δημοτικού σχολείου.

β) Γυμνάσια ειδικής αγωγής από το 14ο μέχρι και το 18ο έτος, που περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές, απόφοιτοι δημοτικού σχολείου, με ελαφρές δυσκολίες μάθησης μπορεί να εγγράφονται, απευθείας, στην Α΄ τάξη του γυμνασίου ειδικής αγωγής, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ.

γ) Ενιαία λύκεια ειδικής αγωγής από το 18ο μέχρι και το 22ο έτος, που περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές, απόφοιτοι γυμνασίου με ελαφρές δυσκολίες μάθησης, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του λυκείου ειδικής αγωγής, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ.

δ) Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Α΄ βαθμίδας, που περιλαμβάνουν πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και του Α΄ κύκλου σπουδών του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α΄) για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης. Στα Τ.Ε.Ε. αυτά εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου. Η φοίτηση διαρκεί επί πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη, από το 14ο μέχρι και το 19ο έτος της ηλικίας των φοιτούντων. Το Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Α΄ βαθμίδας περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε’.

ε) Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Β΄ βαθμίδας, που περιλαμβάνουν τους Α΄ και Β΄ κύκλους σπουδών του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998. Στην Α΄ τάξη του Α΄ κύκλου εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου. Στο Β΄ κύκλο σπουδών μπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι του Τ.Ε.Ε. Α΄ βαθμίδας της προηγούμενης περίπτωσης, από το 19ο μέχρι και το 22ο έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση διαρκεί δύο, τουλάχιστον, σχολικά έτη σε κάθε κύκλο σπουδών. Το Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Β΄ βαθμίδας περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄ του Α΄ κύκλου σπουδών και τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ του Β΄ κύκλου σπουδών.
    
Για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής και των δύο βαθμίδων καθορίζονται επαγγελματικά δικαιώματα κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α΄).

στ) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το 14ο μέχρι και το 22ο έτος. Τα Εργαστήρια λειτουργούν με πέντε μέχρι και οκτώ τάξεις, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτούντων. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου. Στους αποφοίτους των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ο οποίος επέχει θέση πιστοποιητικού 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α΄) με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

• Τα σχολεία των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε αυτοτελή Σχολεία Ειδικής Αγωγής:

• Η ένταξη και η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ. μετά από τη διάγνωση/αξιολόγηση του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σχετικό αίτημα των γονέων ή των εχόντων τη γονεϊκή μέριμνα στις περιπτώσεις που:

α) Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών είναι ιδιαίτερα σοβαρές και χρειάζονται συστηματική και προγραμματισμένη υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής που διαθέτει και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

β) Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φαίνεται να ωφελούνται ιδιαίτερα από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

• Η φοίτηση των μαθητών στο πλαίσιο αυτό γίνεται ως εξής:
α) Ο μαθητής παρακολουθεί ειδικά προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με βάση το Ε.Ε.Π. που έχει προταθεί για το μαθητή από το Κ.Δ.Α.Υ.
β) Ο μαθητής παρακολουθεί προγράμματα κοινωνικοποίησης και, εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο, επιδιώκεται η ένταξή του σε δομές της συνήθους εκπαίδευσης ή η κατάταξή του σε άλλη βαθμίδα ειδικής αγωγής. Η ένταξη του μαθητή ή η κατάταξη σε άλλη Σ.Μ.Ε.Α. γίνεται μετά από αξιολόγηση του μαθητή που διενεργείται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ. και μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών ή των γονέων ή του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

• Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Α΄ και B΄ βαθμίδας, στα Ενιαία Λύκεια ειδικής αγωγής και στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των φοιτούντων, μπορεί να παραταθεί με εισήγηση του Κ.Δ.Α.Υ. και μετά το 22ο έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα, για τα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής B΄ βαθμίδας που περιλαμβάνουν τους A΄ και B΄ κύκλους σπουδών η φοίτηση μπορεί να παραταθεί σε κάθε κύκλο σπουδών μετά από εισήγηση του οικείου Κ.Δ.Α.Υ.

• Η διάρκεια φοίτησης και η αποφοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης σχεδιάζεται έτσι, ώστε να υπάρχει συνέχεια των Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ε.Ε.Π.) στην επόμενη κατάλληλη βαθμίδα ειδικής ή γενικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε.) και να διασφαλίζεται η παροχή ολοκληρωμένων και κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μαθητών αυτών.

• Στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής, εκτός από το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, εφαρμόζεται και πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Επίσης, εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου ειδικής αγωγής περιλαμβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα των γυμνασίων και λυκείων ειδικής αγωγής μπορεί να περιλαμβάνονται και μαθήματα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το περιεχόμενο των παραπάνω προγραμμάτων καθώς και τα γυμνάσια και τα λύκεια ειδικής αγωγής στα οποία διδάσκονται και μαθήματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι (Υ.Α. αριθμ. 108474/Γ6/2002, ΦΕΚ 1356/Β΄):

• Η ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι διαπιστώνεται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ., σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στις Σ.Μ.Ε.Α., ύστερα από σχετικό αίτημα, που υποβάλλεται από το γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή προς το διευθυντή του σχολείου, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παραμονή του μαθητή στο σπίτι για πάνω από δύο (2) μήνες μέσα στο σχολικό έτος ή πάνω από δύο (2) ημέρες την εβδομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Για την έγκριση και έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης στο σπίτι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του μαθητή σε σχολική μονάδα είτε ειδικής είτε γενικής εκπαίδευσης.

• Ο θεσμός της εκπαίδευσης στο σπίτι δεν υποκαθιστά την πιθανή αδυναμία του σχολείου να ενσωματώσει το μαθητή. Αποτελεί θεσμό που στοχεύει στην ένταξη και όχι στον έμμεσο αποκλεισμό.

• Η εκπαίδευση στο σπίτι καλύπτει τόσο ακαδημαϊκά όσο και ειδικά προγράμματα, όπως φυσιοθεραπεία, λογoθεραπεία κ.α., ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή, όπως αυτές διαπιστώνονται από το Κ.Δ.Α.Υ.. Τα προγράμματα εκπονούνται με ευθύνη επιστημόνων των οποίων οι ειδικότητες ορίζονται από το Κ.Δ.Α.Υ.. Ο εκπαιδευτικός της τάξης στην οποία ανήκει ο μαθητής συνεργάζεται με το οικείο Κ.Δ.Α.Υ. και είναι ενήμερος για το πρόγραμμα του μαθητή.

• Οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που αναλαμβάνουν πρόγραμμα εκπαίδευσης στο σπίτι βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής και μεριμνούν για: α) την εξασφάλιση και παροχή εποπτικού και διδακτικού υλικού, β) την παρακολούθηση του προγράμματος του σχολείου και την εξασφάλιση συμβατότητας με το πρόγραμμα της τάξης υποδοχής του μαθητή, γ) την οργάνωση βραχυχρόνιων επισκέψεων του μαθητή στο σχολείο, όταν η κατάστασή του το επιτρέπει και δ) τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ειδικά προγράμματα που εκπονεί η τάξη του σχολείου στην οποία ανήκει ο μαθητής και τα οποία ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού που τον υποστηρίζει.

• Το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. αναλαμβάνει τη συμβουλευτική των γονέων σχετικά με την προοπτική του προγράμματος, την προοπτική ένταξης του μαθητή, την οργάνωση της οικογένειας σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος στο σπίτι, καθώς και άλλα συναφή προβλήματα που προκύπτουν.

• Ο διευθυντής του σχολείου τηρεί ατομικό φάκελο του μαθητή στον οποίο περιέχονται και πληροφορίες για: α) τους λόγους για τους οποίους του παρέχεται εκπαίδευση στο σπίτι, β) την ημερομηνία που το παιδί παρακολούθησε για τελευταία φορά το σχολείο, γ) τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ή ιατρικές παροχές και τις εμπλεκόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για το σπίτι καθώς και το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει ορισθεί για την πραγματοποίησή τους, δ) το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης στο σπίτι.

• Το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. αξιολογεί και αναθεωρεί ανά τρίμηνο τα μακροχρόνια προγράμματα παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι.

• Τα προγράμματα παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι εφαρμόζονται, επίσης, με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και εντάσσονται σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αρμόδια επιτελική Υπηρεσία:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Ειδικής Αγωγής.
Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα.
Τηλ.: 210 3235932.
Φαξ: 210 3235876.
Δικτυακός Τόπος: www.ypepth.gr


4.2 Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης & Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Κ.Δ.Α.Υ.).

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄), Υ.Α. αριθμ. Γ6/4494/2001 (ΦΕΚ 1503/Β΄).

Οργάνωση-σκοπός-στελέχωση:

• Τα Κ.Δ.Α.Υ. λειτουργούν στις έδρες των νομών και νομαρχιών του κράτους, αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

• Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Για την επίτευξη των στόχων τους, τα Κ.Δ.Α.Υ. λειτουργούν βάσει προτυποποιημένης διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογενής λειτουργία τους σε όλη τη χώρα.

• Για τη στελέχωση των Κ.Δ.Α.Υ. προβλέπονται οι εξής ειδικότητες εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού: α) εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, β) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δ) ψυχολόγοι, ε) κοινωνικοί λειτουργοί, στ) θεραπευτές του λόγου, ζ) φυσικοθεραπευτές, η) ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, θ) ειδικοί στην κινητικότητα των τυφλών, ι) ειδικοί στη νοηματική γλώσσα των κωφών και βαρηκόων . Στα Κ.Δ.Α.Υ., στα οποία δεν υπάρχει θέση εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής, η αξιολόγηση και η στήριξη των νηπίων γίνεται από τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα Κ.Δ.Α.Υ., στα οποία δεν υπάρχουν θέσεις παιδοψυχιάτρου, ειδικού στη νοηματική γλώσσα των κωφών και στην κινητικότητα των τυφλών, η εξυπηρέτηση των μαθητών γίνεται, όταν προκύπτει ανάγκη, από τους ειδικούς άλλων Κ.Δ.Α.Υ. στα οποία υπάρχουν οι αντίστοιχες θέσεις.
Ανίχνευση πιθανών εκπαιδευτικών αναγκών στους μαθητές-παραπομπή για αξιολόγηση:

• Το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ., σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, τους συμβούλους ειδικής αγωγής, τους συμβούλους προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των Σ.Μ.Ε.Α. και των άλλων σχολείων προγραμματίζει και διεξάγει, κατ΄ έτος, έρευνα, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της περιφέρειάς του. Σκοπός αυτών των ερευνών είναι ο εντοπισμός πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στους μαθητές και η έγκαιρη διάγνωση -αξιολόγηση και παρέμβαση.

• Οι μαθητές, για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καταγράφονται στο αρχείο του Κ.Δ.Α.Υ. και, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα, παραπέμπονται για περαιτέρω αξιολόγηση.

• Τα Κ.Δ.Α.Υ. εκτός από τους μαθητές, των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν από την ανίχνευση που διεξάγουν, υποχρεούνται να αξιολογούν και τους μαθητές που παραπέμπονται από σχολικές μονάδες με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, καθώς και άλλα παιδιά μετά από αίτημα του γονέα ή του κηδεμόνα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα.

Διάγνωση-αξιολόγηση, έκδοση της γνωμάτευσης:

Στη γνωμάτευση προσδιορίζεται αν ο μαθητής ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες των Ατόμων με Αναπηρία και προτείνεται η κατάλληλη σχολική μονάδα ένταξης, ο τρόπος φοίτησης, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που θα διευκολύνουν την εκπαίδευση και επικοινωνία του ατόμου. Η γνωμάτευση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Ε.Π.), το οποίο στηρίζεται στην αξιολόγηση και εμπεριέχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, καθώς και το χρονικό προσδιορισμό της επαναξιολόγησης του ατόμου και του προγράμματός του. Η γνωμάτευση και το Ε.Ε.Π γνωστοποιούνται στους γονείς και στο σχολείο του μαθητή και όλα τα στοιχεία καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του μαθητή.

Βασικές Αξιολογικές Εκθέσεις:

• Εκπαιδευτική Αξιολόγηση.

1. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται από τον εκπαιδευτικό του K.Δ.A.Y. της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας φοίτησης του μαθητή και περιλαμβάνει πληροφορίες, που αφορούν στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ατόμου, με στόχο τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής.

2. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση πρέπει να περιγράφονται: α) η σχολική και ευρύτερη γνώση του μαθητή, β) οι δεξιότητες (σχολικές, γνωστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και αυτοεξυπηρέτησης), καθώς και το φάσμα των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του μαθητή, γ) ο βαθμός της κοινωνικής του προσαρμογής, δ) οι στρατηγικές και οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο μαθητής για την κατάκτηση της γνώσης και η περιγραφή της συμπεριφοράς του.

3. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση αναγράφονται οι ημερομηνίες παραπομπής, αξιολογήσεων και επισκέψεων του μαθητή στο Κ.Δ.Α.Υ. ή στο σχολείο ή στο σπίτι του. Αναφέρονται τα κύρια στοιχεία, στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης, καθώς και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και τα τεχνικά βοηθήματα που έχει ανάγκη ο μαθητής. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προτείνεται πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης ή στήριξης του μαθητή ή του εκπαιδευτικού της τάξης.

4. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη. Στην τυπική αξιολόγηση, η συγκέντρωση των πληροφοριών γίνεται μέσω τυποποιημένων δοκιμασιών, οι οποίες προτείνονται ή εγκρίνονται από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στην άτυπη αξιολόγηση περιλαμβάνονται: α) δοκιμασίες, σε μη τυποποιημένη μορφή, για τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και της σχολικής γνώσης του μαθητή, ανάλογα με τη χρονική και νοητική του ηλικία και τις απαιτήσεις της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, β) στοιχεία από την παρατήρηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή από επισκέψεις του εκπαιδευτικού του Κ.Δ.Α.Υ. στο χώρο του σχολείου και γ) στοιχεία που προέρχονται από τις παρατηρήσεις και τις περιγραφές των γονέων και των εκπαιδευτικών του παιδιού, οι οποίοι σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς του Κ.Δ.Α.Υ. συντάσσουν περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή.

• Έκθεση κοινωνικού ιστορικού.

1. Στην έκθεση κοινωνικού ιστορικού, η οποία συντάσσεται από τον κοινωνικό λειτουργό, περιγράφονται οι παράγοντες, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα, επηρεάζουν την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο περιβάλλον του και τη γενική του εξέλιξη.

2. Για τη σύνταξη του κοινωνικού ιστορικού απαιτείται: α) η συγκέντρωση των κοινωνικών δεδομένων βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων (επάγγελμα γονέων, υποαπασχόληση ή ανεργία, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία γονέων, τόπος κατοικίας, οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αριθμός μελών, ύπαρξη διευρυμένης οικογένειας, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος γονέα ή άλλου μέλους κ.λ.π.), β) περιγραφή των οικογενειακών σχέσεων και συνηθειών, γ) λεπτομερής περιγραφή του ιστορικού του ατόμου από τη γέννησή του και, ειδικότερα, από την ηλικία διαπίστωσης του προβλήματος έως την ημέρα της παραπομπής του στο Κ.Δ.Α.Υ. Το ιστορικό περιλαμβάνει και όλες τις ενέργειες, αντιδράσεις και προσαρμογές της οικογένειας σε σχέση με το παιδί και το πρόβλημά του.

3. Η συγκέντρωση των στοιχείων της έκθεσης του κοινωνικού ιστορικού γίνεται: α) με ατομικές συνεντεύξεις με το γονέα και τα άλλα μέλη της οικογένειας, β) με επισκέψεις του κοινωνικού λειτουργού στο σπίτι και γ) σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, όταν το άτομο αυτό παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

4. Στην έκθεση κοινωνικού ιστορικού αναγράφεται η ημερομηνία παραπομπής του μαθητή στο Κ.Δ.Α.Υ. και οι ηλικίες του μαθητή και των γονέων. Επίσης, καταγράφονται οι ημερομηνίες και οι επισκέψεις στο χώρο του Κ.Δ.Α.Υ., στο χώρο του σπιτιού του μαθητή και στο χώρο της τάξης. Τέλος, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ενέργειες και οδηγίες παρέμβασης που θα διευκολύνουν το άτομο στην αντιμετώπιση του προβλήματός του και που θα στηρίξουν την οικογένειά του.

• Έκθεση παιδοψυχιάτρου.

1. Η αξιολόγηση του παιδοψυχιάτρου περιλαμβάνει: α) το ψυχιατρικό προφίλ του μαθητή, όπως αυτό προκύπτει από τυπικές και άτυπες δοκιμασίες (αναφέρονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος μαθητής σε διάφορους τομείς, οι δυνατότητές του, πιθανές προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και προτάσεις για το σχεδιασμό του Ε.Ε.Π.), β) τη φαρμακευτική ή άλλη αναγκαία υποστήριξη με βάση τη γνωμάτευση και γ) πληροφορίες για τη στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος ως προς το πρόβλημα του μαθητή.

2. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαρτίζουν την έκθεση του παιδοψυχιάτρου απαιτούνται: α) ατομικές συνεδρίες με το μαθητή και την οικογένειά του, β) συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που ο μαθητής παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γ) διεξαγωγή τυπικών δοκιμασιών και συστηματική καταγραφή των στοιχείων που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

3. Ο παιδοψυχίατρος καταχωρίζει τα δεδομένα της ψυχιατρικής εξέτασης, όπως και τις δοκιμασίες που χρησιμοποίησε, μαζί με τα αποτελέσματα (γνωμάτευση και φαρμακευτική υποστήριξη) στο φάκελο του μαθητή. Μέσα σε αυτόν καταχωρίζονται, επίσης, οι ημερομηνίες της εξέτασης και της προγραμματισμένης επανεξέτασης, το ιστορικό της φαρμακευτικής θεραπείας (φάρμακα, διάρκεια λήψης, έναρξη, λήξη, προτάσεις αλλαγής φαρμάκων). Περιγράφεται, συνοπτικά, το ψυχιατρικό προφίλ του μαθητή και προτείνονται συγκεκριμένες υποστηρικτικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να περιληφθούν στο σχεδιασμό των εξατομικευμένων διδακτικών προγραμμάτων. Όπου κρίνεται αναγκαίο προτείνεται η ένταξη του μαθητή σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή πλαίσιο και η παροχή προγραμμάτων συμβουλευτικής για την οικογένεια.

• Έκθεση ψυχολόγου.

1. Για τη σύνταξη έκθεσης μετά από ψυχολογική αξιολόγηση την οποία διενεργεί ο ψυχολόγος, απαιτείται: α) συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν στο άτομο βάσει συγκεκριμένων ψυχολογικών διαγνωστικών κριτηρίων και τυποποιημένων δοκιμασιών, β) περιγραφή των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σε διάφορους τομείς (γνωστικό- συναισθηματικό κ.λ.π.), γ) περιγραφή της συμπεριφοράς του ατόμου μέσα και έξω από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και δ) περιγραφή των αντιδράσεων του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος του ατόμου ως προς το πρόβλημά του.

2. Η συγκέντρωση των στοιχείων που απαρτίζουν την ψυχολογική έκθεση γίνεται με: α) ατομικές συνεντεύξεις και συνεργασία με το άτομο και με το γονέα, β) συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, όταν το άτομο αυτό παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα και γ) διεξαγωγή δοκιμασιών και συστηματική καταγραφή των στοιχείων που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

3. Ο ψυχολόγος που υπηρετεί στο Κ.Δ.Α.Υ. καταχωρίζει τα δεδομένα της ψυχολογικής αξιολόγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποίησε και τα συμπεράσματα που εξήγαγε στον ατομικό φάκελο του μαθητή. Μέσα σε αυτόν καταχωρίζονται, επίσης, η ημερομηνία της πρώτης ψυχολογικής εξέτασης του ατόμου, οι συνεντεύξεις με τους γονείς, οι συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς και η ημερομηνία επανεξέτασης. Περιγράφεται, συνοπτικά, το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και προτείνονται συγκεκριμένες ψυχολογικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του εξατομικευμένου διδακτικού προγράμματος. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προτείνεται η ένταξη του μαθητή σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η παροχή προγραμμάτων συμβουλευτικής για τους γονείς και την οικογένεια.

• Άλλες αξιολογήσεις.
Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται, κατά περίπτωση, με την αξιολόγηση του φυσικοθεραπευτή, του λογοθεραπευτή, του ειδικού στη νοηματική γλώσσα και του ειδικού στην κινητικότητα τυφλών. Οι εν λόγω αξιολογήσεις διεξάγονται μετά από εντολή του προϊσταμένου και σε εξατομικευμένη βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται στην εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση.

Αρχείο ατομικών φακέλων:

• Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. τηρείται αρχείο που περιλαμβάνει τους ατομικούς φακέλους των ατόμων που αξιολογούνται μετά από παραπομπή σε αυτό ή ανίχνευση.

• Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει: α) συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, β) γνωμάτευση για το είδος και το βαθμό της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ανάγκης, γ) εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη ή μεταγραφή στην κατάλληλη σχολική μονάδα, δ) αξιολογική έκθεση που αφορά στη μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή, ε) εισήγηση για την κατάρτιση του κατάλληλου παρεμβατικού εκπαιδευτικού προγράμματος, στ) εισήγηση για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης προς τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, ζ) εισήγηση για το είδος των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών βοηθημάτων και οργάνων, η) εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής εξετάσεις για τους μαθητές που φοιτούν στις συνήθεις τάξεις, θ) όλες τις δοκιμασίες που έχουν χορηγηθεί στο μαθητή από το δάσκαλο της τάξης του, ι) περιγραφική αξιολόγηση παραπομπής του μαθητή από το δάσκαλο της τάξης του, ια) την απάντηση του Κ.Δ.Α.Υ. στο σχολείο και στους έχοντες τη γονική μέριμνα του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ιβ) τις περιοδικές αξιολογήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων από τους ειδικούς του Κ.Δ.Α.Υ. και ιγ) οτιδήποτε άλλο αφορά στο μαθητή.

• Η γραπτή και προφορική ενημέρωση για το περιεχόμενο του φακέλου γίνεται στον έχοντα τη γονική μέριμνα του μαθητή κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Κ.Δ.Α.Υ. Τη συνάντηση καθορίζει ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. σε επικοινωνία με τον έχοντα τη γονική μέριμνα. Στη συνάντηση μπορούν να μετέχουν και μέλη της ειδικής εκπαιδευτικής ομάδας που θα θεωρηθεί απαραίτητο από τον προϊστάμενο του Κ.Δ.Α.Υ. να παρευρεθούν.

• Το περιεχόμενο των φακέλων διατηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, είναι απόρρητο και προσβάσιμο από το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ.

• Η γνωμάτευση, οι οδηγίες αντιμετώπισης και το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορηγούνται, μόνο, στους έχοντες τη γονική μέριμνα του μαθητή και στους καθ’ ύλην αρμόδιους της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ο μαθητής.
Υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους-Εκπαιδευτική παρέμβαση:

• Οι δραστηριότητες για την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους και η εκπαιδευτική παρέμβαση αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε: α) να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, β) να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα, γ) να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους εξέλιξη, για τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

• Για την υλοποίηση των στόχων αυτών το Κ.Δ.Α.Υ. αναπτύσσει τα εξής προγράμματα υποστήριξης και εκπαιδευτικής παρέμβασης:

1. Προγράμματα έγκαιρης εκπαιδευτικής παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας:

α) Τα προγράμματα έγκαιρης (πρώιμης) εκπαιδευτικής παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας απευθύνονται σε παιδιά που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα ή για την περίπτωσή των οποίων δεν υπάρχουν στην περιοχή του Κ.Δ.Α.Υ. κατάλληλα ειδικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται με απόφαση του εκπαιδευτικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Δ.Α.Υ. και προσφέρονται ατομικά στο παιδί και στην οικογένειά του. Υλοποιούνται είτε στην έδρα του Κ.Δ.Α.Υ. είτε με τη μορφή της κατ΄ οίκον παροχής. Τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης θέτουν μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους για τους γονείς και τα παιδιά και καταρτίζονται από τους υπεύθυνους των προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης, βάσει των πλαισίων που έχουν δοθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των παιδιών. Την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης έχουν οι εκπαιδευτικοί των Κ.Δ.Α.Υ., μετά από ειδική επιμόρφωση ή άλλοι ειδικοί του Κ.Δ.Α.Υ., οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί ειδικά στον τομέα της έγκαιρης παρέμβασης και της συμβουλευτικής των γονέων.

β) Κύριος στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να εξοικειωθούν οι γονείς και η οικογένεια με το πρόβλημα του παιδιού τους, να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και να παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και τη συμμετοχή του στη ζωή της οικογένειας, όπως και την προετοιμασία του για την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση. Ο υπεύθυνος του προγράμματος συναντάται, περιοδικά (μία φορά την εβδομάδα), με το παιδί και την οικογένεια ενώ πραγματοποιεί και ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης με όλους τους γονείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης. Στις ομαδικές συναντήσεις μπορεί να συνδράμουν, όταν κριθεί αναγκαίο από τον υπεύθυνο, και άλλα μέλη του Κ.Δ.Α.Υ. και κυρίως ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός.

γ) Τα προγράμματα αυτά αξιολογούνται, ετησίως, από την διεπιστημονική ομάδα του Κ.Δ.Α.Υ. σε ειδική συνεδρία στην οποία εισηγητής είναι ο υπεύθυνος της έγκαιρης παρέμβασης.

2. Προγράμματα συμβουλευτικής γονέων και οικογένειας:

α) Το Κ.Δ.Α.Υ., αξιολογώντας τις ανάγκες των μαθητών της περιφέρειάς του, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα συμβουλευτικής γονέων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων έχει ο ψυχολόγος του Κ.Δ.Α.Υ., ο οποίος συνεπικουρείται στο έργο του από τον εκπαιδευτικό και τον κοινωνικό λειτουργό του Κ.Δ.Α.Υ. καθώς, επίσης, και από όποιον άλλον ειδικό κριθεί απαραίτητο.

β) Εκτός των γενικών στόχων της συμβουλευτικής γονέων, που περιγράφονται στα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης και οι οποίοι ισχύουν και για τα προγράμματα αυτά, ένας πολύ βασικός στόχος είναι και η ενδυνάμωση των γονέων και των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά και συνεταιρικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να επιτευχθεί η ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο και στην κοινωνία. Τα προγράμματα συμβουλευτικής γονέων υλοποιούνται με ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις του ψυχολόγου με τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3. Υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία:

α) Τα Κ.Δ.Α.Υ. στηρίζουν συστηματικά τους μαθητές με αναπηρία της περιφέρειάς τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους της ειδικής αγωγής και όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση των Α.μεΑ. Αξιολογούν και κατατάσσουν τους μαθητές στην κατάλληλη σχολική βαθμίδα, παρακολουθούν περιοδικά την πρόοδο των μαθητών αυτών και παρέχουν στήριξη.

β) Τα Κ.Δ.Α.Υ. προτείνουν την κατάλληλη εξεταστική μέθοδο για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της περιφέρειάς τους. Γενικά, μεριμνούν για την παροχή όλων των θεσμοθετημένων διευκολύνσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους μαθητές της περιφέρειάς τους.

4. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών των τάξεων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

α) Τα Κ.Δ.Α.Υ. σχεδιάζουν, ετησίως, προγράμματα ευαισθητοποίησης για τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους. Επίσης, σχεδιάζουν και υλοποιούν, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής, προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους προϊσταμένους των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς προγράμματα συστηματικής στήριξης των μαθητών με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικά αυτών που είναι ενταγμένοι στις συνήθεις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί στα Τμήματα Ένταξης υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό του Κ.Δ.Α.Υ., ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και να εξασφαλίζουν το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές με αναπηρία.

β) Την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών έχει ο εκπαιδευτικός της αντίστοιχης βαθμίδας του Κ.Δ.Α.Υ., ο οποίος για το σκοπό αυτό επισκέπτεται περιοδικά (μία φορά την εβδομάδα) με τη μορφή του ειδικού «περιπατητικού εκπαιδευτικού», τα σχολεία της περιφέρειάς του. Ο εκπαιδευτικός αυτός προσφέρει συστηματική στήριξη στους μαθητές και κυρίως σε αυτούς που είναι ενταγμένοι στη συνηθισμένη σχολική τάξη.

Πληροφόρηση:
Τα Κ.Δ.Α.Υ. αποτελούν πηγή έγκυρης ενημέρωσης και πληροφόρησης για όλα τα θέματα που αφορούν στα Α.μεΑ. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούν ως διαμεσολαβητικό δίκτυο μεταξύ των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας- πρόνοιας και των Α.μεΑ. Επίσης, ο ειδικός στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών παρέχει συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού σε τυφλούς μαθητές και νέους και στις οικογένειές τους, πληροφορεί τα τυφλά άτομα για προκηρύξεις θέσεων εργασίας και φροντίζει για την προετοιμασία τους και τη συμμετοχή τους στους σχετικούς διαγωνισμούς.


4.3 Τρόπος εξέτασης – εισαγωγή υποψηφίων με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4.3.1 Εξέταση των μαθητών Ενιαίου Λυκείου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες («φυσικώς» αδυνάτων υποψηφίων) για απόλυση από τη δευτεροβάθμια και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 27 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α΄).
Προϋποθέσεις – γενικές πληροφορίες:
Διακρίνονται δύο περιπτώσεις μαθητών που υπάγονται στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» και συγκεκριμένα αυτοί που εξετάζονται μόνο γραπτά και αυτοί που εξετάζονται μόνο προφορικά. Ειδικότερα:

• Εξετάζονται μόνο προφορικά, κατόπιν αιτήσεώς τους, οι μαθητές που αδυνατούν να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση επειδή:

α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191/Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%.
β) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.
ε) Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας).

• Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός).

Διαδικασία:

• Για την προφορική εξέταση:

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο λύκειο του μαθητή συνοδευόμενη, για τις περιπτώσεις (α) έως (δ), από γνωμάτευση (σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας) της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση (ε) απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από το Κ.Δ.Α.Υ. που λειτουργεί στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν λειτουργεί Κ.Δ.Α.Υ. στην Περιφέρεια της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από αυτό για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των Κ.Δ.Α.Υ. και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή Σταθμών εκδίδονται, κατά προτεραιότητα, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα..

• Για τη γραπτή εξέταση:
Απαιτείται πιστοποίηση από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Τρόπος εξέτασης:
• Οι μαθητές της Α΄, Β΄ τάξης και της Γ΄ τάξης σε όσα μαθήματα εξετάζονται ενδοσχολικά εξετάζονται, ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. Ειδικά οι μαθητές που εξετάζονται μόνο προφορικά εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής ως Πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

• Οι μαθητές της Γ΄ τάξης, για τα εξεταζόμενα μαθήματα σε εθνικό επίπεδο με κοινά θέματα, εξετάζονται:

α) Στο οικείο Β.Κ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους και ενώπιον επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων όσοι εξετάζονται μόνο προφορικά. Αν ο αριθμός των μαθητών που εξετάζονται σε ένα Β.Κ. είναι μεγαλύτερος των πενήντα (50), μπορεί να ορίζεται, με απόφαση του οικείου διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε., ειδικό εξεταστικό Κέντρο ως παράρτημα του Β.Κ. στο οποίο και λειτουργεί η Επιτροπή Εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων. Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή, τουλάχιστον, ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των μαθητών που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» που εξετάζονται μόνο προφορικά. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής για να αξιολογήσει το μαθητή σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σε αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε κατά το συγκεκριμένο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε ο εξεταζόμενος μαθητής.

β) Στο Εξεταστικό Κέντρο όπου εξετάζονται οι μαθητές του συγκεκριμένου Λυκείου, όσοι εξετάζονται μόνο γραπτά. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών μαθητών και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.

Εξέταση «φυσικώς αδυνάτων» υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα της τριτοβάθμιος εκπαίδευσης στα οποία απαιτούνται ειδικά μαθήματα:

• Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α΄) για προφορική εξέταση, όπως ισχύουν κάθε φορά, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της Υ.Α. αριθμ. Φ.253/128314/Β6/10-12-2002 (ΦΕΚ 1538/Β΄) (ισχύει και για τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου και για τους αποφοίτους Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.), όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. αριθμ. Φ.253/46301/Β6/2006 (ΦΕΚ 674/Β΄), εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από αντίγραφα των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές πιστοποιητικών.

Ειδικότερα:

α) Οι απόφοιτοι λυκείου που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση – δήλωση σε λύκεια Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας καθώς και οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο στις οικείες Επιτροπές των αντίστοιχων περιοχών εξετάζονται σε όλα τα ειδικά μαθήματα πλην των Ισπανικών από την Επιτροπή Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο ειδικών μαθημάτων Θεσσαλονίκης.

Ειδικά, για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ανωτέρω Επιτροπή Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» μπορεί με απόφαση του προέδρου του Β.Κ. ειδικών μαθημάτων Θεσσαλονίκης να εδρεύει σε Εξεταστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης που έχει ορισθεί για την εξέταση του ειδικού αυτού μαθήματος.

β) Οι απόφοιτοι λυκείου που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση – δήλωση σε λύκεια των λοιπών περιοχών, πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο στις οικείες Επιτροπές των αντίστοιχων περιοχών εξετάζονται σε όλα τα ειδικά μαθήματα, εκτός των μαθημάτων «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», Ιταλικά και Ισπανικά, από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο ειδικών μαθημάτων Αθήνας.

γ) Οι αναφερόμενοι της περίπτωσης α’ για το μάθημα των Ισπανικών και της περίπτωσης β’ για τα μαθήματα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», Ισπανικά και Ιταλικά εξετάζονται από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων, η οποία, για την περίπτωση αυτή, λειτουργεί ως Επιτροπή Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» που εδρεύει στην Αθήνα, στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. επί της οδού Μητροπόλεως 15 (7ος όροφος).

• Η διαδικασία που απαιτείται για την εξέταση είναι η εξής: οι υποψήφιοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, από 1 έως 1Ο Φεβρουαρίου κάθε χρόνο στο οικείο Λύκειο. Το Λύκειο διαβιβάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τις σχετικές γνωματεύσεις, μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο ειδικών μαθημάτων όπου λειτουργεί Επιτροπή Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» ή στην κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

• Ο τρόπος εξέτασης είναι ο εξής: Οι εξετάσεις για τους «φυσικώς αδυνάτους» υποψηφίους διενεργούνται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά από την οικεία Επιτροπή Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» κατά τον ίδιο χρόνο, με το ίδιο πρόγραμμα και πάνω στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να παρατείνεται, κατά περίπτωση, η διάρκεια εξέτασής τους πέραν της καθορισμένης διάρκειας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Αρμόδια επιτελική Υπηρεσία:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.
Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα.
Τηλ.: 210 3723047, 210 3723052.
Φαξ: 210 3245827.
Δικτυακός Τόπος: www.ypepth.gr

4.3.2 Απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και των μαθητών της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 36, παρ. 4 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α΄).

Προϋποθέσεις:

• Μαθητές της Γ΄ τάξης Σ.Μ.Ε.Α. μπορούν, με αίτησή τους, που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου, να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα στο σχολείο τους σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων.

• Τα παραπάνω οριζόμενα εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μαθητές των Ενιαίων Λυκείων οι οποίοι έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, βεβαιωμένη με γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής του νομού.

Βασικές πληροφορίες:
• Στους αποφοίτους της κατηγορίας αυτής χορηγείται απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις.
• Διευκρινίζεται, ότι όσοι αποκτούν το απολυτήριό τους με ενδοσχολικές εξετάσεις σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός αν εμπίπτουν και στα αναφερόμενα στην παρακάτω υποενότητα 4.4 .

Αρμόδια επιτελική Υπηρεσία:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.
Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα.
Τηλ.: 210 3723047, 210 3723052.
Φαξ: 210 3245827.
Δικτυακός Τόπος: www.ypepth.gr

4.3.3 Εξέταση των μαθητών Τ.Ε.Ε. με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες («φυσικώς αδυνάτων» υποψηφίων) για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 12 του Π.Δ. 197/1993 (ΦΕΚ 71/Α΄), άρθρο 5, παρ. 3 της Υ.Α. αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 (ΦΕΚ 167/Β΄).

Προϋποθέσεις – βασικές πληροφορίες:

• Στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» υπάγονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της Υ.Α. αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 και του άρθρου 12 του Π.Δ. 197/1993.

• Υποψήφιοι Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., για τους οποίους η κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει ότι, εξαιτίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής βλάβης, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις με τους λοιπούς υποψηφίους υποβάλλονται σε ειδικές εξετάσεις που διενεργούνται γραπτά ή προφορικά στο Βαθμολογικό Κέντρο από την οικεία Επιτροπή Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων», κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο διενεργούνται οι ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και πάνω στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» μπορεί να παρατείνεται, κατά περίπτωση και μόνο για αυτή την κατηγορία υποψηφίων, η διάρκεια εξέτασής τους πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα εξετάσεων διάρκειας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

• Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τους υποψηφίους που προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, Σταθμού ή Κ.Δ.Α.Υ., από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις, λόγω δυσλεξίας.

Διαδικασία:
Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψήφιοι, μέχρι το τέλος Απριλίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, υποβάλλουν την αίτησή τους με την αντίστοιχη σχετική γνωμάτευση στο οικείο Τ.Ε.Ε., το οποίο και τις διαβιβάζει στο οικείο βαθμολογικό Κέντρο, όπου λειτουργεί Επιτροπή Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων».

Αρμόδια επιτελική Υπηρεσία:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.
Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα.
Τηλ.: 210 3723047, 210 3723052.
Φαξ: 210 3245827.
Δικτυακός Τόπος: www.ypepth.gr


4.4 Ειδικό Ι.Ε.Κ. «Τειρεσίας: Άτομα με προβλήματα όρασης χειριστές τηλεφωνικού κέντρου».

Θεσμικό πλαίσιο:
Κανονισμός Κατάρτισης της ειδικότητας Τειρεσίας (ΦΕΚ ΝΠΔΔ 8/15.1.2003).

Βασικές πληροφορίες:
Το Ειδικό Ι.Ε.Κ. «Τειρεσίας» είναι αρχική, μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της ειδικότητας πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.) και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Διαδικασία:

Όσον αφορά στην επιλογή, τις εγγραφές και στα δίδακτρα ισχύουν ό,τι για όλα τα δημόσια Ι.Ε.Κ. και οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ειδικότητας.

Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την ειδικότητα «Τειρεσίας»:

Α) Ειδικό Ι.Ε.Κ. Αττικής «Τειρεσίας»: Ανήκει διοικητικά στο Ι.Ε.Κ. Νέας Σμύρνης.
Ταχυδρομική Δ/νση: Αγ. Φωτεινής 2Α, ΤΚ 17121, Αθήνα.
Τηλ.: 210 9310495.
Δικτυακός Τόπος: iek-n-smyrn.att.sch.gr
Σημείωση: Το ειδικό Ι.Ε.Κ., φιλοξενείται προσωρινά από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και στεγάζεται στην Ελ. Βενιζέλου 104 (τηλ.210 9589281).

Β) Ειδικό Ι.Ε.Κ. 1ο Θεσσαλονίκης «Τειρεσίας».
Ταχυδρομική Δ/νση: Δημόκριτος, Ολυμπίου Διαμαντή 1, ΤΚ 54629, Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: 2310 539622
Δικτυακός Τόπος: 1iek-thess.thess.sch.gr

Αρμόδια επιτελική Yπηρεσία:
Ο.Ε.Ε.Κ.
Ταχυδρομική Δ/νση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ. Κ. 142 34 Ν. Ιωνία.
Δικτυακός Τόπος: www.oeek.gr


4.5 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων λυκείου και Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Θεσμικό πλαίσιο:
Υ.Α. αριθμ. Φ.151/17104/Β6/17.2.2006 (ΦΕΚ 259/Β΄), Εγκύκλιος αριθμ. Φ.151/23572/Β6/7.3.2006.

Προϋποθέσεις – βασικές πληροφορίες:
• Απόφοιτοι λυκείου ή Τ.Ε.Ε. που είναι:
-τυφλοί,
-κωφάλαλοι,
-πάσχοντες από μεσογειακή- δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,
-πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt) συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης,
-πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne,
-πάσχοντες από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους,
-πάσχοντες από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους),
-πάσχοντες από το σύνδρομο του Bund Chiari,
-πάσχοντες από τη νόσο του Fabry,
-πάσχοντες από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων),
-πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας,
-πάσχοντες από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή,
-νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση,
-πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση- αιμορροφιλίες και υποβάλλονται σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως,
-υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος,
-πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1,
-πάσχοντες από σύνδρομο Evans,
-πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία,
-έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,
-πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου,
-πάσχοντες από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή
-πάσχοντες από τη νόσο του GAUCHER
εγγράφονται στη Σχολή ή στο Τμήμα της επιλογής τους σε ποσοστό θέσεων 3% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων καθ’ υπέρβαση.

• Το παραπάνω δικαίωμα δεν ισχύει για τις Σχολές ή τα Τμήματα εκείνα για τα οποία, με αιτιολογημένη απόφαση της ίδιας της Σχολής ή του Τμήματος, που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η συγκεκριμένη πάθηση, λόγω της φύσης της επιστήμης, καθιστά την παρακολούθηση δυσχερή για τους πάσχοντες από αυτήν. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες πρέπει, πριν ζητήσουν να εγγραφούν, να διαπιστώνουν από τη γραμματεία του Τμήματος αν έχει εκδοθεί ή όχι σχετική απόφαση.

• Ειδικά για τις Σχολές και τα Τμήματα για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, που διαπιστώνονται με εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στην οικεία γραμματεία προκειμένου να πληροφορηθούν αν απαιτείται ή όχι εξέταση στο ειδικό μάθημα. Αν απαιτείται τέτοια εξέταση, αυτή γίνεται από το οικείο Τμήμα και όχι σε εθνικό επίπεδο.

• Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ανωτέρω υποψηφίων σε Σχολή ή Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό, η επιλογή των εγγραφόμενων γίνεται από την ίδια τη Σχολή με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου των υποψηφίων, με φθίνουσα σειρά και μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις του ανωτέρω ποσοστού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εγγραφόμενο, εγγράφονται ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη Σχολή ή στο Τμήμα αυτό.

• Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε περισσότερες από μία Σχολές ή Τμήματα.
• Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και στους απόφοιτους Β΄
κύκλου Τ.Ε.Ε. για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Ι.
Διαδικασία:
Όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλουν στο Τμήμα στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι νεοεισαγόμενοι φοιτητές και το προβλεπόμενο πιστοποιητικό της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του οικείου νομού, που πιστοποιεί την πάθησή τους και το οποίο εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση ιατρού μέλους διδακτικού ερευνητικού προσωπικού οποιουδήποτε Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, αντίστοιχης ειδικότητας.

Η αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αποκλειστικά μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών.

Αρμόδια επιτελική Υπηρεσία:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.
Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα.
Τηλ.: 210 3723047, 210 3723052.
Φαξ: 210 3245827.
Δικτυακός Τόπος: www.ypepth.gr


4.6 Όροι και προϋποθέσεις μετεγγραφής φοιτητών ή σπουδαστών εσωτερικού που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή είναι τέκνα προσώπων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α΄), άρθρο 14 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄), Υ.Α. αριθμ. Φ5/122975/2004 (ΦΕΚ 1687/Β΄), Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ5/127421/Β3/2004 (ΦΕΚ 1702/Β΄), Εγκύκλιος αριθμ. Φ5/120793/Β3/1.11.2005.

Προϋποθέσεις:

Επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού που:

• α) εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. για έναν από τους λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% σε οποιοδήποτε Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις (ενότητα 4.4.). Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις παραπάνω σοβαρές ασθένειες και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος καθ’ υπέρβαση εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν από τους λόγους αυτούς.

• β) είναι τέκνα γονέων εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% .
Βασικές πληροφορίες:

• Για την περίπτωση (α): οι δικαιούχοι μετεγγραφής της ειδικής αυτής κατηγορίας μετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό και σε οποιοδήποτε εξάμηνο και αν βρίσκονται. Υποχρεούνται να υποβάλουν, εκτός των γενικών δικαιολογητικών που απαιτούνται σε περίπτωση μετεγγραφής, ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, ύστερα από εισαγωγή τους σε αυτό, καθώς και το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό υλικό που θα τους ζητηθεί και θα πιστοποιεί την ασθένεια από την οποία πάσχουν. Η εισαγωγή και γνωμάτευση αυτή και το λοιπό προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό εξετάζονται από πενταμελή Υγειονομική Επιτροπή που συγκροτείται, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή, με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής ή του προέδρου του Τ.Ε.Ι. Η Υγειονομική Επιτροπή μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παραπέμπει τους υποψηφίους για περαιτέρω εξέταση και γνωμάτευση σε πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον το σχετικό αίτημα για εισαγωγή υποβληθεί έστω και από ένα μέλος της Επιτροπής, η παραπομπή είναι υποχρεωτική.

• Για την περίπτωση (β): οι δικαιούχοι μετεγγραφής αυτής της κατηγορίας μετεγγράφονται σε ποσοστό 1% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι βρίσκονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, εκτός εάν ο λόγος μετεγγραφής προκύψει μεταγενέστερα. Για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού μετεγγραφής, μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος, ή, σε περίπτωση που υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης ή ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος υποδοχής. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν, εκτός των γενικών δικαιολογητικών που απαιτούνται σε περίπτωση μετεγγραφής, ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα όπως περιγράφεται και για την περίπτωση (α). Οι Υγειονομικές Επιτροπές που εξετάζουν τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (α) εξετάζουν και τα πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι δικαιούχοι μετεγγραφής της περίπτωσης αυτής.

• Για τις περιπτώσεις (α) και (β): Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις για μετεγγραφές εξετάζονται το αργότερο εντός 40 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών. Η Γ.Σ. του Τμήματος υποδοχής μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για τη διευκόλυνση του έργου της ή για την πιστοποίηση του λόγου για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαίωμα μετεγγραφής του ενδιαφερόμενου υφίσταται μόνο για ένα από τα δύο Τμήματα που είναι πλησιέστερα στον τόπο της μόνιμης κατοικίας των γονέων ή στην πόλη που φοιτά, ήδη, ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή του και είναι αντίστοιχα με το Τμήμα προέλευσης. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος υποδοχής. Με την απόφαση της Γ.Σ. οι υποψήφιοι που μετεγγράφονται απαλλάσσονται από την εξέταση σε μαθήματα ή ασκήσεις στις οποίες εξετάστηκαν με επιτυχία στο Τμήμα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεούνται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής, κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης. Το Τμήμα υποδοχής μπορεί να προβαίνει σε εγγραφές των φοιτητών – σπουδαστών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μετεγγραφόμενων, αφού πρώτα εξεταστούν οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και αφού αποσταλεί στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. ο οριστικός κατάλογος προς έλεγχο νομιμότητας.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Α) Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας.
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.
Β) Δ/νση Τεχνολογικού Τομέα Ανώτ. Εκπαίδευσης.
Τμήμα Δ΄ Διοικητικής Υποστήριξης & Φοιτητ. Μέριμνας.
Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα.
Τηλ.: 210 3723272-78 (για τα Πανεπιστήμια), 210 3228151, 3723231 (για τα Τ.Ε.Ι.).
Φαξ: 210 3248264.
Δικτυακός Τόπος: www.ypepth.gr


4.7 Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την εισαγωγή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 23 του Ν. 1586/86 (ΦΕΚ 37/Α΄), Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/4692/8.4.2003 (ΦΕΚ 436/Β΄).

Προϋποθέσεις – βασικές πληροφορίες:

Υποψήφιοι, οι οποίοι ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων.

Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται με την εκάστοτε προκήρυξη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 165 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄), από την οποία να προκύπτουν η συγκεκριμένη, κατά περίπτωση, πάθηση και η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

• Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία, επιπλέον, ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού, από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
Τρόπος εξέτασης:

• Σε προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεξικοί και τα άτομα με νευρολογικά, ορθοπεδικά ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά.

• Σε γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται, κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους, οι υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.

• Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις, που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την ελληνική νοηματική γλώσσα, εξετάζονται προφορικά με χρήση διερμηνέα νοηματικής.

• Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει, ανάλογα με την πάθηση, την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής. Για τυχόν περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στον ανωτέρω καθοριζόμενο τρόπο εξέτασης, διότι απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, μετά από γνώμη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.  
Διαδικασία:
Η εξέταση διενεργείται ενώπιον της επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων με τη συμμετοχή των δύο βαθμολογητών που έχουν οριστεί από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για το αντίστοιχο μάθημα. Ο βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος είναι ο μέσος όρος του βαθμού των τριών ειδικών επιστημόνων της επταμελούς Επιτροπής και των δύο βαθμολογητών.

Αρμόδια επιτελική Υπηρεσία:
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού.
Δ/νση Εκπαίδευσης.
Τμήμα Εποπτείας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
Ταχυδρομική Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα.
Τηλ: 210 3393376, 210 3393392, 210 3393317, 210 3393380.
Δικτυακός Τόπος: www.gspa.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο