Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ειδικές Θεραπείες: Συμπληρωματικές οδηγίες του ΕΟΠΥΥ επί της διαδικασίας ελέγχου – προέγκρισης

Φεβ 1, 2022 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ειδικές Θεραπείες: Συμπληρωματικές οδηγίες του ΕΟΠΥΥ επί της διαδικασίας ελέγχου – προέγκρισης

 

Εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και όλους του ιατρούς που συνταγογραφούν γνωματεύσεις ειδικών θεραπειών, παρέχοντας διευκρινιστικές – συμπληρωματικές οδηγίες επί της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ελέγχου – προέγκρισης των ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι θεράποντες ιατροί αφού προβούν στην απαραίτητη κλινική εξέταση των δικαιούχων ειδικών θεραπειών:

 

Καταχωρούν – υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ τις ιατρικές γνωματεύσεις με τις αιτούμενες θεραπείες.

Οφείλουν να συμπληρώνουν πλήρως τα πεδία της γνωμάτευσης, να διατυπώνουν με σαφήνεια το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και να συμπληρώνουν στα πεδία των σχολίων τις απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες που θα συμβάλλουν στην τελική απόφαση του ελέγχου.

Οφείλουν μετά την υποβολή του αιτήματος προέγκρισης της ηλεκτρονικής ιατρικής γνωμάτευσης ειδικών θεραπειών, να παρακολουθούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γνωμάτευση και να ανταποκρίνονται άμεσα σε τυχόν ερωτήματα του ελεγκτή ιατρού, ώστε τόσο η προέγκριση όσο και η έναρξη των θεραπειών να επιτυγχάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έχουν τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος ειδικών θεραπειών για τον ίδιο ΑΜΚΑ, μετά από απορριπτική απόφαση, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες (όπως προκύπτει από τον ηλεκτρονικό διάλογο με τον ελεγκτή ιατρό) έγιινε λανθασμένη επιλογή κατηγορίας νοσήματος ή κωδικού ICD10 ή αριθμού θεραπειών ή είδους θεραπειών ή διάρκειας θεραπειών.

Επίσης, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών εφαρμογής της διαδικασίας της ηλεκτρονικής προέγκρισης – ελέγχου ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 (περ. 6-12) του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνονται – διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

Οι θεράποντες ιατροί συμπληρώνουν πλήρως και με σαφήνεια όλα τα πεδία του ιατρικού ιστορικού της γνωμάτευσης που αποστέλλουν κάθε φορά για κάθε δικαιούχο, περιγράφοντας εξαρχής τα ελλείμματα στη νοητική λειτουργία, στη γλωσσική ικανότητα, στις κινητικές δεξιότητες όπως επίσης τις διαταραχές στη συμπεριφορά και στην κοινωνική επικοινωνία κι αλληλεπίδραση και τέλος την επίπτωση στη λειτουργικότητα σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής του.

Οι θεράποντες ιατροί επισυνάπτουν εξαρχής εξετάσεις που πιστοποιούν τη νόσο, πιστοποιητικά αναπηρίας, εκθέσεις επανεκτίμησης και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες – έγγραφα (π.χ. εξέταση μέτρησης δείκτη νοημοσύνης στις περιπτώσεις των νοητικών διαταραχών, αποφάσεις ΚΕΠΑ ή άλλου αρμόδιου υγειονομικού οργάνου πιστοποίησης αναπηρίας, γονιδιακούς ελέγχους, εξετάσεις προσδιορισμού νόσου, απεικονιστικές εξετάσεις, γνωμοδοτήσεις αλλων ιατρικών ειδικοτήτων όταν ο κωδικός νόσου δεν εμπίπτει στο γνωστικό τους αντικείμενο κτλ) προκειμένου να μην επιστραφεί το αίτημα – γνωμάτευση από τον ελεγκτή ιατρό, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού ελέγχου – προέγκρισης.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ιατρική γνωμάτευση που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά και απαντούν άμεσα – εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών – σε τυχόν ερώτημα του ελεγκτή ιατρού ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος – προέγκριση εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριάντα (30) ημερών.

Οι θεράποντες ιατροί εκτυπώνουν και δίνουν στους γονείς το ενημερωτικό της ιατρικής γνωμάτευσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά προς έγκριση, ώστε οι γονείς να ενημερώνονται για τη διάγνωση, το είδος και τον αριθμό των αιτούμενων θεραπειών, τη διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης και τον αριθμό των μηνιαίων παραπεμπτικών ανά είδος θεραπειών.

Οι θεραπείες που εγκρίνονται από τους ελεγκτές ιατρούς ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τις αναγραφόμενες στο ενημερωτικό που εκδίδουν οι θεράποντες (και έχουν παραλάβει οι γονείς), ως προς τον αριθμό ή και το είδος.

Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να ζητούν επιστροφή της γνωμάτευσης ώστε να συμπληρώσουν τυχόν κενά της ή να διαγράψουν – ακυρώσουν, μόνο πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου – προέγκρισης από τον ελεγκτή ιατρό.

Οι θεράποντες ιατροί δύναται να υποβάλουν ηλεκτρονικά προς έγκριση γνωματεύσεις ειδικών θεραπειών για νοσήματα που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 5571/Β΄/2018). Για κωδικούς νοσημάτων που δεν έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο ηλεκτρονικό σύστημα δύναται να αποστέλλουν χειρόγραφο σχετικό αίτημα.

Η αποστολή των αιτημάτων – γνωματεύσεων ειδικών θεραπειών (από τους θεράποντες ιατρούς) δεν γίνεται τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, καθώς οι εν λόγω θεραπείες δεν αφορούν στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών

Οι θεράποντες ιατροί πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την περιγραφή της κλινικής κατάστασης των δικαιούχων ειδικών θεραπειών που παρακολουθούν, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα επανειλημμένης από μερικούς, περιγραφής λανθασμένων κλινικών καταστάσεων όπως και φαινόμενα επανειλημμένης αναίρεσης κλινικών πληροφοριών που είχαν αποτυπώσει σε αρχικές γνωματεύσεις τους, που έχουν ως αποτέλεσμα να προκύπτουν αιτήματα γονέων για διαγραφή – ακύρωση εγκεκριμένων γνωματεύσεων ειδικών θεραπειών ή για επανεξέταση αιτημάτων – γνωματεύσεων που απερρίφθησαν.

Τέλος, οι θεράποντες ιατροί δύναται να ζητήσουν τον επανέλεγχο των ιατρικών γνωματεύσεων ειδικών θεραπειών που απορρίφθηκαν, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόρριψής τους, στις περιπτώσεις που δεν τεκμηρίωσαν επαρκώς τη διάγνωση ή που το σύστημα παρουσίασε αποδεδειγμένη δυσλειτουργία και δεν αποτυπώθηκαν οι κλινικές πληροφορίες ή δεν εστάλησαν τα συνημμένα αρχεία, με την υποβολή νέας συμπληρωματικής γνωμάτευσης.

 

Πηγή: www.nevronas.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο