Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ειδικές άδειες, χρόνος εργασίας και άλλες διευκολύνσεις

Δεκ 31, 2010 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Κεφάλαιο ένατο
Ειδικές άδειες, χρόνος εργασίας και άλλες διευκολύνσεις

9.1. Ειδικές άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ που είναι Άτομα με Αναπηρία.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 50 παρ. 2, 3 και 4 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄9/2/07).

• Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο, επιπλέον της κανονικής αδείας τους. Τα ανωτέρω νοσήματα καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Υπάλληλοι που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down δικαιούνται την ανωτέρω άδεια των 22 εργάσιμων ημερών.
• Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών, επιπλέον της κανονικής αδείας τους.


9.2. Μειωμένο ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που είναι Άτομα με Αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία.

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν.2527/1997 άρθρο 16 παρ.4 και 5(ΦΕΚ 806Α) ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α), Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄9/2/07), άρθρο 53 παρ.2.

• Οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα με αποδοχές, εφόσον η αναπηρία των παιδιών είναι άνω του 67% και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

• Οι τυφλοί ή παραπληγικοί – τετραπληγικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα με αποδοχές.

• Οι τυφλοί τηλεφωνητές του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά δύο (2) ώρες την ημέρα, με αποδοχές.

• Υπάλληλοι – γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο για τέκνα από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών που δικαιούνται το λαμβάνουν προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες ή αν δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου, και χρησιμοποιούν την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τότε η άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές που δικαιούνται προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου που έχει αναπηρία 67%, δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ότι η σύζυγος είναι ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.


9.3. Απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων – γονέων παιδιών με αναπηρία.

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3230/2004, άρθρο 12 (ΦΕΚ 44 τ.Α΄ 11-2-04)

• Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που είναι γονείς ή έχουν την επιμέλεια ατόμων με αναπηρία, τα οποία φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετεί ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια του ατόμου με αναπηρία, μπορούν να αποσπώνται σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στις πόλεις όπου σπουδάζουν τα άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη τους.


9.4. Μετάταξη τυφλών τηλεφωνητών του Δημοσίου.

Θεσμικό πλαίσιο:ν.1586/1986, άρθρο 16 παρ. 4 (ΦΕΚ 37 τ.Α΄1986).

• Τυφλοί υπάλληλοι κλάδων τηλεφωνητών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, κάτοχοι τυπικού προσόντος κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ, μετατάσσονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε θέσεις κλάδων της κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ, αντίστοιχα, χωρίς μεταβολή των καθηκόντων που ασκούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι τυφλοί υπάλληλοι πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπηρεσιών που εργάζονται.


9.5. Ειδικές άδειες σε υπαλλήλους του ΟΤΕ που είναι ΄Ατομα με Αναπηρία.

Θεσμικό πλαίσιο: Εγκύκλιος ΟΤΕ αριθμ.43/27/11-2-93 Κεφ.Γ΄ παρ.12 και 14.

• Οι υπάλληλοι του Οργανισμού, που πάσχουν ή έχουν παιδί που πάσχει από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις, δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, επιπλέον της κανονικής αδείας τους.

• Οι υπάλληλοι του Οργανισμού, που έχουν προσληφθεί με τον ν.2643/98 και έχουν αναπηρία πάνω από 50%, δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, επιπλέον της κανονικής αδείας τους.


9.6. Μεταθέσεις υπαλλήλων του ΟΤΕ που είναι Άτομα με Αναπηρία

Θεσμικό πλαίσιο: Εγκύκλιος ΟΤΕ αριθμ.91132/718912/8-11-99

• Οι υπάλληλοι του Οργανισμού που είναι Άτομα με αναπηρία και έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% δεν μετατίθενται εκτός του νομού, στον οποίο τοποθετήθηκαν, εκτός αν υποβάλουν σχετική αίτηση.


9.7. Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας .

Θεσμικό πλαίσιο: Εγκύκλιος 7011/10/27/-νζ/2-12-2000, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Η εξυπηρέτηση περιλαμβάνει:
• Διευκόλυνση στάθμευσης των οχημάτων τους πλησίον των αστυνομικών καταστημάτων.
• Εξασφάλιση πρόσβασης στα καταστήματα των αστυνομικών υπηρεσιών.
• Προτεραιότητα εξυπηρέτησης και διάθεση καθισμάτων κατά το χρόνο παραμονής τους.
• Αναζήτηση κατάλληλων ατόμων προς διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με την Υπηρεσία.
• Διάθεση χαρτοσήμων κλπ στον ίδιο χώρο, ώστε να μην μετακινούνται εντός του καταστήματος της Υπηρεσίας.
• Άμεση χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
• Επίδοση των ως άνω βεβαιώσεων στην κατοικία τους, εφόσον τούτο επιβάλλεται.
• Έκδοση δελτίων ταυτότητας και θεώρηση γνησίου υπογραφής στην κατοικία τους, όταν είναι αδύνατη η μετακίνησή τους.
• Λήψη καταθέσεων και διενέργεια άλλων προανακριτικών πράξεων στην κατοικία τους για τους ως άνω λόγους.
• Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών συστημάτων επικοινωνίας.


9.8. Εξέταση Ατόμων με Αναπηρία ως μαρτύρων.

Θεσμικό πλαίσιο: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, άρθρο 215.

• Στην κατοικία τους εξετάζονται οι μάρτυρες που λόγω ασθένειας ή γηρατειών δεν μπορούν να εμφανιστούν στο ακροατήριο.


9.9. Πρόσθετη άδεια 30 ημερών, ετησίως, με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους αναπήρους που εγκρίνονται για Λουτροθεραπεία ή Αεροθεραπεία.

Θεσμικό πλαίσιο: ΑΝ. 1324/49 (άρθρο 53) και Εγκύκλιος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Δικαιούχοι:
• Ανάπηροι πολέμου Αξ/κοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων.
• Ανάπηροι Ειρηνικής περιόδου Αξ/κοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων, οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι ένεκα της Υπηρεσίας τους.
• Ανάπηροι Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης.

Δικαιολογητικά:
• Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Νομού τους, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η Λουτροθεραπεία ή Αεροθεραπεία.
• Αναπηρική ταυτότητα.

Διαδικασία:
• Η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής και η αναπηρική ταυτότητα επιδεικνύονται στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΠΑΘΑ και αμέσως χορηγείται η βεβαίωση για την πρόσθετη άδεια, την οποία, εν συνεχεία, προσκομίζουν στην Υπηρεσία που εργάζονται.


9.10. Αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις για λόγους υγείας.

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ.Α΄).

Αναβάλλεται η εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης όσων κρίνεται ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή για λόγους υγείας. Η αναβολή μπορεί να διαρκέσει δύο έτη συνολικά και μπορεί να χορηγείται και τμηματικά κατά έτη ή εξάμηνα.

Διαδικασία:

Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση ανήκει στα ειδικά στρατολογικά συμβούλια και στις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά τη λήξη της αναβολής οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται με την πρώτη υπόχρεη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

Η υγειονομική εξέταση και επανεξέταση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εξέταση αυτή μπορεί να γίνεται και χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίαση των παραπεμπομένων, εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας δεν επιτρέπουν τη μετακίνησή τους στην έδρα των επιτροπών.


9.11. Στρατιωτική θητεία πλησίον της κατοικίας των αναπήρων γονέων.

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ.Α΄).

Δικαιούχοι:
• Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία, τουλάχιστον, σε ποσοστό 67% και άνω ή είναι τυφλός, μετά από τη βασική εκπαίδευση, υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη μονάδα υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με τους γονείς τους.

Δικαιολογητικά:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Ιατρικά δικαιολογητικά για το γονέα με αναπηρία.

Αρμόδια Υπηρεσία:
• Στρατιωτική μονάδα


9.12. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης για λόγους υγείας (Προσωρινή ή μόνιμη).

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ.Α΄).

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ορισμένες κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών.

Δικαιούχοι:

• Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας.

• Ο χήρος πατέρας ενός, τουλάχιστον, ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.

• Ο πατέρας ενός, τουλάχιστον, ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.

• Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα, τουλάχιστον, άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί.
Δικαιολογητικά:

• Ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υγείας.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους επικαλούνται την ιδιότητα αδελφού, γονέα ή τέκνου, που είναι ανίκανος για εργασία.
Αρμόδια Υπηρεσία:

• Αρμόδιες για την χρήση ακαταλληλότητας για λόγους υγείας είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Αρμόδια για την κρίση της ανικανότητας ή μη για κάθε εργασία, όσων επικαλούνται ανικανότητα για εργασία, είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς. Ειδικά, για τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών (ΕΑΑ) ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο αιτών τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.


9.13. Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για λόγους υγείας.

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ.Α΄).

Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εφόσον επιθυμούν έχουν, μεταξύ των άλλων, οι κατωτέρω κατηγορίες οπλιτών:

1. Εξάμηνης διάρκειας.

Δικαιούχοι:
• Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος, του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή διατελούν σε χηρεία.
• Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.

2. Εννεάμηνης διάρκειας

Δικαιούχοι:
• Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία.

Δικαιολογητικά:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Πιστοποιητικά υγείας τα οποία αποδεικνύουν την ανικανότητα για εργασία.

Αρμόδια Υπηρεσία:
• Αρμόδια στρατολογικά γραφεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο