Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

eEurope 2002: Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις

Αυγ 6, 2010 | Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

eEurope 2002: Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «eEurope 2002: Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους» (COM (2001) 529 – C5-0074/2002 – 2002/2032(COS))


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

− έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 529 – C5-0074/2002),

− έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Feira στις 19 και 20 Ιουνίου 2000 (SN 200/1/2000),

− έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000 (SN 400/00).

− έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (Α5-0147/2002),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira ενέκρινε τον Ιούνιο του 2000 το σχέδιο δράσης «e-Europe 2002» (Ηλεκτρονική Ευρώπη 2002), με στόχο να αποκτήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρόσβαση στην κοινωνία των πληροφοριών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την κοινωνία των πληροφοριών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δεκέμβριο 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας αναγνώρισε ότι χρειάζεται να καταπολεμηθεί κάθε μορφή αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που συνδέεται με τις ειδικές ανάγκες και την ηλικία,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της κοινωνίας το Διαδίκτυο αποτελεί ένα μέσο για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο, και έχει επομένως θεμελιώδη σημασία να εξασφαλίζεται τεχνολογικά ουδέτερη πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις, λόγω της ευθύνης τους απέναντι στους πολίτες, οφείλουν να αποτελούν παράδειγμα για άλλα δημόσια θεσμικά όργανα καθώς και για την υπόλοιπη κοινωνία, καθώς μπορούν αφενός να επηρεάζουν την αγορά ως «αρχικοί πελάτες» με την αγορά ιστοθέσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων και αφετέρου να ενεργούν ως εργοδότες με την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες μεταξύ των υπαλλήλων τους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την πρόσβαση στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές δεξιότητες σπανίζουν περισσότερο μεταξύ των ηλικιωμένων παρά μεταξύ των άλλων ηλικιακών ομάδων και ότι για την απόκτηση των εν λόγω δεξιοτήτων οι ηλικιωμένοι χρειάζεται να καταβάλλουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τους νεότερους,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι η αναπηρία κάποιου αυτή που τον εμποδίζει να χρησιμοποιήσει το δίκτυο, αλλά η μη συνειδητοποίηση της πιθανής ωφέλειας και διαθεσιμότητας της κατάλληλης τεχνολογίας, κατάρτισης και στήριξης με τις οποίες θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους τόνισαν την τελευταία δεκαετία την πραγματική ανάγκη για συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία της πληροφορίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ειδικά προβλήματα πρόσβασης στο περιεχόμενο του δικτύου για άτομα με προβλήματα στην ανάγνωση ή κατανόηση κειμένου και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να προσφέρονται όχι μόνο εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης αλλά και τροποποίηση του περιεχομένου του κειμένου σε απλουστευμένη και ευκολονόητη γλώσσα,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις ομάδες με χαμηλότερα εισοδήματα, τα δε άτομα με ειδικές ανάγκες ανήκουν αρκετά συχνά στις κατώτερες από πλευράς εισοδήματος ομάδες· επίσης, οι δαπάνες που αντιμετωπίζουν όταν μπαίνουν στο Διαδίκτυο είναι υψηλές σε απόλυτες τιμές και λόγω των ειδικών σύνεργων που χρειάζονται· αυτό δε είναι ένα ακόμα πιο πιεστικό ζήτημα καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε πολλές δυνατότητες του Διαδικτύου που προσφέρονται στο κοινό,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Δικτύου (World Wide Web Consortium) υιοθέτησε την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στο Παγκόσμιο Δίκτυο (WAI), στο πλαίσιο της οποίας εκπονήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Δικτύου, έκδοση 1.0, οι οποίες καλούνται «κατευθυντήριες γραμμές» και θεωρούνται σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο για τον σχεδιασμό προσιτών ιστοθέσεων· επίσης το W3C/WAI ανέπτυξε σειρά κατευθυντήριων γραμμών που ονομάζονται Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα σε Συγγραφικά Εργαλεία (ATAG) 1.0 για παραγωγούς λογισμικών και οι οποίες εξηγούν πως μπορούν ποικίλα συγγραφικά εργαλεία να στηρίξουν την παραγωγή προσβάσιμου περιεχομένου του δικτύου, καθώς και το πως μπορεί να καταστεί το ίδιο το λογισμικό προσβάσιμο,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα εγκεκριμένο κείμενο W3C διατίθεται στα αγγλικά μόνο ενώ στα άλλα κράτη μέλη διατίθενται ανεπίσημες μεταφράσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος διαφορών όσον αφορά την ερμηνεία που αποδίδεται σε ανεπίσημες μεταφράσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές εφαρμογής στα κράτη μέλη,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν των αμιγών προτύπων (X)HTML και XML, ορισμένοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν στο λογισμικό τους κάποια μη τυποποιημένα στοιχεία, ή χρησιμοποιούν μορφότυπα όπως DHTML ή Macromedia Flash Files (που περιέχει γραφές τις οποίες δεν μπορούν να τις χειριστούν ορισμένοι αναγνώστες οθόνης), ή διάφορα μορφότυπα που χρησιμοποιούνται για βελτίωση της ποιότητας γραφικών και ιδίως την δυναμική απεικόνισης, με αποτέλεσμα να προκαλούν προβλήματα πρόσβασης σε άτομα τα οποία, λόγω της ανάγκης τους να κάνουν χρήση του εργαλείου, χρησιμοποιούν λογισμικό που είναι συμβατό μόνο με τα καθιερωμένα πρότυπα,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη χρηματοδοτήσει και προωθήσει πρωτοβουλίες για να καταστεί ευκολότερη η χρήση των νέων τεχνολογιών από άτομα με ειδικές ανάγκες,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η πρόσβαση σε μια ιστοθέση προϋποθέτει την εγκατάσταση φυλλομετρητή από συγκεκριμένο κατασκευαστή, αυτή η λύση που εξαρτάται από συγκεκριμένο κατασκευαστή δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό και θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδια προσβασιμότητας,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κρατών μελών υφίστανται διαφορές ως προς την προώθηση της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο δράσης eEurope 2002 ορίζεται ότι «οι ιστοθέσεις του δημόσιου τομέα και το περιεχόμενό τους, στα κράτη μέλη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να είναι προσβάσιμη, εξασφαλίζοντας ότι πολίτες με ειδικές ανάγκες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να επωφελούνται πλήρως από το δυναμικό της ηλεκτρονικής κυβέρνησης» (COM(2000) 330),

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύθηκαν να λάβουν μέτρα για να προωθήσουν μια κοινωνία της πληροφορίας για όλους, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στις κυβερνητικές πληροφορίες και τη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων, καθώς αυτά αποτελούν ευπρόσβλητες ομάδες σε μια μεταβατική περίοδο με μεταρρυθμίσεις,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη κλήθηκαν να υλοποιήσουν τον στόχο αυτό με την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τις δημόσιες ιστοθέσεις της WAI έως τα τέλη του 2001,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη κλήθηκαν να επανεξετάσουν τη σχετική νομοθεσία και τα πρότυπα ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τις αρχές προσβασιμότητας στα τέλη του 2002 και να εξασφαλιστεί ως τότε η δημιουργία και η μέσω του δικτύου σύνδεση εθνικών κέντρων αριστείας στον «σχεδιασμό για όλους», καθώς και να εκπονηθούν συστάσεις για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών με θέμα τον «σχεδιασμό για όλους» για σχεδιαστές και μηχανικούς,

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση προς «τις κατευθυντήριες γραμμές» συνεπάγεται ελάχιστη, ή καμία, οικονομική επιβάρυνση των σχεδιαστών του παγκοσμίου δικτύου,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει επίσης να επιτευχθεί προσβασιμότητα στις ιδιωτικές ιστοθέσεις κατά τη διάρκεια του 2003, ξεκινώντας από τις ιστοθέσεις που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση,

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους·

2. επαναλαμβάνει ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε μορφή αποκλεισμού από την κοινωνία άρα και από την κοινωνία της πληροφορίας και ζητεί συγκεκριμένα την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων·

3. αναγνωρίζει ότι αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την πρόσβαση στην κοινωνία των πληροφοριών των ομάδων πολιτών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, όπως π.χ. η TIDE (τεχνολογική πρωτοβουλία υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων), προωθούνται και χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο του τετάρτου και πέμπτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης·

4. κρίνει ότι η πρωτοβουλία WAI, που είναι εθελοντικής φύσεως, πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να καταστήσει υποχρεωτικό όλες οι δημόσιες ιστοθέσεις των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να είναι πλήρως προσβάσιμες από άτομα με ειδικές ανάγκες έως το 2003 (το Ευρωπαϊκό Έτος για τα άτομα με ειδικές ανάγκες)· καλεί επίσης τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα σε Συγγραφικά Εργαλεία (ATAG) 1.0 επίσης έως το 2003, προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες όχι μόνο να διαβάζουν τις ιστοσελίδες αλλά και να διαχειρίζονται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (διαχείριση περιεχομένου)·

5. πιστεύει ότι εγκεκριμένες από το W3C μεταφράσεις πρέπει να διατίθενται στις γλώσσες όλων των κρατών μελών το ταχύτερο δυνατό (συντονιζόμενες από το W3C, ενδεχομένως με τη βοήθεια των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ και εμπειρογνωμόνων από διάφορα κράτη μέλη)·

6. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις θα πρέπει επίσης να τηρούν τις «κατευθυντήριες γραμμές» για τον σχεδιασμό των ιστοθέσεών τους·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το διάλογο με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να υπερβούν τους φραγμούς που τους εμποδίζουν να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία, όπως είναι να μπορέσουν να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες·

8. χαιρετίζει τη συνεργασία ΕΕ και υποψήφιων χωρών, καθώς και την έγκριση του σχεδίου δράσης eEurope + 2003 και υπενθυμίζει ότι το εν λόγω σχέδιο θεωρεί «τη δυνατότητα πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και τεχνολογιών καθώς και στις ηλεκτρονικές πληροφορίες και υπηρεσίες, όπου θα λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση μιας κοινωνίας της πληροφορίας ανοιχτής σε όλους»·

9. ζητεί από την Επιτροπή να εξακριβώσει ποιες ήταν οι δαπάνες και τα οφέλη από τη συμμόρφωση των σχεδιαστών ιστοθέσεων και των παρόχων σχετικού περιεχομένου προς τις «κατευθυντήριες γραμμές»· επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση κριτηρίων προσβασιμότητας στον σχεδιασμό των προϊόντων είναι πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους από τον εκ των υστέρων νέο σχεδιασμό ιστοθέσεων και συναφούς τεχνολογίας· υπογραμμίζει δε ότι η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικό κέρδος, καθώς θα είναι μεγαλύτερο το κοινό που θα μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης στην παρεχόμενη υπηρεσία·

10. προσβλέπει σε πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν τη σχετική θέση των ηλικιωμένων όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβαίνουν σε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα·

11. σημειώνει ότι η πρόσβαση στις ιστοθέσεις μπορεί να προσφέρει στα άτομα με ειδικές ανάγκες την ευκαιρία να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να συμμετάσχουν στην κοινωνία και υπογραμμίζει ότι τα θέματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα σε πολλές υποψήφιες πρώην κομμουνιστικές χώρες, δεδομένης της δυσχερούς πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες λόγω της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη η μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών·

12. ζητεί την ενεργό ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και μια διαδικασία συγκριτικής ανάλυσης των επιδόσεων η οποία θα περιλαμβάνει τις ανάγκες των υποψήφιων χωρών·

13. υπενθυμίζει ότι η διαθεσιμότητα του ειδικού υλικού και λογισμικού και η συμβατότητα των πληροφοριών με το υλικό και το λογισμικό (απαιτήσεις προσβασιμότητας) δεν αποτελούν τους μοναδικούς φραγμούς στην πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων, καθώς οι δεξιότητες των χρηστών είναι ζωτικής σημασίας, και επομένως η διάρθρωση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου θα πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη, ιδιαίτερα δε για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες της πληροφορίας· για παράδειγμα, οι πληροφορίες για κοινωνικές υπηρεσίες προς άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να κατανεμηθούν ανά κατηγορία ηλικίας· τονίζει ότι θα ήταν καλό να εκπαιδεύονται τα άτομα που παρέχουν πληροφορίες σε άτομα με γνωστικές αναπηρίες, προκειμένου να τα βοηθήσουν να μάθουν τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και τι δυνατότητες τους παρέχει ή δεν τους παρέχει το μέσο αυτό·

14. ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις να προωθήσουν τις αρχές του σχεδιασμού της προσβασιμότητας όλων των ειδών εξοπλισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο· φρονεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρηματοδότηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με το σχεδιασμό και τις λύσεις προσβασιμότητας όπως είναι η τυποποίηση του εξοπλισμού·

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν με τους κατασκευαστές και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την εμπορία εξοπλισμού που θα συμβάλει στην απλή και φθηνή κατ΄ οίκον πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Διαδίκτυο·

16. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής 14 από τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Δικτύου, η οποία απαιτεί να είναι τα έγγραφα σαφή και απλά και ως εκ τούτου ευκολονόητα, προκειμένου να αναχαιτισθεί ο περαιτέρω αποκλεισμός των ατόμων με προβλήματα στην ανάγνωση ή πνευματική ανεπάρκεια από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το παγκόσμιο δίκτυο·

17. υπογραμμίζει πόσο συμβάλλουν οι κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις στη δυνατότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων να συμμετέχουν στην κοινωνία και εκτιμά ότι η προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις αποτελεί μεν ευκαιρία για τις προαναφερθείσες ομάδες, αλλά δεν θα πρέπει να συνιστά το μοναδικό μέσο εξασφάλισης πρόσβασης στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα·

18. εκτιμά ότι η συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες «κατευθυντήριες γραμμές» για την προσβασιμότητα αποτελεί ένα βήμα προόδου, αλλά υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης, έγκρισης και εφαρμογής νέων βελτιωμένων μορφών (ή νέων εκδόσεων) των «κατευθυντήριων γραμμών», δεδομένου ότι ο τομέας του Διαδικτύου μεταβάλλεται ταχύτατα·

19. σημειώνει ότι οι λύσεις που εξαρτώνται από συγκεκριμένους κατασκευαστές σε ειδικές περιπτώσεις οδηγούν τελικά σε προβλήματα προσβασιμότητας, ακόμα και όταν εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της WAI· το δημόσιο περιεχόμενο θα πρέπει να σώζεται και να διατίθεται σε παγκοσμίως προσβάσιμο μορφότυπο, π.χ. (X)HTML και XML· τα άλλα «πρότυπα» –όπως το DHTML– είναι αποδεκτά μόνο εφόσον η ιστοθέση διατίθεται τουλάχιστον στα ανωτέρω μορφότυπα με την αμιγή μορφή τους, όπως τα (X)HTML και XML·

20. προτείνει να σχεδιάζονται οι ιστοθέσεις κατά τρόπον ώστε να στηρίζονται πολλοί φυλλομετρητές και εκδόσεις φυλλομετρητών, προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές τα άτομα που χρησιμοποιούν την ενισχυτική τεχνολογία·

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα «κέντρο ενημέρωσης» που θα υποδεικνύει τι είδους μέτρα θα πρέπει και μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση καταγγελιών για μη συμμόρφωση προς τις «κατευθυντήριες γραμμές»·

22. υποστηρίζει πλήρως τη διεξαγωγή και άλλων ερευνών για τον καθορισμό κριτηρίων με τα οποία θα μπορεί να υπολογίζεται η τήρηση των «κατευθυντηρίων γραμμών» και η διαδικασία ένστασης που προβλέπεται από την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας του Δικτύου·

23. ζητεί από τις κυβερνήσεις να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να συνειδητοποιήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες πόσο χρήσιμη είναι η χρήση του δικτύου και να ενθαρρύνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύνδεση με το Διαδίκτυο εκ μέρους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χορηγώντας τους επιδοτήσεις για την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τη σχετική στήριξη·

24. εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας σύμφωνα με την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στο Παγκόσμιο Δίκτυο και υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης για ειδικό εξοπλισμό εξυπηρέτησης ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες·

25. σημειώνει, όσον αφορά τις ιδιωτικές ιστοθέσεις, προϊόντα και εργαλεία, ότι η προώθηση των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν και ότι εκείνες οι ιστοθέσεις που έχουν εμπορικό ρόλο πρέπει να αποτελέσουν τον πρώτο στόχο και στη συνέχεια να τις ακολουθήσουν εκείνες οι ιστοθέσεις που διαδραματίζουν κοινωνικό ρόλο·

26. προτείνει να απαιτήσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να συμμορφούνται προς τις «κατευθυντήριες γραμμές» τόσο τα σχέδια όσο και οι δραστηριότητες και οι οργανώσεις που τυγχάνουν δημόσιας χρηματοδότησης που έχει σχέση με το σχεδιασμό ιστοθέσεων· επίσης, ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συστήσουν έντονα την εφαρμογή των «κατευθυντήριων γραμμών» στα σχέδια, δραστηριότητες και οργανώσεις που τυγχάνουν δημόσιας χρηματοδότησης που δεν έχει σχέση με το σχεδιασμό ιστοθέσεων·

27. υπενθυμίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν δημόσια ευθύνη και τους ζητεί να καταστήσουν τις ιστοθέσεις τους προσβάσιμες για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και να προσφέρουν μόνον προσβάσιμο λογισμικό ώστε να δώσουν το παράδειγμα σε όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και την υπόλοιπη κοινωνία·

28. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι λοιποί δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να ορίζουν τη συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές προσβασιμότητας στις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών για προϊόντα ή υπηρεσίες·

29. θεωρεί ότι η προώθηση της αξιολόγησης ανάλογα με την ποιότητα και το σύστημα συγκριτικής ανάλυσης των επιδόσεων για την προσβασιμότητα στο δίκτυο, γρήγορα θα επιφέρει τη βελτίωση του σχεδιασμού και της τεχνολογίας· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τον συντονιστικό ρόλο της, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναπτύξει και να ενισχύσει τα πρότυπα αυτά· επαναλαμβάνει επίσης ότι η επίδοση σε επίπεδο προσβασιμότητας πρέπει να τονίζεται στις εκθέσεις για την συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων στην ηλεκτρονική Ευρώπη·

30. θεωρεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να προβλέπουν την προσβασιμότητα από άτομα με ειδικές ανάγκες, πράγμα που θα είναι κύριος και καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση της επικοινωνιακής τεχνολογίας προσβάσιμης πληροφόρησης·

31. τονίζει το γεγονός ότι για να είναι οι ιστοθέσεις προσβάσιμες, είναι σημαντικό να διαθέτουν ένα επίπεδο συμβατότητας «διπλού-Α» και να εφαρμόζεται πλήρως η προτεραιότητα 2 των κατευθυντηρίων γραμμών WAI·

32. επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς την προσβασιμότητα στο δίκτυο και ότι ο αντίκτυπος επί της κατάρτισης που παρέχεται στους σχεδιαστές του δικτύου είναι πιθανοί τρόποι ενθάρρυνσης του ιδιωτικού τομέα να καταστήσουν προσβάσιμες τις ιστοθέσεις·

33. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή των «κατευθυντήριων γραμμών» ως τα τέλη του 2002·

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των υποψήφιων προς ένταξη χωρών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο