Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4710/2020 – Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις- Δείτε τι αλλάζει στον ΚΦΕ

Ιούλ 24, 2020 | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την πληροφορία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4710/2020 – Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις- Δείτε τι αλλάζει στον ΚΦΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4710/2020 Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.

Με τον νόμο αυτό παρέχονται φορολογικά κίνητρα με στόχο την ελάφρυνση του κόστους χρήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος αλλά και την ανάπτυξη σημείων φόρτισης.

Συγκεκριμένα ο νόμος αυτός περιέχει διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος στο κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 6 έως 10) :

Αιτιολογική
Με τις διατάξεις του άρθρου 6, με τις οποίες προτείνεται η αντικατάσταση των περ. β΄ και ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος -Κ.Φ.Ε.) και η προσθήκη νέας περίπτωσης στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, διευρύνονται οι απαλλαγές από τον υπολογισμό του εισοδήματος παροχών προς όφελος των εργαζομένων που κάνουν χρήση εταιρικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002/χλμ.. Με τον τρόπο αυτόν, αναμένεται να αυξηθεί εμμέσως το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, χωρίς να προκύψει επιβάρυνση για την επιχείρηση, η οποία αντίθετα έχει όφελος, λόγω της υπερέκπτωσης που της χορηγείται ως κίνητρο.

Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνεται στην εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εργοδότη για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ΰϋζ/χλμ., εφόσον αφορά έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ενός εργαζομένου ή εταίρου ή μετόχου, η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ΟΩζ/χλμ. με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους και το υπόλοιπο της αξίας του φορολογείται με βάση την κλίμακα των περ. α΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013. Στόχος είναι να δοθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις να προβούν στην απόκτηση μη ρυπογόνων οχημάτων, με σκοπό την παραχώρησή τους σε εργαζόμενους ή εταίρους ή μετόχους.

Επιπλέον, προστίθεται νέα περ. ιστ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 14, σύμφωνα με την οποία θεωρείται έξοδο κίνησης η δαπάνη για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού ηλεκτρικού οχήματος και συνεπώς δεν θεωρείται παροχή σε είδος και δεν φορολογείται το κόστος φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται και προστίθενται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 6 Απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO-,Ζχλμ. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.

Οι περ. β΄ και ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) [ν. 4172/2013 (Α΄ 167)] αντικαθίστανται, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα περ. ιστ΄ και η παρ. 1 του άρθρου 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:

α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη,

β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπε-ριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/ χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά, γ) το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών,

δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο,

ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο,

στ) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου,

ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,

η) οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ ετησίως,

ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,

ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο,

ιβ) η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,

ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. COj/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα με βάση την κλίμακα των περ. α΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13,

ιδ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους ανάλογα με την περίπτωση κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 42Α,

ιε) η ελεγκτική αποζημίωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 70 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204).

ιστ) το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO./χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.»
  
Αιτιολογική
Με το άρθρο 7, με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση των περ. β΄ και γ΄ και η προσθήκη περ. δ΄στο άρθρο 22Β του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), προβλέπονται τα ακόλουθα:

– η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

για τις περιπτώσεις δαπανών μίσθωσης εταιρικών οχημάτων με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ πέραν της έκπτωσης της δαπάνης του μισθώματος κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, και συγκεκριμένα η αύξηση από τριάντα τοις εκατό (30%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) για τα ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα μηδενικών ρύπων και για το υπερβάλλον του ανωτέρου ορίου ποσό κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ενώ για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2 /χλμ. η προσαυξημένη έκπτωση παραμένει στο τριάντα τοις εκατό (30%) αλλά εισάγεται επιπλέον έκπτωση για το υπερβάλλον του ανωτέρου ορίου ποσό κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

– η αύξηση από τριάντα τοις εκατό (30%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) της έκπτωσης

από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ΟΟζ/χλμ., πέραν της έκπτωσης της ίδιας της δαπάνης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους και κατά το ποσό των δαπανών που αφορούν στη δραστηριότητα στους δήμους αυτούς, η προσαυξημένη έκπτωση ανέρχεται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%), προκειμένου να αναπτύξουν το ταχύτερο δυνατόν δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στα νησιά, με απώτερο στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτι περαιτέρω, παρέχεται μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης, στην περίπτωση που τα σημεία αυτά τροφοδούνται από ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από ΑΠΕ, όπως αυτό αποδεικνύεται με τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης. Σε περιπτώσεις δαπάνης αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων φόρτισης από επιχειρήσεις για αποκλειστική χρήση από τους εργαζομένους τους, η ανωτέρω προσαυξημένη έκπτωση ορίζεται στο τριάντα τοις εκατό (30%).

Επισημαίνεται, επίσης, η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης των ενισχύσεων που προκύπτουν κατ΄ εφαρμογή των κινήτρων της περ. γ΄, ήτοι ο Κανονισμός (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis). Κατά συνέπεια, η χορήγηση των εν λόγω ενισχύσεων, τελεί υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των προϋποθέσεων του Κανονισμού αυτού, ιδίως αλλά όχι μόνο της μη υπέρβασης του προβλεπόμενου ανώτατου ύψους ενίσχυσης de minimis σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών και των κανόνων σώρευσης. Αυτό συνεπάγεται ότι σε περίπτωση που η ωφέλεια που προκύπτει για τη δικαιούχο επιχείρηση, κατ΄ εφαρμογή των ως άνω κινήτρων, υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπει ο εν λόγω Κανονισμός, αυτή θα περιορίζεται αναλόγως, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των προϋποθέσεών του. Επιπλέον, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, η επιχείρηση δεν θα δικαιούται ενίσχυσης.

Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως προσδιορίσουν, με απόφασή τους, τη διαδικασία, τους όρους, τη διάρκεια, τις προϋποθέσεις χορήγησης, τη διαδικασία ελέγχου τους, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κινήτρου. Με όμοια απόφαση προβλέπεται και τυχόν περιορισμός του ύψους της προκύπτουσας ενίσχυσης, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

– η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις περιπτώσεις δαπάνης αγοράς ελαφρού επαγγελματικού (κατηγορίας Ν1 μέχρι 3,5 τόνους μικτό βάρος) ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ρύπων πέραν της έκπτωσης της δαπάνης αγοράς κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της. Η προσαυξημένη έκπτωση ανέρχεται στο τριάντα τοις εκατό (30%) στη περίπτωση που το όχημα είναι χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2 /χλμ..

– η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις περιπτώσεις δαπάνης αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με 3 ή 4 τροχούς, μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.

Οι διατάξεις του άρθρου 22Β, όπως τροποποιούνται και προστίθενται με το παρόν άρθρο, με εξαίρεση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ΄ όπως εισάγονται με το παρόν, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ΄ του άρθρου 22Β, όπως εισάγονται με το παρόν, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και από 1.1.2021 αντίστοιχα.
Άρθρο 7

Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων που αφορούν στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος – Τροποποίηση του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

Οι περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται, στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθενται νέες περ. δ΄ και ε΄, και το άρθρο 22Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22Β

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

α) Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO./χλμ. είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

γ) Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ^2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το ποσό των δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους αυτούς.

Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορρο-φάται για την ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, όπως αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά με τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης του άρθρου 15 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), τότε τα ποσοστά έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια διαμορφώνονται σε 70% και 90% αντίστοιχα.

Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσι-μα σημεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης είναι τριάντα τοις εκατό (30%).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση των ενισχύσεων της παρούσας περίπτωσης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του εν λόγω κινήτρου.

δ) Για τη δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO/χλμ. ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%).

ε) Για τη δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO-,/χλμ. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).»

Αιτιολογική
Με το άρθρο 8, με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α΄167), επέρχονται τροποποιήσεις στο πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο εδάφιο και στον πίνακα, προστίθεται νέο εδάφιο μετά τον πίνακα, και προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 4. Με τις τροποποιήσεις αυτές ορίζονται τα ακόλουθα:

– Εισάγεται νέος αυξημένος συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 100% για τις κατασκευές και εγκαταστάσεις φόρτισης μη ρυπογόνων οχημάτων, με σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης.

– Επιπλέον, αυξάνονται οι ετήσιοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης, από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) για οχήματα μηδενικών ρύπων και από είκοσι τοις εκατό (20%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για οχήματα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ΩΩζ/χλμ.. Για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) και για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ΩΩζ/χλμ. από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

– Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης αυξάνεται από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ΩΩζ/χλμ. από δέκα τοις εκατό (10%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που προβλέπεται συντελεστής φορολογικής απόσβεσης πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.

– Επιπλέον, αυξάνεται από τριάντα τοις εκατό (30%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) η προσαυξημένη έκπτωση που χορηγείται στις επιχειρήσεις από τα ακαθάριστα έσοδά τους για τη δαπάνη αγοράς εταιρικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ρύπων και λιανικής τιμής προ φόρων έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, πέραν της έκπτωσης της ιδίας της δαπάνης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της. Το ύψος της προσαυξημένης έκπτωσης ανέρχεται στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον του ανωτέρου ορίου ποσόν. Τα ανωτέρω ποσοστά ανέρχονται σε τριάντα τοις εκατό (30%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) όταν η δαπάνη αφορά σε όχημα χαμηλών ρύπων 50 γρ. ΩΩζ/χλμ.. Το κίνητρο αυτό δίνεται προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά μη ρυπογόνων οχημάτων.

Ειδικά για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των «καθαρών» μετακινήσεων στα νησιά και για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και από 1.1.2021 αντίστοιχα, η ανωτέρω προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων και λιανικής τιμής προ φόρων έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, ανέρχεται στο εβδομήντα πέντε (75%) και στο τριάντα πέντε (35%) για το υπερβάλλον ποσόν. Για τα εταιρικά επιβατικά οχήματα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ΩΩζ/χλμ., οι προσαυξημένες εκπτώσεις ανέρχονται στο 35% και 20% αντίστοιχα.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης των ενισχύσεων που προκύπτουν κατ΄ εφαρμογή του κινήτρου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των «καθαρών» μετακινήσεων στα νησιά είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis). Κατά συνέπεια, η χορήγηση των εν λόγω ενισχύσεων τελεί υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των προϋποθέσεων του Κανονισμού αυτού, ιδίως αλλά όχι μόνο της μη υπέρβασης του προβλεπόμενου ανώτατου ύψους ενίσχυσης de minimis σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών και των κανόνων σώρευσης. Αυτό συνεπάγεται ότι, σε περίπτωση που η ωφέλεια που προκύπτει για τη δικαιούχο επιχείρηση, κατ΄ εφαρμογή των ως άνω κινήτρων, υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπει ο εν λόγω Κανονισμός, αυτή θα περιορίζεται αναλόγως, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των προϋποθέσεών του. Επιπλέον, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, η επιχείρηση δεν θα δικαιούται ενίσχυσης.

Όσον αφορά στις ενισχύσεις, παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως, με απόφασή τους, προσδιορίσουν τη διαδικασία, τους όρους, τη διάρκεια, τις προϋποθέσεις χορήγησης, τη διαδικασία ελέγχου τους, τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του εν λόγω κινήτρου. Παρέχεται, επίσης, εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα με όμοια απόφαση να περιοριστεί το ύψος της προκύπτουσας ενίσχυσης, σε συμμόρφωση με τον εν λόγω Κανονισμό.

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 8, με εξαίρεση τις διατάξεις του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου, όπως εισάγονται με το παρόν, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 11 για την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Κ.Φ.Ε.. Ειδικά οι διατάξεις του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου, όπως εισάγονται με το παρόν, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 11.
Άρθρο 8

Φορολογικές αποσβέσεις στα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.

Το πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο εδάφιο, καθώς και ο πίνακας της παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται, προστίθεται δεύτερο εδάφιο μετά τον πίνακα της παρ. 4, προστίθενται εδάφια στο τέλος της ίδιας παραγράφου και η παρ. 4 του άρθρου 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)

4%

Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002/χλμ.

100%

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

5%

Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ύΟ2/χλμ.

5%

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού

10%

Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. (Ό2/χλμ.

16%

Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων

50%

Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ύΟ2/χλμ.

25%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ίΟ2/χλμ.

12%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων

50%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. ύΟ2/χλμ.

25%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων

50%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. Ω02/χλμ.

25%

Αυλα στοιχεία και δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης

10%

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και λογισμικό

20%

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10%

Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α.

40%

Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.

Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του ανωτέρω πίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα, καθώς και για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος». Σε περίπτωση δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την αναπόσβεστη αξία (εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος.

Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό, ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO./χλμ. είναι τριάντα (30%) και δεκαπέντε (15%) τοις εκατό.

Για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO/χλμ. είναι τριανταπέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%).

Για την εφαρμογή του έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρούσας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση των ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του κινήτρου αυτού.

Αιτιολογική
Με τη διάταξη του άρθρου 9 εισάγεται περ. θ΄ στο άρθρο 33 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και προβλέπεται η εξαίρεση της δαπάνης αγοράς επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ από τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, διασφαλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τη μη εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας στα αγαθά αυτά. Η διάταξη της περ. θ΄ του άρθρου 33, όπως προστίθεται με το άρθρο 9, εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 11.
Άρθρο 9

Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων -Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.

Στο άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περ. θ΄ και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33

Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:

α) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

β) Προκειμένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.

γ) Προκειμένου για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για μεταπώληση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη Δ.Ο.Υ., στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτήν σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος.

Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που προκύπτουν από 1η.1.2010 και μετά.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

δ) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

ε) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

στ) Προκειμένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.

ζ) Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 προκειμένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.

η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, του άρθρου 31, φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Προκειμένου για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, του άρθρου 32, φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.

θ) Προκειμένου για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, οχήματος τύπου L, μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας, καθώς και οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μικρού οχήματος με τρεις ή τέσσερεις τροχούς, μηδενικών ρύπων με Λ.Τ.Π.Φ. έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Για τα αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται μηδενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη, ενώ για τα άνω του ορίου αυτού η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.»

Ειδικότερα, για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.

Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα των περ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον τα κέρδη αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.

Με σκοπό την προσέγγιση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον αναπτυσσόμενο τομέα της ηλεκτροκίνησης ειδικά για τις περιοχές της απολιγνιτοποίησης, προτείνεται επιπλέον η χορήγηση προσαυξημένης κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) δαπάνης για τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης και κατά δέκα τοις εκατό (10%) για τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το μέτρο αυτό, συνδυαστικά με τη μείωση κατά πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογικού συντελεστή για πέντε κερδοφόρες χρήσεις, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων και δημιουργίας θέσεων εργασίας στον κλάδο, δεδομένου ότι η επένδυση θα τυγχάνει φορολογικών ελαφρύνσεων για σημαντικό χρονικό διάστημα από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της.

Επιπλέον, παρέχεται το κίνητρο της αύξησης των συντελεστών απόσβεσης παγίων, με αποτέλεσμα η επένδυση να αποσβέννυται σε τρία (3) έτη, να διευκολύνεται με τον τρόπο αυτό η ρευστότητα της εταιρείας και να παράγεται θετικό λογιστικό αποτέλεσμα χρήσης. Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων στην χώρα, και συνδέεται όχι μόνο με την αύξηση της απασχόλησης αλλά και με την ενίσχυση παραγωγικών τομέων που συνδέονται με την εξωστρέφεια, την έρευνα και καινοτομία.

Τέλος, στο πλαίσιο καταπολέμησης της ανεργίας, συνεισφέροντας στην εκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας των συγκεκριμένων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα μέσω της φορολογικής διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή της πρώτης παραγράφου του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα που εγκαθίστανται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σκοπό να ενισχυθούν οι περιοχές αυτές με νέα επενδυτικά σχήματα και να στηριχθεί η τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, προτείνεται ο υπολογισμός προσαυξημένου κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών (εισφορών υπέρ σύνταξης, εισφορών υπέρ υγείας κ.λπ.) και μέχρι το δεκατετραπλάσιο του κατώτατου μισθού ανά θέση εργασίας. Το μέτρο εφαρμόζεται έως την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, όπως αυτή πιστοποιείται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας από την αρμόδια αρχή.

Επισημαίνεται, επίσης, η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης των ενισχύσεων που προκύπτουν κατ΄ εφαρμογή των ως άνω κινήτρων, ήτοι ο Κανονισμός (ΕΕ) υπ΄ αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Γ.Α.Κ.). Κατά συνέπεια, η χορήγηση των εν λόγω ενισχύσεων, τελεί υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των προϋποθέσεων του Κανονισμού αυτού, όπως όλως ενδεικτικά τα ανώτατο όρια και οι εντάσεις ενίσχυσης και οι κανόνες σώρευσης. Αυτό συνεπάγεται ότι σε περίπτωση που η ωφέλεια που προκύπτει για τη δικαιούχο επιχείρηση, κατ΄ εφαρμογή των παρεχόμενων κινήτρων, υπερβαίνει το ανώτατο όριο ενίσχυσης που προβλέπει ο εν λόγω Κανονισμός, αυτή θα περιορίζεται αναλόγως, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του. Επιπλέον εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, η επιχείρηση δεν θα δικαιούται ενίσχυσης.

Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως προσδιορίσουν, με απόφασή τους, τη νομική βάση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού – Γ.Α.Κ. [Κανονισμός (ΕΕ) υπ΄ αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187)], δυνάμει του οποίου χορηγούνται τα εν λόγω κίνητρα, τους όρους, τη διάρκεια, τις προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων, τις απαιτούμενες διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης, υπαγωγής και ελέγχου, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ειδικότερο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και τυχόν περιορισμός στο ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατ΄ εφαρμογή των εν λόγω κινήτρων, σε συμμόρφωση με τον Γ.Α.Κ..

Οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 11.
Άρθρο 10

Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μετά το άρθρο 71ΣΤ του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο άρθρο 71Ζ, ως εξής:

«Άρθρο 71Ζ

Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

1. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα των περ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 45, ο φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 58 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον τα κέρδη αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.

3. α) Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα όσον αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:

αα) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της υπο-περ. Ββ΄, προσαυξημένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

ββ) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν, προσαυξημένες κατά δέκα τοις εκατό (10%).

β) Η φορολογική απόσβεση του κόστους της επένδυσης, πλην των στοιχείων ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 24, για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα πραγματοποιείται ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 71Δ εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έως την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, όπως πιστοποιείται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας από την αρμόδια αρχή.

5. Τα κίνητρα του παρόντος ισχύουν μόνον για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Γ.Α.Κ.) σύμφωνα με τα όρια και τις εντάσεις ενίσχυσης αυτού δυνάμει της οποίας χορηγούνται τα κίνητρα του παρόντος, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων, οι απαιτούμενες διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης, υπαγωγής, ελέγχου οι αρμόδιες Υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των κινήτρων του παρόντος.»

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος – Συμπλήρωση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

Στο τέλος του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέες παρ. 44, 45, 46, 47 και 48 ως εξής:

«44. Οι διατάξεις των περ. β΄, ιγ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

45. Οι διατάξεις της περ. β΄, του πρώτου και τρίτου εδαφίου της περ. γ΄ και της περ. δ΄ του άρθρου 22Β, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ΄ του άρθρου 22Β, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

46. Οι διατάξεις για τη δεύτερη, την έβδομη, την όγδοη, τη δέκατη, την ενδέκατη, τη δωδέκατη και τη δέκατη τρίτη κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τα αντίστοιχα ποσοστά φορολογικών αποσβέσεων του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24, καθώς και οι διατάξεις του δεύτερου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

47. Η διάταξη της περ. θ΄ του άρθρου 33 εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

48. Οι διατάξεις του άρθρου 71Ζ εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά.»

Πηγή: www.taxheaven.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο