Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις με λεωφορεία ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. των σκύλων οδηγών τυφλών / σκύλων βοήθειας ατόμων με αναπηρία

Αυγ 11, 2014 | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την πληροφορία

Αθήνα, 23.7.2014
Αρ. Πρωτ. Β-οικ. 43932/3382/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγος
Γ. Γεωργόπουλος
210-650 8458 ή 213130 8458
210 650 8451 ή 213130 8451
g.georgopoulos@yme.gov.gr

Εξ. Επείγον

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις με λεωφορεία ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. των σκύλων οδηγών τυφλών/ σκύλων βοήθειας ατόμων με αναπηρία

ΣΧΕΤ.: Η Β/41804/4443/13.9.2011 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ) και η συμπληρωματική αυτής Β-276/31/14 (ΑΔΑ: ΒΙΡ31-17Ε)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 46 «Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α΄15)» του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32), ορίζεται ότι: «Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.»

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης.

Συνακόλουθα, δεν εφαρμόζεται πλέον η πρόβλεψη της Β/41804/4443/13.9.2011 εγκυκλίου ότι τόσο στα λεωφορεία των αστικών, όσο και των υπεραστικών ΚΤΕΛ τα ζώα συνοδείας αναπήρων φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω ρύθμιση επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (Α’ 140) στις ΚΤΕΛ Α.Ε. οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 3(η) του άρθρου 2 του ίδιου π.δ. και σε περίπτωση υποτροπής αυτές της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Ομοίως, οι οδηγοί των λεωφορείων που δεν συμμορφώνονται με την ως άνω ρύθμιση, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (Α’ 261) που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ.

Τα συλλογικά όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους ενώ οι ΚΤΕΛ Α.Ε. για την ενημέρωση του προσωπικού και των μετόχων τους.

Επισημαίνεται, συναφώς, το Παράρτημα «Κατάρτιση σε θέματα αναπηρίας» της υπουργικής απόφασης Β-37843/3546/13 (ΦΕΚ Β΄2008/14.8.2013), με την οποία τροποποιήθηκε η υ.α. Β-36934/2805/02 (ΦΕΚ Β΄862) «Έκδοση χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν. 2963/2001» και η ειδική μνεία που γίνεται για την κατάρτιση του προσωπικού αναφορικά με τους αναγνωρισμένους σκύλους συνοδείας, περιλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών του σκύλου συνοδείας, καθώς και για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, που ταξιδεύουν με αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας, περιλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών αυτών των σκύλων.

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεωργόπουλος Γιώργος

Πηγή: http://www.taxheaven.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο