Δέσμευση πίστωσης ύψους 20.000.000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μετακίνησης ΑμεΑ με μειωμένο ή δωρεάν δελτίο μετακίνησης στους συγκοινωνιακούς φορείς

Απρ 11, 2018 | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την πληροφορία

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔIEYΘYNΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜHΜΑ Ι
Πληρ.: Σ. Νάνη
Τηλ.: 2131516278

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6Θ4Ε465Θ1Ω-ΙΗΟ

ΑΘΗΝΑ, 10/4/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 17452/3214

Προς: Δ/νση Πολιτικών Ατόμων Με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Τμήμα Ατόμων Με Αναπηρία (ΑμεΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’143) όπως ισχύει,

β) του ΠΔ 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

γ) του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145)

δ) του ΠΔ 125/2016 ΦΕΚ Α΄/210/5-11-2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) του Ν. 4507/2017 (ΦΕΚ 196/Α/20.12.2017) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»

στ) της αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ. 59287/3727/20-12-2017 (ΑΔΑ: 7Κ1Α465Θ1Ω-ΠΔΝ) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Έτους 2018…»

ζ) της αριθμ. 2/91240/ΔΠΓΚ/20-12-2017 (ΑΔΑ: 6Π8ΠΗ-ΖΕΓ) Απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

η) Την αριθμ. οικ.3535/Δ9.1215/26-1-17 (ΦΕΚ 212/τ.Β΄/2017) Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν.Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων……..».

2. Το με Α.Π. Δ12α/Φ.11/Γ.Π.11717/235/20-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικών Ατόμων Με Αναπηρία (ΑμεΑ) Τμήμα Ατόμων Με Αναπηρία «Αίτημα δέσμευσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος χορήγησης Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018».

3. Την ανάγκη ανάληψης δαπάνης προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς για την υλοποίηση προγράμματος για την μετακίνηση των ΑμεΑ για το έτος 2018.

4. Την αριθμ. 2/13512/21-2-2018 Απόφαση Γ.Λ.Κ. για την αύξηση του ποσοστού διάθεσης για τον Κ.Α.Ε. 2733 Ε.Φ. 33-220.

5. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικός φορέας 33-220, ΚΑΕ 2733, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μετακίνησης ΑμεΑ με μειωμένο ή δωρεάν δελτίο μετακίνησης στους συγκοινωνιακούς φορείς.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000,00) Ευρώ είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα 33, Ειδικό Φορέα 33-220 και ΚΑΕ 2733 πίστωσης και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του ΠΔ 80/2016. Καταχωρήθηκε με α/α 30874 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπο προς ανάληψη: Μηδέν ευρώ (0,00€ )

Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας
Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ημερομηνία 22/3/2018

Πηγή: Διαύγεια – διαφάνεια στο κράτος

Μετάβαση στο περιεχόμενο