ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και επιστολή Ε.Σ.Α.μεΑ.: Για την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ στο υπ. Εργασίας – προβλήματα και προτάσεις  

Νοέ 1, 2023 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και επιστολή Ε.Σ.Α.μεΑ.: Για την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ στο υπ. Εργασίας – προβλήματα και προτάσεις

 

Αθήνα: 31.10.2023

Αρ. Πρωτ.:           1841

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Για την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ στο υπ. Εργασίας – προβλήματα και προτάσεις

Με επιστολή της στο υπουργείο Εργασίας (επισυνάπτεται) η ΕΣΑμεΑ καταθέτει τις προτάσεις της για την αναβάθμιση των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ και την τροποποίηση του Κανονισμού ΚΕΠΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί, μετά από διαβούλευση με τις οργανώσεις μέλη της σε όλη τη χώρα.

Διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού των ΚΕΠΑ σε όλη τη χώρα.  Πρόβλεψη καταλληλότητας χώρων και κτιρίων, όπως χωροθετημένες θέσεις στάθμευσης, επαρκής χώρος αναμονής των εξεταζόμενων με επαρκή εξοπλισμό για τον κλιματισμό του χώρου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, δυνατότητα να προσφερθεί ένα ποτήρι νερό κ.α.

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής και Ελέγχου του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΠΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α., υπηρεσιακών παραγόντων της Γεν. Γρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Γεν. Γρ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, υπηρεσιακών παραγόντων του e-ΕΦΚΑ σχετικών με τα θέματα Αναπηρίας, εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και άλλων αρμοδίων φορέων.

Επαρκής στελέχωση του ιατρικού σώματος των Επιτροπών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στον ορισμό εξέτασης και συμπερίληψη όλων των ιατρικών ειδικοτήτων που κρίνονται απαραίτητες, όπως οι ειδικότητες της παιδιατρικής και της παιδοψυχιατρικής.

Αρχική και διαρκής επιμόρφωση των ιατρών σε θέματα αναπηρίας για τη διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής του  από τις επιτροπές. Διασφάλιση της τήρησης του συνόλου της νομοθεσίας για την πιστοποίηση της αναπηρίας από το ιατρικό σώμα. Επαρκής στελέχωση του προσωπικού των διοικητικών υπηρεσιών των ΚΕΠΑ.

Αναγραφή των ονομάτων και της υπογραφής των ιατρών της εξέτασης στις αποφάσεις πιστοποίησης της αναπηρίας, για λόγους διαφάνειας και ανάληψης ευθύνης. Το αυτό να ισχύει και για το προσωπικό των διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΠΑ που συμμετέχουν σε αυτές.

Πρόβλεψη ανώτατου χρονικού ορίου 60 ημερών για την πραγματοποίηση της κατ’ οίκον αξιολόγησης.

Κατάργηση του χαρακτηρισμού «ανίκανος για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα/εργασία» από τις γνωματεύσεις: Ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Επίσης ο όρος αυτός έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Διασφάλιση παροχής διερμηνείας νοηματικής γλώσσας για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών κωφών – βαρήκοων ατόμων, στις διοικητικές και υγειονομικές υπηρεσίες των ΚΕΠΑ, υποχρεωτική αποστολή ενημερωτικών sms σε κωφά-βαρήκοα άτομα, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) καθώς και έκδοση έντυπου υλικού οδηγιών συμπλήρωσης των αιτήσεων σε μορφή Braille για τα τυφλά άτομα, σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.)

Διασφάλιση λειτουργίας Επιτροπών ΚΕΠΑ σε όλες τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε ηπειρωτικές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, για την αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση αναβολής συνεδρίασης χωρίς υπαιτιότητα του εξεταζόμενου,  πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο αιτών και να προγραμματίζεται εκ νέου ημερομηνία εξέτασης από Υ.Ε. κατά προτεραιότητα.

Άμεση ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ80000/91133/17.10.2023 εγκυκλίου, καθώς με την εφαρμογή της, οι συνταξιούχοι με αναπηρία δεν θα χάσουν μόνο οικονομικές παροχές, αλλά και τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, παρά το γεγονός ότι έχουν το δικαίωμα αυτό, αφού διαθέτουν το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας.

 

Το κείμενο της επιστολής:

 

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά

 

 

Αθήνα: 31.10.2023

Πρωτ.    1840

 

ΠΡΟΣ:   κ. Ν. Μηλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. για την αναβάθμιση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ»

 

Κύριε Γενικέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με το παρόν και μετά από διαβούλευση με τις οργανώσεις μέλη της σε όλη τη χώρα, σας καταθέτει τις προτάσεις της για την αναβάθμιση των Υ.Ε. ΚΕΠΑ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί:

 1. Διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού των ΚΕΠΑ σε όλη τη χώρα. Πρόβλεψη ρητής διάταξης σχετικά με την πιστοποίηση της προσβασιμότητας όλων των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των ΚΕΠΑ. Διασφάλιση για τη διενέργεια ελέγχου της πιστοποίησης προσβασιμότητας από κλιμάκια του ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και ανάρτηση στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας της ημερομηνίας που πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση της προσβασιμότητας των χώρων αυτών.

Πρόβλεψη καταλληλόλητας χώρων και κτιρίων, όπως χωροθετημένες θέσεις στάθμευσης, να υπάρχει επαρκής χώρος αναμονής των εξεταζόμενων με επαρκή εξοπλισμό για τον κλιματισμό του χώρου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, δυνατότητα να προσφερθεί ένα ποτήρι νερό κ.α.

Επίσης να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) έχει επίπεδο προσβασιμότητας, τουλάχιστον, ΑΑΑ του προτύπου W3C/WCAG 2.1 ή συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου Η` του ν. 4727/2020 (Α` 184), περί της ψηφιακής προσβασιμότητας, και της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 1301), περί του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Όλα τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητο να ενσωματωθούν στον Κανονισμό ΚΕΠΑ με τροποποίησή του ή με την ψήφιση διάταξης νόμου.

 1. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής και Ελέγχου του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΠΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α., υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, υπηρεσιακών παραγόντων του e-ΕΦΚΑ σχετικών με τα θέματα Αναπηρίας, εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και άλλων αρμοδίων φορέων. Αρμοδιότητα και λειτουργία της ανωτέρω Ειδικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση, γνωμοδότηση και διαπίστωση τυχόν στρεβλώσεων του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Με Απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να συγκροτείται η προαναφερόμενη Επιτροπή και να καθορίζονται όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες.
 2. Επαρκής στελέχωση του ιατρικού σώματος των Επιτροπών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στον ορισμό εξέτασης και συμπερίληψη όλων των ιατρικών ειδικοτήτων που κρίνονται απαραίτητες.
 3. Αρχική και διαρκής επιμόρφωση των ιατρών σε θέματα αναπηρίας για τη διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής του από τις επιτροπές, σε συνεργασία με το Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Ι.Ν. Ε.Σ.Α.μεΑ. Επίσης επιμόρφωση των ιατρών στα θέματα ασφαλιστικής αναπηρίας.
 4. Διασφάλιση της τήρησης του συνόλου της νομοθεσίας για την πιστοποίηση της αναπηρίας, από το ιατρικό σώμα, με την αρχική και διαρκή επιμόρφωση των σώματος ιατρών, όπως αναφέραμε πιο πάνω, όπως του Ε.Π.Π.Π.Α., του Πίνακα με τις παθήσεις που κρίνονται επ’ αόριστον, της νομοθεσίας των δικαιωμάτων και των παροχών των ατόμων με αναπηρία κ.α. μέσω της εκπαίδευσης των ιατρών, ώστε να μειωθούν οι ενστάσεις και κατ’ επέκταση ο όγκος του έργου των Επιτροπών. Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον η ασφαλιστική αναπηρία είναι κατά τον νόμο σημαντική παράμετρος στον προσδιορισμό της συνολικής αναπηρίας, θα πρέπει να υπάρχει ειδική αναφορά.
 5. Επαρκής στελέχωση του προσωπικού των διοικητικών υπηρεσιών των ΚΕΠΑ για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αιτούντων, διότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στη γνωστοποίηση των αποφάσεων, αδυναμία απάντησης σε τηλεφωνικές κλήσεις κ.α. και επιμόρφωση αυτού σε θέματα αναπηρίας σε συνεργασία με το Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Ι.Ν. Ε.Σ.Α.μεΑ.
 6. Να αναγράφονται υποχρεωτικά τα ονόματα των ιατρών της εξέτασης στις αποφάσεις πιστοποίησης της αναπηρίας και να φέρουν την υπογραφή τους, για λόγους διαφάνειας και ανάληψης ευθύνης, όπως γίνεται και στις Υ.Ε. της ΑΣΥΕ. Το ίδιο επίσης, πρέπει να ισχύει και για το προσωπικό των διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΠΑ που συμμετέχουν σε αυτές, αναγραφή των ονομάτων τους και υπογραφή τους.
 7. Να υπάρξει πρόβλεψη ανώτατου χρονικού ορίου 60 ημερών για την πραγματοποίηση της κατ’ οίκον αξιολόγησης.
 8. Διασφάλιση παροχής διερμηνείας νοηματικής γλώσσας για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών κωφών – βαρήκοων ατόμων, στις διοικητικές και υγειονομικές υπηρεσίες των ΚΕΠΑ, υποχρεωτική αποστολή ενημερωτικών sms σε κωφά-βαρήκοα άτομα, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) καθώς και έκδοσης έντυπου υλικού οδηγιών συμπλήρωσης των αιτήσεων σε μορφή Braille για τα τυφλά άτομα, σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.)

Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία όρασης, πρέπει τα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες των Επιτροπών ΚΕΠΑ να διαθέτουν οδηγούς όδευσης τυφλών, εσωτερικά και εξωτερικά, ανάγλυφες επιδαπέδιες ενδείξεις στην έναρξη και στο τέλος της σκάλας, φωνητική αναγγελία ορόφων καθώς και γραφή Braille στα πλήκτρα των ανελκυστήρων, ταμπέλες έξω από τα γραφεία τόσο στη γραφή Braille όσο και σε μεγαλογράμματη γραφή με τις απαιτούμενες αντιθέσεις χρωμάτων ώστε να μπορούν να διαβαστούν και από άτομα με χαμηλή όραση. Επίσης εκπαίδευση του προσωπικού, τόσο του διοικητικού και του βοηθητικού όσο και του ιατρικού, στις απαραίτητες τεχνικές συνοδείας τυφλών. Επιπρόσθετα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι στις γνωματεύσεις ατόμων με οπτική αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω, θα αναγράφεται υποχρεωτικά ότι χρήζουν συμπαράστασης και βοήθειας εταίρου προσώπου, ώστε να μειωθούν οι ενστάσεις και κατ’ επέκταση ο όγκος του έργου των Επιτροπών.

 1. Μεγέθυνση της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται στις γνωματεύσεις, διότι αυτή που χρησιμοποιείται σήμερα είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι δυσανάγνωστα.
 2. Διασφάλιση λειτουργίας Επιτροπών ΚΕΠΑ σε όλες τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε ηπειρωτικές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, για την αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας των ενδιαφερομένων.
 3. Σε περίπτωση αναβολής συνεδρίασης χωρίς υπαιτιότητα του εξεταζόμενου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο αιτών και να προγραμματίζεται εκ νέου ημερομηνία εξέτασης από Υ.Ε. κατά προτεραιότητα.
 4. Ζητάμε την άμεση ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ80000/91133/17.10.2023 εγκυκλίου, στην οποία αναφέρεται: «Εάν η αίτηση για την πιστοποίηση της αναπηρίας υποβληθεί μετά τη λήξη της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), η νέα πιστοποίηση ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΚΕ.Π.Α. Αυτός είναι και ο χρόνος έναρξης των δικαιωμάτων που εξαρτώνται από την πιστοποίηση της αναπηρίας».

Με την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευσή της και οι οποίες προστάτευαν τους δικαιούχους, οι συνταξιούχοι με αναπηρία δεν θα χάσουν μόνο οικονομικές παροχές, θα χάσουν και τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, παρά το γεγονός ότι έχουν το δικαίωμα αυτό, αφού διαθέτουν το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας. Δεν αντιλαμβανόμαστε ποια κοινωνικοασφαλιστική αναγκαιότητα εξυπηρετεί μια προσπάθεια διαδικαστικού «σωφρονισμού» των αναπήρων, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλέον, θα αναγκάζονται να προστρέχουν σε εργατολόγους. Αντίστοιχα προβλήματα θα εμφανισθούν και στις περιπτώσεις των δικαστικών προσφυγών.

Επί σειρά ετών, το σύστημα επαναξιολόγησης της αναπηρίας λειτουργούσε χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα ή και απώλεια δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία.  Δεν υπάρχει κανένας λόγος αλλαγής του.

Επίσης καταθέτουμε προτάσεις για τροποποίηση του Κανονισμού ΚΕΠΑ κατ’ άρθρο (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

Άρθρο 9 – Αξιολόγηση για Αναθεώρηση Ισχύουσας Γνωμάτευσης/

Γνωστοποίησης Αναπηρίας

Στην παρ. 1 να γίνει η ακόλουθη διόρθωση (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

 1. Οι κάτοχοι εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης αυτής στις εξής περιπτώσεις:

(α) η Γ.Α.Π.Α. δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση ή περιλαμβάνει λανθασμένη αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε.

Επιπρόσθετα, η περίπτωση (β) της παρ. 1, η οποία αναφέρει ότι οι κάτοχοι εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για την υπαγωγή τους σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε., έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον σκοπό του κανονισμού των ΚΕΠΑ, ο οποίος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και δημιουργείται μεγαλύτερη γραφειοκρατία και πρόσθετη ταλαιπωρία για τους πολίτες. Πρέπει να μπει αυστηρό χρονοδιάγραμμα και έως το τέλος του 2023, να έχουν εναρμονιστεί πλήρως οι δημόσιες υπηρεσίες με τη νομοθεσία της χώρας και τον Ε.Π.Π.Π.Α. έτσι ώστε εφόσον η γνωμάτευση αναπηρίας είναι σε ισχύ, να μπορεί ο δικαιούχος να κάνει χρήση όλων των ευνοϊκών ρυθμίσεων που δικαιούται, χωρίς επανεξέταση, ακόμη και αν αυτές έχουν ψηφιστεί μετά την ημερομηνία έναρξης της γνωμάτευσής του.

 

Άρθρο 12 – Προθεσμίες και Λόγοι Απόρριψης της Αίτησης

Στην παρ. 2 να γίνει η ακόλουθη διόρθωση (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

 1. Αιτήσεις για αξιολόγηση που εκκρεμούν περισσότερο από δύο (2) έτη για οποιοδήποτε λόγο, με ευθύνη του πολίτη, απορρίπτονται.
 2. Αιτήσεις για αξιολόγηση, για τις οποίες δεν οριστικοποιείται ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος, από τον θεράποντα ιατρό, εντός έξι (6) δώδεκα (12) μηνών από την αίτηση, απορρίπτονται.

Αιτιολόγηση: Σε περίπτωση που υπάρχουν συνυπάρχουσες παθήσεις, θεωρούμε ότι είναι μικρό το διάστημα των 6 μηνών – ειδικά αν απευθυνθεί σε δημόσιες δομές.

 

Άρθρο 14 – Κριτήρια Συγκρότησης και Προγραμματισμού Συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών

Στην παρ. 4 αναφέρεται ότι ο αιτών ενημερώνεται για την προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο συνεδρίασης της Υ.Ε. με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό που έχει δηλώσει, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Πρέπει να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση πρόσφυγα/μετανάστη, η ενημέρωση θα γίνεται στα αγγλικά.

 

Άρθρο 15 – Ειδικότητες Υγειονομικών Επιτροπών

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα της παιδιατρικής αλλά και της παιδοψυχιατρικής, η οποία κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη για να καλύπτει και τις περιπτώσεις των ψυχικών παθήσεων των παιδιών.

 

Άρθρο 16. Συγκρότηση Υγειονομικών Επιτροπών

Στις παρ. 2 και 3 αναφέρεται ότι Πρόεδρος της Υ.Ε. ορίζεται μέλος της, το οποίο έχει ειδικότητα αντίστοιχη με εκείνη της Υ.Ε., δηλαδή την προβλεπόμενη ειδικότητα για την αξιολόγηση της κύριας πάθησης του αιτούντος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είναι ιατροί του Ε.Σ.Ι., ανεξαρτήτως ειδικότητας σε σχέση με τις λοιπές προς αξιολόγηση παθήσεις.

Θεωρούμε πως και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν ειδικότητες σχετικές με τις λοιπές προς αξιολόγηση παθήσεις του αιτούντος.

 

Άρθρο 21 – Συνεδρίαση Υγειονομικών Επιτροπών

Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι: ο γραμματέας της Υ.Ε., μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη συνεδρίαση συντάσσει και εκτυπώνει την κατάσταση των προς αξιολόγηση αιτούντων (“Πινάκιο”) βάση του Προγραμματισμού των ραντεβού, στην οποία αναγράφονται:

(α) ο αριθμός της Υ.Ε.

(β) η ημερομηνία συνεδρίασης

(γ) η ειδικότητα της Υ.Ε.

(δ) τα στοιχεία των προς αξιολόγηση αιτούντων (αριθμός μητρώου ΚΕ.Π.Α., Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ονοματεπώνυμο)

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της τήρησης της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πρέπει να καταργηθεί το ονοματεπώνυμο από την αναρτημένη λίστα έξω από τα γραφεία των Επιτροπών  και δεν υπάρχει λόγος να είναι δημοσιοποιημένο.

 

Άρθρο 24 Γνωμάτευση αναπηρίας

Στο σημείο (ε) της παρ. 2 στο οποίο αναφέρεται η καταχώρηση στοιχείων που περιλαμβάνονται στη Γ.Α. συμπεριλαμβάνεται και η παράγραφος iii. το χαρακτηρισμό «ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα/εργασία» και χρόνο επέλευσης αυτού.

Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα την κατάργηση από τις γνωματεύσεις του όρου: «Ανίκανος για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα», διότι ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Επίσης ο όρος αυτός έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις  απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και πρόσφατα θέσπισε με το ν.4488/2017  τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr.

 

Πηγή: www.esamea.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο