ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου, όταν οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4488/2017 (Α’ 137)

Οκτ 6, 2017 | Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 6/10/2017
Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.44869/1858

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103368101
ΦΑΞ:2103368124
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελ. Γεωργούντζου
E-MAIL: asfasth@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4488/2017 (Α’ 137)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 137/τ.Α/13-9-2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, με το άρθρο 8 αυτού αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.4387/2016 (Α΄85) .

Ειδικότερα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, ρυθμίζεται κατά ενιαίο τρόπο, η χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου, όταν η αναπηρία ή ο θάνατος αντίστοιχα οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση, χωρίς προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης. Η διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελμα, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθένειας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης όπως ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4387/2016.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων, κλάδων και τομέων σύνταξης: Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού-ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού – ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού- ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ),Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ-Ε) και Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού-ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ), που εντάχθηκαν στον Κλάδο Σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και η αρμοδιότητα για τον χαρακτηρισμό των ατυχημάτων και της επαγγελματικής ασθένειας δεν προβλεπόταν από την Φ.80000/28375/1942/9-1-2013 (Β΄38) κ.υ.α. με αποτέλεσμα τα αιτήματα χαρακτηρισμού να παραμένουν σε εκκρεμότητα, με το άρθρο 8 του ν.4488/2017 προβλέπεται ότι για τις εκκρεμείς αιτήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ήτοι μέχρι 12/9/2017), αρμόδιο όργανο για το χαρακτηρισμό τους είναι ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας του ΕΦΚΑ.

Επίσης, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4488/2017 (13/9/2017) για τις αιτήσεις των ασφαλισμένων στα ανωτέρω πρώην ταμεία, κλάδους και τομείς σύνταξης, καθώς και στο πρώην Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ), αρμόδιο όργανο για το χαρακτηρισμό των ατυχημάτων ως εργατικών ή μη και των επαγγελματικών ασθενειών ορίζεται ο Προϊστάμενος του Υποκαταστήματος Μισθωτών του ΕΦΚΑ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος απασχόλησης ή η έδρα της επιχείρησης με την οποία συνδέεται με εργασιακή σχέση ο ασφαλισμένος.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο