Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Αθλητισμός

Δεκ 31, 2010 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Κεφάλαιο δέκατο
Αθλητισμός

10.1. Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρία

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν. 2725/1999 άρθρο 29 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει με τους Ν. 2947/2001 άρθρο 18 παρ. 2, 3, 4, 5 (Φ.Ε.Κ. 228 Α΄), Ν. 3057/2002 άρθρο 78 παρ. 7, 7β (Φ.Ε.Κ. 239 Α΄), Ν. 3207/2003 άρθρο 8 παρ. 15 (Φ.Ε.Κ. 302 Α΄), Π.Δ. 22/2004 άρθρα 5 και 7 παρ. 1 (Φ.Ε.Κ. 16 Α΄), Ν. 3262/2004 άρθρο 28 παρ. 3, 4, 5 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄).

Γενικά

1. Ο Αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ΑμεΑ ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ειδικότερα, για να χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση σε σωματείο ΑμεΑ, πρέπει αυτό να έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ την τελευταία διετία και ο συνολικός αριθμός των αθλητών του να μην είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15).

Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι, τουλάχιστον, ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).

4. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα μέλος, τουλάχιστον, κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.

Ειδικά, για την κατηγορία ΑμεΑ Κωφών, που καλύπτει η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.), αναγνωρίζεται μία αθλητική Ομοσπονδία Κωφών, με έδρα την Αθήνα που πρέπει υποχρεωτικώς να έχει ως μέλη τουλάχιστον πέντε (5) αθλητικά σωματεία κωφών και η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας στην C.I.S.S. Αθλητές ΑμεΑ Κωφοί συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις που αναγνωρίζει η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.).

Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.), η οποία τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.).

5. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου ΑμεΑ. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

6. Επιτρέπεται, εξαιρετικώς, σε άτομα με αναπηρίες που είναι εν ενεργεία αθλητές:
α) να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκησή τους,
β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας.
Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές, που έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ, εκπίπτουν από μέλη της διοίκησής της και τη θέση τους καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος.

7. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ΑμεΑ επιτρέπεται, μόνο, στον κάτοχο ειδικής άδειας. Για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ΑμεΑ απαιτείται πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού. Τα άτομα με αναπηρίες που ως αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση σε ειδική σχολή.

8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ΑμεΑ ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ.

9. Έχει ιδρυθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την ονομασία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» (Ε.Π.Ε.). Στην ολομέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε. μετέχουν πέντε (5) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, που εκπροσωπούν ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), καθώς και:
– ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.), που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής,
– ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
– τρεις Παραολυμπιονίκες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού,
– τρεις (3) προσωπικότητες κύρους, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει, μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και τον υπεύθυνο των Δημοσίων Σχέσεων αυτής, που συγκροτούν επταμελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.).

Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:
α) Εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.
β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό ΑμεΑ.
γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού ή κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.
δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων ΑμεΑ, με κάθε πρόσφορο μέσο.
ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών.
ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων ΑμεΑ.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.

Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί, με κάθε είδους σχέση, στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

10. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής-προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

11. Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες δικαιούνται λόγω των αναγκών της να προσλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ειδικό συνεργάτη.


10.2 Παροχές στα Άτομα με Αναπηρία που είναι διακεκριμένοι αθλητές

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν. 2725/1999, άρθρο 34 παρ. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει με τους Ν. 3057/2002 άρθρο 75 παρ. 3, 5, 6, 7, (Φ.Ε.Κ. 239 Α΄), Ν. 3207/2003 άρθρο 8 παρ. 15δ, 15ε, 15ι, 15στ, 15ζ (Φ.Ε.Κ. 302 Α΄), Π.Δ. 104/2005 άρθρο 2 παρ. 1γ (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄), Ν. 3467/2006 άρθρο 26 παρ.1 (Φ.Ε.Κ. 128 Α΄). Ν. 2525/1997 άρθρο 2 παρ. 3 (Φ.Ε.Κ. 188 Α΄), Ν. 2527/1997 άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄), Ν. 2909/2001 άρθρο 1 παρ. 2 (Φ.Ε.Κ. 90 Α΄), Ν. 3404/2005 άρθρο 15 παρ. 1, 2, 3 (Φ.Ε.Κ. 260 Α΄).

Για τους αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, προβλέπονται:

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι αθλητές ή αθλήτριες που καταλαμβάνουν ή έχουν καταλάβει μια από τις οκτώ (8) πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες για άτομα με αναπηρίες δικαιούνται χορήγησης αδειών πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου, ΛΟΤΤΟ, κρατικών λαχείων και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, κατά παρέκκλιση, των ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης των αδειών αυτών.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Β1. Διακρινόμενοι αθλητές και προπονητές
Με την υπουργική απόφαση αριθμ. 14771/2000 (Φ.Ε.Κ. 669 Β΄) ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης. τόσο σε διακρινόμενους αθλητές όσο και σε προπονητές.

Ειδικότερα:
α) Αθλητές, και προπονητές των οποίων αθλητής ή ομάδα σημειώνουν μία τουλάχιστον από τις κατωτέρω εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις:
• κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.
• επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών, γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά την ισχύουσα νομοθεσία ομοσπονδίες,
• κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών, γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλημα που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά την ισχύουσα νομοθεσία ομοσπονδίες,
• επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών, γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά την ισχύουσα νομοθεσία ομοσπονδίες.
• σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα), πλην της διάκρισης σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, λαμβάνουν οικονομική επιβράβευση.

Συγκεκριμένα:

Ύψος οικονομικής επιβράβευσης αθλητών και προπονητών:

1. Για τους αθλητές ομαδικών αθλημάτων ή ομαδικών αγωνισμάτων ατομικών αθλημάτων το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης ορίζεται ίσο με ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχή στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

2. Σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων και αγωνισμάτων, όπου η συμμετοχή ανά άθλημα, αγώνισμα και κατηγορία είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) κρατών ή μικρότερη των είκοσι (20) αθλητών, η οικονομική επιβράβευση κάθε διάκρισης καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου τμήματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο 20% έως 50% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για την αντίστοιχη διάκριση.

Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία. Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση πρέπει ο αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών στο αγώνισμα ή το άθλημα σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης να είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) αθλητές ή ομάδες.

3. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις άλλες διακρίσεις.

4. Στο προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές ή οι ομάδες του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό πέντε της εκατό (5%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τις διακρίσεις που σημείωσαν οι υπόλοιποι αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή.

5. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις, που διεξάγονται κατά φάσεις, οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα όλων των αγώνων των φάσεων.

Δικαιολογητικά:

1. Για την εκκαθάριση και καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαιτούνται:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση ή του προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές διακρίσεις. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα στον Ιανουάριο μήνα του επόμενου έτους, από εκείνο που πραγματοποιήθηκε η διάκριση. Η προθεσμία αυτή ορίζεται ως αποκλειστική.

β) Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), προκειμένου για αθλητές, ότι ο αθλητής έχει γραφτεί στον ειδικό πίνακα που τηρείται σε αυτήν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ 30952/1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 44 Β΄), με μνεία ότι το αγώνισμα ή άθλημα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων και η διάκριση δεν επιτεύχθηκε σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Α. για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου αθλητή στον ειδικό πίνακα, απαιτείται βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ότι ο ενδιαφερόμενος αθλητής σημείωσε τη συγκεκριμένη αγωνιστική διάκριση όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, με μνεία ότι το αγώνισμα ή άθλημα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων και η διάκριση δεν επιτεύχθηκε σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες.

γ) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, προκειμένου για προπονητές, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος προπονητής ήταν προπονητής του συγκεκριμένου αθλητή ή της ομάδας που σημείωσε μία και ποια από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, η χρονολογία διεξαγωγής του αγωνίσματος ή αθλήματος καθώς και ότι το αγώνισμα ή άθλημα περιλαμβάνεται στο ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων και η διάκριση δεν επιτεύχθηκε σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.

Επιπροσθέτως:
• Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.
• Στο συνοδό-αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών που αγωνίζονται μαζί όπου απαιτείται στο αγώνισμά τους, χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή εφόσον σημειώνουν τις κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Β2. Διακρινόμενοι μεταμοσχευμένοι ή αιμοκαθαιρόμενοι αθλητές και προπονητές αυτών.

Με την υπουργική απόφαση αριθμ. 8905/2004 (Φ.Ε.Κ. 669 Β΄) ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης τόσο σε μεταμοσχευμένα ή αιμοκαθαιρόμενα πρόσωπα όσο και σε προπονητές αυτών.

Ειδικότερα:

Προϋποθέσεις παροχής:

α) μεταμοσχευμένα ή αιμοκαθαιρόμενα πρόσωπα, εφόσον είναι αθλητές αθλητικών σωματείων που σημειώνουν μία τουλάχιστον από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, πλην της περίπτωσης της κατάκτησης της 1ης έως και 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων, W.T.G.F. (Wοrld Τransplant Games Federation), ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρόμενων Ε.T.D.S.F. (European Transplant Dialysis Sports Federation) πλην της διάκρισης σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες

β) προπονητές των οποίων μεταμοσχευμένος ή αιμοκαθαιρόμενος αθλητής ή ομάδα σημειώνει μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, πλην της περίπτωσης της κατάκτησης της 1ης έως και 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ύψος οικονομικής επιβράβευσης μεταμοσχευμένων ή αιμοκαθαιρόμενων αθλητών και προπονητών:

1. Για τους μεταμοσχευμένους αιμοκαθαιρόμενους αθλητές ομαδικών αθλημάτων ή ομαδικών αγωνισμάτων ατομικών αθλημάτων το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης ορίζεται ίση με ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχή στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

2. Σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων και αγωνισμάτων, όπου η συμμετοχή ανά άθλημα, αγώνισμα και κατηγορία είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) κρατών ή μικρότερη των είκοσι (20) αθλητών, η οικονομική επιβράβευση κάθε διάκρισης καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου τμήματος της Γ.Γ.Α., στο 20% έως 50% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για την αντίστοιχη διάκριση.

3. Σε μεταμοσχευμένο ή αιμοκαθαιρόμενο αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις άλλες διακρίσεις.

4. Στον προπονητή του οποίου μεταμοσχευμένος ή αιμοκαθαιρόμενος αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό (5%) πέντε της εκατό για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους κατ΄ ίσα μέρη. Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.

5. Στα ομαδικά αθλήματα ο μεταμοσχευμένος ή αιμοκαθαιρόμενος αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις, που διεξάγονται κατά φάσεις, οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα όλων των αγώνων των φάσεων.

Δικαιολογητικά:

1. Για την εκκαθάριση και καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαιτούνται:

α) Αίτηση του δικαιούχου μεταμοσχευμένου ή αιμοκαθαιρόμενου αθλητή που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση ή του προπονητή του οποίου μεταμοσχευμένος ή αιμοκαθαιρόμενος αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές διακρίσεις. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα στον Ιανουάριο μήνα του επόμενου έτους, από εκείνο που πραγματοποιήθηκε η διάκριση. Η προθεσμία αυτή ορίζεται ως αποκλειστική.

β) Βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία της Πανευρωπαϊκής (Ε.Τ.D.S.F.) ή Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (W.T.G.F.) ότι ο ενδιαφερόμενος αθλητής σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση που προβλέπεται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, με μνεία ότι το αγώνισμα ή άθλημα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα της Πανευρωπαϊκής (Ε.Τ.D.S.F.) ή Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (W.T.G.F.) και η διάκριση δεν επιτεύχθηκε σε Παγκόσμιους σχολικούς Αγώνες.

γ) Βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, προκειμένου για προπονητές, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος προπονητής ήταν προπονητής του συγκεκριμένου αθλητή ή της ομάδας που σημείωσε μία και ποια από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, η χρονολογία διεξαγωγής του αγωνίσματος ή αθλήματος καθώς και ότι το αγώνισμα ή άθλημα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα της Πανευρωπαϊκής (Ε.Τ.D.S.F.) ή Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (W.T.G.F.) και η διάκριση δεν επιτεύχθηκε σε Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.

Γ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αθλητές που έχουν σημειώσει μία, τουλάχιστον, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, για τους οποίους έχει εφαρμογή το άρθρο 1 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄). Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά στο διορισμό, καθορίζονται με την αριθμ. απόφαση 27746/1999, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού (Φ.Ε.Κ. 2119 Β΄).

Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες που υπηρετούν στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994, (Φ.Ε.Κ. 28 Α΄), κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα:

Προϋποθέσεις διορισμού:

α) Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν σημειώσει μία, τουλάχιστον, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος,

β) Να έχουν εγγραφεί στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

γ) Να έχουν τα απαιτούμενα από κάθε φορέα για τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού και να μη συντρέχει στο πρόσωπο τους νόμιμο κώλυμα διορισμού.  

δ) Να έχουν συμπληρώσει και να έχουν υποβάλλει αίτηση στην οποία να αναγράφουν τους φορείς σε κενές θέσεις των οποίων επιθυμούν να διορισθούν.
Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των δηλουμένων με την αίτηση στοιχείων επισύρει και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις ποινικές κυρώσεις.

Δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει, ότι ο ενδιαφερόμενος αθλητής σημείωσε τη συγκεκριμένη αγωνιστική διάκριση μία ή περισσότερες από αυτές που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος και τη σειρά με την οποία έχει αναγραφεί ο αθλητής στον ειδικό πίνακα που ορίζεται.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε περίπτωση μη υπάρξεως βαθμού απαιτείται βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός.

Διαδικασία:
• Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μία φορά κάθε έτος, μέσα στο μήνα Απρίλιο. Η προθεσμία αυτή ορίζεται ως αποκλειστική.
• Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προτιμήσεις των υποψηφίων στην αρχική αίτησή τους δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων μπορεί να καλεί υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση να δηλώσουν συμπληρωματικούς άλλους φορείς στους οποίους επιθυμούν να διορισθούν. Αν παραλείψουν να υποβάλλουν τη δήλωση αυτή μέσα στην οριζόμενη προθεσμία που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών η αίτηση διορισμού λογίζεται ότι δεν έχει υποβληθεί.

Παρατηρήσεις:

1) Όσον αφορά στα απαραίτητα δικαιολογητικά-(πιστοποιητικά-τίτλους σπουδών κ.λπ.) και τον τρόπο υποβολής τους, ισχύουν αναλογικά τα αναφερόμενα σε πρόσφατες προκηρύξεις που εκδίδονται ή ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π. ( www.asep.gr ).

2) Αναφορικά με τους τρόπους απόδειξης: α) της γνώσης ξένης γλώσσας σε κάθε επίπεδο και β) του χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ισχύοντος «Προσοντολογίου» (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε τόσο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.gspa.gr, στην διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/ θέματα Οργάνωσης/ Νέο Προσοντολόγιο) όσο και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) στα αντίστοιχα κεφάλαια πρόσφατων προκηρύξεών του.

3) Ειδικότερα, όσον αφορά στην απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, (ΚΠγ) για τα άτομα με αναπηρίες με την αριθμ. 60043/ΚΒ/2003 (Φ.Ε.Κ. 821 Β΄) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 22), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 120786/ΚΒ/2005 όμοια απόφαση (Φ.Ε.Κ.1517 Β΄), έχει προβλεφθεί ειδικός τρόπος εξέτασης. Επιπλέον, με την αριθμ. 88081/ΚΒ/2006 (Φ.Ε.Κ. 1355 Β΄) απόφαση «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού επιτυχόντων υποψηφίων με ειδικές ανάγκες» έχει καθορισθεί και ειδικός τύπος για το ΚΠγ, που απονέμεται στους επιτυχόντες υποψηφίους με αναπηρίες.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Στους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που διορίζονται με την ιδιότητα του αθλητή εφόσον έχουν σημειώσει μία τουλάχιστον εξαιρετική αγωνιστική διάκριση που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος και εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία αθλητές, καθώς και στους υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα για τους οποίους έχει εφαρμογή το άρθρο 1 του Ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄) εφόσον έχουν σημειώσει μία τουλάχιστον εξαιρετική αγωνιστική διάκριση που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, και εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία αθλητές, αδιακρίτως του τρόπου διορισμού τους, με την αρ. 16117/2000, (Φ.Ε.Κ. 885 Β΄) κοινή απόφαση του Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό, τους παρέχονται από τις υπηρεσίες τους διευκολύνσεις, που συνάδουν με την αθλητική τους δραστηριότητα, για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες.

Ειδικότερα:

• η χορήγηση αδειών απουσίας από την υπηρεσία (εφόσον έχει κριθεί απαραίτητη), για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες, που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και η μετακίνηση ή απόσπαση ή μετάθεση τους σε υπηρεσία, ώστε να διευκολύνεται η αθλητική τους δραστηριότητα.

• Οι ανωτέρω άδειες ορίζονται σε αριθμό ημερών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη της συμμετοχής του αθλητή-υπαλλήλου στις προπονήσεις και στους αθλητικούς αγώνες. Ο αριθμός των ημερών των αδειών απουσίας για αθλητικούς λόγους δεν συνυπολογίζεται στις λοιπές άδειες που δικαιούται ο υπάλληλος από την υπηρεσία του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους υπαλλήλους.

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του υπαλλήλου, που υποβάλλεται στην υπηρεσία του, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, πριν από την απουσία του, για τη συμμετοχή του σε προπονήσεις ή αθλητικούς αγώνες. Στην αίτηση αυτή αναφέρονται οι λόγοι (συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες) και τα χρονικά διαστήματα ή οι ημέρες και ώρες, για τις οποίες ζητείται η άδεια. Το αίτημα του υπαλλήλου μπορεί να καλύπτει προγραμματισμό ολόκληρου του ημερολογιακού έτους.

β. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ότι ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος είναι εν ενεργεία αθλητής και η συμμετοχή του στις προπονήσεις και στους αθλητικούς αγώνες είναι απολύτως απαραίτητη. Στη βεβαίωση αυτή η ομοσπονδία οφείλει να διατυπώνει και τη γνώμη της για τα χρονικά διαστήματα, τις ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες ο υπάλληλος πρέπει να απουσιάζει από την υπηρεσία του για τη συμμετοχή του σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες.

γ. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει το είδος της αγωνιστικής διάκρισης (είδος νίκης, επίτευξη ή ισοφάριση προβλεπόμενων επιδόσεων) που σημείωσε ο υπάλληλος, το άθλημα ή αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε και η χρονολογία διεξαγωγής του, η οποία προσκομίζεται από τον υπάλληλο, σε περίπτωση που έχει σημειώσει μία, τουλάχιστον, από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος και δεν έχει διορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 και της αριθμ. απόφασης 16117/2000 (Φ.Ε.Κ. 885 Β΄).

2. Ο αθλητής-υπάλληλος που ζητεί μετακίνηση ή απόσπαση ή μετάθεση σε υπηρεσία, ώστε να διευκολύνεται η αθλητική του δραστηριότητα, υποβάλλει σχετική αίτηση στην υπηρεσία του δια της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η ομοσπονδία κατά τη διαβίβαση της αίτησης διατυπώνει τη γνώμη της αναφορικά με το αίτημα του υπαλλήλου.

Διαδικασία:

1. Οι άδειες απουσίας για συμμετοχή του αθλητή υπαλλήλου σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες χορηγούνται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Οι άδειες αυτές χορηγούνται με αποδοχές. Στην απόφαση χορήγησης της άδειας ορίζονται τα χρονικά διαστήματα, οι ημέρες και ώρες της απουσίας του υπαλλήλου. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται και στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

2. Η μετακίνηση ή απόσπαση ή μετάθεση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους υπαλλήλους του φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

3. Η υπηρεσία του αθλητή-υπαλλήλου μπορεί να ζητεί πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, προκειμένου να παρέχει τις προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση διευκολύνσεις.

4. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του αθλητή-υπαλλήλου επιτρέπεται να ανακαλεί τις αποφάσεις του, για χορήγηση αδειών απουσίας, εφόσον αυτός δεν είναι συνεπής στις αθλητικές του υποχρεώσεις, ύστερα από γνώμη της οικείας ομοσπονδίας.

Υποχρεώσεις αθλητών-υπαλλήλων:
1. Ο αθλητής-υπάλληλος οφείλει να μετέχει ανελλιπώς στις προπονήσεις και στους αθλητικούς αγώνες για τους οποίους του έχει χορηγηθεί άδεια απουσίας.
2. Υπάλληλος που δεν συμμετέχει σε προπονήσεις ή αθλητικούς αγώνες για τους οποίους του χορηγήθηκε άδεια απουσίας υποχρεούται να προσέρχεται για την άσκηση των καθηκόντων του στην υπηρεσία που οργανικά ανήκει.
3. Αδικαιολόγητη απουσία του αθλητή – υπαλλήλου από προπονήσεις ή αγώνες και μη εμφάνισή του στην υπηρεσία του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Οι αθλητές που έχουν σημειώσει μία, τουλάχιστον, από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α του κεφαλαίου Β1 του παρόντος, είναι ηλικίας δεκαεπτά έως και τριάντα (17-30) ετών και έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εισάγονται σε οποιοδήποτε τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους, πλην των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφονται σε αυτό, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Εξαιρούνται, οι αθλητές που έχουν κατακτήσει, τουλάχιστον, μία πρώτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες για τους οποίους ορίζεται ηλικία 17-35 ετών. Με την αριθμ. Φ.252.25/Β6/2000, απόφαση (Φ.Ε.Κ. 473 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ Φ.252.25/Β6/2648/2001, (Φ.Ε.Κ. 1250 Β΄) και Φ.252.25/Β6/2005, (Φ.Ε.Κ. 61 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Ειδικότερα:

α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται, κατά φάσεις, οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

β) Ως Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο Εθνικού Ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη, μόνο, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία.

γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. Οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των Ολυμπιακών, Παγκοσμίων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.

δ) Οι αθλητές μπορούν να ασκήσουν το πιο πάνω δικαίωμά τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής.
ε) Αν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αθλητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται τις προαναφερθείσες παροχές, ευεργετήματα ή διευκολύνσεις, ισχύει σειρά προτεραιότητας με τα εξής κριτήρια:
– Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
– Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
– Σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού για τον αθλητισμό.
– Βαθμός του τίτλου σπουδών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

2. Οι αθλητές που έχουν κατακτήσει μια τουλάχιστον νίκη από τις παρακάτω:
α) 7η έως και 8η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – γυναικών, εφήβων – νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά την ισχύουσα νομοθεσία ομοσπονδίες,
β) 1η έως και 3η νίκη σε μεσογειακούς αγώνες,
γ) 1η – 3η νίκη σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών γυναικών και εφήβων – νεανίδων,
δ) 1η έως και 3η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – γυναικών, εφήβων – νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά την ισχύουσα νομοθεσία ομοσπονδίες ή πανελλήνιους σχολικούς αγώνες,
ε) έχουν σημειώσει ή ισοφάρισαν πανελλήνια επίδοση ανδρών – γυναικών, σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά την ισχύουσα νομοθεσία ομοσπονδίες,
στ) 1η έως και 6η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά την ισχύουσα νομοθεσία ομοσπονδίες,
ζ) 1η έως και 6η νίκη σε ευρωπαϊκό πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά την ισχύουσα νομοθεσία ομοσπονδίες,
η) 1η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά την ισχύουσα νομοθεσία ομοσπονδίες.
θ) εισάγονται, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πλην των Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων κατά δέκα τοις εκατό (10%) συγκεντρώνουν αριθμό μορίων, τουλάχιστον, ίσο με τα μόρια που συγκέντρωσε το ίδιο ακαδημαϊκό έτος ο τελευταίος εισαχθείς στη συγκεκριμένη σχολή.

ΣΤ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Στους αθλητές ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη στην Παραολυμπιάδα απονέμεται χρυσό μετάλλιο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχουν την δυνατότητα να προσληφθούν ως σύμβουλοι στο αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργείο.

2. Στους αθλητές ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν τέταρτη, πέμπτη ή έκτη θέση στους ίδιους αγώνες απονέμεται, δημόσιος έπαινος μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και μπορούν να προσληφθούν ως τεχνικοί σύμβουλοι από τις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες. Το δικαίωμα τους αυτό μπορούν να το ασκήσουν εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο